Stortinget - Møte tirsdag den 20. desember 2016

Dato: 20.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Åsne Julsrud velges som styreleder for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter for tidsrommet 1. januar 2017–30. juni 2019.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:
A.
Rammeområde 14
(Konstitusjonelle institusjoner)
I

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

11 466 000

50

Det kongelige hoff

194 684 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

31 841 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

9 543 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

924 500 000

21

Spesielle driftsutgifter

15 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

514 000 000

70

Tilskudd til partigruppene

183 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

15 500 000

74

Reisetilskudd til skoler

5 000 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

7 100 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

76 300 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

15 000 000

45

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

1

Driftsutgifter

20 600 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

468 200 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

25 000 000

Totale utgifter

2 518 234 000

Inntekter

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

7 500 000

3

Leieinntekter

200 000

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

1 800 000

2

Refusjon utland

300 000

Totale inntekter

9 800 000

Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 60 mot 41 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 12.15.17)

Videre var innstilt:

II
Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at det i 2017 kan inngås avtaler for oppgaver som blir avsluttet i 2017 og senere under kap. 41 Stortinget post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, innenfor den kostnadsrammen som er nevnt i Prop. 1 S (2016–2017).

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Videre var innstilt:

B.

Stortinget ber Riksrevisjonen om å gjennomgå hele byggeprosjektet Prinsens gate 26 mv.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Marianne Marthinsen på vegne av Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å reversere praksisen for budsjettering av trygdeoppgjøret, slik at vanlig praksis med å sette av midler for utgiftene til neste års trygdeoppgjør på kap. 2309 Tilfeldige utgifter (ymseposten) under Finansdepartementet også blir gjenopptatt, og at regjeringen legger fram en egen proposisjon til Stortinget om trygdeoppgjøret.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 65 mot 35 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.16.27)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:
A.
Rammeområde 19
Tilfeldige utgifter og inntekter

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

4 181 873 000

Totale utgifter

4 181 873 000

Inntekter

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

150 000 000

Totale inntekter

150 000 000

B.
Rammeområde 20
Finansadministrasjon mv.
I

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

367 203 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

58 618 000

70

Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet

13 800 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

342 903 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

19 000 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

378 130 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 500 000

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 953 000

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter

1 476 431 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

118 400 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

5 662 708 000

21

Spesielle driftsutgifter

190 300 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

358 700 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

84 751 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

110 100 000

70

Tilskudd

3 000 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

562 986 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

242 453 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

44 300 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

21 200 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

1 980 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

5 683 531 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

1

Driftsutgifter

42 472 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

11 619 300 000

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

50

Tapsfond for miljølåneordningen

20 000 000

Totale utgifter

50 610 539 000

Inntekter

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

398 000

4602

Finanstilsynet

3

Prospektkontrollgebyrer

10 370 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

500 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester

49 600 000

4610

Tolletaten

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

6 680 000

2

Andre inntekter

1 695 000

4

Diverse refusjoner

1 092 000

5

Refusjon fra Avinor AS

25 220 000

85

Overtredelsesgebyr – valutadeklarering

7 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

59 000 000

2

Andre refusjoner

44 170 000

3

Andre inntekter

36 261 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

49 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

2 400 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

18 745 000

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

240 000 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 471 800 000

87

Trafikantsanksjoner

70 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

248 000 000

89

Overtredelsesgebyr

13 000 000

4620

Statistisk sentralbyrå

2

Oppdragsinntekter

226 943 000

85

Tvangsmulkt

17 900 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring

17 700 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

1 353 888 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

89 184 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

62 900 000

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

200 000

82

Av innenlandske verdipapirer

1 467 000 000

83

Av alminnelige fordringer

25 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

136 100 000

86

Renter av lån til andre stater

100 000

Totale inntekter

23 434 146 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2017 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1600 post 21

  kap. 4600 post 2

  kap. 1605 post 1

  kap. 4605 post 1

  kap. 1610 post 1

  kap. 4610 postene 1, 4 og 5

  kap. 1618 post 1

  kap. 4618 post 2

  kap. 1618 post 1

  kap. 4618 post 3

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1, for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 2 Oppdragsinntekter.

  Ubrukte merinntekter og eventuelle mindreinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1, for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

III
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2017 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1602

Finanstilsynet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

10 mill. kroner

1610

Tolletaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 mill. kroner

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

35 mill. kroner

IV
Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2017 kan gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2016–2017) under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

V
Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2017 kan gi garantier for:

 • 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar som ikke må overstige 1 243 659 651 euro.

 • 2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrørende ordningen med prosjektinvesteringslån innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 387 086 761 euro.

 • 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 57 603 389 euro.

VI
Fullmakt til fortsatt bobehandling

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2017 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 24 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningen under kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

VII
Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2017 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten gjelder inntil 1 mill. kroner.

VIII
Nettobudsjetteringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2017 kan:

 • 1. trekke direkte utgifter i forbindelse med auksjonssalg fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 4610 Tolletaten, post 2 Andre inntekter.

 • 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1610 Tolletaten, post 1 Driftsutgifter, refusjoner av fellesutgifter og liknende der Tolletaten framleier lokaler.

 • 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 1 Driftsutgifter, refusjoner av fellesutgifter og liknende der Skatteetaten framleier lokaler.

 • 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, refusjoner fra andre offentlige institusjoner for investeringer Skatteetaten gjør i samarbeid med disse.

IX

Stortinget samtykker i at statstilskudd til finansiering av folketrygden, jf. folketrygdlovens § 23-10, gis med 141 451 686 000 kroner, hvorav 18 403 835 000 kroner gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved tilskudd fra staten, jf. § 23-10 tredje ledd.

C.
Rammeområde 22
Utbytte mv.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

390 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

120 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

550 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

90 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

30 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

105 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

32 000 000

86

Utbytte

2 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter

2 060 000

85

Utbytte

16 000 000

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

13 412 300 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte

366 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

9 068 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

110 100 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

700 000

Totale inntekter

24 292 662 000

D.
Vedtak utenfor rammeområdene
a.
Statens pensjonsfond utland
I

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

138 271 000 000

Totale utgifter

138 271 000 000

Inntekter

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

259 506 128 000

Totale inntekter

259 506 128 000

b.
Lånetransaksjoner mv.
I

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

190 000 000

161

Næringsutvikling

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 125 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

4 500 000 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

95

Egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

144 000 000

96

Aksjer

100 000 000

1356

Bane NOR SF

96

Foretakskapital

3 500 000 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

63 207 000 000

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

90

Innbetalt grunnkapital

119 800 000

1811

Statoil ASA

96

Aksjer

6 407 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

95

Kapitalinnskudd

15 000 000

96

Aksjer

10 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

26 072 450 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

16 159 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

41 900 000 000

95

Såkornfond IKT-næringer, egenkapital

106 300 000

2426

Siva SF

90

Lån, overslagsbevilgning

215 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

90

Utlån

12 000 000 000

Totale utgifter

175 770 910 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

18 400 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

647 000 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån

25 000 000

4312

Avinor AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

190 000 000

4356

Bane NOR SF

96

Netto inntekter ved utskillelse av ROM Eiendom fra NSB AS

3 500 000 000

4811

Statoil ASA

96

Utbytteaksjer

6 407 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

10 051 888 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

6 335 577 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

11 266 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

41 400 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

5326

Siva SF

90

Avdrag på utestående fordringer

215 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

90

Avdrag på utestående fordringer

10 700 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

300 000

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

8 000 000 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

58 153 427 000

Totale inntekter

175 770 910 000

II
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2017 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske borgere i utlandet, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 116, post 90 Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) som følge av valutakursjusteringer dersom dette er nødvendig for å oppfylle norske forpliktelser overfor AIIB på USD 22 mill.

III
Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale banker og fond

Stortinget samtykker i at Norge deltar i de første kapitalinnskuddene i Den asiatiske investeringsbank for infrastruktur (AIIB) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 110 mill., innbetalt i fem like årlige bidrag, og gir garantier tilsvarende USD 440 mill. for perioden 2016–2020. Innbetalingen belastes kap. 116 Deltaking i internasjonale organisasjoner, post 90 Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB).

IV
Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjettet for 2017 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 • 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2018 til kommuner.

 • 2. inntil 150 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2018 til fylkeskommuner.

V
Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2017 kan gi tilsagn om lån for 18 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2017 og senere år.

VI
Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 kan foreta utbetalinger til Garantiinstituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

VII
Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 kan overskride bevilgningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Utlån, til utbetaling av lån under den statlige eksportkredittordningen, men slik at utlån i 2017 ikke overstiger 42 mrd. kroner.

VIII

Kongen i statsråd gis fullmakt til å utgiftsføre og inntektsføre i statsregnskapet for 2017 endelige beløp på kap. 1356 post 96 og kap. 4356 post 96 knyttet til overføringen av ROM Eiendom AS fra NSB AS til Bane NOR SF.

IX
Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2017 kan utgiftsføre uten bevilgning under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS, med inntil 25 mill. kroner til utlån til Norpipe Oil AS.

X
Utvidet innsparingsperiode

Kongen kan gi bestemmelser om en prøveordning for budsjettårene 2017–2019 med adgang til å overskride driftsbevilgninger med inntil fem prosent til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet av de følgende fem budsjettår.

Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 57 stemmer for og 43 stemmer mot komiteens innstilling.

(Voteringsutskrift kl. 12.17.02)

Hans Olav Syversen (KrF) (fra salen): Jeg stemte feil!

Presidenten: Da tar vi det på nytt.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 58 mot 42 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 12.17.32)

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt tre forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 2 og 3, fra Trygve Slagsvold Vedum på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Det voteres over forslag nr. 2, fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem saken om omorganisering av Skatteetatens kontorstruktur for Stortinget.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 91 mot 9 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.18.18)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en analyse som viser de samfunnsmessige konsekvensene av å sentralisere 564 offentlige arbeidsplasser i Distrikts-Norge, og med en redegjørelse for hvordan den foreslåtte omorganiseringen harmonerer med regjeringens bebudede strategi for utflytting av statlige arbeidsplasser.»

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 86 mot 14 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.18.40)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å foreta en ny vurdering av antall statlige skattekontorer ut fra overordnede distriktspolitiske vurderinger og betydningen statlige arbeidsplasser har i denne sammenheng.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget. Venstre har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 80 mot 20 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.19.03)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:119 S (2015–2016) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Geir Pollestad, Trygve Slagsvold Vedum og Anne Tingelstad Wøien om den planlagte sentraliseringen av Skatteetatens kontorstruktur – vedlegges protokollen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 5

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

91 300 000

fra kr 51 588 454 000 til kr 51 679 754 000

732

Regionale helseforetak

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

32 200 000

fra kr 18 210 231 000 til kr 18 242 431 000

732

Regionale helseforetak

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

24 300 000

fra kr 13 768 443 000 til kr 13 792 743 000

732

Regionale helseforetak

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med

21 900 000

fra kr 12 286 307 000 til kr 12 308 207 000

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

3 690 804 000

fra kr 208 994 411 000 til kr 212 685 215 000

»

Votering:

Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 93 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.19.54)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 500 000

fra kr 167 933 000 til kr 169 433 000

24

Regjeringsadvokaten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 80 610 000 til kr 77 610 000

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

18 000 000

fra kr 912 800 000 til kr 894 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 11 000 000

1600

Finansdepartementet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

1 600 000

fra kr 52 396 000 til kr 53 996 000

1602

Finanstilsynet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

330 000

fra kr 339 444 000 til kr 339 774 000

1605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 800 000

fra kr 357 898 000 til kr 362 698 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 5 174 854 000 til kr 5 173 854 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

15 000 000

fra kr 185 100 000 til kr 170 100 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med

11 000 000

fra kr 231 200 000 til kr 220 200 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, nedsettes med

3 000 000

fra kr 83 100 000 til kr 80 100 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med

800 000 000

fra kr 20 350 000 000 til kr 21 150 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning,

forhøyes med

20 000 000

fra kr 1 890 000 000 til kr 1 910 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

100 000 000

fra kr 5 489 700 000 til kr 5 589 700 000

1650

Statsgjeld, renter mv.:

(NY)

88

Renter og provisjon mv. på utenlandsk statsgjeld, overslags-bevilgning,

bevilges med

-101 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslags-bevilgning,

nedsettes med

205 000 000

fra kr 10 698 000 000 til kr 10 493 000 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning:

(NY)

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, bevilges med

14 778 000 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 072 400 000

fra kr 4 122 400 000 til kr 50 000 000

2315

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

142 937 000

fra kr 142 937 000 til kr 0

2800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring til fondet, nedsettes med

82 416 000 000

fra kr 204 087 000 000 til kr 121 671 000 000

Inntekter:

4600

Finansdepartementet:

2

Diverse refusjoner, forhøyes med

1 600 000

fra kr 698 000 til kr 2 298 000

4605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Økonomitjenester, forhøyes med

4 800 000

fra kr 72 000 000 til kr 76 800 000

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med

5 000 000

fra kr 66 000 000 til kr 61 000 000

5

Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med

3 000 000

fra kr 47 000 000 til kr 50 000 000

86

Bøter, inndragninger mv., nedsettes med

55 000 000

fra kr 1 311 800 000 til kr 1 256 800 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, forhøyes med

27 000 000

fra kr 248 000 000 til kr 275 000 000

89

Overtredelsesgebyr, nedsettes med

2 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 11 000 000

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse, forhøyes med

250 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 500 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:

30

Avskrivninger, forhøyes med

800 000

fra kr 1 178 018 000 til kr 1 178 818 000

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Trinnskatt, formuesskatt mv., nedsettes med

36 000 000

fra kr 46 536 000 000 til kr 46 500 000 000

72

Fellesskatt, nedsettes med

12 095 000 000

fra kr 204 595 000 000 til kr 192 500 000 000

5506

Avgift av arv og gaver:

(NY)

70

Avgift, bevilges med

200 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

71

Ordinær skatt på formue og inntekt, nedsettes med

18 500 000 000

fra kr 34 600 000 000 til kr 16 100 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med

30 800 000 000

fra kr 56 100 000 000 til kr 25 300 000 000

74

Arealavgift mv., nedsettes med

100 000 000

fra kr 1 600 000 000 til kr 1 500 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinental-sokkelen:

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, nedsettes med

400 000 000

fra kr 5 500 000 000 til kr 5 100 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen:

70

Avgift, nedsettes med

4 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 1 000 000

5511

Tollinntekter:

70

Toll, forhøyes med

50 000 000

fra kr 3 100 000 000 til kr 3 150 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter, nedsettes med

77 000 000

fra kr 260 000 000 til kr 183 000 000

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift, forhøyes med

3 240 000 000

fra kr 263 560 000 000 til kr 266 800 000 000

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol, forhøyes med

500 000 000

fra kr 13 000 000 000 til kr 13 500 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.:

70

Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med

300 000 000

fra kr 7 200 000 000 til kr 7 500 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift, nedsettes med

500 000 000

fra kr 17 700 000 000 til kr 17 200 000 000

72

Årsavgift, nedsettes med

150 000 000

fra kr 10 660 000 000 til kr 10 510 000 000

73

Vektårsavgift, nedsettes med

24 000 000

fra kr 368 000 000 til kr 344 000 000

75

Omregistreringsavgift, nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 440 000 000 til kr 1 390 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff:

70

Veibruksavgift på bensin, nedsettes med

100 000 000

fra kr 5 500 000 000 til kr 5 400 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med

1 200 000 000

fra kr 10 800 000 000 til kr 9 600 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med

380 000 000

fra kr 9 670 000 000 til kr 10 050 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.:

70

Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med

150 000 000

fra kr 1 850 000 000 til kr 2 000 000 000

71

Avgift på smøreolje mv., nedsettes med

3 000 000

fra kr 114 000 000 til kr 111 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.:

70

CO2-avgift, nedsettes med

400 000 000

fra kr 6 800 000 000 til kr 6 400 000 000

71

Svovelavgift, nedsettes med

43 000 000

fra kr 49 000 000 til kr 6 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier:

70

Trikloreten (TRI), forhøyes med

8 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 9 000 000

71

Tetrakloreten (PER), forhøyes med

1 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 2 000 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser:

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), nedsettes med

66 000 000

fra kr 451 000 000 til kr 385 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOX:

70

Avgift på utslipp av NOX, forhøyes med

8 000 000

fra kr 57 000 000 til kr 65 000 000

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet:

71

Årsavgift knyttet til mineraler, nedsettes med

500 000

fra kr 3 000 000 til kr 2 500 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.:

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., forhøyes med

10 000 000

fra kr 1 400 000 000 til kr 1 410 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.:

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., forhøyes med

30 000 000

fra kr 2 040 000 000 til kr 2 070 000 000

5557

Avgift på sukker mv.:

70

Avgift på sukker mv., nedsettes med

22 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 208 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje:

70

Grunnavgift på engangsemballasje, forhøyes med

90 000 000

fra kr 1 650 000 000 til kr 1 740 000 000

71

Miljøavgift på kartong, forhøyes med

6 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 56 000 000

72

Miljøavgift på plast, forhøyes med

6 000 000

fra kr 35 000 000 til kr 41 000 000

73

Miljøavgift på metall, forhøyes med

5 000 000

fra kr 3 000 000 til kr 8 000 000

74

Miljøavgift på glass, forhøyes med

12 000 000

fra kr 90 000 000 til kr 102 000 000

5561

Flypassasjeravgift:

70

Flypassasjeravgift, forhøyes med

55 000 000

fra kr 785 000 000 til kr 840 000 000

5565

Dokumentavgift:

70

Dokumentavgift, nedsettes med

450 000 000

fra kr 8 800 000 000 til kr 8 350 000 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser:

70

Avgift på frekvenser mv., forhøyes med

7 400 000

fra kr 289 700 000 til kr 297 100 000

5584

Andre avgifter:

(NY)

70

Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter, bevilges med

800 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift:

80

Renter av statens faste kapital, nedsettes med

100 000

fra kr 75 158 000 til kr 75 058 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank, nedsettes med

37 200 000

fra kr 236 800 000 til kr 199 600 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank:

85

Utbytte, forhøyes med

7 015 000

fra kr 88 300 000 til kr 95 315 000

5700

Folketrygdens inntekter:

71

Trygdeavgift, nedsettes med

634 000 000

fra kr 134 634 000 000 til kr 134 000 000 000

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

4 197 000 000

fra kr 175 697 000 000 til kr 171 500 000 000

5800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

3 521 104 000

fra kr 208 994 411 000 til kr 212 515 515 000

5999

Statslånemidler:

90

Lån, forhøyes med

2 230 271 000

fra kr 54 430 068 000 til kr 56 660 789 000

II

Stortinget samtykker i at folketrygdens finansieringsbehov for 2016 dekkes ved statstilskudd.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelse utover gitte bevilgninger

III
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i 2016 eller 2017 kan bestille sikkerhetskjøretøy til bruk for regjeringens medlemmer for inntil 6 mill. kroner. Utgiftene kommer i tillegg til gitt bevilgningsnivå under kap. 21 Statsrådet post 1 Driftsutgifter.

Andre fullmakter

IV
Fullmakt til korreksjon i statsregnskapet

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2016 kan kreditere Tolletatens mellomværende med statskassen i statsregnskapet og debitere konto for forskyvning i balansen med 71 765 577 kroner.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sakene nr. 6–20

Presidenten: Sakene nr. 6 til og med 20 er andre gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtakene 34 til og med 48.

Det foreligger ikke forslag til anmerkninger til noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i samsvar med Grunnloven.