Stortinget - Møte tirsdag den 4. mai 2021

Dato: 04.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 15 [15:31:13]

Referat

 • 1. (579) Statsministerens kontor melder at

 • 1. lov om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) (Lovvedtak 87 (2020–2021))

 • 2. lov om endringer i skadeserstatningsloven (kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning) (Lovvedtak 84 (2020–2021))

 • 3. lov om endringer i konkursloven og panteloven mv. (registrering av konkursåpning og legalpant for boomkostninger) (Lovvedtak 85 (2020–2021))

 • – er sanksjonert under 30. april 2021

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (580) Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19) (Prop. 186 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (581) Statsrekneskapen 2020 (Meld. St. 3 (2020–2021))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4. (582) Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) (Prop. 187 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5. (583) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Olemic Thommessen, Stein Erik Lauvås, Heidi Greni og Torhild Bransdal om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy (Dokument 8:293 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6. (584) Riksrevisjonens undersøkelse av årsaker til lang saksbehandlingstid i klage- og ankesaksbehandlingen i NAV og Trygderetten (Dokument 3:8 (2020–2021))

 • 7. (585) Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene (Dokument 3:9 (2020–2021))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8. (586) Meddelelse fra stortingsrepresentant Arne Nævra i Stortingets møte 3. mai 2021 om at han trekker tilbake forslag fra Torgeir Knag Fylkesnes, Per-Willy Amundsen, Bjørnar Moxnes, Per Espen Stoknes og seg selv om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen, jf. Dokument 8:289 S (2020–2021)

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 9. (587) Lov om Norges kontinentalsokkel (Prop. 185 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av