Stortinget - Møte tirsdag den 10. april 2018

Dato: 10.04.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [18:32:56]

Referat

 • 1. (349) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.) (Lovvedtak 33 (2017–2018))

 • – er sanksjonert under 10. april 2018

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (350) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (Meld. St. 12 (2017–2018))

 • 3. (351) Endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler - levealdersjustering og samordning) (Prop. 61 L (2017–2018))

 • 4. (352) Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak) (Prop. 73 L (2017–2018))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5. (353) Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten (Prop. 80 S (2017–2018))

 • 6. (354) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om en ny, supplerende nasjonalparkplan (Dokument 8:185 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 7. (355) Endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.) (Prop. 74 L (2017–2018))

 • 8. (356) Endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet) (Prop. 82 L (2017–2018))

 • 9. (357) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om kroppspress og reklameindustrien (Dokument 8:187 S (2017–2018))

 • 10. (358) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Trond Giske, Arild Grande, Hadia Tajik, Anniken Huitfeldt og Ruth Grung om økt likestilling i norsk film- og tv-dramaproduksjon (Dokument 8:188 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 7–10 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 11. (359) Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2017 (Dokument 9 (2017–2018))

 • 12. (360) Statens pensjonsfond 2018 (Meld. St. 13 (2017-2018))

 • 13. (361) Endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. (MiFID II og MiFIR) (Prop. 77 L (2017–2018))

 • 14. (362) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Heggø, Sigbjørn Gjelsvik, Kari Elisabeth Kaski og Kjell Ingolf Ropstad om provenynøytral omlegging av finansskatten der forhøgd arbeidsgivaravgift vert fjerna (Dokument 8:190 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 11–14 sendes finanskomiteen.

 • 15. (363) Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.) (Prop. 60 L (2017–2018))

 • 16. (364) Endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.) (Prop. 75 L (2017–2018))

  Enst.: Nr. 15 og 16 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 17. (365) Samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer av 12. november 2012 (Prop. 79 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 18. (366) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om å stoppe direkte elektronisk innsyn i barns psykisk helse-journaler (Dokument 8:184 S (2017–2018))

 • 19. (367) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Ingvild Kjerkol og Nicholas Wilkinson om endringer i tobakksskadeloven (Dokument 8:189 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 18 og 19 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 20. (368) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth, Olaug V. Bollestad, Torgeir Knag Fylkesnes, Sandra Borch, Martin Henriksen, Ingvild Kjerkol og Lene Vågslid om å gi Rettsgenetisk senter (RGS) ved UiT Norges arktiske universitet i oppdrag å utføre DNA- og sporanalyser til bruk i strafferettspleien, som supplement til Rettsmedisinsk institutt (RMI) (Dokument 8:191 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 21. (369) Melding for året 2017 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (Dokument 6 (2017–2018))

 • 22. (370) Endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.) (Prop. 62 L (2017–2018))

 • 23. (371) Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven (opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.) (Prop. 63 L (2017–2018))

 • 24. (372) Endringer i politiloven mv. (tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter - punktbevæpning) (Prop. 70 L (2017–2018))

  Enst.: Nr. 21–24 sendes justiskomiteen.

 • 25. (373) Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn) (Prop. 65 L (2017–2018))

 • 26. (374) Endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.) (Prop. 68 L (2017–2018))

  Enst.: Nr. 25 og 26 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 27. (375) Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2017 (Dokument 7:1 (2017–2018))

 • 28. (376) Endringar i vallova (valdistrikt ved stortingsval, rett til å stille liste ved val mv.) (Prop. 76 L (2017–2018))

  Enst.: Nr. 27 og 28 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 29. (377) Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester), og samtykke til EØS-komiteens beslutning nr. 22/2018 om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen (Prop. 71 LS (2017–2018))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt B, som sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 30. (378) Oslopakke 3 trinn 2 (Prop. 69 S (2017–2018))

 • 31. (379) Utbygging og finansiering av E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum i Buskerud og Oppland (Prop. 72 S (2017–2018))

 • 32. (380) Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ranheim - Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger i Trøndelag (Prop. 81 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 30–32 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 33. (381) Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.) (Prop. 64 L (2017–2018))

 • 34. (382) Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.) (Prop. 67 L (2017–2018))

  Enst.: Nr. 33 og 34 sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 35. (383) Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole (Prop. 78 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 36. (384) Nordisk samarbeid (Meld. St. 11 (2017–2018))

 • 37. (385) Investeringar i Forsvaret og andre saker (Prop. 66 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 36 og 37 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.