Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av fv. 33 på strekningene Skardtjernet–Tonsvatnet og Bjørgokrysset–Nedre Øydgarden i Oppland

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Samferdselsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag om finansiering av utbedringer av fv. 33 på strekningene Skardtjernet–Tonsvatnet og Bjørgokrysset–Nedre Øydgarden i Etnedal og Nord-Aurdal kommuner i Oppland.

Fv. 33 er hovedvegforbindelsen mellom Valdres og Gjøvik-/Totenregionen. Vegen har en standard som ikke står i forhold til funksjonen. Vegen er stedvis smal og uoversiktlig.

Finansieringen er basert på fylkeskommunale midler og bompenger. Det legges opp til anleggsstart i 2017, med ferdigstillelse i 2021.

I perioden 2006–2016 var det i alt 15 trafikkulykker med personskade på de to strekningene som skal utbedres, hvorav 5 med meget alvorlig eller alvorlig personskade og 10 med lettere personskade.

Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende veg med flere kurveutbedringer samt breddeutvidelse. Ingen stigninger vil bli over 6 pst. Strekningene blir dimensjonert for fartsgrense 80 km/t.

Reguleringsplanen for hele utbyggingen er vedtatt av de aktuelle kommunene.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 265 mill. 2016-kroner. Omregnet til 2017-kroner gir dette et kostnadsanslag på 270 mill. kroner.

Prosjektets samfunnsøkonomiske netto nytte er beregnet til om lag 100 mill. kroner. Netto nytte over totale kostnader er beregnet til 0,4, mens netto nytte pr. budsjettkrone er beregnet til 0,9.

Uten bompengefinansiering er prosjektets samfunnsøkonomiske netto nytte beregnet til om lag 91 mill. kroner. Netto nytte over totale kostnader er beregnet til 0,3, mens netto nytte pr. budsjettkrone er beregnet til 0,4.

Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) varierte i 2016 fra om lag 1 950 kjøretøy på fv. 33 ved krysset med fv. 219 til om lag 2 300 kjøretøy ved Bjørgo. Tunge kjøretøy utgjør om lag 13 pst. av trafikken.

Med en gjennomsnittlig bompengetakst på 20 kroner pr. passering er det regnet med en ÅDT på om lag 2 000 kjøretøy gjennom bomstasjonen ved trafikkåpning i 2021. Uten bompengeinnkreving er ÅDT beregnet til om lag 2 400 kjøretøy. Dette innebærer en trafikkavvisning på om lag 15 pst.

For den generelle trafikkutviklingen er prognosene som er utarbeidet for Oppland i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2018–2029, lagt til grunn. Det er regnet med en gjennomsnittlig årlig trafikkvekst på 1,5 pst. i 2014–2018, 1,4 pst. i 2019–2022, 1,3 pst. i 2023–2028 og deretter 0,9 pst.

Finansieringsopplegg

I tråd med lokalpolitiske vedtak er det lagt til grunn at 50 pst. av utbyggingskostnadene blir finansiert med fylkeskommunale midler og 50 pst. med bompenger. Med utgangspunkt i prosjektets kostnadsoverslag på 270 mill. 2017-kroner innebærer dette et fylkeskommunalt bidrag på 135 mill. kroner og et bompengebidrag på 135 mill. kroner.

Det er lagt opp til tovegs etterskuddsinnkreving av bompenger ved Vesle Øyangen.

For at prosjektet skal bli nedbetalt i løpet av 15 år, er det beregnet at gjennomsnittlig inntekt pr. passering må være om lag 19 kroner. Takstgruppe 2 (kjøretøy over 3 500 kg ekskl. kjøretøy i kjøretøygruppe M1) skal betale det dobbelte av taksten for takstgruppe 1 (kjøretøy med tillat totalvekt til og med 3 500 kg og kjøretøy i kjøretøygruppe M1). Det forutsettes at takstene blir justert i samsvar med prisstigningen. Det legges til grunn at kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 pst. rabatt ved bruk av elektronisk brikke, jf. Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016). Det gis ikke rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2. Innkrevingsperioden er beregnet til 15 år.

Det er gjort rede for andre forutsetninger for finansieringen i proposisjonens kapittel 5.

Oppland fylkeskommune har fattet vedtak om å stille garanti ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak på 180 mill. kroner. Maksimal gjeld er i det pessimistiske alternativet beregnet til om lag 160 mill. 2017-kroner ved utgangen av 2020.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Øystein Langholm Hansen, Kirsti Leirtrø, Sverre Myrli og Ingalill Olsen, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Jonny Finstad, Nils Aage Jegstad og lederen Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Tor André Johnsen, Morten Stordalen og Bengt Rune Strifeldt, fra Senterpartiet, Siv Mossleth og Ivar Odnes, fra Sosialistisk Venstreparti, Arne Nævra, og fra Venstre, Jon Gunnes, viser til Samferdselsdepartementets forslag om finansiering av utbedringer av fv. 33 på strekningene Skardtjernet–Tonsvatnet og Bjørgokrysset–Nedre Øydgarden i Etnedal og Nord-Aurdal kommuner i Oppland. Prosjektet er kostnadsberegnet til 265 mill. 2016-kroner.

Komiteen merker seg at målet med utbyggingen er å oppnå en tilfredsstillende standard med hensyn til både trafikksikkerhet, miljø og trafikkavvikling.

Komiteen viser også til betydningen av fv. 33 som hovedvegforbindelse mellom Valdres og Gjøvik-/Totenregionen og at vegen har en standard som ikke står i forhold til funksjonen.

Komiteen legger til grunn at bompengetakstene kan settes lavere, basert på markedsrente eller binding av renten, slik at det kommer bilistene til gode. Komiteen mener dette er en mulighet fylkeskommuner og kommuner kan gjøre seg nytte av dersom det er et lokalt ønske om det.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen viser til proposisjonen og sine merknader og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
  • 1. Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen på fv. 33 på strekningene Skardtjernet–Tonsvatnet og Bjørgokrysset–Nedre Øydgarden i Oppland. Vilkårene framgår av proposisjonen.

  • 2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 21. november 2017

Helge Orten

Ivar Odnes

leder

ordfører