Stortinget - Møte tirsdag den 28. mai 2019

Dato: 28.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 12 [21:04:35]

Referat

 • 1. (360) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)

  • 2. lov om endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

  • – er sanksjonert under 24. mai 2019

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (361) Endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende) (Prop. 116 L (2018–2019))

 • 3. (362) Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning) (Prop. 118 L (2018–2019))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (363) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2019/2020) m.m. (Prop. 117 S (2018–2019))

 • 5. (364) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019) (Prop. 120 S (2018–2019))

 • 6. (365) Representantforslag fra stortingsrepresentant Geir Pollestad om ekstern gransking av Mattilsynet (Dokument 8:157 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 4–6 sendes næringskomiteen.

 • 7. (366) Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv–Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland (Prop. 119 S (2018–2019))

 • 8. (367) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om rettferdige og sosiale alternativer til bompenger (Dokument 8:158 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdig behandlet. Ber noen om ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.