Stortinget - Møte onsdag den 27. november 2019

Dato: 27.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 3 [10:01:13]

Referat

  • 1. (76) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper – 2018 (Dokument 3:2 (2019–2020))

  • 2. (77) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å integrere flyktninger og innvandrere gjennom kvalifisering til arbeid (Dokument 3:4 (2019–2020))

  • 3. (78) Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk (Dokument 3:5 (2019–2020))

    Enst.: Nr. 1–3 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

  • 4. (79) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om Nav-skandalen og mistillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (Dokument 8:17 S (2019–2020))

Presidenten: Presidenten foreslår at referatsak nr. 79 behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd d, det betyr at det tas opp til avgjørelse straks.

Bjørnar Moxnes har bedt om ordet.

Presidenten vil gi anledning til ett innlegg fra hver partigruppe vedrørende behandlingsmåten.

Bjørnar Moxnes (R) []: Til behandlingsmåten og framgangsmåten: Det er ingen motsetning, mener vi, mellom mistillitsforslaget og en grundig granskning av komplekset i sin helhet. For å gi de partiene som ønsker det, mer tid til å vurdere forslaget, foreslår vi at forslaget sendes til komité for videre behandling, på linje med tidligere forslag om mistillit.

Jeg viser til Dokument 8:18 S for 1988–1989, fra Carl I. Hagen, fremmet i januar og behandlet i april, og så godt som alle andre Dokument 8-forslag som fremmes i denne salen – og i henhold til Stortingets forretningsorden § 39 b, for å gi de partiene som ønsker det, mer tid til å vurdere mistillit mot statsråd Anniken Hauglie. Det kan Stortinget, hvis de ønsker det, bestemme som behandlingsmåte her i dag.

Eva Kristin Hansen (A) []: Arbeiderpartiet er innstilt på at vi følger presidentens anbefaling om å behandle saken straks, altså i kveld. Vi mener det er uheldig å ha et mistillitsforslag liggende i Stortinget over tid, til over jul, når vi vet at kontroll- og konstitusjonskomiteen har satt i gang et grundig arbeid. Så jeg anbefaler Arbeiderpartiets gruppe å stemme for at vi behandler forslaget i dag.

Marit Arnstad (Sp) []: Denne saken er alvorlig, og det kommer til å være mange korsveier under behandlingen av saken. Senterpartiet deler oppfatningen til representanten Eva Kristin Hansen, nemlig at et mistillitsforslag på et senere tidspunkt ikke kan utelukkes, men at Stortinget må ha en behandling av denne saken, de spørsmål som er stilt departementet, og de høringene som skal være i kontrollkomiteen. Det å ta stilling til et mistillitsforslag i dag vil være unaturlig, like unaturlig som det ville være å sende det til en komité. For hovedregelen når det gjelder mistillitsforslag, er at de behandles umiddelbart, ikke at de sendes til komité, og det er det mange gode grunner til.

Svein Harberg (H) []: Representanten Moxnes har fremmet og begrunnet et mistillitsforslag. Det er en alvorlig sak, og det er vanlig at en da håndterer det på den måten at en stemmer over det umiddelbart. Det vil også være riktig i denne sammenheng. Å sende det over til en komité som allerede har en sak på samme saksområde, nemlig statsrådens redegjørelse, vil være helt unaturlig og vil forstyrre den saken. Så jeg anbefaler Høyres gruppe å stemme for at vi håndterer det slik presidenten har foreslått.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Dette er en alvorlig sak og en sak vi også står midt i grundige prosesser for å få svar på i kontrollkomiteen. Det er derfor uheldig at vi nå stiller oss i en situasjon hvor det skal konkluderes i denne sal før vi har fått de svarene som ofrene i saken både fortjener og etter SVs oppfatning har krav på. Derfor viser SV til eksempler i sedvane og praksis på at forslag om mistillit sendes til komité, sånn at vi ikke må gjøre en forhastet konklusjon i spørsmålet om tillit til statsråden.

For SVs del er det viktig å komme til bunns i saken, og det innebærer også eventuelle nye spørsmål til andre statsråder hvor tillitsspørsmålet bør bli vurdert. Det inkluderer også å stille spørsmål til statsministeren.

Derfor vil jeg anbefale SVs gruppe å stemme for en oversendelse til komiteen, slik at vi kan ta dette i riktig rekkefølge og komme til bunns. Da er også SVs gruppe åpen for at konklusjonen kan ende med det som representanten Moxnes har foreslått, nemlig mistillit til statsråden.

Hans Andreas Limi (FrP) []: Vi vil også følge den anbefalingen til behandlingsform som presidenten har foreslått, så jeg anbefaler Fremskrittspartiets gruppe å stemme for presidentens anbefaling.

Terje Breivik (V) []: Det er all grunn for Stortinget til å ha ei svært audmjuk haldning og tilnærming til ei så alvorleg sak. Det å ha eit ubehandla mistillitsforslag hengjande over saka på ubestemt tid, trur eg kan dra merksemda vekk frå andre ting som absolutt fortener å verta sett under lyset i denne saka. Eg rår difor til at Venstres gruppe følgjer tilrådinga frå presidenten om å behandla saka med ein gong.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) []: Det er et svært alvorlig forslag som er fremmet i dag. Vi mener at dette også må behandles i dag og følger presidentens tilråding.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet.

Vi går da til votering over behandlingsmåten av referatpunkt 79, Dokument 8:17 S for 2019–2020.

Det vil bli votert alternativt over forslaget fra presidenten om behandling etter forretningsordenen § 39 annet ledd d og forslaget fra representanten Bjørnar Moxnes om komitébehandling.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag om behandling etter forretningsordenen § 39 annet ledd d og representanten Bjørnar Moxnes’ forslag om komitébehandling ble presidentens forslag bifalt med 123 mot 8 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 10.09.26)

Presidenten: Presidenten vil da opplyse om at representantforslag 8:17 S for 2019–2020, fra representanten Bjørnar Moxnes, blir satt opp til behandling som sak nr. 4 på dagens kart, altså etter finansdebatten.

Da går vi over til sakene nr. 1 og 2 på endret dagsorden nr. 23. Etter ønske fra finanskomiteen vil sakene nr. 1 og 2 bli behandlet under ett.