Stortinget - Møte torsdag den 4. oktober 2018

Dato: 04.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representanten Fredric Holen Bjørdal, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra den møtende vararepresentant for Akershus fylke, Sheida Sangtarash, foreligger søknad om fritak for å møte under representanten Nicholas Wilkinsons permisjon fra og med 4. oktober og inntil videre på grunn av sykdom.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknaden behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentant innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • for Akershus fylke: Torleif Hamre

Presidenten: Torleif Hamre er til stede og vil ta sete.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • fra representanten Lise Christoffersen om permisjon i tiden fra og med 8. oktober til og med 12. oktober, fra representanten Espen Barth Eide om permisjon i tiden fra og med 9. oktober til og med 12. oktober og fra representanten Emilie Enger Mehl om permisjon i tiden fra og med 9. oktober til og med 11. oktober – alle for å delta i Europarådets parlamentariske forsamlings møte i Strasbourg

 • fra representantene Marit Arnstad, Jon Gunnes, Stein Erik Lauvås, Arne Nævra og Ove Trellevik om permisjon i tiden fra og med 9. oktober til og med 31. oktober – alle for å delta i De forente nasjoners 73. ordinære generalforsamling, andre del, i New York.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. 1. søknadene behandles straks og innvilges.

 2. 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Buskerud fylke: Anne Sandum 8.–11. oktober og Tonje Kopstad 9.–25. oktober

  • For Hedmark fylke: Per Martin Sandtrøen 9.–11. oktober

  • For Hordaland fylke: Sigurd Hille 9.–25. oktober

  • For Oslo: Zaineb Al-Samarai 9.–11. oktober

  • For Nord-Trøndelag fylke: Bjørn Arild Gram 9.–25. oktober

  • For Sør-Trøndelag fylke: Tove Eivindsen 9.–25. oktober

  • For Østfold fylke: Siv Henriette Jacobsen 9.–25. oktober

Presidenten: Representanten Arne Nævra vil fremsette tre representantforslag.

Arne Nævra (SV) []: På vegne av representantene Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og meg selv har jeg gleden av å legge fram et representantforslag om en bærekraftig godsnæring og mer gods på bane.

Videre har jeg på vegne av representantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Lars Haltbrekken og meg selv gleden av å legge fram et representantforslag om å utrede ferger som selvstendig alternativ langs ny og utbedret E39.

Til slutt har jeg på vegne av representantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken og meg selv gleden av å legge fram et representantforslag om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog i Norge.

– Det var en hilsen til Jon Gunnes blant annet! (Munterhet i salen)

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Man fortsatte behandlingen av