Stortinget - Møte torsdag den 16. november 2017

Dato: 16.11.2017
President: Olemic Thommessen

Referatsaker

Sak nr. 3 [10:09:22]

Referat

  • 1. (138) Meddelelse fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud i Stortingets møte 16. november 2017 om at hun trekker tilbake forslag fra Stein Erik Lauvås, Siri Gåsemyr Staalesen, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen og seg selv om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige. (Dokument 8:52 S for 2017–2018)

Presidenten: Karin Andersen har bedt om ordet.

Karin Andersen (SV) []: Jeg registrerer at et forslag som ble trukket nå, behandles med en gang. Det er greit for oss, men i går fremmet vi et forslag som hører sammen med dette, og som komiteen har ønsket å få referert til behandling, slik at vi kan komme i gang med komitébehandlingen. Da er mitt spørsmål hvorfor man ikke makter å behandle den i dag, som ble referert i går, mens man klarer å behandle et forslag som ble levert nå, øyeblikkelig, med en gang.

Presidenten: Det er fordi det forslaget ble sendt komiteen som skal avgi innstilling. Det vi legger opp til her, er at forslaget sendes komiteen, og det er komiteen som avgir innstilling.

Karin Andersen (SV) []: Det er mulig jeg uttrykker meg uklart. I går fremmet jeg et representantforslag om samme tema, og som komiteen selvfølgelig ønsker å få behandlet sammen med en del andre forslag om samme tema. Dette forslaget er trukket, og det er greit, men spørsmålet mitt er hvorfor vårt forslag ikke ligger i referatet, slik at komiteen kunne komme i gang med den behandlingen, for det haster litt med disse sakene.

Presidenten: Det får vi bringe til referatet ved første anledning, slik at komiteen kan komme i gang med arbeidet.

Er det andre anmerkninger til saken? – Så synes ikke, og dermed er referatsak nr. 138 vedtatt sendt kommunal- og forvaltningskomiteen.

Videre ble referert:

  • 2. (139) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016 (Dokument 1 (2017–2018))

  • 3. (140) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget (Dokument 3:1 (2017–2018))

    Enst.: Nr. 2 og 3 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.