Stortinget - Møte torsdag den 3. mai 2018

Dato: 03.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 11 [20:29:56]

Referat

 • 1. (417) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i legemiddelloven (gebyr, avgifter og begrenset klageadgang) (Lovvedtak 47 (2017–2018))

  • 2. lov om endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven (tilgang og rett til offentlige ytelser ved unndragelse fra straff eller strafforfølgning) (Lovvedtak 41 (2017–2018))

 • - er sanksjonert under 27. april 2018

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (418) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel (Dokument 8:221 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3. (419) Statsrekneskapen 2017 (Meld. St. 3 (2017–2018))

 • 4. (420) Finansmarkedsmeldingen 2018 (Meld. St. 14 (2017–2018))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes finanskomiteen.

 • 5. (421) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1951 om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020 (Prop. 84 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes finanskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6. (422) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2017

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdige. Forlanger noen ordet før møtet heves. – Møtet er hevet.