Stortinget - Møte tirsdag den 2. juni 2020

Dato: 02.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 12 [15:23:43]

Referat

 • 1. (362) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.) (Lovvedtak 91 (2019–2020))

  • 2. lov om endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.) (Lovvedtak 86 (2019–2020))

  • 3. lov om endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.) (Lovvedtak 87 (2019–2020))

  • 4. lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven) (Lovvedtak 88 (2019–2020))

  • 5. lov om endring i luftfartsloven (akkreditering) (Lovvedtak 83 (2019–2020))

   – er sanksjonert under 29. mai 2020

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (363) Pensjonar frå statskassa (Prop. 120 S (2019–2020))

 • 3. (364) Endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19) (Prop. 125 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (365) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Heidi Greni og Sandra Borch om å ta ut rovvilt for å berge samisk reindrift i en spesielt vanskelig situasjon (Dokument 8:120 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5. (366) Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) (Prop. 126 L (2019–2020))

 • 6. (367) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) (Prop. 127 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes finanskomiteen.

 • 7. (368) Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør) (Prop. 121 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8. (369) Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.) (Prop. 122 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 9. (370) Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (Prop. 123 L (2019–2020))

 • 10. (371) Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (Prop. 124 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 11. (372) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth, Willfred Nordlund og Sandra Borch om fungerende person- og varetransport i distriktene (Dokument 8:119 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Stortinget går da tilbake til behandlingen av sak nr. 6.

Man fortsatte behandlingen av