Stortinget - Møte tirsdag den 28. november 2017

Dato: 28.11.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:04:06]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy (Innst. 32 L (2017–2018), jf. Prop. 152 L (2016–2017))

 • Sak nr. 2 [10:33:27]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.) (Innst. 33 L (2017–2018), jf. Prop. 155 L (2016–2017))

 • Sak nr. 3 [11:08:27]

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland (Innst. 34 S (2017–2018), jf. Prop. 164 S (2016–2017))

 • Sak nr. 4 [12:20:50]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av fv. 33 på strekningene Skardtjernet–Tonsvatnet og Bjørgokrysset–Nedre Øydgarden i Oppland (Innst. 35 S (2017–2018), jf. Prop. 171 S (2016–2017))

 • Sak nr. 5 [12:39:28]

  Interpellasjon fra representanten Jan Bøhler til innvandrings- og integreringsministeren:«Vi får stadig alvorlige advarsler fra politiet og vitnesbyrd fra jenter og gutter som rammes, om at sosial kontroll og fysisk og psykisk æresvold er utbredt i en del miljøer i Norge. Vi ser gjentatte tilfeller av trusler, tvang, trakassering, kidnapping og grove voldshandlinger som endog kan ha døden til følge. I Norge har vi satt inn tiltak mot noen typer æresvold, som tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Men vi har i liten grad tatt tak i de bakenforliggende årsakene - som manglende aksept av kvinners frihet og likestilling i disse miljøene og hvordan de styrer kvinners liv ved å balansere på grensen mellom tvangsekteskap og arrangerte ekteskap med stor grad av press. Denne styringen viser seg alt fra barndommen av, for eksempel ved at jenter ikke får delta på felles arenaer fordi de nektes omgang med gutter og menn utenfor egen familie. Hvilke tiltak mener regjeringen trengs for å ta mer grunnleggende grep mot sosial kontroll og æresvold i Norge»?

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.18.