Stortinget - Møte tirsdag den 7. april 2020

Dato: 07.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 236 L (2019

Innhold

Sak nr. 3 [12:51:09]

Innstilling frå næringskomiteen om Midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19 (Innst. 236 L (2019–2020), jf. Prop. 74 L (2019–2020))

Talere

Geir Pollestad (Sp) [] (leiar for komiteen og ordførar for saka): La meg starta med å takka komiteen for raskt utført arbeid. Det er viktig å visa at komiteane kan få sakene unna raskt, og at me òg kan få dei unna raskt sjølv om me er inne i ei høgtid.

Innstillinga frå komiteen er samrøystes. Saka gjeld i korte trekk systemet som konkurranselova byggjer opp for Konkurransetilsynet, der det i samband med ulike transaksjonar gjeld fristar som må haldast om Konkurransetilsynet skal gripa inn, f.eks. mot ei samanslåing av to selskap. Lova gjeld òg endring i samansetjinga av konkurranseklagenemnda.

Det er viktig, som komiteen òg strekar under i sine merknader, at dette er ei unntakslov. Hovudregelen er at dei gjeldande prosessuelle reglane skal leggjast til grunn så langt som mogleg. Covid-19-pandemien kan gje to utslag. Det eine er i form av sjukefråvær blant dei tilsette i Konkurransetilsynet. Det andre er den økonomiske situasjonen som f.eks. kan gje mange fusjonar, oppkjøp, nedsal osv., som genererer arbeid for tilsynet. Det er viktig at òg slike transaksjonar vert underlagde dei vanlege vurderingane av tilsynet.

I § 3 fjerde ledd står det ei fullmakt til å gje ytterlegare forskrifter for konkurranselova og denne prosessuelle fullmaktslova. Eg vil streka under at det må vera ein svært høg terskel for å ta i bruk den føresegna som ligg der, altså å gje ei forskrift som går utover dei sakshandsamingsreglane som ligg i denne lova.

Dette har gått fort, og det er oppdaga ein liten feil i § 3 tredje ledd. Der står det «forskriften» to plassar. Det skal stå «loven». Så eg skal sitera § 3 tredje ledd slik det skal vera:

«Fristforlengelsen gjelder både saker tilsynet har til behandling ved ikrafttredelsen av denne loven og saker som meldes i perioden loven er i kraft.»

Grunnen til at dette kan ha snike seg inn, er at denne lova starta som ei forskrift etter koronalova, og at departementet seinare ønskte å leggja dette fram som ei eiga lov – ei avgjerd eg meiner er klok. Og eg meiner Stortinget har vist at det er fullt ut mogleg å ha ei rask saksbehandling. Med den korrigeringa i lova er det vonleg òg ei lov som vert slik både departementet og Stortinget ynskjer.

Statsråd Iselin Nybø []: Det er godt at næringskomiteen har en skarpskodd jurist fra Universitetet i Bergen som leder og saksordfører i denne saken, og som kunne oppdage den lille feilen som kom fra departementet. Nå er den rettet opp, så når enden er god, er allting godt.

Jeg setter stor pris på at Stortinget behandler forslaget til midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler fra konkurranseloven på bakgrunn av utbruddet av covid-19 så raskt som Stortinget nå gjør.

Utbruddet av covid-19 kan ramme Konkurransetilsynet og konkurranseklagenemndas saksbehandlingskapasitet og på den måten også redusere muligheten de har til å utføre sine viktige samfunnsoppgaver.

Virusutbruddet skaper allerede en utfordrende arbeidssituasjon for Konkurransetilsynet. Lovforslaget skal sørge for at de kan løse sine samfunnsoppgaver på best mulig måte ved høyt sykefravær og økt saksmengde som følge av covid-19-utbruddet.

Konkurransetilsynet har som oppgave å kontrollere at planlagte foretakssammenslutninger ikke vil hindre effektiv konkurranse. Konkurranseloven inneholder derfor meldeplikt for planlagte fusjoner og frister for at Konkurransetilsynet kan forby eller sette vilkår for fusjonene. Hvis fristene ikke overholdes, går muligheten for å gripe inn mot fusjonen tapt.

Covid-19-pandemien påvirker kapasiteten i Konkurransetilsynet på grunn av både sykdomsfravær og omsorgsfravær. Samtidig vil de trolig få flere hastesaker som følge av at foretak kommer i en vanskelig økonomisk stilling. Tilgangen til relevant informasjon fra både partene og andre kan også bli vanskelig. Det er derfor grunn til å tro at Konkurransetilsynet vil kunne trenge lengre saksbehandlingsfrister for vurdering av inngrep mot foretakssammenslutninger i den situasjonen som vi nå står i.

Tilsynet må ha mulighet til å prioritere hastesakene i en slik situasjon, og det kan medføre at de ikke vil kunne overholde saksbehandlingsfristene i alle saker. Det er derfor regjeringen foreslår fristforlengelse på 15 virkedager for behandling av fusjonssaker.

Jeg forutsetter at Konkurransetilsynet i størst mulig grad forsøker å overholde de alminnelige fristene i loven. De må også rådføre seg med og veilede markedsaktørene for å sikre best mulig forutberegnelighet under de rådende forhold.

Konkurranseklagenemnda behandler klager over Konkurransetilsynets vedtak og avgjørelser. Det er sannsynlig at også konkurranseklagenemnda vil oppleve mer sykefravær og økt saksmengde som følge av covid-19-pandemien, og regjeringen foreslår derfor unntak fra reglene om konkurranseklagenemndas sammensetning. Etter konkurranseloven skal nemnda settes med minimum tre medlemmer ved avgjørelsen av den enkelte sak. Regjeringen foreslår at klagesaker kan behandles av ett enkeltmedlem, hvis det ikke er til hinder for forsvarlig saksbehandling. Saker som krever både juridisk og økonomisk kompetanse, kan ikke delegeres.

Loven er foreslått å ha en begrenset varighet fordi den kun skal brukes til å avhjelpe utfordringer som er knyttet til covid-19-utbruddet. Ingen kan i dag si sikkert hvor lenge behovet for reguleringen vil vare, men regjeringen har foreslått en varighet som antas å være tilstrekkelig for å dekke det behovet, sånn som vi ser det nå.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

Stortinget tar da en pause i påvente av at innstilling foreligger i sakene nr. 4 og 5.

Votering, se voteringskapittel

Stortinget tok pause i forhandlingene kl. 13.

-----

Stortinget gjenopptok forhandlingene kl. 15.

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Stortinget går da til behandling av sakene nr. 4 og 5.

Etter ønske fra finanskomiteen vil disse sakene behandles under ett.