Stortinget - Møte torsdag den 11. april 2019

Dato: 11.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 6 [16:06:18]

Referat

 • 1. (266) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.) (Lovvedtak 50 (2018–2019))

  • 2. lov om endringer i markaloven (justeringer av markagrensen m.m.) (Lovvedtak 44 (2018–2019))

  • 3. lov om endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr) (Lovvedtak 47 (2018–2019))

 • – er sanksjonert under 10. april 2019

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (267) Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor) (Prop. 87 L (2018–2019))

 • 3. (268) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeidsplasser (Dokument 8:114 S (2018–2019))

 • 4. (269) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen og Kjersti Toppe om automatisk allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtaler som har et lavere lønnsnivå enn 80. pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (Dokument 8:115 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5. (270) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030 (Prop. 94 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6. (271) Endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest) (Prop. 101 L (2018–2019))

 • 7. (272) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om opprettelse av en miljøklagenemnd i Norge (Dokument 8:112 S (2018–2019))

 • 8. (273) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innfri klimastreikernes krav (Dokument 8:117 S (2018–2019))

 • 9. (274) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold og Willfred Nordlund om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte (Dokument 8:119 S (2018–2019))

 • 10. (275) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om en mer effektiv rovdyrforvaltning (Dokument 8:125 S (2018–2019))

 • 11. (276) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre, Else-May Botten Norderhus og Runar Sjåstad om norsk satsing på havvindindustri (Dokument 8:132 S (2018–2019))

 • 12. (277) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om tiltak for renere luft i byer og tettsteder (Dokument 8:135 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 6–12 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 13. (278) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 og nr. 78/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og forordning 575/2013/EU (CRR), og direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning 600/2014/EU (MiFIR) (Prop. 83 S (2018–2019))

 • 14. (279) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler (Prop. 84 S (2018–2019))

 • 15. (280) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/849 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme mv. (fjerde hvitvaskingsdirektiv) og forordning (EU) 2016/1675 om identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler (Prop. 85 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 13–15 sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 16. (281) Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 (Prop. 96 LS (2018-2019))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, unntatt B, som sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 17. (282) Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) (Prop. 97 L (2018–2019))

 • 18. (283) Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel) (Prop. 98 L (2018–2019))

  Enst.: Nr. 17–18 sendes finanskomiteen.

 • 19. (284) Endringer i smittevernloven (lovrevisjon) (Prop. 91 L (2018–2019))

 • 20. (285) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Geir Inge Lien, Per Olaf Lundteigen og Siv Mossleth om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning (Dokument 8:133 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 19–20 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 21. (286) Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket) (Prop. 71 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 22. (287) Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.) (Prop. 100 L (2018–2019))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 23. (288) Samtykke til inngåelse av avtale av 4. september 2018 mellom Norge og Sverige om gjensidig bistand mellom politiets spesielle innsatsenheter i krisesituasjoner (Prop. 103 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 24. (289) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Olivia Corso Salles om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann (Dokument 8:126 S (2018-2019))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 25. (290) Nytt regjeringskvartal (Meld. St. 21 (2018–2019))

 • 26. (291) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om økt bruk av tre som byggemateriale (Dokument 8:116 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 25–26 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 27. (292) Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester (Meld. St. 18 (2018–2019))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 28. (293) Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser (Meld. St. 22 (2018–2019))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 29. (294) Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018 (Prop. 67 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 30. (295) Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking) (Prop. 90 L (2018–2019))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 31. (296) Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.) (Prop. 92 LS (2018-2019))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt B, som foreslås sendt næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 32. (297) Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018 (Prop. 93 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 33. (298) Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet) (Prop. 95 L (2018–2019))

 • 34. (299) Lov om forbud mot hold av pelsdyr (Prop. 99 L (2018–2019))

 • 35. (300) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø (Dokument 8:118 S (2018–2019))

 • 36. (301) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om statlig lederlønnskuttreform (Dokument 8:127 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 33–36 sendes næringskomiteen.

 • 37. (302) Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.) (Prop. 70 L (2018–2019))

 • 38. (303) Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) (Prop. 86 L (2018–2019))

 • 39. (304) Endringer i postloven (antall omdelingsdager) (Prop. 102 L (2018–2019))

 • 40. (305) Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.) (Prop. 104 L (2018–2019))

 • 41. (306) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Kirsti Leirtrø, Hadia Tajik og Arild Grande om tiltak for tryggere transport på norske veger (Dokument 8:121 S (2018–2019))

 • 42. (307) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski og Arne Nævra om å åpne for person- og godstransport på Østfoldbanens østre linje til Sarpsborg (Dokument 8:122 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 37–42 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 43. (308) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Øystein Langholm Hansen og Siv Mossleth om lik tilgang på kommunikasjonstjenester i hele landet (Dokument 8:128 S (2018–2019))

Presidenten: Presidenten foreslår at referatsak 308 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Bjørnar Moxnes har bedt om ordet.

Bjørnar Moxnes (R) []: Det gjelder referatsak 308. Den ønsker Rødt, Arbeiderpartiet og Senterpartiet å behandle etter § 39 annet ledd bokstav c i Stortingets forretningsorden. Begrunnelsen for det er kort fortalt at Telenor vil avslutte vedlikeholdet av kobbernettet fra og med 1. mai. Stortinget må ta stilling til forslaget vårt før vedlikeholdet stanses, noe som vil være viktig for mange som da vil miste vedlikeholdet sitt. Derfor ønsker vi å få behandlet saken før 1. mai.

Presidenten: Ber noen flere om ordet?

Kari Henriksen (A) []: Representanten Bjørnar Moxnes sa at også Arbeiderpartiet stiller seg bak dette forslaget, og det gjør vi. Vi anbefaler våre medlemmer å stemme for.

Siv Mossleth (Sp) []: Senterpartiet stiller seg også bak det forslaget og ønsker å stemme for at det hastebehandles.

Arne Nævra (SV) []: En kort stemmeforklaring: SV støtter også at vi behandler denne saken raskt.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til stemmeforklaring.

Det er anmodet om hastebehandling av representantforslaget. Slik presidenten ser det, er det ingenting i veien for at saken behandles i komité på vanlig måte, og presidenten fastholder sitt forslag om komitébehandling.

Vi går da til votering over behandlingsmåten for representantforslaget.

Det voteres alternativt mellom presidentens forslag om at saken behandles etter § 39 annet ledd bokstav b, dvs. sendes til komité, og Rødts forslag om behandling etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav c, som da betyr hastebehandling.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og Rødts forslag ble presidentens forslag bifalt med 55 mot 49 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 16.10.45)

Presidenten: Representantforslaget vil dermed bli behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen på vanlig måte.

Videre ble referert:

 • 44. (309) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune, Siv Mossleth, Heidi Greni og Willfred Nordlund om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet (Dokument 8:131 S (2018–2019))

 • 45. (310) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om barnevennlig transport i by og bygd (Dokument 8:134 S (2018–2019))

 • 46. (311) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om bærekraftig moderne bevegelsesfrihet gjennom redusert biltrafikk (Dokument 8:136 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 44–46 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 47. (312) Endringer i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (samleproposisjon) (Prop. 88 L (2018–2019))

 • 48. (313) Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging) (Prop. 89 L (2018–2019))

 • 49. (314) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Marit Knutsdatter Strand, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Åslaug Sem-Jacobsen om at mållova skal gjelde for studentsamskipnadane (Dokument 8:120 S (2018–2019))

 • 50. (315) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om kulturskolen for alle (Dokument 8:123 S (2018–2019))

 • 51. (316) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om gratis skolemat til alle (Dokument 8:124 S (2018–2019))

 • 52. (317) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg, Nina Sandberg, Hadia Tajik, Arild Grande, Eigil Knutsen, Siri Gårsemyr Staalesen og Jonas Gahr Støre om en bred kompetansereform for arbeidslivet (Dokument 8:129 S (2018–2019))

 • 53. (318) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om en bedre og mer effektiv lærerutdanning (Dokument 8:130 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 47–53 sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 54. (319) Nordisk samarbeid (Meld. St. 23 (2018–2019))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Da er sakene på dagens kart ferdigbehandlet.

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god påske og vel møtt igjen til neste stortingsmøte onsdag 24. april.

Ber noen om ordet? Så synes ikke. – Møtet er hevet.