Stortinget - Møte onsdag den 27. mars 2019

Dato: 27.03.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Den innkalte vararepresentanten for Nordland fylke, Kjell-Idar Juvik, tar nå sete.

Det foreligger tre permisjonssøknader:

 • fra Høyres stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Astrid Nøklebye Heiberg fra og med 27. mars og inntil videre

 • fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Torhild Bransdal fra og med 28. mars og inntil videre

 • fra Senterpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Kjersti Toppe 28. mars

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Vest-Agder fylke: Per Sverre Kvinlaug

  • For Hordaland fylke: Hans Inge Myrvold

  • For Oslo: Mats A. Kirkebirkeland

Presidenten: Mats A. Kirkebirkeland er til stede og vil ta sete.

Representanten Sandra Borch vil fremsette et representantforslag.

Sandra Borch (Sp) []: På vegne av stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen og meg selv vil jeg fremme et forslag om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge.

Presidenten: Representanten Audun Lysbakken vil fremsette et representantforslag.

Audun Lysbakken (SV) []: På vegne av stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård, Torgeir Knag Fylkesnes og meg selv vil jeg fremme forslag om klimastreik for klimakutt.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.