Stortinget - Møte torsdag den 13. februar 2020

Dato: 13.02.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:45]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk fra Sosialistisk Venstreparti om tilbaketrekking av Representantforslag 11 L (2019–2020) om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død (Innst. 142 S (2019–2020))

 • Sak nr. 2 [10:02:09]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og Magne Rommetveit om opprydding i innleieregelverket (Innst. 143 S (2019–2020), jf. Dokument 8:12 S (2019–2020))

 • Sak nr. 3 [11:09:13]

  Interpellasjon fra representanten Kari Elisabeth Kaski til justis- og beredskapsministeren: «DnB-skandalen har belyst hvordan norske finansforetak kan brukes til skatteunngåelse og korrupsjon. DnB er nå under etterforskning av Økokrim, men når dette kunne skje med landets største bank, er det grunn til å frykte at det kan finnes flere saker der ute. I 2019 mottok Økokrim 11 564 rapporter om mistenkelige transaksjoner, primært fra banker, men stoppet bare 6. I 2018 tok Økokrim inn bare 2 nye saker på hvitvasking, og ute i politidistriktene er henleggelsesraten for saker oversendt fra Økokrim høy. I sum tyder dette på at Økokrim ikke er i stand til å ettergå og etterforske innmeldte mistenkelige transaksjoner og ta opp kampen mot hvitvasking, skatteunngåelse og korrupsjon. Hvordan vil statsråden jobbe for å forsterke innsatsen mot økonomisk kriminalitet og sikre at Økokrim får tilstrekkelige ressurser til å ettergå og etterforske mistenkelige transaksjoner som er innmeldt fra finansforetak?»

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 12.13.