Stortinget - Møte mandag den 16. mars 2020

Dato: 16.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 1 [10:08:04]

Referat

 • 1. (197) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) (Prop. 52 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, unntatt kap. 2541 post 70, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav d (straks).

 • 2. (198) Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) (Prop. 53 LS (2019–2020))

  Enst.: Behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav d (straks), unntatt A lov om endringer i skatteloven og lov om endring i skattebetalingsloven samt B, som sendes finanskomiteen.

 • 3. (199) Endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda) (Prop. 50 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 4. (200) Noregs fiskeriavtalar for 2020 og fisket etter avtalane i 2018 og 2019 (Meld. St. 13 (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 5. (201) Endringer i luftfartsloven (akkreditering) (Prop. 51 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Sakene nr. 2 og 3 vil bli behandlet under ett.