Stortinget - Møte torsdag den 11. mai 2017

Dato: 11.05.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 5 [13:23:38]

Referat

 • 1. (368) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn) (Lovvedtak 75 (2016–2017))

  • 2. lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) (Lovvedtak 64 (2016–2017))

 • – er sanksjonert under 11. mai 2017

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (369) Revidert nasjonalbudsjett 2017 (Meld. St. 2 (2016–2017))

 • 3. (370) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 (Prop. 129 S (2016–2017))

 • 4. (371) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Prop. 130 LS (2016–2017))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes finanskomiteen.

 • 5. (372) Samtykke til 1) godtakelse av forordning (EU) nr. 1077/2011 om opprettelse av et europeisk byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer m.v., 2) inngåelse av avtale mellom EU og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein om deltagelse i Det europeiske byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer på området for frihet, sikkerhet og rettferdighet (Prop. 132 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6. (373) Kommuneproposisjonen 2018 (Prop. 128 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 7. (374) Nokre saker om administrasjon, veg, jernbane og post og telekommunikasjonar (Prop. 131 S (2016–2017))

 • 8. (375) Finansiering av prosjekt og tiltak på fv. 714 Stokkhaugen–Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 2 (Prop. 133 S (2016–2017))

 • 9. (376) Samferdselspakke for Kristiansandsregionen i Vest-Agder, fase 1 – forlenging av bompengeordninga (Prop. 134 S (2016–2017))

 • 10. (377) Finansiering og utbygging av E39 på strekningen Kristiansand vest - Lyngdal vest i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal i Vest-Agder (Prop. 135 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 7–10 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.