Stortinget - Møte tirsdag den 5. mars 2019

Dato: 05.03.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 42 (2018–2019), jf. Innst. 166 L (2018–2019) og Prop. 7 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 11 [18:28:45]

Stortingets vedtak til lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) (Lovvedtak 42 (2018–2019), jf. Innst. 166 L (2018–2019) og Prop. 7 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 11.