Stortinget - Møte torsdag den 23. november 2017

Dato: 23.11.2017
President: Olemic Thommessen

Referatsaker

Sak nr. 2 [10:06:51]

Referat

 • 1. (141) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Siv Henriette Jacobsen, Øystein Langholm Hansen og Jonas Gahr Støre om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse (Dokument 8:60 L (2017–2018))

 • 2. (142) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Audun Lysbakken og Nisrin El Morabit om å sikre et ryddig arbeidsliv (Dokument 8:65 S (2017–2018))

  Nr. 1 og 2 foreslås sendt arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (143) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 2018 (Dokument 8:61 L (2017–2018))

 • 4. (144) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Rigmor Aasrud, Masud Gharahkhani, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen om krav til tros- og livssynssamfunn i forbindelse med offentlig støtte (Dokument 8:62 S (2017–2018))

  Nr. 3 og 4 foreslås sendt familie- og kulturkomiteen.

 • 5. (145) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Nicholas Wilkinson om å ta nye initiativ for å sikre at barn ikke skal måtte bo på sykehjem i strid med barnets beste og foreldrenes ønske (Dokument 8:67 S (2017–2018))

  Foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen.

 • 6. (146) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Abid Q. Raja, Carl-Erik Grimstad, André N. Skjelstad, Terje Breivik, Grunde Almeland, Jon Gunnes og Ketil Kjenseth om tiltak for å ivareta barns personvern (Dokument 8:68 S (2017–2018))

  Foreslås sendt justiskomiteen.

 • 7. (147) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv. (Dokument 8:64 LS (2017–2018))

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen, unntatt B, pkt. 2, som foreslås behandlet etter forretningsordenens § 39 bokstav e.

 • 8. (148) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nisrin El Morabit om å sette et tak på lederlønninger i staten tilsvarende statsministerens lønnsnivå (Dokument 8:66 S (2017–2018))

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9. (149) Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland (Prop. 11 S (2017–2018))

  Foreslås sendt transport- og kommunikasjonskomiteen

 • 10. (150) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Steinar Reiten og Kjell Ingolf Ropstad om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul (Dokument 8:63 S (2017–2018))

  Foreslås sendt utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Karin Andersen har bedt om ordet.

Karin Andersen (SV) []: Når det gjelder referatpunkt 147, er deler av den saken nå foreslått behandlet under forretningsordenens § 39 bokstav e. Jeg må be om en begrunnelse for hvorfor det har skjedd, og at vi i så fall får en mulighet til å vurdere den begrunnelsen.

Presidenten: Det skal være identisk med det vedtaket som Stortinget gjorde 14. november når det heter at «Stortinget ber regjeringen umiddelbart trekke tilbake instruks GI-02/2017…» osv.

Karin Andersen (SV) []: Da er det greit. Det var litt vanskelig å vite og huske akkurat hva det punktet var nå, men da er det greit.

Presidenten: For øvrig er det ingen som har anmerkninger til referatet. – Alle referatpunktene anses da enstemmig vedtatt.