Stortinget - Møte fredag den 13. desember 2019

Dato: 13.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Tellef Inge Mørland, Trond Helleland, Eirik Sivertsen, Une Bastholm og Ole André Myhrvold, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger to permisjonssøknader:

  • for representanten Ingalill Olsen om sykepermisjon i tiden fra 16. desember og inntil videre

  • for representanten Eirik Sivertsen om permisjon i dagene 16. og 17. desember for i sin kapasitet som leder av delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid å delta på Europarådets møte i Rovaniemi i Finland

Etter forslag fra presidenten ble besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden

    • For Finnmark fylke: Steinar Karlstrøm 16. desember og inntil videre

    • For Nordland fylke: Kjell-Idar Juvik 16.–17. desember

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil sakene nr. 1 og 2 behandles under ett.