Stortinget - Møte tirsdag den 29. mai 2018

Dato: 29.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 17 [23:12:09]

Referat

  • (450) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski og Arne Nævra om å gi trygdeoppgjøret fullverdig behandling i Stortinget, for å vise landets eldre den respekten de fortjener (Dokument 8:233 S (2017-2018))

Presidenten: Denne saka er føreslått send arbeids- og sosialkomiteen, bortsett frå forslag 1 og 3, som vert føreslått handsama etter forretningsordenens § 39 andre ledd bokstav e. Det vil seia at det skal avvisast.

Representanten Torgeir Knag Fylkesnes har bedt om ordet.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) []: SV er ueinig i presidentskapets vurdering og ber om at forslaget, Dokument 8:233 S for 2017–2018, blir behandla etter forretningsordenens § 39 c.

Kari Henriksen (A) []: Arbeiderpartiet vil tilkjennegi at vi støtter presidentskapets vurdering og vil derfor støtte det som ligger i referatet.

Svein Harberg (H) []: Vi vil også fra Høyre tilkjennegi at vi støtter både at forslag 1 og 3 avvises, og at det oversendes til komité, slik presidentskapet foreslår, og anbefaler Høyres gruppe å stemme for det.

Helge André Njåstad (FrP) []: Også Framstegspartiet støttar presidentskapet si innstilling om å avvisa det som er føreslått avvist, og behandla i komité det som er føreslått, og anbefaler Framstegspartiets gruppe å stemme slik.

Nils T. Bjørke (Sp) []: Senterpartiet støttar presidentskapet si innstilling.

Abid Q. Raja (V) []: Venstre støtter også presidentskapets innstilling og vil anmode Venstres representanter å stemme for den.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) []: Kristelig Folkeparti støtter presidentskapets innstilling.

Presidenten: Då har partia – alle har iallfall hatt høve til det – gjort greie for korleis dei stiller seg til presidentskapet sitt forslag, og ein kan då votera over om punkta 1 og 3 skal tas under handsaming. Presidentens forslag er altså at begge vert avviste, då Stortinget har teke stilling til dette tidlegare i sesjonen, jf. forretningsordenens § 38 femte ledd.

Votering:

Forslaget frå presidenten vart vedteke med 90 mot 8 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 23.16.39)

Presidenten: SV har bedt om at punkt 2 vert handsama etter forretningsordenen § 39 c, dvs. utan komitéhandsaming, mens presidenten sitt forslag er at saka vert send til arbeids- og sosialkomiteen. Presidenten går ut frå at dei stemmeforklaringane som er gjevne, er tilstrekkelege til at ein veit nok til å kunne gå til avrøysting over det.

Votering:

Ved alternativ votering mellom forslaget frå presidenten og forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart forslaget frå presidenten vedteke med 92 mot 8 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 23.17.35)

Vidare vart referert:

  • 2. (451) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Audun Lysbakken og Karin Andersen om å sikre virksomhetsoverdragelse for de ansatte i jernbanen (Dokument 8:232 S (2017-2018))

    Enst.: Vert send transport- og kommunikasjonskomiteen.

  • 3. (452) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste (Dokument 8:231 S (2017-2018))

    Enst.: Vert send utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdighandsama. Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er slutt. Vel heim!