Stortinget - Møte torsdag den 17. oktober 2019

Dato: 17.10.2019
President: Nils T. Bjørke
Dokumenter: (Innst. 352 S (2018–2019), jf. Dokument 17 (2018–2019))

Sak nr. 1 [10:01:46]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018 (Innst. 352 S (2018–2019), jf. Dokument 17 (2018–2019))