Stortinget - Møte tirsdag den 2. april 2019

Dato: 02.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 50 (2018–2019), jf. Innst. 181 L (2018–2019) og Prop. 30 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 18 [19:48:39]

Stortingets vedtak til lov om endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.) (Lovvedtak 50 (2018–2019), jf. Innst. 181 L (2018–2019) og Prop. 30 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 15–18.