Stortinget - Møte torsdag den 24. oktober 2019

Dato: 24.10.2019
President: Eva Kristin Hansen

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, sa

presidenten: Då er Stortinget klar til å gå til votering.

Votering i sak nr. 1, debattert 24. oktober 2019

Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner (Innst. 28 S (2019-2020))

Debatt i sak nr. 1

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Som nytt medlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges: Rigmor Aasrud.

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges: Åsunn Lyngedal.

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges: Tellef Inge Mørland.

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa velges: Åsunn Lyngedal.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Presidenten: Sakene nr. 2 og 3 var utgreiingar. I sak nr. 4 ligg det ikkje føre noko voteringstema.