Stortinget - Møte tirsdag den 25. april 2017

Dato: 25.04.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 12 [00:40:13]

Referat

 • 1. (288) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter) (Lovvedtak 65 (2016–2017))

  • 2. lov om endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade) (Lovvedtak 66 (2016–2017))

  • 3. lov om endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil) (Lovvedtak 69 (2016–2017))

  - er sanksjonert under 21. april 2017

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (289) Endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen) (Prop. 108 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (290) Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner (Dokument 8:101 S (2016–2017))

 • 4. (291) Endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger) (Prop. 110 L (2016–2017))

 • 5. (292) Endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon) (Prop. 117 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 3–5 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6. (293) Endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.) (Prop. 109 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7. (294) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Hans Fredrik Grøvan, Geir Jørgen Bekkevold, og Kjell Ingolf Ropstad om styrket innsats mot at barn utnyttes i menneskehandel (Dokument 8:100 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for familie- og kulturkomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8. (295) Endringer i passloven og ID-kortloven (tilpasning til nye systemer) (Prop. 114 L (2016–2017))

 • 9. (296) Endringer i straffeloven mv. (smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning) (Prop. 120 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes justiskomiteen.

 • 10. (297) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Sigbjørn Toskedal og Karin Andersen om andre reaksjonsformer enn utvisning ved brudd på utlendingsloven (Dokument 8:99 S (2016–2017))

 • 11. (298) Endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar) (Prop. 118 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 12. (299) Endringer i valgloven (tidspunkt for vedtak om todagersvalg) (Prop. 121 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 13. (300) Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) (Prop. 92 L (2016–2017))

 • 14. (301) Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) (Prop. 112 L (2016–2017))

 • 15. (302) Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.) (Prop. 119 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 13–15 sendes næringskomiteen.

 • 16. (303) Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Filippinene av 28. april 2016 (Prop. 111 S (2016–2017))

 • 17. (304) Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Georgia av 27. juni 2016 (Prop. 113 S (2016–2017))

 • 18. (305) Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19 (Prop. 115 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 16–18 sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 19. (306) Endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven (billetteringsløsninger mv.) (Prop. 107 L (2016–2017))

 • 20. (307) Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer) (Prop. 122 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 19 og 20 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 21. (308) Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk (Meld. St. 36 (2016–2017))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 22. (309) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Torgeir Knag Fylkesnes, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide om sikring av egnet helikopterkapasitet for Hæren og videreføring av hovedbase for helikopter på Bardufoss (Dokument 8:77 S (2016–2017))

Presidenten: Presidenten foreslår at punkt 1 i Dokument 8:77 S for 2016–2017 sendes utenriks- og forsvarskomiteen, og at punkt 2 blir behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e.

Representanten Liv Signe Navarsete har bedt om ordet.

Liv Signe Navarsete (Sp) []: I punkt 2 i forslaget til vedtak i Dokument 8:77 S for 2016–2017 står det:

«Stortinget ber regjeringen sikre at hovedbasen for helikopter beholdes på Bardufoss, med tilhørende operativ og teknisk ledelse, utdanning, trening, vedlikehold, logistikk og administrasjon.»

Tilrådinga frå presidenten om ikkje å sende dette forslaget til handsaming i komiteen er ikkje grunngitt og dermed vanskeleg å akseptere. I innstillinga til langtidsplanen for Forsvaret er ikkje hovudbasen til helikopter nemnd i noko vedtak. Korleis kan ein då seie at vedtaket om å behalde hovudbasen på Bardufoss er i strid med vedtaket i langtidsplanen?

339-skvadronen er ein rein helikopterskvadron. Hovudoppgåva til 339-skvadronen er taktisk transportstøtte til Hæren og støtte til spesialoperasjonar. Hovudbasen for helikopter på Bardufoss og 139 Luftving er ein organisatorisk overbygning for alle helikopterskvadronar i Noreg samt dei basane som ikkje har ein naturleg overbygning lokalt – altså er ikkje hovudbasen for helikopter og 339-skvadronen det same.

Me vil oppmode presidentskapet om å gjere greie for korleis ein definerer «hovudbase for helikopter» og korleis ein meiner at ein hovudbase må innehalde ein 339-skvadron. Dette er ukjent for meg, og det er ukjent for forsvarsfolk og soldatar elles i Noreg.

Dersom stortingsfleirtalet i fjor faktisk vedtok å leggje ned hovudbasen for helikopter på Bardufoss, burde det vore eksplisitt uttalt. Likevel er det ikkje nokon annan måte å tolke presidentens tilråding på enn at Stortinget i fjor haust vedtok å leggje ned hovudbasen for helikopter på Bardufoss utan at det kjem fram i noko vedtak.

Eg vil på dette grunnlaget be om at Dokument 8:77 S for 2016–2017 vert oversendt utanriks- og forsvarskomiteen i sin heilskap, og at komiteen får høve til å drøfte og gjere vedtak på begge vedtakspunkta.

Presidenten: Da åpnes det for en runde med stemmeforklaring, hvis noen ønsker å ta ordet til saken.

Representanten Svein Roald Hansen har bedt om ordet.

Svein Roald Hansen (A) []: Presidentskapets vurdering er at realiteten i vedtaket som ble gjort i forbindelse med behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret, var å flytte hovedbasen til Rygge. Da blir dette en omkamp som Stortingets forretningsorden ikke åpner for.

Presidenten: Representanten Torgeir Knag Fylkesnes har bedt om ordet.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) []: SV er einig i Senterpartiets vurdering her. Ein gjekk i behandlinga av langtidsplanen for Forsvaret overhovudet ikkje inn på hovudbasefunksjonen. Dette finn vi også litt spesielt og ønskjer å avvise det.

Presidenten: Representanten Ola Elvestuen har bedt om ordet.

Ola Elvestuen (V) []: Fra Venstres side vil jeg også si at vi støtter Navarsetes vurdering. Spørsmålet om hovedbase var ikke en del av behandlingen av langtidsplanen, og vi mener at hele dette forslaget bør oversendes til utenriks- og forsvarskomiteen. Så jeg vil anbefale Venstres medlemmer å stemme for forslaget fra Navarsete.

Presidenten: Representanten Geir Jørgen Bekkevold har bedt om ordet.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) []: Med den samme begrunnelsen som representanten Liv Signe Navarsete ga, vil jeg også anbefale Kristelig Folkepartis stortingsgruppe å stemme for at saken i sin helhet går til komiteen.

Presidenten: Representanten Rasmus Hansson har bedt om ordet.

Rasmus Hansson (MDG) []: Miljøpartiet De Grønne deler representanten Navarsetes oppfatning om at det ikke ble fattet noen slik beslutning, og vi støtter oversendelse til utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet.

Da har representanten Liv Signe Navarsete fremmet forslag om at både punkt 1 og punkt 2 i representantforslaget sendes til komitébehandling, og presidenten vil nå ta forslagene opp til votering.

Det voteres alternativt mellom presidentens forslag og forslaget fra representanten Liv Signe Navarsete.

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har varslet at de vil stemme for presidentens forslag.

Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme for Liv Signe Navarsetes forslag.