Stortinget - Møte tirsdag den 11. februar 2020

Dato: 11.02.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:21]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser) (Lovvedtak 43 (2019–2020), jf. Innst. 130 L (2019–2020) og Prop. 124 L (2018–2019))

 • Sak nr. 2 [10:03:49]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner (Innst. 146 S (2019–2020))

 • Sak nr. 3 [10:04:04]

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Emilie Enger Mehl og Geir Pollestad om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold (Innst. 141 S (2019–2020), jf. Dokument 8:1 S (2019–2020))

 • Sak nr. 4 [11:25:13]

  Interpellasjon fra representanten Kari Elisabeth Kaski til finansministeren: «Skatteunngåelse, skatteomgåelse og kapitalflukt truer velferdsstaten. Det anslås at Norge taper rundt 10 mrd. kr i skatteinntekter hvert år på grunn av selskapers skatteflytting. Samtidig viser den franske økonomen Gabriel Zucmans arbeid at om lag 10 pst. av all formue i Europa er skjult. Det pågår prosesser både i OECD og EU som ser på dette, men så langt er en ikke kommet fram til enighet som vil løse utfordringen. På bordet i OECD ligger et forslag til enighet om skattlegging av multinasjonale selskaper, men selv OECD sier effekten vil være begrenset. Hvordan vil finansministeren jobbe for å unngå kapitalflukt og skatteomgåelse og sikre finansieringen av velferdsstaten i årene framover?»

 • Sak nr. 5 [12:08:05]

  Interpellasjon fra representanten Marit Knutsdatter Strand til næringsministeren: «Regjeringen la fram bioøkonomistrategien "Kjente ressurser – uante muligheter" i 2016 for å fremme økt verdiskaping og sysselsetting samt bidra til reduserte klimagassutslipp og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene, og vi etterlyser oppfølging. Hvordan vil statsråden prioritere dette arbeidet i ny regjering og gjøre strategi til handling, og når kan vi vente oss en handlingsplan?»

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 15.06.