Stortinget - Møte torsdag den 3. desember 2020 *

Dato: 03.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Voteringer

Votering

Tone Wilhelmsen Trøen hadde her gjeninntatt presidentplassen.

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Før Stortinget går til votering over sakene på dagens kart, får representanten Ingvild Kjerkol ordet til en stemmeforklaring.

Ingvild Kjerkol (A) []: Jeg skal gi en kort stemmeforklaring: Arbeiderpartiet stemmer mot forslag nr. 248, fra Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet, og forslag nr. 249, fra samme representant og samme parti. Begrunnelsen er at vi har alternative forslag som ligger til behandling – når det gjelder forslag nr. 248, i budsjettkapitlene til helse- og omsorgskomiteen, og for forslag nr. 249, i avgiftsproposisjonen. Det er ikke det rette navnet, men jeg håper dere skjønner hva jeg mener.

Presidenten: Det er notert. Stortinget går da til votering.

Votering i sak nr. 1, debattert 3. desember 2020

Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2021

Debatt i sak nr. 1

Presidenten: Presidenten vil foreslå at finansministerens redegjørelse holdt i Stortingets møte 7. oktober 2020 om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2021 vedlegges protokollen.

– Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 2, debattert 3. desember 2020

Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2021 og forslaget til statsbudsjett for 2021 (Innst. 2 S (2020–2021), jf. Meld. St. 1 (2020–2021), Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021))

Debatt i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 138 forslag. Det er

 • forslagene nr. 2–11 og 253, fra Eigil Knutsen på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslag nr. 12, fra Sylvi Listhaug på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 125 og 242–252, fra Trygve Slagsvold Vedum på vegne av Senterpartiet

 • forslagene nr. 127 og 239–241, fra Kari Elisabeth Kaski på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 128–202, fra Une Bastholm på vegne av Miljøpartiet De Grønne

 • forslag nr. 203, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

 • forslag nr. 204, fra Svein Roald Hansen på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslagene nr. 205–238, fra Mudassar Kapur på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti

Presidenten gjør oppmerksom på at forslag nr. 205, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, erstatter innstillingens I, som da bortfaller.

Forslag nr. 253, fra Arbeiderpartiet, erstatter forslag nr. 1 i innstillingen. Forslag nr. 242, fra Senterpartiet, erstatter forslag nr. 124 i innstillingen, og forslag nr. 239, fra Sosialistisk Venstreparti, erstatter forslag nr. 126 i innstillingen.

Det voteres over forslag nr. 203, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

7 660 160 000

2

Familie og forbruker

52 508 215 000

3

Kultur mv.

27 926 398 000

4

Utenriks

44 349 122 000

5

Justis

37 036 363 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

17 690 526 000

7

Arbeid og sosial

517 992 918 000

8

Forsvar

57 988 547 000

9

Næring

15 115 307 000

10

Fiskeri

2 181 404 000

11

Landbruk

20 772 207 000

12

Olje og energi

-69 342 956 000

13

Miljø

17 419 359 000

14

Kontroll og konstitusjon

705 202 000

15

Helse

245 161 247 000

16

Utdanning og forskning

86 669 289 000

17

Transport og kommunikasjon

79 305 467 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

212 072 246 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

4 067 427 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

39 060 817 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 092 023 611 000

22

Utbytte mv.

-26 629 102 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

297 686 552 000

»

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 86 mot 2 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.57.32)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 128, 133, 200 og 201, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 128 lyder:

«Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

8 812 800 000

2

Familie og forbruker

52 794 997 000

3

Kultur mv.

27 798 537 000

4

Utenriks

47 344 664 000

5

Justis

38 054 608 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

20 706 249 000

7

Arbeid og sosial

505 564 918 000

8

Forsvar

57 776 547 000

9

Næring

17 565 407 000

10

Fiskeri

2 518 004 000

11

Landbruk

21 477 207 000

12

Olje og energi

-69 330 456 000

13

Miljø

20 999 060 000

14

Kontroll og konstitusjon

705 202 000

15

Helse

242 290 876 000

16

Utdanning og forskning

87 776 320 000

17

Transport og kommunikasjon

78 825 967 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

202 383 717 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

5 643 232 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

39 012 117 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 154 630 711 000

22

Utbytte mv.

-27 129 102 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

226 960 160 000

»

Forslag nr. 133 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en merkeordning for mer grasbasert melk- og kjøttproduksjon.»

Forslag nr. 200 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av § 5 i lov om Statens pensjonsfond for å tillate direkte overføring fra fondet til FNs grønne fond for klimatiltak i utlandet etter vedtak i Stortinget.»

Forslag nr. 201 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre trafikkavtalen med Flytoget for første halvår 2021, slik at Flytoget kun får trafikkere strekningen Oslo S–Gardermoen–Oslo S og antall avganger på strekningen halveres.»

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 86 mot 2 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.57.52)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 129, 142, 165, 172, 176 og 191, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 129 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en ordning med elmobilitetsstøtte for å kunne lease elbil eller el-lastesykkel, etter modell av bostøtteordningen som kommunene og Husbanken samarbeider om for å gi flere personer med dårlig råd og behov for bil muligheten til å kjøpe eller lease en elbil eller el-lastesykkel, slik at de kan spare penger, nyte godt av elbilfordelene og være med på å kutte utslipp.»

Forslag nr. 142 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utforme en modell for avgift på lakselus i oppdrettsnæringen som gir anslått provenyeffekt på 900 mill. kroner.»

Forslag nr. 165 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øremerke en andel av tilleggsbevilgningen over kap. 571 post 64 (skjønnstilskudd) til kommunene som er hardest rammet av pandemien til lokale tiltak for at de mest sårbare og utsatte gruppene (som flyktninger, tiggere, hjemløse, migrantarbeidere, udokumenterte, sex-arbeidere og barn i voldelige hjem) skal få dekket vitale behov som mat, et sted å sove, helsehjelp og en trygg hverdag.»

Forslag nr. 172 lyder:

«Stortinget ber regjeringen erstatte engangsstønad med foreldrepenger på 2 G for alle som i dag mottar engangsstønad og ikke er studenter.»

Forslag nr. 176 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om en egen kvote for klimaflyktninger med samme mottaks- og inkluderingstilbud som kvoteflyktninger, og promotere slike ordninger internasjonalt.»

Forslag nr. 191 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om statlig støtte til psykologtjeneste for studenter, som i dag finansieres gjennom semesteravgift.»

Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 86 mot 2 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.58.14)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 130, 170 og 202, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 130 lyder:

«Stortinget ber regjeringen flytte Norsk romsenter og relaterte statlige arbeidsplasser til Tromsø.»

Forslag nr. 170 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, ved fordeling til fergefylkene gjennom kap. 572 post 60, om å sørge for å fordele den foreslåtte ekstrabevilgningen slik at en tredjedel fordeles etter fergekriteriene i kostnadsnøkkelen og to tredjedeler ut fra fergesamband som har tatt i bruk el-ferger per 2021.»

Forslag nr. 202 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre dyrepolitiet til en landsdekkende enhet under Politidirektoratet, ved å utvide fra dagens situasjon med etablert dyrepoliti i seks av landets tolv politidistrikter, til alle tolv.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 82 mot 6 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.58.34)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 131, 132, 134, 137, 138, 143, 144, 146, 149, 152, 155, 157, 162, 164, 166, 167, 169, 171, 175, 188 og 197, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 131 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer at alle selskaper med en betydelig statlig eierandel skal fase ut all natur- og klimaskadelig virksomhet og rapportere om sine bidrag til å nå Parisavtalen.»

Forslag nr. 132 lyder:

«Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan

 • gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på ytterligere 2 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien, og at det forbeholdes investeringer som bidrar til å redusere utslippene fra skipsflåten.

 • gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme på 2 mrd. kroner til fornybarinvesteringer i utviklingsland.»

Forslag nr. 134 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et eget program for agroøkologisk forskning under Nibio.»

Forslag nr. 137 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en tilskuddsordning der landbruksbedrifter kan søke om støtte til klimatiltak som for eksempel erstatning av oljefyr, installasjon av solcellepaneler, biogassproduksjon og lignende, og om kompensasjon for tapt inntekt grunnet ekstremvær.»

Forslag nr. 138 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre turistskatt for destinasjoner der lokale og regionale destinasjonsselskaper vurderer dette tiltaket som nødvendig.»

Forslag nr. 143 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innrette produksjonsavgiften på laks, ørret og regnbueørret på en måte som tilfører vertskommuner som satser på bærekraftig oppdrett (minimalt med rømming, lus og utslipp til miljøet), en større del av skatteinntektene enn kommuner som tilrettelegger for konvensjonelle, åpne anlegg.»

Forslag nr. 144 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ordning med investeringsstøtte til oppdrettere som går over til lukkede anlegg eller andre former for bærekraftig oppdrettsteknologi som ikke gir utslipp til miljøet.»

Forslag nr. 146 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innrette kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall slik at forsinkelsesrenter til det offentlige inngår i definisjonen av faste, uunngåelige kostnader, herunder renter fra det offentlige ved utsatt avgift og skatt.»

Forslag nr. 149 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag som innfører et moratorium i 2021 for huseieres anledning til å terminere leiekontrakter på grunn av manglende betaling når leietager er bedrifter som er rammet av omsetningssvikt på grunn av covid-19, så lenge uteblitt betaling ikke overstiger det beløpet som er garantert gjennom husleiegaranti eller depositum.»

Forslag nr. 152 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innrette kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall slik at arbeidsgiverperioden ved permittering innlemmes i definisjonen av uunngåelige kostnader.»

Forslag nr. 155 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om en egen ordning for ytterligere kompensasjon til bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale smitteverntiltak. Ordningen kan forvaltes gjennom tilskudd til kommunene som deretter fordeler til aktuelle mottagere.»

Forslag nr. 157 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere et nasjonalt nettverk av byøkologiske sentre, som støtter og viser frem forbildeprosjekter for grønn byutvikling, insektsvennlige bo- og leveområder og urban matproduksjon, og legger til rette for grønn innovasjon og møteplasser for befolkning, utbyggere og andre aktører.»

Forslag nr. 162 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag som gjør at Stortinget fastsetter en eksakt sats for formuesskatten i stedet for å fastsette maksimalsatser.»

Forslag nr. 164 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarlig etter 26. mars 2021 og i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett gi status for bruken av tilleggsbevilgningen over kap. 571 post 64 (skjønnstilskudd) for å fullt ut kompensere merkostnadene til kommunene som er hardest rammet av pandemien versus kommunene som er lite rammet, samt om nødvendig fremme forslag til ytterligere bevilgninger for å ivareta dette for hele 2021.»

Forslag nr. 166 lyder:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig kartlegge hardt rammede kommuners tiltaksbehov og finansieringsbehov for lokale tiltak til sårbare og utsatte grupper og komme tilbake med forslag til ytterligere tilskudd til dette.»

Forslag nr. 167 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre engangsbevilgningen til vedlikehold og rehabilitering i norske kommuner over kap. 576 post 60 slik at den også kan benyttes til prosjekter igangsatt i 2021.»

Forslag nr. 169 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre formålet til kap. 576 post 60 slik at vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg skal bidra til miljøoppgradering, energieffektivisering og markedsvekst for miljøbygg og miljørehabilitering som er bedre enn de gjeldende forskriftskravene.»

Forslag nr. 171 lyder:

«Stortinget ber regjeringen overføre ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet.»

Forslag nr. 175 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en ordning for klimaflyktninger til Norge etter modell av «Pacific Access Category»-ordningen i New Zealand for personer som fordrives fra sine hjemsteder pga. klimaendringer/naturkatastrofer, men faller utenfor definisjonen for å være flyktning iht. flyktningkonvensjonen fra 1951 og protokollen fra 1967.»

Forslag nr. 188 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en tilskuddsordning til kommuner som sliter med høye kostnader til vikarbruk pga. stor rotasjon eller ubesatte fastlegestillinger.»

Forslag nr. 197 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om hvordan nyutdannede kan sikres rett til dagpenger hvis de blir arbeidsledige ved endt utdannelse.»

Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 81 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.59.14)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 193, fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en tilskuddsordning målrettet for å hjelpe de svakeste gruppene i samfunnet når samfunnet stenges; som flyktninger, tiggere, hjemløse, migrantarbeidere, udokumenterte, sex-arbeidere og barn i voldelige hjem er alle ekstremt utsatte grupper.»

Senterpartiet har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 77 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.59.33)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 136, fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke støtten til Matsentralen Norge for å sette dem i stand til å redistribuere mer mat og redusere matsvinn.»

Senterpartiet og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 77 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.59.51)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 145, 148, 151, 153, 158, 161, 163, 168, 185, 189, 195, 196 og 199, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 145 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innrette kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall slik at serveringssteder kan regne med tap på varelager, f.eks. mat og drikke, i definisjonen av faste kostnader. Dette skal forutsette at varene så langt det er mulig selges eller stilles til rådighet for frivillige organisasjoner, institusjoner osv. for å hindre matsvinn.»

Forslag nr. 148 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innrette kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall slik at huseier kan dekke hele eller deler av bedriftenes egenandel (den delen av faste kostnader som ikke blir dekket) uten at det fører til redusert kompensasjon.»

Forslag nr. 151 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innrette kompensasjonsordningene for næringslivet slik at virksomheter med eiere hjemmehørende i skatteparadiser (herunder tredjelandsjurisdiksjoner som er på EUs svarteliste over ikke-samarbeidende jurisdiksjoner), ikke kan motta tilskudd.»

Forslag nr. 153 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at nystartede virksomheter kan inkluderes i kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall. Dette bør også gjelde bedrifter som ble startet etter virusutbruddet, men under et mindre inngripende smittevernregime enn det som er tilfelle nå.»

Forslag nr. 158 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarlig utrede og komme tilbake med alternativ for å nedskalere prosjektet med nytt regjeringskvartal ved å bruke eksisterende regjeringsbygninger. Det skal spesielt utredes hvordan man kan spare penger og byggetid, for eksempel ved å fortsette å bruke R5 og UDs lokaler på Victoria terrasse og skrinlegge flere av de byggene man nå planlegger, som for eksempel det såkalte D-bygget som i bybildet vil bli en mur ned mot Youngstorget og den østlige delen av sentrum.»

Forslag nr. 161 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette av 5 mill. kroner innenfor forsvarsrammen til tiltak mot trakassering og mobbing og tiltak for økt mangfold, åpenhet og likestilling.»

Forslag nr. 163 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om hvordan studenter som arbeider ved siden av studiene, kan gis inntektssikring ved arbeidsledighet.»

Forslag nr. 168 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarlig etter 26. mars 2021 rapportere på måloppnåelse på kap. 576 post 60 som er en engangsbevilgning på 2,5 mrd. kroner til et øremerket tilskudd til kommunene til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg. Behovet for ytterligere bevilgninger til dette formålet i 2021 skal også vurderes.»

Forslag nr. 185 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et nasjonalt astma- og allergiprogram etter modell av Finland.»

Forslag nr. 189 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med saken om gjennomføringen av rusreformen, som er planlagt i 2021, legge fram en oversikt over faktisk pengebruk i norske kommuner til rusarbeid, sammenlignet med det som er gitt i frie midler for å oppfylle opptrappingen til Stortingets mål om 2,4 mrd. kroner i økte bevilgninger til rusfeltet i perioden 2016–2020.»

Forslag nr. 195 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvente å innføre merverdiavgift på alternativ behandling for personellgrupper som venter på å få behandlet søknad om autorisasjon etter helsepersonelloven, til eventuelt avslag er gitt.»

Forslag nr. 196 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om at arbeidstagere som mister jobben, kan få beholde dagpengene under omskolering/videreutdannelse. Ordningen bør innrettes slik at den treffer personer rammet av nedbemanning med behov for ny utdanning, f.eks. ved krav til fartstid i arbeidslivet eller at man har en annen utdanning fra før.»

Forslag nr. 199 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre kvinners deltagelse i beslutningsprosesser som en del av bistanden.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 72 mot 16 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.00.23)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 154, 156, 179–181 og 190, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 154 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å utvide permitteringsperioden til 60 uker for ansatte som ble permittert før 1. juli 2020, slik at permitterte ved virksomheter som for alvor kommer i gang om sommeren, f.eks. innen reiseliv og servering, ikke behøver å si opp sine ansatte.»

Forslag nr. 156 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag til å gjøre FNs bærekraftsmål skal innføres som planramme i alle kommuner, kommunale etater og fylker.»

Forslag nr. 179 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utvikle bedre samarbeid og utrede felles elektronisk journal mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.»

Forslag nr. 180 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en økning av belegget ved norske sykehus til 85 pst. i tråd med OECDs anbefalinger.»

Forslag nr. 181 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan Norge kan øke antallet faste intensivplasser ved norske sykehus med 100 og antallet overvåkingsplasser med 300, og samtidig utdanne nok kvalifisert helsepersonell til dette.»

Forslag nr. 190 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til en pårørenderegnskap i forbindelse med den samlede pårørendestrategien og handlingsplanen som er varslet i desember 2020. Pårørenderegnskapet skal samordnes med arbeidet som pågår med en nasjonal pårørendeundersøkelse.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 58 mot 29 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.00.47)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 160 og 194, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 160 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en reform som sikrer at tvangsmulkt og gebyrer som følge av administrative feil eller forsinkelser, følger et proporsjonalitetsprinsipp og ikke rammer små virksomheter urimelig hardt.»

Forslag nr. 194 lyder:

«Stortinget ber regjeringen evaluere hvordan Norge under koronakrisen har sørget for at de mest utsatte gruppene (som flyktninger, tiggere, hjemløse, migrantarbeidere, udokumenterte, sex-arbeidere og barn i voldelige hjem) har tilgang til vitale behov som mat, et sted å sove, helsehjelp og en trygg hverdag, og komme tilbake med forslag til beredskapsforbedringer i form av for eksempel økonomiske støtteordninger og nødløsninger som helsetrygge oppholdssteder og offentlig matutlevering.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 52 mot 36 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.01.08)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 135, 139–141, 147, 150, 159, 173, 174, 177, 178, 182–184, 186, 187, 192 og 198, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 135 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et beredskapslager for matkorn.»

Forslag nr. 139 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av potensialet for levende kulturhistorie, turisme og naturoppsyn ved at for eksempel Kystverket, SNO og Kulturdepartementet samarbeider om bemanning på enkelte fyr langs norskekysten.»

Forslag nr. 140 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, slik at stipender og garantiinntekter reguleres i tråd med lønnsvekst.»

Forslag nr. 141 lyder:

«Stortinget ber regjeringen starte samtaler med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune for å sikre finansiering av opprusting av bygningene som i dag huser Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim, slik at de nasjonale verdiene museet huser, kan ivaretas.»

Forslag nr. 147 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag til hvordan alle bedrifter med stort omsetningsfall, uavhengig av tidligere permittering, delvis kan få kompensert lønnskostnader for å holde ansatte som ellers ikke ville være lønnsomme for bedriften, på jobb.»

Forslag nr. 150 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innrette kompensasjonsordningene for næringslivet slik at virksomheter som mottar tilskudd, må oppgi informasjon om reelle eiere, og at denne informasjonen gjøres offentlig tilgjengelig.»

Forslag nr. 159 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en evaluering av ABE-reformen hvor det vektlegges å vurdere hvorvidt reformen har svekket tjenestetilbudet.»

Forslag nr. 173 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av de økende saksbehandlingstidene i forliksrådene og forslag til å redusere disse.»

Forslag nr. 174 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av nedgangen i behandling av straffesaker i konfliktrådene som har pågått siden 2009, og tiltak for å øke antallet behandlede straffesaker.»

Forslag nr. 177 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at prosjektet med felles kommunal journalløsning AKSON blir lagt ut til offentlig høring.»

Forslag nr. 178 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en vurdering av prosjektet med felles kommunal journalløsning AKSON, slik at Stortinget kan fatte beslutninger om prosjektet, som er anslått til 22 mrd. kroner i perioden 2021–2040 i forventede investeringskostnader, endrings- og omstillingskostnader og forventede kostnader til drift, forvaltning og videreutvikling.»

Forslag nr. 182 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede behovet for økt antall rehabiliteringsplasser og -aktiviteter i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, og komme tilbake til Stortinget med et forslag om dette. Det skal også utredes og foreslås en opprustningsplan for rehabilitering, inkludert utdanning av fagpersonell, slik at mennesker med rehabiliteringsbehov og -potensial får nødvendig hjelp i tide.»

Forslag nr. 183 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Sykehuset Namsos så raskt som mulig blir et av stedene der det gjøres tilpasninger til det nye redningshelikopteret.»

Forslag nr. 184 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et forsøksprosjekt der deltakerne får beholde en delvis oppfølging fra barne- og ungdomspsykiatrien samtidig som de fases over i voksenpsykiatrien. Målet med prosjektet skal være å innhente erfaringer for på sikt å innføre en permanent overgangsordning, som sikrer en smidigere overgang mellom de to systemene.»

Forslag nr. 186 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stimulere til en raskere livsglede for eldre-sertifisering av alle kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.»

Forslag nr. 187 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stimulere til prøveprosjekter for samlokalisering av eldre og studenter i nye bolig- og omsorgsinstitusjoner, etter modell av Nederland.»

Forslag nr. 192 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke sikkerhetsnettet for personer med psykiske utfordringer i krisetid og øke tilskuddene til lavterskel hjelpetelefoner og chatforum for personer med mentale helseutfordringer og psykiske lidelser i alle aldre.»

Forslag nr. 198 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i lys av høstens utvikling å gjenoppta en strategi for å fremme samarbeid mellom sivilt samfunn i og Norge og i Hviterussland, på linje med satsingen som var frem til 2014.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 46 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.01.46)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 239, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Rammevedtak • Nr. Betegnelse Kroner 1 Statsforvaltning mv. ... 7 678 800 000 2 Familie og forbruker ... 51 577 727 000 3 Kultur mv. ... 27 907 787 000 4 Utenriks ... 44 567 386 000 5 Justis ... 36 749 615 000 6 Innvandring, regional utvikling og bolig ... 18 047 163 000 7 Arbeid og sosial ... 515 275 418 000 8 Forsvar ... 57 988 547 000 9 Næring ... 15 752 007 000 10 Fiskeri ... 1 807 904 000 11 Landbruk ... 20 226 217 000 12 Olje og energi ... -68 722 236 000 13 Miljø ... 17 415 306 000 14 Kontroll og konstitusjon ... 705 202 000 15 Helse ... 239 116 876 000 16 Utdanning og forskning ... 85 866 050 000 17 Transport og kommunikasjon ... 77 608 967 000 18 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. ... 207 045 846 000 19 Tilfeldige utgifter og inntekter ... 3 943 232 000 20 Stortinget, finansadministrasjon mv. ... 38 977 117 000 21 Skatter, avgifter og toll ... -1 095 691 811 000 22 Utbytte mv. ... -26 629 102 000 Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland 277 214 018 000»

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 83 mot 5 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.02.03)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 240, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utforme en modell for avgift på lakselus i oppdrettsnæringen, og komme tilbake med et forslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 81 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.02.29)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 127 og 241, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 127 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fra og med statsbudsjettet 2022 rapportere på hvordan budsjettforslaget er i overensstemmelse med Norges klimaforpliktelser i henhold til Parisavtalen. Kostnader ved klimatiltakene skal i den grad det er mulig, tallfestes i budsjettforslaget.»

Forslag nr. 241 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en særskilt krisepakke for Groruddalen og Oslo Sør, samt for bydeler med liknende utfordringer i andre byer, med særlig vektlegging av sysselsettingstiltak for ungdom/unge voksne, og komme tilbake til Stortinget senest innen revidert budsjett 2021.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 46 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.02.49)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 242 og 246, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 242 lyder:

«Rammevedtak • Nr. Betegnelse Kroner 1 Statsforvaltning mv. ... 6 757 200 000 2 Familie og forbruker ... 50 937 697 000 3 Kultur mv. ... 27 907 237 000 4 Utenriks ... 40 633 386 000 5 Justis ... 36 888 808 000 6 Innvandring, regional utvikling og bolig ... 16 736 949 000 7 Arbeid og sosial ... 514 117 818 000 8 Forsvar ... 59 500 347 000 9 Næring ... 24 339 107 000 10 Fiskeri ... 2 152 504 000 11 Landbruk ... 20 857 007 000 12 Olje og energi ... -69 261 756 000 13 Miljø ... 14 705 306 000 14 Kontroll og konstitusjon ... 679 302 000 15 Helse ... 239 676 197 000 16 Utdanning og forskning ... 85 676 950 000 17 Transport og kommunikasjon ... 80 064 567 000 18 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. ... 205 514 146 000 19 Tilfeldige utgifter og inntekter ... 2 888 232 000 20 Stortinget, finansadministrasjon mv. ... 38 965 917 000 21 Skatter, avgifter og toll ... -1 059 892 811 000 22 Utbytte mv. ... -26 629 102 000 Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland 313 215 008 000»

Forslag nr. 246 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utvide spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta med en fødeavdeling og nødvendige akuttfunksjoner. Det må legges til grunn at det blir bygget et nytt sykehus i Hammerfest, og at sykehusene i Finnmark samarbeider i en nettverksmodell for å gi hele befolkningen et likeverdig helsetilbud av god kvalitet.»

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 76 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.03.06)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 248, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utsette innføring av merverdiavgift for alternativ behandling inntil det er foretatt en helhetlig gjennomgang av alternativregisteret og lov om alternativ behandling, for å komme fram til en bedre modell for å sikre pasientsikkerhet og kriterier som kan kvalifisere til fritak for merverdiavgift.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 78 mot 10 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.03.23)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 245 og 249, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 245 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innrette kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall slik at arbeidsgiverperioden ved permittering innlemmes i definisjonen av uunngåelige kostnader, gjeldende for de måneder der arbeidsgiverperiode I ved permittering er 10 dager.»

Forslag nr. 249 lyder:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte informere Stortinget om hvilke grupper som blir vurdert for autorisasjon etter helsepersonelloven, og hvilke vurderinger og kriterier som gjelder.»

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 72 mot 16 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.03.43)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 125, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en melding om avgiftspolitikken som blant annet tar for seg ulike avgifters sosiale og geografiske fordelingseffekter.»

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 51 mot 37 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.04.02)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 252, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere en flytting av Norsk romsenter og relaterte statlige arbeidsplasser til Tromsø, og melde tilbake til Stortinget senest innen fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 2021.»

Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Sosialistisk Venstreparti har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 47 mot 41 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.04.23)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 243, 244 og 247, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 243 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at offentlige innkjøp brukes til å øke etterspørselen etter norske varer og tjenester.»

Forslag nr. 244 lyder:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig varsle en ytterligere utvidelse av permitteringsperioden utover 52 uker og legge frem en sak om dette for Stortinget senest i løpet av januar 2021, med sikte på forlengelse frem til 1. august 2021.»

Forslag nr. 247 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øremerke 30 mill. kroner til Lukas Hospice, Malvik i hele pilotperioden.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 47 mot 41 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.04.44)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 250 og 251, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 250 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest sikre at de eldre som bor på institusjon eller mottar hjemmehjelp, får den tannhelsebehandlingen de har krav på.»

Forslag nr. 251 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i forslag til RNB 2021 med forslag om hvordan fjellstyrenes økonomi kan styrkes i 2021.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 46 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.05.06)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 12, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

6 458 368 000

2

Familie og forbruker

50 555 210 000

3

Kultur mv.

22 741 993 000

4

Utenriks

35 944 242 000

5

Justis

37 106 368 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

14 681 822 000

7

Arbeid og sosial

505 646 218 000

8

Forsvar

59 478 547 000

9

Næring

16 013 407 000

10

Fiskeri

1 584 604 000

11

Landbruk

18 607 187 000

12

Olje og energi

-71 449 456 000

13

Miljø

11 841 340 000

14

Kontroll og konstitusjon

692 202 000

15

Helse

242 493 464 000

16

Utdanning og forskning

85 326 186 000

17

Transport og kommunikasjon

84 263 139 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

197 547 466 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 943 232 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

38 953 846 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 041 595 521 000

22

Utbytte mv.

-26 629 102 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

294 204 762 000

»

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 73 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.05.26)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 253, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Nr. Betegnelse Kroner 1 Statsforvaltning mv. ... 7 479 800 000 2 Familie og forbruker ... 50 169 097 000 3 Kultur mv. ... 28 210 137 000 4 Utenriks ... 43 135 586 000 5 Justis ... 37 055 408 000 6 Innvandring, regional utvikling og bolig ... 17 324 249 000 7 Arbeid og sosial ... 514 302 868 000 8 Forsvar ... 58 488 547 000 9 Næring ... 18 514 307 000 10 Fiskeri ... 1 844 604 000 11 Landbruk ... 20 283 207 000 12 Olje og energi ... -69 381 456 000 13 Miljø ... 15 415 306 000 14 Kontroll og konstitusjon ... 705 202 000 15 Helse ... 241 534 847 000 16 Utdanning og forskning ... 85 911 950 000 17 Transport og kommunikasjon ... 80 221 367 000 18 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. ... 202 228 746 000 19 Tilfeldige utgifter og inntekter ... 2 710 682 000 20 Stortinget, finansadministrasjon mv. ... 38 954 617 000 21 Skatter, avgifter og toll ... -1 066 969 411 000 22 Utbytte mv. ... -26 629 102 000 Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland 301 510 558 000»

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 62 mot 26 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.05.43)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2, 3, 5, 7, 9–11 og 204, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt bruk av partsstyrte tiltak for kompetanseutvikling for arbeidstakere.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke har «erverv til formål» og dermed ikke betaler skatt, blir ivaretatt med en økonomisk kompensasjon, som f.eks. bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, stiftelser, ideelle organisasjoner og en rekke virksomheter innen blant annet kultur og museumsdrift.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at sirkulærøkonomi blir en del av Enovas mandat.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi Statkraft i oppdrag å utvikle en nasjonal utviklingsplan for hydrogeninfrastruktur frem mot 2030. Planen skal beskrive behov for produksjon, transport og etterspørsel gitt ulike scenarier.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket og legge til rette for at virkemiddelapparatet kan bidra med en høyere støtteandel til større industriprosjekter.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for omsetning av avansert biodrivstoff til 40 pst. i 2030 uten dobbeltelling.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal strategi for ladeinfrastruktur, både på land og til havs.»

Forslag nr. 204 lyder:

«Stortinget ber regjeringen planlegge krisestøtte for studenter for vårsemesteret 2021, slik at ordningene er klare når det blir aktuelt, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 46 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.06.07)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 8, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen, som et ledd i å styrke det norske eksportfremmearbeidet og formalisere utenrikstjenestens rolle, utarbeide en strategi for økonomisk diplomatisk arbeid etter modell av den danske regjeringens strategi. Strategien skal legge særlig vekt på hvordan det kan skapes gode insentiver til økt arbeid med eksportfremme ved utenriksstasjonene, og hvilke aktiviteter disse bør være ansvarlige for.»

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 48 mot 40 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.06.25)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 4, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet for private barnehager, herunder å kartlegge konsekvensene for ansattes pensjonsvilkår i private barnehager, samt utrede et system der private barnehagers pensjonskostnader dekkes etter regning. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med utredning og forslag i revidert nasjonalbudsjett for 2021.»

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 54 mot 33 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.06.43)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 6, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen planlegge for studenter for vårsemesteret 2021, slik at ordningene er klare når det blir aktuelt, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 47 mot 41 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 23.07.02)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 205, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Rammevedtak • Nr. Betegnelse Kroner 1 Statsforvaltning mv. ... 7 475 752 000 2 Familie og forbruker ... 50 880 449 000 3 Kultur mv. ... 27 003 530 000 4 Utenriks ... 44 120 740 000 5 Justis ... 36 646 378 000 6 Innvandring, regional utvikling og bolig ... 16 292 314 000 7 Arbeid og sosial ... 508 137 123 000 8 Forsvar ... 58 208 196 000 9 Næring ... 15 725 403 000 10 Fiskeri ... 1 839 097 000 11 Landbruk ... 20 257 225 000 12 Olje og energi ... -69 583 421 000 13 Miljø ... 14 626 923 000 14 Kontroll og konstitusjon ... 705 202 000 15 Helse ... 241 154 957 000 16 Utdanning og forskning ... 85 187 566 000 17 Transport og kommunikasjon ... 80 503 583 000 18 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. ... 197 897 362 000 19 Tilfeldige utgifter og inntekter ... 3 943 232 000 20 Stortinget, finansadministrasjon mv. ... 38 909 252 000 21 Skatter, avgifter og toll ... -1 055 202 950 000 22 Utbytte mv. ... -26 629 102 000 Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland 298 098 811 000»

Votering:

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble bifalt med 45 mot 42 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 23.07.22)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 209, 220, 221 og 232, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 209 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øremerke 30 millioner kroner til Hospice Malvik og 30 millioner kroner til barnehospice i Kristiansand også hele pilotperioden.»

Forslag nr. 220 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at også forfulgte kristne, ahmadiyya og jesidiske flyktninger skal prioriteres som gruppe og individ ved uttak av overføringsflyktninger.»

Forslag nr. 221 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre underholdskravet (både kravet til fremtidig og tidligere inntekt) i sak om familieinnvandring slik at stønad etter introduksjonsloven ikke medregnes (fra 01.01.2021: stønad etter integreringsloven).»

Forslag nr. 232 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å videreføre kapitaltilskuddet til private barnehager på 2020-nivået, i utgangspunktet for første halvår 2021, samt nedsette et hurtigarbeidende utvalg der bl.a. KS og PBL deltar, for å utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheten for lån i Husbanken. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om fastsettelse av kapitaltilskuddet for private barnehager for andre halvår 2021 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.»

Votering:

Forslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble bifalt med 47 mot 41 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 23.07.46)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 206, 223, 224, 227 og 233, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 206 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021 legge frem en oversikt over alle tiltak i budsjettet som har reduksjon av klimagassutslipp som hovedbegrunnelse, og så langt det er mulig en oversikt over effekten av hvert enkelt tiltak målt i kroner per tonn reduksjon eller økt binding, samt redegjøre for status for arbeidet i Teknisk beregningsutvalg for klima.»

Forslag nr. 223 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til forhandlinger om å gå inn i transport- og lagerpartnerskapet med statlig eierandeler ved en eventuell utvidelse av infrastrukturen til mer enn 1,5 millioner tonn CO2 per år.»

Forslag nr. 224 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget om hvordan staten kan ta en del av inntektene fra fremtidige utnyttelsestillatelser for CO2-lagring. Vurderingen skal inkludere skattlegging og alternativer for statlige eierskap herunder SDØE-modell.»

Forslag nr. 227 lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge tett opp kostnads- og risikokontroll i Langskip, på en slik måte at potensielle vesentlige negative avvik i prosjektene identifiseres tidlig, og at regjeringen bruker avtalens handlingsrom til å holde statens kostnader så lave som mulig.»

Forslag nr. 233 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at norsk språk i utgangspunktet brukes ved planlagte statlige investeringer eller vedlikehold som skal ut i markedet i 2021 i maritim sektor, men vil vurdere om det er nødvendig å åpne for engelsk i visse tilfeller.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble bifalt med 62 mot 26 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 23.08.14)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 211, 236 og 238, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 211 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en effektiviseringsstrategi for offentlig sektor.»

Forslag nr. 236 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i merverdiavgiftsregelverket for entrepriser slik at entreprenøren ikke trenger å innberette og innbetale merverdiavgift av omtvistede krav før tvisten er endelig avklart.»

Forslag nr. 238 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest, i tråd med Stortingets vedtak om godkjenningsordning basert på EUs tobakksdirektiv, tillate salg av e-sigaretter med nikotin og tobakksfri nikotinsnus.»

Senterpartiet har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble bifalt med 55 mot 33 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 23.08.35)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 228, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater, samt ta en ny vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell. Inntil vurderingen av akupunktører er fullført skal momsunntak videreføres.»

Senterpartiet har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble bifalt med 56 mot 32 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 23.08.55)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 212, 216, 217 og 231, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Forslaget nr. 212 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag senest i revidert nasjonalbudsjett 2021 som forbedrer fergeavløsningsordningen ytterligere slik at enda flere fergeavløsningsprosjekter kan realiseres.»

Forslag nr. 216 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre fremdrift i arbeidet med planleggingen av Glommakryssing på rv. 22 i Lillestrøm.»

Forslag nr. 217 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre fremdrift i prosjektet E16 Bjørum–Skaret.»

Forslag nr. 231 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ overfor svenske myndigheter første halvår 2021 med sikte på å inngå avtale om felles norsk-svensk grensestasjon på Magnormoen med svenske myndigheter før revidert nasjonalbudsjett. Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med en rapportering, slik at en realisering av politistasjon på grensen/Magnormoen kan gjennomføres når finansiering av hele prosjektet er avklart.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble bifalt med 86 mot 2 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 23.09.43)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 215 og 229, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 215 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre fremdrift i planleggingen av rv. 19-E6 Moss havn når kvalitetssikring er fullført.»

Forslag nr. 229 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å utvide byggelånsgarantiordningen i GIEK til også å omfatte forskuddsgarantier, slik at GIEK kan gi forskuddsgarantier på inntil 50 pst.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble bifalt med 86 mot 1 stemme.

(Voteringsutskrift kl. 23.10.05)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 214 og 234, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 214 lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp minerallovutvalget gjennom å foreslå forbedringer og forenklinger i mineralloven, herunder i avgrensningene mot annet regelverk, blant annet for å sikre at koordineringen er god og tidsbruken så lav som mulig. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Forslag nr. 234 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for at campingbiler/bobiler med europeisk type-godkjenning automatisk skal godkjennes for registrering i Norge uten fremstilling for enkeltgodkjenning hos trafikkstasjon, og legge frem forslag for hvordan det kan gjøres senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2021.»

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble bifalt med 81 mot 7 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 23.10.29)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 219, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innen 1. april få på plass en godkjenningsordning for private aktører som vil tilby NIPT, i tråd med føringene fra Stortingets flertall i Innst. 296 L (2019–2020).»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble bifalt med 77 mot 10 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 23.11.11)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 230, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å utvide Innovasjon Norges ordning for kondemnering av skip i nærskipsfart til også å gjelde offshoreskip. Endelige kriterier for ordningen utarbeides i tråd med statsstøtteregelverket.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Senterpartiet har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 86 stemmer for forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti og 1 stemme imot.

(Voteringsutskrift kl. 23.11.35)

Ingvild Kjerkol (A) (fra salen): Min stemme ble ikke registrert.

Presidenten: Da blir resultatet 87 stemmer for og 1 stemme mot forslaget. – Forslaget dermed er bifalt.

Det voteres over forslag nr. 235, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til en ordning med differensiert tvangsmulkt, og komme tilbake med en vurdering av et slikt forslag til Stortinget på en egnet måte.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble bifalt med 81 mot 5 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 23.12.06)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 237, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med forslag om at gravide kan tilbys NIPT-test også i offentlig regi i løpet av 2021, i tråd med føringene fra Stortingets flertall i Innst. 296 L (2019–2020).»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Voteringstalene viste at det ble avgitt 78 for og 7 stemmer mot forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

(Voteringsutskrift kl. 23.12.28)

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) (fra salen): Kan vi ta voteringen på nytt?

Presidenten: Da tar vi voteringen på nytt.

Votering:

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble bifalt med 78 mot 10 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 23.13.06)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 207, 208, 210, 213, 218, 222, 225 og 226, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 207 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere løsninger for å stoppe pasientomlastning på Skaidi for pasientreiser mellom Alta og Hammerfest.»

Forslag nr. 208 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke de regionale barnepalliative teamene, for å sikre at det gis et godt og likeverdig til barn og deres familier.»

Forslag nr. 210 lyder:

«Stortinget ber regjeringen påse at kriminelle som er dømt for overgrep mot barn prioriteres i soningskøen, slik at de kan gå direkte fra dom til soning.»

Forslag nr. 213 lyder:

«Stortinget ber regjeringen tilse at tilskuddet til frivilligsentraler og at dagens fordeling videreføres i 2021 med særskilt fordeling, slik at midlene fordeles pr frivilligsentral og ikke pr. innbygger.»

Forslag nr. 218 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede Østfoldmodellen for lærekandidater med tilretteleggingsbehov, som er utarbeidet av ASVL (Arbeidssamvirkenes landsforening), og vurdere om dette kan gjøres til en nasjonal ordning, slik det anbefales i NIFU-rapport 18: 2018.»

Forslag nr. 222 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre en ny vurdering av om dagens departementsbygninger fortsatt kan benyttes, som alternativ til å bygge trinn 2 og/eller 3 i nytt regjeringskvartal. Vurderingen legges frem for Stortinget i statsbudsjettet for 2022.»

Forslag nr. 225 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en redegjørelse for hvordan Langskip er organisert, hvem som eier teknologien som blir utviklet og demonstrert og hvordan det kan legges til rette for at samfunnet får mest mulig igjen for at teknologien blir utviklet og demonstrert gjennom statlig støtte.»

Forslag nr. 226 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at så mye som mulig av teknologien som blir utviklet og demonstrert i Langskip og øvrig læring fra prosjektet blir utnyttet i Norge.»

Samtlige øvrige partier har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble enstemmig bifalt.

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
II
Andre fullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2021 kan:

 • 1. ta opp nye langsiktige innenlandske statslån til et beløp inntil 125 000 mill. kroner.

 • 2. ha utestående kortsiktige markedslån til et beløp inntil 100 000 mill. kroner.

 • 3. ta imot innskudd i form av kontolån fra statsinstitusjoner og statlige fond, og fra institusjoner som kan bli pålagt å plassere likviditet som kontolån til staten.

 • 4. inngå rentebytteavtaler og tilsvarende derivatavtaler, samt foreta sikkerhetsplasseringer knyttet til slike avtaler.

III

Meld. St. 1 (2020–2021) – Nasjonalbudsjettet 2021 – vedlegges protokollen.

IV

Stortinget ber regjeringen innen utgangen av januar 2021 komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak for luftfarten, herunder en vurdering av behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten og rammen for rutekjøp.

V

Stortinget ber regjeringen så snart som mulig, og senest innen utgangen av januar 2021 komme tilbake med et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner, blant annet Torp og Haugesund, kan sikres videre drift i 2021.

VI

Stortinget ber regjeringen innen utgangen av februar 2021 vurdere behovet for en ytterligere forlengning av ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger.

VII

Stortinget ber regjeringen så snart som mulig komme tilbake med forslag til tiltak, for eksempel gjennom en ordning i regi av GIEK, for å bidra til at garantimarkedet for pakkereisearrangørene fungerer i 2021.

VIII

Stortinget ber regjeringen inntil videre videreføre veilederen om avhending av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget sosialhjelp.

IX

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en ny modell for kompensasjon for næringslivet for perioden etter februar 2021 og, dersom smittesituasjonen tilsier det, fremme forslag innen utgangen av januar 2021.

Presidenten: Forslag nr. 205, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, erstatter komiteens innstilling til I og er allerede votert over.

Det voteres over IV.

Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 86 stemmer mot 1 stemme.

(Voteringsutskrift kl. 23.13.45)

Presidenten: Det voteres over V og VII.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 85 mot 2 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 23.14.04)

Presidenten: Det voteres over II, III, VI, VIII og IX.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.