Stortinget - Møte tirsdag den 5. mars 2019

Dato: 05.03.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Ketil Kjenseth, Grunde Almeland, Hege Haukeland Liadal og Liv Signe Navarsete, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

For Finnmark fylke: Steinar Karlstrøm

For Hedmark fylke: Per Martin Sandtrøen

For Hordaland fylke: Sigurd Hille og Laila Marie Reiertsen

For Nordland fylke: Kjell-Idar Juvik og Kari Anne Bøkestad Andreassen

For Telemark fylke: Olav Urbø

Det foreligger fire permisjonssøknader:

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Torstein Tvedt Solberg i tiden fra og med 5. mars til og med 9. mars for å delta på reise med Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa, ASEP, til Singapore og Indonesia

 • fra representanten Une Bastholm om sykepermisjon fra og med 5. mars og inntil videre

 • fra Høyres stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Aleksander Stokkebø fra og med 5. mars og inntil videre

 • fra Senterpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Liv Signe Navarsete i dagene 6. og 7. mars for å delta i konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, i Bucuresti

Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Rogaland fylke, Julia Wong, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Torstein Tvedt Solbergs permisjon, av velferdsgrunner.

Fra første vararepresentant for Oslo, Per Espen Stoknes, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Une Bastholms permisjon, på grunn av sykdom.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Oslo: Kristoffer Robin Haug 5. mars og inntil videre

  • For Rogaland fylke: Tom Kalsås 5.–7. mars og Trine Danielsen 5. mars og inntil videre

  • For Sogn og Fjordane fylke: Steinar Ness 6.–7. mars

Presidenten: Kristoffer Robin Haug, Tom Kalsås og Trine Danielsen er til stede og vil ta sete.

Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide overbrakte 2 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Kristoffer Robin Haug vil fremsette to representantforslag.

Kristoffer Robin Haug (MDG) []: På vegne av meg selv – og Miljøpartiet De Grønne – vil jeg fremme et forslag om å stoppe insektdøden og et forslag om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse reell for alle.

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: På vegne av stortingsrepresentantene Petter Eide og meg sjøl vil jeg sette fram et forslag om gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål.

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes vil fremsette to representantforslag.

Bjørnar Moxnes (R) []: På vegne av meg selv vil jeg framsette et forslag om strakstiltak mot farlige vogntog på norske veier og et forslag om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møter denne uken – og anser det som vedtatt.

Presidenten foreslår Svein Roald Hansen. – Andre forslag foreligger ikke, og Svein Roald Hansen er enstemmig valgt som settepresident for denne ukens møter.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.