Stortinget - Møte tirsdag den 2. april 2019

Dato: 02.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 19 [20:15:28]

Referat

 • 1. (228) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU (Lovvedtak 45 (2018–2019))

  2. lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (Lovvedtak 46 (2018–2019))

  3. lov om endringer i vegtrafikkloven (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.) (Lovvedtak 43 (2018–2019))

  – er sanksjonert under 29. mars 2019

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (229) Årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer (Meld. St. 16 (2018–2019))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (230) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Mona Fagerås, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om klimastreik for klimakutt (Dokument 8:106 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (231) Mangfald og armlengds avstand. Mediepolitikk for ei ny tid (Meld. St. 17 (2018–2019))

 • 5. (232) Endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.) (Prop. 58 L (2018–2019))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6. (233) Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om et mer bærekraftig forbruk (Dokument 8:108 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 7. (234) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth og Geir Adelsten Iversen om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge (Dokument 8:105 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8. (235) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand og Marit Arnstad om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S (Dokument 8:107 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 9. (236) Samtykke til godkjenning av protokoll av 6. februar 2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949 (Prop. 59 S (2018–2019))

 • 10. (237) Investeringar i Forsvaret og andre saker (Prop. 60 S (2018–2019))

 • 11. (238) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen, Leif Audun Sande, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik om anstendighet for renholderne i Forsvaret og en fornuftig organisering av renholdet i forsvarssektoren (Dokument 8:109 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Det har ingen gjort, og møtet er hevet.