Stortinget - Møte torsdag den 17. november 2016

Dato: 17.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 2 [12:42:32]

Referat

  • 1. (59) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring av arbeidsmiljøloven § 14-12 (2) fyrste punktum om tidsavgrensa innleige av arbeidsfolk (Dokument 8:16 L (2016–2017))

    Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

  • 2. (60) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 (Dokument 3:2 (2016–2017))

    Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

  • 3. (61) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Heikki Eidsvoll Holmås og Kirsti Bergstø om endring av førerforskriften, jf. jernbaneloven 11. juni 1993 nr. 100 § 6 (Dokument 8:15 S (2016–2017))

    Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.