Stortinget - Møte torsdag den 7. februar 2019

Dato: 07.02.2019
President: Morten Wold

Innhold

Sak nr. 1 [10:02:07]

Valg av nye medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen

Talere

Presidenten: Det skal velges et nytt medlem til valgkomiteen istedenfor Knut Arild Hareide og et nytt varamedlem til valgkomiteen etter at Olaug V. Bollestad er trådt ut av Stortinget.

Presidenten ber om forslag.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) []: Jeg foreslår Geir Jørgen Bekkevold som nytt medlem og Geir Sigbjørn Toskedal som nytt varamedlem.

Presidenten: Geir Jørgen Bekkevold er foreslått som nytt medlem og Geir Sigbjørn Toskedal som nytt varamedlem til valgkomiteen.

Andre forslag foreligger ikke, og presidenten antar at det kan voteres på vanlig måte.

De som stemmer imot, bes reise seg.

Votering:

Geir Jørgen Bekkevold ble enstemmig valgt som nytt medlem til valgkomiteen.

Geir Sigbjørn Toskedal ble enstemmig valgt som nytt varamedlem nr. 2 for Kristelig Folkeparti til valgkomiteen.