Stortinget - Møte tirsdag den 21. mai 2019

Dato: 21.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 8 [13:20:08]

Referat

  • 1. (355) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 4 (2018–2019))

    Enst.: Vedlegges protokollen.

  • 2. (356) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre politisk streikerett for skoleelever (Dokument 8:153 S (2018–2019))

Presidenten: Når det gjelder behandlingsmåte for referatsak 356: Etter forretningsordenen § 38 femte ledd må ikke forslag som er endelig avgjort, bringes frem igjen eller tas opp på nytt i samme stortingssesjon.

Som et resultat av voteringen over forslag nr. 7 fra Sosialistisk Venstreparti i sak nr. 2 nå nettopp kan ikke forslag nr. 2 i Dokument 8:153 S tas under behandling.

Er det noen innvendinger mot det? – Så synes ikke.

Presidenten refererer da følgende:

Forslag nr. 2 foreslås behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e – avvises.

Forslag nr. 1 foreslås sendt utdannings- og forskningskomiteen.

– Det anses vedtatt.

Dermed er dagens kart ferdig behandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves?

– Møtet er hevet.