Stortinget - Møte torsdag den 17. januar 2019

Dato: 17.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 5 [13:01:41]

Referat

  • 1. (151) Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (Dokument 3:6 (2018–2019))

  • 2. (152) Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker (Dokument 3:7 (2018–2019))

    Samr.: Nr. 1 og 2 vert sende kontroll- og konstitusjonskomiteen.

  • 3. (153) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å hindre misbruk av godtgjørelser for stortingsrepresentanter (Dokument 8:67 S (2018–2019))

    Samr.: Vert sendt Stortingets presidentskap.

  • 4. (154) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Kari Henriksen og Hadia Tajik om straffegjennomføring i kriminalomsorgen (Dokument 8:65 S (2018–2019))

    Samr.: Vert behandla etter forretningsordenen § 39 andre ledd bokstav e, (vert ikkje teke under behandling).

Presidenten: Me går tilbake til sak nr. 4.