Stortinget - Møte fredag den 17. april 2020

Dato: 17.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 8 [12:10:18]

Referat

 • 1. (249) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.)

  - er sanksjonert under 15. april 2020

 • 2. (250) Endring i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 10 (20192020))

 • 3. (251) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 14. april 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

  Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4. (252) Endringer i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) (Prop. 76 L (20192020))

  Enst.: Sendes den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende koronakrisen.

 • 5. (253) Nye mål i kulturmiljøpolitikken. Engasjement, bærekraft og mangfold (Meld. St. 16 (20192020))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6. (254) Endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven (strafferamme og administrative reaksjoner) (Prop. 79 L (20192020))

 • 7. (255) Endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler) (Prop. 82 L (20192020))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 8. (256) Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2019 (Dokument 9 (20192020))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 9. (257) Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) (Prop. 75 L (20192020))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 10. (258) Endringer i internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov) (Prop. 81 L (20192020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 11. (259) Lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/94 (Prop. 77 LS (20192020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, unntatt S-delen, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 12. (260) Også vi når det blir krevet – Veteraner i vår tid (Meld. St. 15 (20192020))

 • 13. (261) Vilje til beredskap – evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarsektoren (Prop. 62 S (2019–2020))

 • 14. (262) Investeringar i Forsvaret (Prop. 78 S (20192020))

 • 15. (263) Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (Prop. 83 L (20192020))

  Enst.: Nr. 12–15 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.