Stortinget - Møte onsdag den 11. januar 2023

Dato: 11.01.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Sak nr. 2 [11:28:00]

Ordinær spørretime

Talere

Presidenten []: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten i salappen.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Helge André Njåstad til finansministeren, er overført til fiskeri- og havministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 9, fra representanten Morten Stordalen til samferdselsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 1

Olve Grotle (H) []: «I Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Biomarint forum og fleire andre sine høyringsinnspel til regjeringa sitt forslag til grunnrenteskatt på havbruk blir det bedt om at regjeringa greier ut andre modellar, mellom anna ein alternativ modell som ein variant av den færøyske grunnrenteskattmodellen. Ein slik modell vil òg kunne gi eit skatteproveny likt regjeringa sitt forslag, om lag 3,65–3,8 mrd. kr.

Vil regjeringa nå greie ut og vurdere andre modellar for grunnrenteskatt på havbruk, mellom anna ein variant av den færøyske modellen?»

Statsråd Trygve Slagsvold Vedum []: Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk går inn i en lang og sterk norsk tradisjon, der fellesskapet og lokalsamfunn får en andel av verdiene som skapes ved at noen får bruke våre felles naturressurser og tjene penger på det. Når svært lønnsomme næringer bidrar litt mer gjennom en grunnrenteskatt, kan andre skatter reduseres. Det bidrar til å styrke vekstevnen til norsk økonomi. Grunnrenteskattene for vannkraft og petroleum har tjent Norge godt og viser at det er en velfungerende måte å beskatte store overskudd på.

Vi sendte på høring en overskuddsbasert grunnrenteskatt fordi denne ikke står i veien for nye investeringer i havbruk. I grunnrenteskatten vil staten dekke den samme andelen av kostnadene som den mottar av inntektene. Når grunnrenteskatten utformes på denne måten, vil aktivitet som er lønnsom før grunnrenteskatt, også være lønnsom etter grunnrenteskatt. Skulle havbruksvirksomheten gå med tap, f.eks. på grunn av lakselus eller sykdom, vil staten dekke sin del av underskuddet.

Forslaget om grunnrenteskatt på havbruk skal styrke kystsamfunnene, som vil få mer igjen for å legge til rette for havbruksvirksomhet. Dessuten sørger regjeringen gjennom høringsforslaget for at grunnrenteskatten skjermer de aller minste aktørene gjennom et stort bunnfradrag.

Høringen av grunnrenteskatten er nå avsluttet, og departementet har mottatt over 400 høringsinnspill. Jeg har vært ute og møtt flere av aktørene, og mange av de andre statsrådene har vært ute og møtt mange aktører. Kommuner som har oppdrett, og også vi, både i Finansdepartementet og i andre departement, har arrangert en mengde møter med ulike aktører innenfor næringen. Departementet er godt i gang med å vurdere høringsinnspillene som er kommet inn, og vi vil vurdere alle innspill skikkelig før vi legger fram et endelig lovforslag om grunnrenteskatt på havbruk i løpet av våren.

Svein Harberg hadde her overtatt presidentplassen.

Olve Grotle (H) []: Eg oppfattar svaret slik at ein ikkje vil vurdere andre modellar.

Det er kome inn 400 høyringssvar, som finansministeren nettopp nemnde. Nesten alle av desse kjem med kritikk av fleire sider ved regjeringa sitt forslag og seier at det vil hindre vekst og utvikling. Næringa har vilje til å betale meir, men meiner altså at f.eks. ein grunnrentemodell à la den ein har på Færøyane og Island, vil vere betre enn regjeringa sitt forslag.

Finansministeren har jo tidlegare sagt at ein vil invitere næringa med på å betale meir. Vil det ikkje då vere å utvise manglande respekt for denne næringa når ein ikkje eingong vil vurdere andre modellar?

Statsråd Trygve Slagsvold Vedum []: Grunnskissen som vi har sendt ut på høring, ligger til grunn for det arbeidet vi gjør. Så er det nettopp fordi vi mener at dette er en fantastisk næring som skaper store verdier – det er veldig mange dyktige folk, den er viktig for kystsamfunn og lokalsamfunn etter nesten hele den lange kysten vår – at vi har brukt mye tid. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran har hatt veldig mange møter, jeg som finansminister har hatt mange møter, og også statsministeren har prioritert å ha enkelte møter, i tillegg til de andre statsrådene.

Vi skal lande på en modell som gir forutsigbarhet og trygghet – og jeg skjønner jo at det kan være motstand mot at en må bidra litt mer – og der en stor del av inntektene altså kommer tilbake til kysten og kystfylkene og kommunene. Det er viktig at også kommunene ser at det å legge til rette for havbruk er noe som, i tillegg til å skape de arbeidsplassene det gjør, også skaper mer langsiktige inntektsstrømmer for kystsamfunnet. Det vil også tjene havbruksnæringen over tid, for det gjør at man ser lokalt at dette er noe man tjener på.

Olve Grotle (H) []: Eg forstår det slik på finansministeren at ein framleis vil halde fast ved sin modell.

Regjeringa har sagt at forslaget regjeringa har kome med, vil gje mellom 3 mrd. og 6 mrd. kr, men har ikkje vore villig til å vise desse utrekningane som departementet har gjort. I fleire av høyringssvara blir det hevda at forslaget frå regjeringa vil gje tre gonger meir i skatteinngang – ja, faktisk over 10 mrd. kr. Det er grunn til å spørje om det er dette som gjer at ein absolutt vil halde fast ved den modellen ein har lagt fram, og altså ikkje vil lytte til næringa, som trass i betalingsvilje ønskjer å få vurdert ein annan modell.

Statsråd Trygve Slagsvold Vedum []: Nå går vi, som jeg også sa i svaret mitt, gjennom de ca. 400 høringsuttalelsene. Parallelt med høringen har vi også valgt å bruke mye tid med kystkommuner og mange enkeltselskap, både med de aller største og med mangfoldet av de små. Så både jeg som finansminister og fiskeri- og havbruksministeren har brukt mye tid også i direkte dialog, for det kan jo være like nyttig som de skriftlige innspillene.

Vi ønsker en overskuddsbasert modell, og de beregningene vi har lagt til grunn, har bakgrunn i de tallene som står i dokumentet. Så håper jo vi – og det er regjeringens mål – at det skal bli mer investeringer, mer satsinger og aktivitet i norsk havbruksnæring framover. Den auksjonen vi hadde før jul, viser at det var sterk vilje til å investere. Vi gjorde dette i forlengelsen av nettopp det vi har sagt, vi mente at en større andel av inntektene skal komme tilbake til kommunene, noe vi også gjorde da vi fordelte de inntektene på en annen måte enn Høyre valgte. Vi ga mer tilbake til kystsamfunn og lokalsamfunn enn det Høyre valgte da de satt i regjering.

Spørsmål 2

Presidenten []: Spørsmål 2, fra representanten Helge André Njåstad til finansministeren, er overført til fiskeri- og havministeren som rette vedkommende.

Helge André Njåstad (FrP) []: Mitt spørsmål til fiskeri- og kystministeren er:

«Stortinget vedtok før jul følgende: «Stortinget ber regjeringen om å ikke skrinlegge prosjektet for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken-området i Bergen.»

Hvordan følger statsråden opp dette, og hva er ambisjonene for realisering av prosjektet?»

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Som fiskeri- og havminister er jeg opptatt av havbyen Bergen og ikke kystbyen Bergen, som det kunne høres ut som representanten tenkte på.

Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 å starte et forprosjekt for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen. Vedtaket i forbindelse med behandlingen av årets budsjett innebærer at forprosjektet blir videreført.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har sentrale roller i forvaltning og utvikling av sjømatnæringene. For at etatene skal kunne gjennomføre samfunnsoppdraget på en god og effektiv måte, er det viktig og nødvendig å ha hensiktsmessige lokaler. Ambisjonen for prosjektet er å sørge for at Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har tilstrekkelige arealer og hensiktsmessige og framtidsrettede laboratorier og kontorarbeidsplasser. Forprosjektet legger opp til at de to virksomhetene skal samlokaliseres på Dokken i Bergen. En samlokalisering vil legge til rette for å utvikle videre det gode samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Det er satt i gang dialog mellom staten og Bergen kommune om opsjonsavtale for tomt på Dokken. Denne dialogen vil videreføres. Ifølge opprinnelig framdriftsplan skulle forprosjektet sluttføres innen sommeren 2024 og kvalitetssikres høsten 2024. Statsbygg vurderer nå hva som er en realistisk framdriftsplan. Framdriften avhenger også av Bergen kommunes planprosesser knyttet til Dokken-området.

Regjeringen følger opp Stortingets vedtak ved å videreføre forprosjektet for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. På grunnlag av forprosjektet og kvalitetssikringen av dette vil regjeringen og Stortinget så kunne ta endelig stilling til byggeprosjektet.

Helge André Njåstad (FrP) []: Sjølvsagt er det havbyen Bergen me snakkar om, og det er flott at Sosialistisk Venstreparti fekk regjeringspartia med på at det kvileskjeret regjeringa tok initiativ til, blei kortast mogleg. Eg registrerer at engasjementet for å vareta interessene til Vestlandet kunne vore større frå regjeringa. Eg merkar at det er lite trykk og engasjement knytt til dette, så eg håpar at ein ikkje berre viser til prosessar, men at ein engasjerer seg i no å visa vestlendingane, Bergen og desse institusjonane at det er viktig at ein får til denne samlokaliseringa, at ein får til å byggja ut, og at ein i tillegg inviterer inn Akvariet, slik at ein får eit samanhengjande miljø på Dokken.

Spørsmålet mitt er: Vil ministeren engasjera seg i at ein får fortgang, at ein ikkje berre skal greia ut og koma tilbake til ting, men at ein òg viser engasjement, slik ein gjorde når det gjaldt Ocean Space Centre i Trondheim, der ein snudde 180 grader og no er i gang med å byggja?

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Representanten Njåstad viser til to prosesser som er knyttet til byggeprosjektet. For regjeringen har det vært helt grunnleggende at vi går igjennom alle byggeprosjekter og – i en situasjon der prisveksten er ekstrem på grunn av krigen i Ukraina og en del andre forhold – sørger for at vi ikke bidrar til økt prisvekst. Derfor har vi tatt en fot i bakken på mange prosjekter for å sørge for at vi ikke kommer i en situasjon som vi så under forrige regjering, der prosjekter sprengte alle rammer og gjorde at andre prosjekter måtte skyves på. I denne saken har jeg et stort engasjement for å få det til. Jeg kan berolige representanten med at det står høyt på min agenda. Jeg er fornøyd med den løsningen som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fant i Stortinget på denne saken, og vi vil selvsagt følge dette opp på vanlig måte. Så har vi prosesser for dette, som følges.

Helge André Njåstad (FrP) []: Den løysinga som ministeren fortel at dei tre partia fann, er jo den same som den førre regjeringa og samarbeidspartia hadde. Ein er berre tilbake på det sporet ein var på, nemleg at ein ønskjer å samlokalisera, ein ønskjer å skapa eit stort miljø.

Eg registrerer òg at statsråden igjen dreg opp krigen i Ukraina og at ein må setja byggeprosjekt på vent, og eg registrerer at byggeprosjekt i Oslo, regjeringskvartalet og slike ting, skal fortsetja utan at ein tek ein fot i bakken og stoppar dei, mens byggeprosjekt i Bergen skal berga heilskapen. Heldigvis er ein no tilbake på sporet.

Eg vil avslutta med å spørja statsråden om kva tid han ser for seg at Stortinget kan ta ei investeringsbeslutning om dette prosjektet, og kva tid ein ser for seg at ein kan koma med ei løyving til havbyen Bergen og Dokken.

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Som jeg sa i svaret mitt, går Statsbygg igjennom det nå, og jeg forventer et opplegg for en framtidsplan fra Statsbygg i nær framtid. Jeg ønsker ikke å forskuttere hva den utredningen vil vise, men prosjektet er på skinner. Vi har de ressursene vi trenger for å kunne gjennomføre forprosjektet. Jeg ser fram til at vi kan komme til en konklusjon, slik at Stortinget kan ta stilling til byggestart, men jeg kan ikke stå i dag og gi en tidshorisont for det.

Spørsmål 3

Tage Pettersen (H) []: «1. desember 2021 sa statsråden at arbeid med å rekruttere fosterhjem er noe hun prioriterer høyt. Et viktig grep var å styrke kvaliteten på arbeidet i kommunene for å gi trygge rammer rundt hjemmene. Dagbladet skrev ved årsskiftet at over 380 barn venter på fosterhjem. 175 barn har ventet i mer enn ett år. Samtidig plasseres flere hundre barn i fosterhjem før hjemmene er godkjent, og flere fosterforeldre mangler politiattest.

I hvilken grad har statsråden prioritert dette arbeidet, og er det enklere å rekruttere fosterhjem i dag enn for 13 måneder siden?»

Statsråd Kjersti Toppe []: Fosterheim er det viktigaste vi kan tilby barn når dei av ulike grunnar ikkje lenger kan bu i eigen familie, og eg vil gi honnør til alle fosterforeldre som tar på seg ei slik viktig oppgåve.

Å rekruttera gode fosterheimar, slik at barn ikkje må venta lenge, er ei viktig prioritering frå regjeringa. Det har vore ei utfordring i lang tid å finna tilstrekkeleg med fosterheimar som er tilpassa det enkelte barnet. I Hurdalsplattforma har regjeringa forplikta seg til å arbeida for betre å ta vare på fosterbarn og fosterfamiliar sine rettar og sikra hjelp, rettleiing og tilsyn, og med det òg betra rekruttering av fosterfamiliar. Det er eit arbeid som er i gang, og som vil verta lagt fram som ei stortingsmelding med ein lovdel.

I departementet mitt held dei no på med å greia ut om dei økonomiske rammene for fosterfamiliar, som pensjon og godtgjering, og dei faglege rammene, særleg med tanke på opplæring av fosterforeldre og oppfølging av fosterheimar. På kort sikt har eg da gitt Bufdir i oppdrag å styrkja og gjennomføra tiltak for å kunna rekruttera fleire fosterheimar. Dette er no løfta opp som ein av dei viktigaste prioriteringane av direktoratet. I tillegg har statsforvaltarane fått midlar til å styrkja arbeidet med å følgja opp, rettleia og vera pådrivar i kommunane sitt arbeid med å rekruttera fosterheimar i familie og nære nettverk. Statsforvaltaren har òg fått midlar til å styrkja kommunen sitt arbeid med styring og leiing, som òg er viktig for å styrkja kvaliteten i dette arbeidet.

Direktoratet utarbeider òg faglege tilrådingar for forsterking av fosterheim, mens faglege anbefalingar frå dei økonomiske rammevilkåra til fosterheimar allereie er ferdige. Målet er at dette kan gi fosterforeldre meir føreseielege rammer og betre oppfølging frå kommunen. Eg har òg sendt ei ny forskrift om fosterheim på høyring. Utkastet gjer tydeleg ansvaret barnevernet har for å følgja opp barn og fosterfamiliar på ein god måte.

Dagbladet har, som representanten tar opp, skrive om barn som ventar på fosterheim, om mangelfull oppfølging og tilsyn med fosterheimar og om manglar ved godkjenning. Eg ser alvorleg på det som kjem fram. Eg vil straks ta opp med både Bufdir og Statens helsetilsyn dei funna som er komne fram, eksempelvis om stor bruk av digitale oppfølgingsbesøk.

Styring av kommunane skjer gjennom lov og forskrift. Her er lov og forskrift klare, men praksisen til kommunane er, iallfall ifølgje Dagbladets kartlegging, ikkje i tråd med dette.

Tage Pettersen (H) []: Som hovedregel skal det gjennomføres minst fire tilsynsbesøk og fire oppfølgingsbesøk i året. Fosterhjemsundersøkelsen i både 2021 og 2022 viser oss at en stor andel av fosterhjemmene har hatt tre eller færre besøk. Dagbladets undersøkelse viser at om lag fire av ti barnevernstjenester og kommuner også har fortsatt med digitale besøk etter pandemien, og vi vet at fravær av oppfølging – og bruk av digital oppfølging – begrenser barnevernstjenestens mulighet til å kunne se hjemmet og familien og samspillet innad i familien.

Hvordan vil statsråden ta tak i denne viktige utfordringen for å få til en endring? Vi vet at denne situasjonen er alvorlig for barna, ikke minst fordi fosterhjemmene forteller at noe av det de savner mest, er denne typen oppfølging og veiledning.

Statsråd Kjersti Toppe []: Eg er heilt einig i at fosterheimane må føla at dei får god oppfølging, at dei har ein plass å venda seg, at det er nokon som hjelper dei, at kommunen kjem og har dei lovpålagde besøka sine, og at det òg vert eit tilsyn med barna. Det er ein veldig viktig del av fosterheimsarbeidet og viktig for rettstryggleiken til barn og foreldre.

Eg er heilt einig i at når det kjem fram at ein ikkje har klart dei lovpålagde krava, og at det nokre plassar utviklar seg ein praksis der ein gjer dette på ein måte som var meint som unntaksordningar, så er det veldig alvorleg. Det at ein ikkje innhentar politiattestar frå begge foreldra før plassering, skal vera unntak, og om det vert meir ein praksis, er det ikkje akseptabelt. Eg vil ta dette opp med Bufdir og Statens helsetilsyn, slik at dei kan følgja opp kommunane.

Tage Pettersen (H) []: Våren 2022 vedtok de rød-grønne partiene at § 15-7 i barnevernloven skulle endres. En av begrunnelsene som sto i proposisjonen fra regjeringen, var at fravær av konkurrerende private tjenesteytere vil kunne ha positiv påvirkning på Bufetats og kommunenes rekruttering av fosterhjem. Barneombudet skrev i sin høringsuttalelse:

«Vi finner grunn til å understreke at det som et utgangspunkt ikke er avgjørende for Barneombudet om tjenester i barnevernet leveres av det offentlige, ideelle eller private aktører. Det viktigste for Barneombudet er at myndighetene sikrer gode og likeverdige tilbud for barn uavhengig av hvor barnet bor.»

Hvordan mener da statsråden at denne lovendringen vil kunne bidra til å rekruttere flere fosterhjem, som jo er det overordnede spørsmålet her?

Statsråd Kjersti Toppe []: Det er mange ting som må verta betre for at vi skal klara å rekruttera dei fosterheimane vi treng, slik at barn slepp å venta. Når det gjeld den lovendringa som representanten viser til, handlar det om fleire ting. Det handlar jo òg om prinsipielle ting – korleis ansvaret til kommunane skal vera, og rettstryggleiken i avtalar som vert inngåtte. Det lovendringa handlar om, er at det når lovendringa trer i kraft, ikkje lenger vil vera mogleg for kommunane å plassera barn i fosterheim der det er inngått ein direkte avtale mellom private tilbydarar og fosterfamiliane. Vi meiner at det skal vera mellom kommunen og fosterfamilien. Det er fordi det er myndigheitsovertaking, og det er viktig at det er ein avtale. Så kan rekruttering skje via private, men planen og avtalen må liggja hos kommunen.

Spørsmål 4

Hårek Elvenes (H) []: «Etter Russlands brutale invasjon har Vesten donert store mengder ammunisjon til Ukrainas forsvarskamp, noe som var en viktig beslutning. Mange land står nå i fare for å slippe seg for langt ned i ammunisjonsberedskap, også Norge. Som en av få ammunisjonsprodusenter i Europa er Nammo på Raufoss avgjørende. I alternativt budsjett la Høyre inn midler til Nammo til økt produksjon og 600 mill. kr til å kjøpe mer ammunisjon. Nylig ba NATOs generalsekretær om økt støtte til Ukraina.

Hvordan vil regjeringen øke ammunisjonsproduksjonen i Norge?»

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Russlands angrep på Ukraina har på grunnleggende vis endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Ukrainerne forsvarer seg heroisk, men er samtidig helt avhengig av hjelp med bl.a. våpen, ammunisjon og annet militært utstyr. Norge har helt siden krigsutbruddet bidratt med omfattende støtte, og det vil vi gjøre så lenge det er behov for det. Den siste donasjonen vi kunngjorde, var en dobling av antallet artillerigranater fra egen beholdning, med 10 000 nye granater.

Representanten har rett i at det er begrensninger i mange lands beholdninger av ammunisjon, også Norges. Samtidig vil jeg si at vi nå står i en ekstraordinær situasjon. Russland kan ikke vinne fram med sin aggresjon. Vi må derfor være villige til å vurdere ytterligere donasjoner fra egne beholdninger, selv om det for en periode gir oss lavere kapasitet og utholdenhet enn det vi strengt tatt ønsker. Dette forutsetter selvsagt at vi har en plan for å gjenanskaffe donert materiell og over tid styrke egne beholdninger.

Sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2022 foreslo regjeringen i tilleggsbevilgningen som kom etter krigsutbruddet, ytterligere 400 mill. kr til anskaffelse av ammunisjon til egne lagre. I budsjettet for neste år er det bevilget ytterligere 465 mill. kr for å styrke beredskapslagrene av ammunisjon. Regjeringen fikk videre tilslutning til å gjenanskaffe donert materiell som fortsatt brukes av Forsvaret. Regjeringen framskyndet i fjor også oppstart av en større anskaffelse av artilleriammunisjon, tre år tidligere enn planlagt. Videre vil det i tilknytning til en eksisterende rammeavtale med Nammo også arbeides med tiltak for å forberede råvaretilgangen for framtidige leveranser.

Krigen har medført en sterk internasjonal etterspørsel etter våpensystemer og ammunisjon. Det er dermed et godt grunnlag for at industrien på markedsmessig grunnlag kan gjøre investeringer for å øke sin produksjonskapasitet. Vi ser også at både norsk og alliert forsvarsindustri gjør store investeringer for å øke sin produksjon. Det kan likevel være behov for forsterket samhandling mellom industriaktører og myndigheter for å legge et godt grunnlag for økt produksjonskapasitet, særlig i tilfeller hvor det kan være usikkerhet om etterspørsel over tid, og følgelig usikkerhet om bedriftsøkonomisk lønnsomhet.

Nammo er en betydelig europeisk ammunisjonsprodusent. Forsvarsdepartementet er i tett dialog med Nammo om hvordan vi kan bidra til den videre utviklingen av produksjonskapasitet for økte leveranser og beredskap, særlig artillerigranater. Det kan være flere måter å gjøre dette på, uten at jeg her vil gå i detalj i et pågående arbeid. Regjeringen vil selvsagt holde Stortinget orientert på hensiktsmessig måte.

Hårek Elvenes (H) []: Nammo er en av fire store ammunisjonsprodusenter i Europa. Hver gang dette spørsmålet kommer opp, er svaret at man er i prosess, man er i samtaler med Nammo. Nammo har selv anmodet om samarbeid og finansiell støtte fra myndighetene for å øke sin produksjonskapasitet og for å øke sin lagerkapasitet. Vil regjeringen raskt bidra til at Nammo er i stand til å maksimere sin produksjonskapasitet og få bedre lagerfasiliteter?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Som jeg sa, har vi dialog med Nammo for å se på hvordan vi kan understøtte en styrking av produksjonskapasiteten i Norge. Mye tas nå på markedsmessige vilkår, men som jeg sa i svaret mitt, kan det være hensyn knyttet til bedriftsøkonomisk lønnsomhet som tilsier et tettere samarbeid mellom myndighetene og industrien. Dialog rundt det har vi.

Jeg viser også til at vi har framskyndet bestilling av ammunisjon, nettopp for å gi bedre forutsigbarhet for industrien. Selvfølgelig gjør vi det for å sikre våre leveranser, men også for å gi forutsigbarhet for industrien, sånn at man har et bedre grunnlag å ta sine investeringsbeslutninger på.

Hårek Elvenes (H) []: Nammo kan umulig være fornøyd med et slikt svar. Den mer alvorlige konsekvensen er jo at man ikke klarer å produsere det volumet av ammunisjon som man kunne ha klart.

Statsråden nevnte at vi nå nettopp har donert 10 000 artillerigranater til Ukraina og også vurdert de beredskapsmessige konsekvensene for Norge. Spørsmålet er: Når vil lagrene være fylt opp med tilsvarende ammunisjon som man har donert til Ukraina?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Jeg kan ikke gi et presist svar på det. Det som så langt er donert med tanke på gjenanskaffelse, er de to første donasjonene knyttet til artillerigranater, og det er til M72-panservåpen. Disse temaene følges løpende opp i dialog med industrien. Vi har også nettopp framskyndet bestillingen for å sikre at vi har så god tilgang som mulig til de leveransene vi trenger.

Spørsmål 5

Ingjerd Schou (H) []: «Passasjerer på Østfoldbanen har møtt store utfordringer med innstilte og forsinkede tog. Årsaken skal være lav strømkapasitet i tunnel og at Follobanen ble stengt kort tid etter åpningen. Håndteringen av problemene virker mangelfull og planløs.

Hva gjør statsråden for å løse situasjonen på Østfoldbanen?»

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Først og fremst vil jeg si at jeg på vegne av alle dem som hadde ønsket seg flere avganger og raskere reiser, er skuffet.

Follobanen må åpnes for trafikk så raskt som mulig. Det er et togtilbud som har stor betydning i folks hverdag, og som er viktig for verdiskapingen i regionen. Det er forståelig nok stor interesse fra Stortingets representanter for forløpet til stans i togtrafikken på Follobanen og min oppfølging av saken. Jeg har derfor gitt en utførlig redegjørelse i mitt svar på spørsmål nr. 844 til representanten André N. Skjelstad tidligere denne uken.

Den 20. desember informerte Bane NOR i pressemelding om at problemene var knyttet til strøm, varmegang og røykutvikling. Samme dag ba jeg underliggende enheter om å få en nærmere redegjørelse om bl.a. hendelsesforløp, konsekvenser for togtilbud og sikkerhet for de reisende, med frist den 16. januar. Siden departementet kvelden 23. desember mottok et varsel fra Bane NOR om at situasjonen knyttet til Follobanen var mer alvorlig enn tidligere antatt, ba jeg Bane NOR i samråd med Jernbanedirektoratet og Vy om en redegjørelse innen 29. desember for hvordan togtilbudet til togpassasjerene på Østfoldbanen og Follobanen skulle ivaretas fra og med 2. januar i år.

Da Bane NOR 29. desember varslet at Follobanen måtte midlertidig stenges ut januar, kalte jeg Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Jernbanetilsynet inn til et møte 3. januar. Så lenge det har vært usikkerhet knyttet til de tekniske årsakene til driftsstansen, har ikke jeg ønsket å bidra til eventuelle spekulasjoner om årsakssammenhenger, men har vært opptatt av å få klarlagt hvordan vi har kommet i denne uheldige situasjonen, og hvordan de reisende vil ivaretas i perioden med dårlig togtilbud. Det er videre viktig at vi lærer av det som har skjedd.

I etterkant av møtet 3. januar varslet jeg at jeg vil initiere en ekstern gjennomgang for å gå grundig igjennom årsaken til det inntrufne og vurdere nødvendige tiltak for å unngå at det skjer igjen. De nærmere detaljene om feil og årsaksforhold vil vi først kunne få et komplett bilde av når Bane NORs interne undersøkelser og den eksterne gjennomgangen er ferdig og man erfarer at banen fungerer som den skal.

Jeg har overfor Bane NOR gitt uttrykk for at jeg forventer at Bane NOR nå gjør alt de kan – at foretaket gjør det de kan for å sikre en rask og forsvarlig gjenåpning.

Ingjerd Schou (H) []: Jeg vil takke statsråden for svaret og også for forståelsen av skuffelse, siden jeg bl.a. representerer de reisende på denne strekningen.

Uforutsette hendelser kan skje. Når det er hjertestans på et sykehus, inntrer akuttalarmen; de aktuelle vet hva de skal gjøre. Med båt og skip i havsnød skjer det samme. Ved fly vekk fra radaren inntrer nok en prosedyre. Ved bilulykker og andre ulykker vet nødetatene hva de skal gjøre. I dag er det flere togbytter. Jeg har tre fra Spydeberg til Nationaltheatret, med ventetider imellom. Man rekker ikke arbeid – det er mange som ikke gjør det – studier, behandlinger og heller ikke å hente barn i barnehage.

Hvilke nødprosedyrer har statsråden sikret når tog ikke går?

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Det finnes en rekke virkemidler som togselskapene tar i bruk når tog ikke går. Det er selvfølgelig særlig håndterbart når det er planlagte avbrudd, men selvfølgelig mer komplisert når det skjer uventede brudd i tilbudet.

Når det gjelder akkurat den konkrete hendelsen som vi diskuterer her i dag, redegjorde jeg i mitt svar for at vi var veldig raskt opptatt av nettopp det poenget – hvordan man nå skal sikre kundene, de togreisende, et best mulig tilbud. Det er et tilbud som vi raskt kan være enige om ikke vil være godt nok, særlig ikke med utgangspunkt i at det var investert 37 mrd. kr i ny infrastruktur. Da forventer man at det skal virke. Men at Bane NOR, sammen med Vy, har jobbet med å få på plass et togtilbud, sånn at de reisende har muligheter, har vært viktig for oss. Så har jeg forståelse for at det ikke oppleves som godt nok.

Ingjerd Schou (H) []: I dag, for noen få minutter siden, sto det igjen tog på Ski som følge av strømutfordringer. Mitt spørsmål nå til statsråden er: Når fikk statsråden kunnskap om usikkerheten om at Blixtunnelen kunne sikres strømkapasitet?

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Dette med strøm og varmegang ble kommunisert ut allerede den 20. desember. Da mottok vel vi den informasjonen omtrent samtidig med det offentlige rom.

Det som det har vært litt diskusjon om i etterkant, er det med den konkrete svakheten i systemet, dette med underdimensjonering. Da går man fort inn i det som er mer fag enn politikk. Men vi fikk altså kunnskap om det den 23. Vi var veldig opptatt av at Bane NOR da ikke kommuniserte det ut offentlig, spurte om hvorfor så ikke var tilfellet, og fikk til svar at de da ennå ikke var sikre på årsaken. Det kom ny informasjon den 29., hvor dette ble sagt, så i den berømte sekvensen i Politisk kvarter var det allerede kjent informasjon i det offentlige rom.

Spørsmål 6

Geir Jørgensen (R) []: «Statsråden varsler ekstern gransking i Follobane-saken. Det er den siste skandalen, blant flere, som Bane NOR har ansvaret for. Det er for eksempel bare to år siden det ble avdekket langt større kvikkleireproblemer i Moss sentrum enn Bane NOR kjente til. Det kan virke som prosjektstyring og oppgavefordeling innen jernbanen ikke er god nok, med en form for ansvarsfragmentering som resultat.

Hva er det som konkret skal granskes nå, og vil det gjennom granskingen også komme en gjennomgang av om denne delen av norsk jernbane er organisert på riktig måte?»

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Som allerede nevnt vil jeg først og fremst si at jeg er frustrert og skuffet på vegne av alle dem som har sett fram til flere avganger og raskere reiser. Dette er et togtilbud som vil få stor betydning for hverdagen til folk i regionen når det kommer ordentlig i gang. Derfor har jeg fra første stund vært tydelig på at jeg forventer at Follobanen åpner for togtrafikk igjen så snart som mulig.

Den 3. januar møtte jeg Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn for å få en orientering om situasjonen. Ifølge Bane NOR er driftsproblemene relatert til returstrøm og jording. Jeg forventer at foretaket gjør alt de kan for å rette opp feilen på Follobanen, men mener likevel at opplysningene som kom fram i møtet, gir grunnlag for bekymring. Derfor varslet jeg at jeg vil innhente en ekstern gjennomgang.

Gjennomgangen skal omfatte forløpet forut for den konkrete hendelsen, og videre skal den se på Bane NORs håndtering av situasjonen som oppsto i etterkant av hendelsen og fram til feilene er rettet. Gjennomgangen skal vurdere prosjektstyringen i Bane NOR, herunder systemene og kulturen for å håndtere risiko og avvik og å dele informasjon, og at de etterlever dette i praksis.

Et viktig mål for meg er å kunne bruke relevante funn og erfaringer til forbedringer i Bane NOR og styring og gjennomføring av kommende prosjekter i jernbanesektoren. På denne måten kan vi lære av det som har skjedd, og redusere sannsynligheten for at slike feil blir gjort i framtiden.

Dette må også ses i sammenheng med vår gjennomgang av styringen og organiseringen av jernbanesektoren. Jeg vil da vise til at jeg i juli 2022 varslet at det skal settes i gang en gjennomgang av jernbanens organisering og selskapsstruktur. Dette arbeidet er godt i gang. Det arbeidet er delt opp i tre løp: en ekstern kartlegging av utfordringer, en gjennomgang av selskapsstrukturen i sektoren og en videreutvikling av Samferdselsdepartementets styring av jernbanesektoren. I arbeidet med videreutvikling av styring av jernbanesektoren vil alle virkemidler, ikke bare organisering, bli sett i sammenheng.

Geir Jørgensen (R) []: Takk for svaret. Bare for å oppsummere alvorlighetsgraden i dette: Man har altså brukt 37 mrd. kr, man har brukt 16 år for å bygge noen få kilometer med bane, og etter åtte dager er det full stopp. Vi vet hva dette betyr for de reisende, og vi vet også at vi har vært gjennom en jernbanereform som har splittet opp det som tidligere var ett selskap med fullt ansvar på området.

Er det ikke naturlig at den runden man har vært gjennom, både for de ansatte og alle som nå skal lede disse mange selskapene, også blir en integrert del av den granskingen som statsråden nå har bebudet?

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: La meg først si at jeg er veldig enig med representanten i at dette er et enormt investeringsløft som det selvfølgelig er forventninger til at skal fungere. Sånn sett er det ingen av oss som er tilfreds med den situasjonen vi er i i dag. Hvordan dette vil bli betegnet for ettertiden, vil avhenge helt av hvor raskt man får banen opp igjen i drift. Der har jeg selvfølgelig store forventninger til at Bane NOR leverer på det som de har skissert.

Når det gjelder oppsplitting, reform og gjennomgang av sektoren, har vi lagt et løp på det i forkant av denne hendelsen. Det arbeidet er allerede i gang, og det er helt nødvendig, uavhengig av situasjonen på Follobanen. Så det arbeidet er påbegynt, og det jobber vi videre med. Det er selvfølgelig naturlig å se på om man kan ha koblinger her, men jeg tror det blir veldig feil å rykke tilbake til start og tenke at hvordan vi organiserer norsk jernbanesektor, skal knyttes spesifikt til Follobanen. Det tror jeg er et feil spor.

Geir Jørgensen (R) []: I Rødt mener vi det er åpenbart at læringspunktene kan være mange her. Nylig meldte TV 2 at det i 2022 var over 20 000 timer med forsinkelser på norsk jernbane. Dette er det verste tallet på tolv år. Til det sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen at han vil ta en gransking av det som har skjedd her.

Spørsmålet mitt er: Vil det ikke også være naturlig at Riksrevisjonen tar en egen gransking av det som har skjedd ved Follobanen, hvis ikke dette implementeres inn i den granskingen som statsråden allerede har lovet?

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Jeg er mest opptatt av det jeg kan bidra med i denne saken, nemlig å få til en ekstern gjennomgang av hendelsen – årsaksforklaringene, hva vi kan lære av det – og få gode svar, sånn at dette ikke skjer i framtiden. Hva Riksrevisjonen måtte velge å gjøre, eller hva Stortinget måtte velge å gjøre, har ikke jeg noe grunnlag for å spekulere i. Jeg er mest opptatt av nå å få banen opp å gå igjen, og selvfølgelig finne årsaksforklaringer og lære av det slik at vi kan unngå dette for framtiden.

Spørsmål 7

Tobias Drevland Lund (R) []: «I romjula opplevde vi nok en ulykke der en bussjåfør omkom i en frontkollisjon, i Fredrikstad. Den dårlige sikkerheten i rutebusser gjør norske bussjåfører utsatte og utrygge på jobb. Vi har dessverre opplevd ti dødsulykker siden 2011, mange av dem ved svært lav fart, helt ned mot 30 km/t. For snart et år siden kom forslag til styrket kollisjonsbeskyttelse for buss i løyvepliktig transport på høring. Det er på overtid at det kreves bedre kollisjonsbeskyttelse.

Når ser statsråden for seg at alle norske busser er tilstrekkelig sikret?»

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: I løpet av de siste årene har vi hatt flere alvorlige frontkollisjoner med buss i Norge, og hvor dessverre bussjåfører har omkommet. Tragedien i Fredrikstad i romjula er en av disse.

Det har gjennom mange år vært betydelig utvikling i sikkerhetskrav, særlig for personbiler. Dessverre har vi ikke sett den samme utviklingen når det gjelder internasjonale tekniske krav til busser. Dagens sikkerhetskrav til busser er ikke gode nok. Samferdselsdepartementet har derfor sammen med Statens vegvesen og bussbransjen i lengre tid arbeidet for å innføre nye sikkerhetskrav.

De kjøretøytekniske kravene utformes og utvikles i første rekke internasjonalt, og vi har i samarbeid med Statens vegvesen derfor fremmet forslag i ulike internasjonale fora om strengere tekniske krav for kollisjonssikkerhet i busser. Norge vil fortsatt være en pådriver i dette arbeidet.

Å endre internasjonale krav har dessverre vist seg å være et tidkrevende og langsiktig arbeid. Dessverre har vi ikke så langt fått tilstrekkelig støtte for våre forslag. Vi har derfor utredet muligheten for egne nasjonale bestemmelser, og vi har foreslått nasjonale krav til kollisjonssikkerhet for busser som brukes i løyvepliktig transport.

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en høring av slike krav. Denne regelendringsprosessen er snart i mål, og vi ser nå særlig på hvor raskt vi kan gjøre de nye kravene gjeldende. I utgangspunktet har det vært tenkt at man skal kunne ha ikrafttredelse 1. januar 2024, men jeg vil gå i dialog med de som er leverandører av busser, og de som bestiller busser, og jobbe for at disse endringene blir innført tidligere.

Det vil uansett dessverre måtte ta noe tid før de nye sikkerhetskravene får full effekt, da de vil gjelde for nyregistrerte kjøretøy. Denne innfasingen vil dermed også avhenge av selskapenes utskiftingstakt i bussflåten.

I trafikksikkerhetsarbeidet er vi avhengig av at alle bidrar: myndighetene, næringslivet og trafikantene. Jeg vet at busselskapene og innkjøpere av transporttjenester setter trafikksikkerhet høyt, og kjenner meg sikker på at de nye kravene vil bli faset inn i den enkelte virksomhet så raskt som mulig.

Disse kravene er et første skritt, som vil bedre kollisjonssikkerheten. Vi vil selvfølgelig fortsette arbeidet med å få harmonisert internasjonale krav.

Tobias Drevland Lund (R) []: Jeg takker for svaret fra statsråden. Jeg er glad for at statsråden deler Rødts bekymring rundt bussjåførene over det ganske land og deres situasjon. Det er også positivt at statsråden nå sier at han ønsker å innføre egne nasjonale krav så raskt som mulig, uavhengig av hva som kommer på plass internasjonalt.

Men vi har ingen liv å miste, og en bussjåfør drept i trafikken er en for mye. Derfor er det også mulig innenfor dagens situasjon å gjøre enda mer, men vi vet at anbudsregimet er en av de tingene som står i veien for å gjøre dette raskere. Fordi anbudene har lange tidshorisonter, kan det ta opptil ti år før dagens busser er byttet ut med busser med bedre sikkerhet. Derfor er mitt spørsmål til statsråden om han mener det er godt nok.

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Det er på mange måter et ledende spørsmål, men det er klart at vi ønsker alle at endringer i regelverk og trafikksikkerhet skal gjennomføres så raskt som overhodet mulig. Men det er en kjensgjerning – jeg vil si nær sagt uansett hvordan man organiserer den sektoren – at materiell må byttes ut, og det tar dessverre noe tid. Når vi innfører nye regler, vil jo de gjelde for dem som skal kjøpe inn busser, enten det er gjennom anbudsregimer eller på annet vis, og da vil dette tre i kraft og få virkning. Jeg skulle ønske jeg kunne stå her og si at det kunne gå enda raskere, men det kan jeg altså ikke.

Tobias Drevland Lund (R) []: Det er jo norske fylkeskommuner som i dag har ansvaret for å drifte kollektivtransporten, og ute i fylkeskommunene er det mye forskjellig økonomi, for å si det mildt. Derfor er det også noen ganger vanskelig å skjerpe de kravene man stiller i anbud, nettopp på grunn av fylkenes egen økonomi. Hvis statsråden er enig i, som jeg opplever at han egentlig er, at sikkerheten for norske bussjåfører må bli bedre, og at det haster, hvordan vil statsråden og regjeringen sikre tilstrekkelig finansiering, som kan dekke utgifter til enda bedre sikkerhet i bussene som kjøres rundt omkring i alle fylkeskommuner i Norge?

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Vi er selvfølgelig opptatt av fylkeskommunenes økonomi, og denne regjeringen har styrket fylkeskommunenes økonomi i de budsjettene vi har lagt fram. Så vil det sikkert alltid være diskusjoner om hva man skal prioritere, men det vil være uriktig av oss fra regjeringshold å gå direkte inn i de prioriteringsdiskusjonene som løper ute i fylkeskommunene. Jeg har tiltro til at fylkeskommunene vil fokusere på dette viktige arbeidet. Vi har et veldig tett og godt samarbeid med fylkeskommunene også om trafikksikkerhet for øvrig, så jeg vet det er høy bevissthet om trafikksikkerhet i våre fylkeskommuner.

Spørsmål 8

Bård Hoksrud (FrP) []: «Fra 1. januar 2024 har Bane NOR bestemt at firmaer med færre enn ti ansatte ikke skal få lov til å være sikkerhetsvakter på jernbanenettet i Norge.

Men det som er så rart og som statsråden må forklare meg, er: Hva er logikken i at et selskap med ti ansatte, hvor kun tre har godkjenning for å jobbe som sikkerhetsansvarlig på jernbanen, får lov til å levere tjenester for Bane NOR, mens et selskap med fem ansatte, der alle fem har godkjenning, ikke lenger får lov til å levere disse tjenestene?»

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Staten har som eier en forventning om at selskapene, som en del av sitt arbeid med ansvarlig virksomhet, identifiserer og håndterer vesentlige risikoområder innenfor leverandørkjeden. For å levere en trygg og seriøs sikkerhetsfunksjon mener Bane NOR at både leverandør og underleverandør av sikkerhetsfunksjonen bør ha en viss størrelse, organisatorisk egnethet, kapasitet og robusthet til å levere på krav til vernetjeneste, internkontroll, kvalitetssystem, sikkerhetsledelse, timeføringssystem og system for kompetansestyring.

Dette er tiltak som Bane NOR mener vil styrke sikkerhetskompetansen og redusere sannsynligheten for avvik fra krav til utførelse og brudd på arbeidstidsbestemmelser. Bane NOR mener også at dette er viktige forutsetninger for å ha kontroll på planlegging, utøvelse og oppfølging av sikkerhetsfunksjonen, slik at entreprenører og deres underleverandører og Bane NORs ansatte kan arbeide sikkert i og ved jernbanesporet. I lys av dette mener jeg og Bane NOR at nåværende struktur i leverandørmarkedet, med over 65 pst. enkeltpersonforetak og aksjeselskap med én til tre ansatte, ikke er hensiktsmessig.

Bård Hoksrud (FrP) []: Det er ingen tvil om at Bane NOR har store utfordringer nå, for å si det forsiktig, som kanskje er litt større enn dette. Det er likevel viktig for små bedrifter som har drevet og driver seriøst, men som nå er i ferd med å bli avskiltet fordi statsråden følger opp det Bane NOR ønsker. Jeg har fortsatt til gode å få dokumentasjon fra Bane NOR – som jeg forutsetter at statsråden snart kan legge fram – som dokumenterer at dette er bedrifter som er mer useriøse og driver mer useriøst enn de bedriftene som har flere ansatte. Det finnes ingen dokumentasjon på dette som jeg har klart å få ut av Bane NOR eller andre.

Mener statsråden at dette er måten man behandler norsk næringsliv på? På tross av at man ikke kan dokumentere dette, sørger man for at noen må legge ned bedriften sin og risikerer å sende folk ut av arbeidslivet, til tross for at de har kjempeviktig og god kompetanse.

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Jeg legger til grunn at når Bane NOR velger denne innretningen, har de gjort grundige vurderinger av det. Det er selvfølgelig sånn at når de peker på sikkerhet, trygg og seriøs sikkerhetsfunksjon, det å ha god kontroll på risiko innenfor leverandørkjeden, og at organisatorisk størrelse vil kunne ha betydning for disse forholdene, er det vurderinger som de har gjort. Jeg må legge det til grunn i det jeg nå svarer representanten.

Bård Hoksrud (FrP) []: Jeg hører at statsråden legger til grunn at Bane NOR har gjort det, men jeg har utfordret Bane NOR, og ikke fått svar fra Bane NOR, på at man kan dokumentere de påstandene som de kommer med, og som statsråden bare tar for god fisk.

Statsråden prater om at det må være trygge og seriøse sikkerhetstjenester på banen. Det er jeg helt enig i, men jeg håper statsråden kan gå tilbake og faktisk se om det finnes dokumentasjon på det som blir sagt her. Jeg vet at Næringsdepartementet har sendt et brev over til Samferdselsdepartementet nettopp rundt denne problemstillingen. Det er interessant å vite om statsråden har noen formening og tanker om det, etter at SMB Norge har tatt kontakt med Næringsdepartementet fordi man opplever dette som næringsfiendtlig. Paradokset er at i dag kan en bedrift ha seks ansatte og én som har sikkerhetssertifikat, mens fra neste år må det være ti ansatte og tre som har sikkerhetssertifikat. Det betyr i realiteten at man har ingen forutsigbarhet.

Hvordan kan statsråden mene det er greit at man gir så liten forutsigbarhet for private virksomheter?

Statsråd Jon-Ivar Nygård []: Jeg har ikke noe mer å tilføye enn at Bane NOR bruker sikkerhetsmessige argumenter for dette. De mener at det også vil være viktig med tilknytning til å kunne ha en viss størrelse for å ha seriøsitet, gode HMS-funksjoner m.m. Det legger jeg til grunn at de har gjort sine vurderinger av, og jeg har ingen grunn til å tro at Bane NOR har noen ønsker om å få staten inn i en posisjon for å framstå som næringsfiendtlig. Det er altså andre grunner som legges til grunn fra Bane NORs side. Det er selvfølgelig ikke noe mål at dette skal virke negativt for næringsaktørene i seg selv, men vi skjønner at det vil ha påvirkning for næringsaktører.

Spørsmål 9

Fra representanten Morten Stordalen til samferdselsministeren:

«Nå har Bane NOR igjen foreslått å øke grensen for hvor mange ansatte det må være i firmaer som driver med sikkerhet på jernbanenettet i Norge. Dette vil presse ut små selskaper, som i alle år har levert gode tjenester.

Synes statsråden dette er en riktig prioritering av Bane NOR nå som man sliter med mange andre områder på jernbanen, for eksempel Follobanen?»

Presidenten []: Dette spørsmålet er trukket tilbake.

Spørsmål 10

Mímir Kristjánsson (R) []: «Noen trygda har helse til å jobbe litt, men opplever i dag at dette ikke lønner seg. Vi har sett eksempler på at folk som kommer seg i jobb, må tilbakebetale gammel trygd, og på at delvis uføre knapt får beholde noe av lønna hvis de jobber ved siden av. Uføre med barnetillegg kan til og med gå i minus hvis familien får økt arbeidsinntekt.

Mener statsråden alvor når hun sier det skal lønne seg å jobbe, eller handler det egentlig om at det skal straffe seg å være syk?»

Statsråd Marte Mjøs Persen []: Alle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det. Regjeringen legger arbeidslinjen til grunn i arbeids- og velferdspolitikken. Derfor er svaret til representanten Kristjánsson at ja, det skal lønne seg å jobbe. Samtidig skal samfunnet stille opp for dem som av ulike årsaker ikke er i stand til å arbeide.

Uføretrygd skal sikre inntekt for personer som har fått inntektsevnen varig nedsatt som følge av sykdom, skade eller lyte, og uføretrygden skal stå i et rimelig forhold til tidligere inntekt. Personer med tidligere lav eller ingen inntekt er sikret gjennom minsteytelser.

Det gis full ytelse til personer som har mistet hele inntektsevnen, og gradert ytelse til dem som er delvis uføre. Personer med full uføretrygd som senere begynner å jobbe, får ikke fastsatt lavere uføregrad, men får i stedet redusert ytelsen i forhold til den økte inntektsevnen.

For å få uføretrygd må inntektsevnen være nedsatt med minst 50 pst., eller 40 pst. hvis man har mottatt AAP. Personer med mindre inntektstap vil ikke ha rett til uføretrygd. Personer som har fått uføretrygd, kan derimot ha en inntekt på opptil 80 pst. av tidligere inntekt før uføretrygden faller helt bort.

Uføretrygd skal kompensere for bortfalt inntektsevne. Det er derfor både naturlig og rimelig at arbeidsinntekt har betydning for utbetalt uføretrygd. Alle kan tjene om lag 45 000 kr uten at det påvirker uføretrygden. De graderte uføretrygdede kan i tillegg ha inntekt fra deltidsstillinger. Får man høyere inntekt, blir uføretrygden redusert.

Barnetillegget til uføretrygdede er målrettet mot dem som trenger det mest, og ettersom tillegget er behovsprøvd, har det svakere arbeidsinsentiver enn de lavere barnetilleggene til AAP og dagpenger. Samtidig vil familien normalt komme bedre ut med økt inntekt som følge av gradvis reduksjon over et fribeløp. Jeg mener at hensynet til å sikre økonomien til småbarnsfamilier med uføre forsørgere og lav inntekt bør veie tyngst.

Alle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det, og jeg mener at ordningene i dag i hovedsak er utformet slik at de ulike hensynene balanseres på en god måte. Jeg har imidlertid bedt Nav gjøre rede for praksisen knyttet til tilbakebetaling av uføretrygd for personer som har begynt i fullt arbeid. Det har jeg gjort både for å få oversikt over omfanget og problemstillingen og for å vurdere om det på dette området er behov for endring av regelverk eller praksis.

Mímir Kristjánsson (R) []: Jeg vil takke statsråden for svaret og må si jeg ser veldig positivt på at det er tatt initiativ overfor Nav til å se nærmere på disse reglene, regler som jeg tror mange uføretrygdede opplever som veldig urettferdige, fordi de praktisk talt straffes for å arbeide.

Jeg er også opptatt av dette med arbeidslinjen, som det nå reiser seg en stor debatt om i statsrådens eget parti. Nylig kalte sosialbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen, arbeidslinjen for et «fryktelig begrep». Samtidig ligger det til grunn for all regjeringens politikk.

Det er ingen som er imot at folk som kan og vil jobbe, skal få jobbe. Det ville vært meget merkelig. Det man er skeptisk til med dagens arbeidslinje, er at ytelsene for mange er så lave at det i praksis blir en fattigdomslinje. Hver fjerde uføretrygdede i Norge lever under fattigdomsgrensen, og minsteytelsene på uføretrygd, AAP og minstepensjon er betydelig under fattigdomsgrensen. Mener statsråden at dagens minsteytelser er gode nok, eller er de i praksis en straff for å bli syk eller gammel?

Statsråd Marte Mjøs Persen []: Når vi diskuterer minsteytelser, snakker vi ofte om flere forskjellige ytelser. Det er ulike prosesser knyttet til de ulike minsteytelsene. Vi har bl.a. hatt et evalueringsutvalg om pensjonsreformen, som har en prosess knyttet til bl.a. minsteytelsene i pensjonssystemet og overgangen fra uføretrygd til alderspensjonist.

Denne regjeringen har også styrket overfor dem som har minst, bl.a. ved å styrke barnetilleggene, fordi vi vet at de som har barn og går på minsteytelser, sliter mer enn andre. Denne regjeringen ønsker å gjøre det vi kan for å få ned sosial ulikhet. En av måtene å gjøre det på, er å få enda flere av dem som både kan og vil arbeide, til å få jobb og kvalifisering til arbeid.

Mímir Kristjánsson (R) []: Jeg takker igjen statsråden for svaret. Jeg synes det er å ta litt hardt i å si at man har styrket f.eks. disse barnetilleggsordningene. Man har vel egentlig reversert kutt som den foregående regjeringen gjorde. Realiteten er at trygdene har blitt mindre verdt på grunn av en enestående prisvekst, som regjeringen selvfølgelig ikke er skyld i, men som den likevel er så uheldig å ha ansvar for å løse for folk.

Bare for å ta tallene, så er minstepensjon i Norge for en enslig 210 000 kr. Det er 50 000 kr under fattigdomsgrensen. Minsteytelsene på AAP er flere titusen kroner under fattigdomsgrensen. Minsteytelsen på uføretrygd er også under fattigdomsgrensen. Navs egne tall viser at i alle disse gruppene økte andelen som var fattige, betydelig fra 2010 til 2020, og det har vel bare økt siden på grunn av den prisgaloppen vi har.

Spørsmålet statsråden må svare på, er: Er det akseptabelt at vi i Norge har minsteytelser i velferdsstaten som ligger under fattigdomsgrensen, og som dermed sender folk ut i fattigdom?

Statsråd Marte Mjøs Persen []: Det er klart at de endringene denne regjeringen har gjort bl.a. knyttet til barnetillegg for uføretrygdede, er viktige. Da den forrige regjeringen kuttet i det, var det betydelige summer som ble tatt fra folk som hadde fått denne ytelsen tidligere, opp imot 50 000 kr i året for enkelte. Som man hører: Er man på minsteytelse, er det en betydelig sum, så det har vært viktig for de uføretrygdede på minsteytelser som også har barn.

Det er jo slik at i velferdsstaten Norge er det mer enn penger vi har. Derfor har det også vært viktig for denne regjeringen å gi mer gratis kjernetid i SFO, holde prisene i barnehagen nede, fortsette med innsats for å styrke det gratis offentlige helsevesenet – alle de andre tingene som velferdsstaten består av – og det er dermed ikke umiddelbart riktig å sammenligne med andre EU-land.

Spørsmål 11

Hege Bae Nyholt (R) []: «Som en del av utrullingen av Helseplattformen skal alle innbyggere i Trøndelag ta i bruk appen HelsaMi. I min app lå moren min inne som min nærmeste pårørende. Hun tok selvmord for ni år siden, og for meg var det en vond påminnelse om et tap. Nå forstår jeg at mange har opplevd å finne feilaktige pårørendeopplysninger i HelsaMi. Nærmeste pårørende får i en akuttsituasjon tilgang til sensitive opplysninger – feilregistreringer er dermed et pasientsikkerhetsproblem.

Hva gjøres for å rette opp i disse feilregistreringene?»

Statsråd Ingvild Kjerkol []: Det er leit at noen har funnet feilaktige pårørendeopplysninger i HelsaMi, og at representanten opplevde dette som en vond påminnelse om et tap.

Helse Midt-Norge viser til at informasjon om pårørende i HelsaMi er den samme informasjonen som er registrert i pasientens journal i Helseplattformen. Pårørendeinformasjon i Helseplattformen er hentet fra de gamle journalsystemene til kommunene som har tatt i bruk løsningen, eller fra St. Olavs hospital.

I tillegg er det hentet inn informasjon om foreldre fra folkeregisteret som er lagt til som pårørende, men dette er avsluttet nå. Det skjer derfor ikke en løpende oppdatering av dette fra folkeregisteret, så denne informasjonen kan bli utdatert. Informasjon om pårørende blir hentet inn når det er påkrevd i behandlingssituasjonen, og/eller når pasienten velger å oppgi det. Det er ingen systematisk gjennomgang av informasjon om pårørende i pasientjournaler.

Helse Midt-Norge informerer om at ingen data er på avveier eller tilgjengelig for uvedkommende på grunn av dette. HelsaMi er laget nettopp for at pasienten selv skal kunne få bedre innsikt i egen informasjon og kunne kvalitetssikre opplysninger. Det er laget informasjon om at man selv kan gå inn og redigere opplysninger i HelsaMi på Helseplattformens nettsider. Du som innbygger skal selv kunne opplyse om hvem som skal være pårørende, og man har rett til å bestemme hvem som skal være ens pårørende, helt uavhengig av slektskap.

Hege Bae Nyholt (R) []: Jeg takker for svaret, men dette er jo ikke et unikt tilfelle. Det er flere som rapporterer om både avdøde slektninger og totalt fremmede mennesker som er oppført som nærmeste pårørende. De ansatte ved St. Olav har over tid vært bekymret for pasientsikkerheten.

Nå er det høysesong for bruddskader og luftveissykdommer, og alle sykehusene opplever økt trykk. På St. Olav kommer det på toppen av ekstraarbeidet det er å innføre Helseplattformen. I tillegg ser vi at pasienter hoper seg opp på St. Olav, fordi innføringen av helsereformen i kommunen har hatt store problemer med overføring av pasienter. Adressa melder i dag om at det ligger 48 utskrivningsklare pasienter i sykehuset, og at akuttmottaket er fullt. Klinikksjefen har uttalt til Adresseavisa:

«Med den økte pågangen vi nå ser, er det større fare for at det skjer uheldige hendelser og avvik.»

Er statsråden bekymret for pasientsikkerheten ved St. Olav nå, og hvis statsråden er bekymret, hva vil statsråden gjøre med dette?

Statsråd Ingvild Kjerkol []: Det er ikke noen tvil om at det å innføre et helt nytt journalsystem, felles for kommunene og sykehusene i Midt-Norge, er en krevende prosess. For meg er det nytt å høre at noen opplever å ha fått vilt fremmede pårørende i helse-appen sin. Her vil jeg bare understreke at informasjonen er hentet fra tidligere pasientbehandlinger i de gamle journalsystemene, hvor pasienten oppgir sine nærmeste pårørende. Det er pasienten selv som kan bestemme hvem som skal være nærmeste pårørende. HelsaMi-appen er sånn sett en nyvinning, fordi det gir pasienten bedre kontroll over den informasjonen som finnes i journalen, og man blir styrket i det å kunne bestemme hvem ens pårørende er, som er en pasientrettighet.

Hege Bae Nyholt (R) []: Det er mulig det er ny informasjonen for statsråden, men det er ikke ny informasjon. 12. mai 2022 var dette en sak i Adresseavisa, hvor en anonym sto fram med at hun hadde to ukjente mennesker som sine nærmeste pårørende.

I Rødt er vi opptatt av å lytte til de ansatte når det skal gjøres store endringer på arbeidsplassen, og før man tok i bruk Helseplattformen, ble den prøvd ut på legevakten. Da var advarslene klare og tydelige fra de ansatte. Informasjon forsvant, data vanskelig å finne, enkel registrering krever mange klikk eller lar seg ikke gjennomføre. I en undersøkelse Legeforeningen har utført ved St. Olav, oppga 85 pst. av legene at de følte at pasientsikkerheten er truet ved innføring av Helseplattformen. I et styremøte torsdag vedgikk Helse Midt-Norge for første gang at systemet har skapt større problemer enn man regnet med. Burde man i større grad ha lyttet til advarslene fra de ansatte i denne prosessen?

Statsråd Ingvild Kjerkol []: Det er et stort implementeringsprosjekt som er på gang i Helse Midt-Norge nå, og det er utrolig viktig at man klarer å rette feil og følge opp alle bekymringsmeldingene som kommer inn. Helseplattformen er et regionalt prosjekt som Helse Midt-Norge og de deltakende kommunene har ansvar for å gjennomføre. Her er det viktig med god involvering av de ansatte. Det er viktig med effektiv feilretting fra leverandøren av det nye journalsystemet, og det er viktig at man klarer å trygge de ansatte og pasientene i den uroen som oppstår når ting skal gjøres på nye måter. Man har planlagt denne innfasingen i mange år, og man har også satt på ekstra ressurser. Men det er ikke noen tvil om at det er en krevende situasjon akkurat nå, og det er en situasjon som Helse Midt-Norge og kommunene er nødt til å håndtere.

Spørsmål 12

Himanshu Gulati (FrP) []: Jeg vil tilbake til et godt kjent diskusjonstema mellom kunnskapsministeren og meg:

«Regjeringen har kuttet over 500 mill. kr i pensjonstilskuddet til private barnehager. Statssekretær Kjetil Vevle uttalte nylig på TV 2 at «det vi ser, er at private barnehager har fått for mye tilskudd fra staten når de skal betale ut sine pensjonskostnader». Tall fra PBL viser nå at 838 av 1 658 (over 50 pst.) av private barnehager ikke fikk dekket sine faktiske tariffestede pensjonsutgifter til ansatte i 2022.

Er dette i tråd med intensjonen, står fortsatt uttalelsen ovenfor seg, eller er det grunnlag for å justere opp pensjonstilskuddet?»

Statsråd Tonje Brenna []: La meg begynne med å ønske representanten riktig godt nytt år. Jeg hadde i hvert fall god tid til å tenke nøye over følgende i juledagene: hvor viktig gode barnehager er. Gode barnehager er viktig for at alle barn får en god og trygg oppvekst, og for regjeringen er det et hovedmål å legge til rette for barnehager med høy kvalitet over hele landet.

Der vi har brukt over 200 år på å bygge et felles skolesystem, har vi i løpet av noen få tiår gått fra at barnehage var et dyrt tilbud til noen veldig få, til at det er et rimelig tilbud til alle barn. Vi både var og er helt avhengig av at private og ideelle driver og starter barnehager over hele landet.

Men siden barnehageforliket tidlig på 2000-tallet har barnehagesektoren endret seg. Der vi tidligere hadde mange små, enkeltstående barnehager, ser vi en utvikling der mange av disse kjøpes opp, og flere eies i dag av utenlandske selskaper.

Det er et behov for tydelig politisk styring av barnehagesektoren. Penger bevilget til barnehage skal gå til barnehage, til kvalitet og kompetanse, flere ansatte og gode dager for ungene. Derfor har vi allerede strammet inn lovverket, og i år legger vi fram et nytt og mer moderne finansieringssystem for de private barnehagene. Det skal fortsatt være mulig å drive privat barnehage som virksomhet på en god måte.

I statsbudsjettet for 2022 ble pensjonspåslaget for private barnehager nedjustert fra 13 pst. til 10 pst. Samtidig ble det innført en overgangsordning for enkeltstående barnehager fordi vi vet at disse har mindre handlingsrom til å tilpasse seg inntektsbortfall. Formålet med endringen var at pensjonstilskuddet skulle bli mer målrettet og i tråd med barnehagens faktiske utgifter.

Vi skal huske på at før nedjusteringen fikk 90 pst. av barnehagene mer i pensjonstilskudd enn det de faktisk brukte på pensjon. Jeg mener vurderingene vi gjorde den gangen, står seg godt. Barnehager som nå ikke har dekning for sine utgifter, kan søke om å få dette dekket av kommunene. De private barnehagene får dekket utgifter opptil det som er den aktuelle kommunens egne pensjonsutgifter. Det gjør vi for at pensjonstilskuddet skal bli mer målrettet og i tråd med barnehagens faktisk utgifter.

Regnskapene for 2022 som private barnehager rapporterer inn til Utdanningsdirektoratet, vil bli tilgjengelig til høsten. Da vil vi få et bedre grunnlag for å vurdere hvor godt pensjonstilskuddet har truffet i 2022.

Jeg vil samtidig vise til at pensjonstilskuddet for 2022 tar utgangspunkt i regnskapstall for 2020, som på mange måter var et spesielt år, både fordi mange private barnehager inngikk ny pensjonsavtale, og fordi man i den forbindelse hadde store engangsutgifter, i tillegg til at kommunene hadde midlertidig lavere utgifter som følge av nytt offentlig pensjonssystem.

Himanshu Gulati (FrP) []: Jeg takker for svaret, men når over halvparten av de private barnehagene nå ikke får kompensert sine faktiske tariffestede pensjonsutgifter etter nedgangen, vil ikke statsråden da være enig i at det man nå gjør, er å betale de private barnehagene mye mindre enn det de har i faktiske pensjonsutgifter?

Så er det etablert en søknadsordning for private barnehager med høyere kostnader enn det tilskuddet dekker. I Bergen alene fikk 82 av 112 private barnehager mindre enn sine faktiske utgifter. Nå på mandag kom det et brev fra Utdanningsdirektoratet hvor direktoratet ikke vil bekrefte at barnehager med PBL-tariffavtale faller inn under søknadsordningen. Det betyr at 1 700 private barnehager i landet muligens ikke har krav på disse ekstra midlene, selv om de ikke får dekket sine tariffestede pensjonsutgifter gjennom søknadsordningen.

Statsråd Tonje Brenna []: Jeg mener bestemt at det det står i brevet fra Utdanningsdirektoratet, er at det er vanskelig å svare generelt på om det skal dekkes, men at det må vurderes i hver enkelt sak. Det er et bilde på hvor komplisert dette finansieringssystemet er.

Representanten og undertegnede er helt enige om at vi må ha en finansiering av våre barnehager som sikrer god nok bemanning, som sikrer kompetanse og kvalitet, og som selvfølgelig også gjør det mulig å inngå pensjonsavtaler på en måte man er trygg på at man har dekning for.

Nettopp det at disse tilskuddene er både upresise og ikke nødvendigvis helt riktig innrettet, gjør behovet stort for å ha på plass et helhetlig system som er mer moderne og i tråd med det som er barnehagenes behov. Det nye systemet vil regjeringen legge fram i løpet av inneværende år. Det ser jeg fram til. Målet er, som representanten også er opptatt av, at vi får en bedre finansiering av private barnehager i framtiden.

Himanshu Gulati (FrP) []: Også i Hurdalsplattformen står det at regjeringen er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i både kommunale og private barnehager. Men vi er i en situasjon, ikke minst på bakgrunn av det brevet fra Utdanningsdirektoratet, hvor private barnehager med ansatte som har PBL-tariffestet lønn og pensjon – som jo er en ganske god og konkurransedyktig tariffavtale som gjør at man ofte kanskje har bedre lønns- og pensjonsvilkår enn i barnehager uten den type tariff – kanskje ikke får kompensert de faktiske utgiftene man har til pensjon, fordi man har den tariffen.

Mitt spørsmål til statsråden blir da: Vil hun anbefale de ansatte som jobber i barnehager som har slik tariff, å gå bort fra den, slik at man da i hvert fall er garantert å få kompensert sine faktiske utgifter i de barnehagene?

Statsråd Tonje Brenna []: Så vidt jeg kan huske, ble det allerede i april 2019 fra daværende statsminister Erna Solberg og hennes regjering varslet at dette pensjonstilskuddet skulle justeres ned. Det kommer altså ikke som noen overraskelse at vi er nødt til å få bedre samsvar mellom faktiske utgifter og faktisk dekking av utgifter.

Det er et problem for alle oss som er opptatt av god velferd og at skattepengene våre brukes på en god måte, at det har vært overdekning mange steder. Samtidig underslår ikke jeg at dette er krevende for mange små, enkeltstående barnehager. Derfor er vi opptatt av å få på plass et system som gjør det godt for dem også å drive videre.

Til spørsmålet om hva jeg vil anbefale dem som jobber i de private barnehagene, tror jeg bare jeg vil nøye meg med å si at jeg anbefaler å gjøre akkurat det de gjorde, nemlig å stå på kravene, forhandle fram en ny god pensjonsavtale – en avtale som er inngått etter at statsbudsjettet ble lagt fram, men som barnehagene likevel mente det var mulig å betale for. Slik sørger vi for gode arbeidsvilkår, og slik sørger vi for trygge arbeidsplasser.

Spørsmål 13

Modolf Haraldseid (H) []: «Politireformen ble gjennomført etter klare faglige anbefalinger fra Politianalysen og Gjørv-kommisjonen. I DFØs siste evalueringsrapport fremgår det at reformen har vært en suksess, og at politiet og Riksadvokaten er bekymret for at etablering av flere tjenestesteder «vil svekke etterforskningen av den mest alvorlige kriminaliteten». Samtidig står det i politiets nye virksomhetsstrategi for 2023–2025 at «nye tjenestesteder vil prioriteres».

Hva er det faglige grunnlaget som ligger bak prioriteringen av å åpne nye tjenestesteder?»

Statsråd Emilie Mehl []: Først vil jeg si at det er mye bra som skjer i norsk politi. Det er mange flinke folk i politiet som er på jobb for å skape trygghet hver dag. De siste årene har det blitt sterkere fagmiljøer og mye bra kompetanseheving som vi alle er enige om at er bra for politiet og den jobben de skal gjøre. Men når Høyre kaller politireformen for en suksess, er jeg ikke helt enig i det.

DFØs evaluering av nærpolitireformen ble presentert før jul, og den viser bl.a. at politiet har blitt mer sentralisert. Nærpolitireformen har ikke gjort politiet mer synlig og tilstedeværende selv om det var et av målene med reformen. Det har ikke blitt flere patruljer, og skillet mellom store og små kommuner har blitt større. Særlig kommuner med få folk og lange avstander opplever at tilstedeværelsen ikke er blitt bedre, slik de ble lovet av Erna Solbergs regjering. Innbyggerne i de små kommunene føler seg mindre trygge enn innbyggerne i mellomstore og store kommuner. Det er bekymringer som jeg er opptatt av at vi tar på alvor. Det som skulle bli en nærpolitireform, ble i stedet en for sterk sentraliseringsreform.

Regjeringen er opptatt av at vi skal møte dette ved å bringe politiet nærmere folk i den hverdagen de står i. Vi er opptatt av å lytte, både til politiet selv og de faglige rådene som kommer derfra, og til kommuner og lokalsamfunn. Derfor sendte jeg et brev til alle kommunene i landet der jeg ba om deres vurdering av tjenestene politiet leverer, og jeg ba om innspill til hvordan polititjenesten kan bli enda bedre for lokalsamfunnet i framtiden. Mange av kommunene er veldig fornøyd med politiet, men det er også en del som opplever at de ser for lite til dem, de ønsker seg mer tilstedeværende politi og flere politifolk. Det er noe regjeringen vil levere på. Noen av dem ønsker seg også et nytt tjenestested, for med fast fysisk tilstedeværelse blir man bedre kjent med lokalsamfunnet på permanent og langsiktig måte, man kan løse konflikter på et tidlig tidspunkt, og man kan samarbeide tettere med kommunen, med skolen og med næringslivet i lokalsamfunnet. Tillit og lokalkunnskap er helt sentralt for både forebygging og beredskap.

Jeg har stor tro på at de ni nye tjenestestedene vil bli et viktig tilskudd til politiets arbeid med å være nær lokalsamfunnet over hele landet, forebygge ungdomskriminalitet, vite hva som rører seg i lokalmiljøet, og kunne ha de gode samtalene med folk i hverdagen som de er en del av.

Modolf Haraldseid (H) []: Reformer er alltid vanskelige, men evalueringen viser at politiet er bedre rustet til å håndtere kriminalitet nå enn før reformen. Reformen har gitt mer enhetlige og likere polititjenester, bedre kompetanse og sterkere fagmiljøer, styrket samarbeidet mellom kommunene og politiet og gitt bedre etterforskning. Etter politireformen har politidistriktene satset sterkt på å utnytte ressursene bedre. Gjennom flåtestyring av patruljene sikrer en at hele politidistriktet har tilgjengelig politi innenfor akseptabel responstid.

Er det slik at statsråden vil tilbake til en ordning der en heller skal knytte bemanning til små og mange lokasjoner, og dermed reverserer den ordningen som politidistriktene har bygd opp etter politireformen?

Statsråd Emilie Mehl []: Som sagt er det mye bra som har skjedd i politiet, og jeg er også glad for at politidistriktene fokuserer på hvordan man kan få mest mulig lokal tilstedeværelse ut av de ressursene man har. Det er noe jeg forventer av politidistriktene, for folk har krav på trygghet og tilgang til polititjenesten uansett hvor de bor. Det er likevel slik at f.eks. i Engerdal, hvor politikontoret ble lagt ned under Høyre, hjelper det ikke at politiet har fått en bedre tjeneste hvis politiet ikke er til stede i det hele tatt. Det samme gjelder i Steigen eller i Sigdal, som opplevde å miste politistasjonen sin. Her i Oslo kommer vi til å etablere et nytt polititjenestested på Mortensrud, for det er et område med høy befolkningstetthet og en del utfordringer som jeg tror er veldig fint å få politiet tettere på i hverdagen, med et nytt tjenestested.

Modolf Haraldseid (H) []: Er det slik at vi kan forvente at statsråden vil opprette flere tjenestesteder enn de som til nå har vært kommunisert?

Statsråd Emilie Mehl []: Ja, det kan man forvente. Regjeringen vil legge fram en lokalpolitiplan i løpet av 2023, for det er viktig å ha klart for seg at det er mange andre tiltak enn noen nye tjenestesteder som er viktig for å bringe politiet nærmere folk i hele landet. I den planen vil vi komme tilbake til en videre opptrapping av flere tjenestesteder. Vi har sagt i Hurdalsplattformen at vi ønsker å etablere 20 nye tjenestesteder, og vi starter med ni i 2023. Det vil si: Vi startet i fjor, for da opprettet vi ett, på Magnormoen i Hedmark. Politiet i Oslo etablerte også en politipost på Tøyen. Det kommer ni i 2023, og så må vi komme tilbake til det som er planen videre for 2024. Jeg vil også understreke at flere politifolk er noe veldig mange ønsker seg. Det er viktig for meg. Det er bl.a. bakgrunnen for at vi bevilget 200 mill. kr til politiet i 2022, som gikk til over 140 nye stillinger i politiet.

Spørsmål 14

Alfred Jens Bjørlo (V) []: «Den kommande utbygginga av havvind i Noreg kan skape betydelege ringverknader for norsk næringsliv, ikkje minst for dei mange mindre og mellomstore leverandørbedriftene langs kysten, og særleg knytt opp mot flytande havvind.

Vil regjeringa ta omsyn til innspela i høyringsrunden om kriteria for tildeling av havvindkonsesjonar om at det må stillast tydelegare og sterkare vekta krav om å legge til rette for positive lokale ringverknader ved tildeling av konsesjonar for flytande havvind enn i utkastet som no har vore på høyring?»

Statsråd Terje Aasland []: Aller først er jeg glad for at representanten vektlegger den betydningsfulle satsingen som nå foregår på havvind med dagens regjering. Det er ingen tvil om at det blir et veldig spennende løp i tiden framover. Jeg er overbevist om at de investeringer som skal gjøres i havvind, kommer til å bety mye for norsk leverandørindustri og for utvikling av norske små og mellomstore bedrifter.

I prekvalifiseringskriteriene for Sørlige Nordsjø og de kvalitative kriteriene for Utsira Nord har vi foreslått at lokale ringvirkninger skal måles på tre kriterier: Det er kompetanseutvikling gjennom prosjektet, involvering av små og mellomstore bedrifter i prosjektet samt utvikling av leverandørindustrien. Ved å vektlegge disse kriteriene mener vi at utbyggingen kan få positive ringvirkninger utover selve byggingen av havvindparken. Kriteriene vil etter vårt syn bidra til å øke kapasiteten i leverandørindustrien. Det trengs nå som Norge og Europa skal bygge ut store mengder havvind, bl.a. for å legge til rette for det grønne skiftet.

I likhet med representanten er også jeg opptatt av at vi skal sikre at det blir lokale ringvirkninger, og at det kommer kystsamfunnene til gode når vi nå bygger ut havvind. Jeg kan nevne at SINTEF har gjort et regnestykke som viser at det kanskje er så mye som 1 000 mrd. kr som skal investeres i havvind på 30 000 MW, så her vil det være store muligheter for en rekke bedrifter langs kysten.

Alfred Jens Bjørlo (V) []: Eg takkar for svaret.

Eg er einig med statsråden i at det er eit felles mål, trur eg vi kan seie, på tvers av partia at når vi no først skal gå i gang for alvor med storstilt utbygging av havvind, må vi få norsk industribygging ut av det, vi må få kompetansebygging, vi må få starten på eit industrieventyr som i neste omgang kan bli ein ny, stor eksportindustri, spesielt knytt til flytande havvind.

Det eg har merka meg som har kome i høyringsrunden, bl.a. frå mange industriaktørar på Vestlandet, er at ein er usikker på kva vekt dette med positive lokale ringverknader vil ha i dei rundane som kjem. Det er eitt av mange kriterium som er nemnt. Korleis vil det bli vekta opp mot alle dei andre kriteria som er stilte opp i rundane? Iallfall leverandørindustrien på Vestlandet, som eg kjenner til, krev at dette blir konkretisert, at ein kan vite at dette ikkje berre blir eitt av fleire punkt, som blir haka ut, men at det blir vektlagt.

Statsråd Terje Aasland []: Vi har tatt det inn i kriteriene nå fordi det skal vektlegges, og jeg prøvde å redegjøre for hvordan vi tenker at det kan vektlegges. Nå har vi fått inn ca. 250 høringssvar og går gjennom dem, og så vil vi eventuelt justere tildelingskriteriene ut fra det vi mener er riktig.

Jeg bare understreker at også jeg er veldig opptatt av at vi skal ha lokale ringvirkninger knyttet til havvindutbyggingen. Jeg vektlegger egentlig tre dimensjoner med havvindutbyggingen: Det ene er at vi får mye mer fornybar energi tilgjengelig, som vi kan fase inn i Norge, ut fra det vi trenger selv. Det kan hjelpe oss med å kutte klimagassutslipp. Det viktigste er likevel at det gir en ny industriell æra, og jeg opplever at veldig mange industribedrifter, veldig mange SMB-er, rundt omkring langs kysten, allerede er godt i gang med å posisjonere seg for disse prosjektene.

Vi må komme tilbake til endelige tildelingskriterier når vi har gått gjennom alle høringssvarene, og komme med vårt forslag til dette.

Alfred Jens Bjørlo (V) []: Ei anna side av dette med korleis vi kan få mest mogleg ringverknader, er at det frå ein samla bransje blei etterlyst iallfall to ting: Det eine er tempo, det får vi tru kjem no, og det andre er volum og mengd. Der er vi allereie seint ute. Noreg har per no lågare ambisjonar på 5–10 års sikt enn veldig mange andre land i Nordsjøbassenget.

Ei overrasking for mange, trur eg, kom i denne høyringsrunden. Frå tidlegare har vi visst at Sørlege Nordsjø-utbygginga skal delast i to, der ein no berre lyser ut halvparten i denne omgangen, men no blir det også sagt, så vidt eg forstår det, at på Utsira Nord vil ein splitte prosjektet i tre flytande havvindprosjekt à 500 MW. Det blir òg sagt at ein berre vil støtte eitt til to av dei tre prosjekta i første omgang. Det betyr at eitt til to prosjekt kan bli skuva ut på ubestemt tid. Dette er alvorleg for å få fart på ringverknadene. Kan statsråden garantere at heile Utsira Nord vil bli utbygd i nær framtid?

Statsråd Terje Aasland []: Aller først til dette med farten i utbyggingen nå. Det er gjort et kvantesprang og et temposkifte i havvindutbyggingen egentlig fra null aktivitet til betydelig aktivitet. Også alle aktørene viser til at det nå er høyt tempo, nettopp for å gjennomføre den havvindutbyggingen vi skal gjøre. Jeg er opptatt av å opprettholde det tempoet videre.

Vi har også valgt når det gjelder Sørlige Nordsjø, ikke å gå for en ren auksjonsmodell, som jeg ser veldig mange av opposisjonspartiene har lagt til grunn for utbygging av Sørlige Nordsjø. Vi har lagt inn prekvalifiseringstiltak i Sørlige Nordsjø nettopp for å understøtte at vi skal ha lokale ringvirkninger og få med norsk industri. Det er en viktig dimensjon i havvindutbyggingen, og vi kommer til å vektlegge det i fortsettelsen.

Når det gjelder Utsira Nord, for å få konkurranse der det er kvalitative kriterier, har vi foreslått å dele dette i tre – at det er tre aktører som konkurrerer om støtte på to av disse arealene. Det er vår hovedinnretning på det. Jeg håper og tror at hele Utsira Nord, med 1 500 MW, blir realisert – kanskje enda mer.

Spørsmål 15

Sofie Marhaug (R) []: «Flere representanter fra regjeringspartiet Senterpartiet har i media tatt til orde for at regjeringen ikke skal bygge ny forbindelse til Danmark når Skagerrak 1 og 2 går ut av drift. Statnett har tidligere uttalt at kablene er ubrukelige i 2026. Det er regjeringen som har myndighet til å bygge nye kabler eller begrave planene for godt. Men det krever politisk handling, ikke at avgjørelsen overlates til neste regjering.

Er statsråden enig i at det ikke skal bygges nye kabler?»

Statsråd Terje Aasland []: I Hurdalsplattformen står det veldig tydelig at vi ikke skal bygge flere, nye utenlandsforbindelser i denne regjeringsperioden. Vi mener det er særlig viktig i en tid med store endringer i kraftmarkedene, som vi ser nå.

Når det gjelder de eksisterende kablene til Danmark, nærmer de seg slutten på sin tekniske levetid. Hvor lenge de vil vare, er ikke helt sikkert, men 2026 er antydet. Statnett opplyser at de mest sannsynlig vil ta stilling til om de ønsker å reinvestere i disse to Skagerak-forbindelsene, innen 2025, og at de forutsetter at det vil være behov for myndighetsbehandling for å godkjenne disse kablene.

Vi vil ta stilling til saken dersom det kommer søknader på vårt bord. Det blir feil å forhåndsbehandle en sak nå, i Stortingets spørretime. Det er en tilnærming som er i tråd med god norsk forvaltningstradisjon. Så når søknadene fra Statnett kommer på bordet, vil vi behandle dem, hvis de kommer.

Sofie Marhaug (R) []: Takk for et interessant svar. Det er to naturlige oppfølgingsspørsmål. Det ene er helt konkret: Mener statsråden at når den tekniske levetiden til disse kablene er omme, vil det defineres som nye utenlandskabler dersom man må bygge nye utenlandsforbindelser til Danmark? Definerer statsråden det som utenlandskabler?

Det andre spørsmålet er: Dersom en beslutning om reinvestering kommer før 2025, vil det bli tatt opp til behandling i Stortinget og ikke bare i regjering, som man kan gjøre?

Statsråd Terje Aasland []: Jeg skal være forsiktig og ikke svare feil, men jeg mener det er Olje- og energidepartementet som foretar den endelige konsesjonsbehandlingen og som har myndighetsansvaret for det. Hvis en reinvesterer eller erstatter de to gamle kablene med to nye, er det ikke en ny utenlandsforbindelse. Det er en oppgradering, eventuelt en videreføring av eksisterende utenlandsforbindelse.

Jeg tror det er for tidlig å konkludere nå om hvilken effekt og hvilken betydning en eventuell søknad om å bygge nytt vil ha. Det ville være uklokt. Ta f.eks. Skagerak-kablene: Vi importerer veldig mye billig strøm når det blåser mye i Danmark. Det har en gunstig priseffekt for Norge da. Det gir oss også importmuligheter når det blåser mye. Så det å skulle ta stilling til dette nå, uten å se det i en større sammenheng, ville være særdeles uklokt.

Sofie Marhaug (R) []: Jeg er klar over at myndighetsansvaret ligger hos Olje- og energidepartementet og dermed hos regjeringen, men når det ene regjeringspartiet på forhånd sier at de ikke ønsker å bygge nye kabler, er det et veldig sterkt signal. Man kan også vurdere om det er noe som er av så stor betydning at det i hvert fall kunne ha blitt tatt opp til debatt i Stortinget.

Hvis man skulle si nei, er vi etter EUs forordning om utveksling av elektrisk kraft over landegrensene forpliktet til å opprettholde og/eller utvide kapasiteten på utenlandskablene. Det gjelder særlig nye forbindelser. Det slås fast i artikkel 16 punkt 6.

Har statsråden noen formening om dette vil påvirke beslutningen og beslutningsgrunnlaget, eller om dette ikke vil omfattes av EUs forordning om utveksling av elektrisk kraft over landegrensene?

Statsråd Terje Aasland []: Jeg tror det er klokt å avvente og se om en eventuelt får en søknad fra Statnett i 2025 om å fornye disse kablene. Da vil vi, hvis vi får det, foreta myndighetsbehandlingen og fatte en beslutning i den saken. Hva beslutningen blir, om det blir ja eller nei, er det for tidlig å si noe om. Vi må se det i sammenheng med den tiden vi lever i, når en sånn søknad eventuelt kommer.

Spørsmål 16

Marius Arion Nilsen (FrP) []: «Den 26. desember på Dagsrevyen tok Senterpartiets parlamentariske leder til orde for å se på en modell hvor man innfører ulike prisområder for det innenlandske strømmarkedet og for strømeksporten. Fremskrittspartiet har foreslått en tilsvarende modell, og eksperter og professorer med EØS som spesialitet har uttalt at det er mulig og innenfor regelverket å innføre en slik modell. Statssekretær for Arbeiderpartiet uttaler derimot i samme sending at det ikke engang er vits i å utrede dette, da det vil være et brudd på EØS-avtalen.

Kan statsråden avklare hvem som har korrekt vurdering?»

Statsråd Terje Aasland []: Vi har allerede en rekke ulike prisområder. Om vi setter nye prisområder, må liksom spørsmålet være: Hva er hensikten med det, hva er effekten bak det, og hva vil skje?

Norge har i flere tiår vært en del av det nordiske kraftmarkedet, som igjen er en del av det europeiske kraftmarkedet. Hovedgrepene i EUs regulering av kraftmarkedene og krafthandelen mellom land er langt på vei sammenfallende med prinsippene i det norske og nordiske kraftmarkedet.

Dersom innføringen – hvis det er formålet med et prisområde rundt ilandføringspunktene for utenlandskabler – skulle hatt noen virkning på kraftprisene i Norge, må kapasiteten inn til prisområdet settes lavere enn kapasiteten på kabelen. Å sette kapasiteten inn til prisområdet lavere enn kapasiteten på utenlandsforbindelsen vil i praksis ha samme effekt som å redusere kapasiteten på selve utenlandsforbindelsen. Dette vil, så langt jeg kan se i dag, i praksis være det samme som en begrensning på selve kabelen. Hvis dette blir gjort i et forsøk på å redusere kraftprisen ellers i Norge, vil det kunne være i strid med våre internasjonale forpliktelser.

De juridiske virkningene av å innføre et prisområde rundt ilandføringspunktene for utenlandskablene, må eventuelt vurderes nærmere opp mot våre internasjonale forpliktelser.

Når det gjelder forsyningssikkerheten, har vi allerede fått avklart at det er fullt mulig å sette i verk tiltak for å opprettholde den.

Marius Arion Nilsen (FrP) []: Det er ikke ofte statsråden svarer så kort, så nå ble jeg litt overrasket av det siste, for hele poenget er jo at det virker som om man har bestemt seg allerede før dette kommer. Man spør om hensikten. Hensikten er selvfølgelig å kunne få egne prisområder i Norge, som er et land som er selvforsynt med kraft i de fleste år, og som har regulerbar vannkraft.

Statsråden henviser til nordisk kraftsamarbeid, og det har tidligere vært en vanvittig god styrke. Vi var på det svenske Kraftnät i fjor vår, hvor de framholdt det nordiske kraftsamarbeidet som et perfekt system før man koblet til det europeiske, som har slukt unna alt dette. Hensikten er å få det fraskilt det europeiske. Ser ikke statsråden fornuften og mulighetene som ligger i det?

Statsråd Terje Aasland []: Jeg er i hvert fall opptatt av at vi skal ha god handel med våre nære allierte i Europa, som er vårt viktigste handelsområde. Hvis vi setter eksportrestriksjoner som utgangspunkt på kabler, er det forbudt etter EØS-retten. Det å hindre eksport eller å innføre eksportrestriksjoner er i utgangspunktet ikke tillatt. Men hensynet til energisikkerhet er et legitimt formål som kan begrunne unntak. EØS-retten åpner for at kvantitative eksportrestriksjoner eller tiltak med tilsvarende virkning på nærmere vilkår kan være begrunnet i hensynet til forsyningssikkerhet. I en avveining av behovet for eventuelle endringer må det legges vekt på at vi i en anstrengt forsyningssituasjon også kan ha behov for import nettopp gjennom de kablene som representanten viser til.

Vi er opptatt av å finne gode og langsiktige løsninger som gjør at folk kan være trygge på at det er tilstrekkelig med rimelig energi tilgjengelig for både industri, næringsliv og husholdninger. Det er viktig at vi ikke nå beslutter kortsiktige løsninger som gjør situasjonen verre.

Marius Arion Nilsen (FrP) []: Det er EU-regler om 70 pst. tilgjengelig kapasitet fra 2025, og Tyskland selv har hatt en opptrappingsplan på kraftutveksling fram mot den tiden. Slik man leser regelverket, bør det være et handlingsrom. Og som regjeringen og statsministeren tidligere har nevnt, kan man ha forhåpning om at krisen kun varer et par år til. Men vi registrerer at i diverse EU-land virker de å anse EØS, og dermed EUs regelverk som veiledende. De tøyer og bryter grensene ofte, med Tyskland og Frankrike som de verste, mens man i Norge allerede har gått ut og konkludert med at dette ikke er mulig. Hvor blir handlingene av for å utforske handlingsrommet? Hvor er tiltakene fra regjeringen for faktisk å utfordre EU- og EØS-reglene på disse områdene, for det er skikkelig ødeleggende konsekvenser med disse høye strømprisene? Næringslivet vårt vil slite stort.

Statsråd Terje Aasland []: Vi har ikke konkludert. Vi har ikke drøftet det spørsmålet. Jeg bare redegjør for hva som er sannsynligheten og konsekvensen av det spørsmålet som representanten stiller, og de tankene som ligger der. Jeg tror det er greit å ha en reell inngang til de utfordringene en eventuelt skal drøfte, vurdere og utrede. Vi skal sette ned et utvalg, slik det ble vedtatt her i Stortinget av regjeringspartiene og SV, som skal se på dette med prisdannelsen og hvordan disse tingene funker. Jeg går ut fra de kommer til å gå igjennom alle forhold som det er relevante å se på – om det er noe som gjør at vi enten kan få redusert prissmitte eller få større stabilitet i prisene, slik de har utviklet seg nå, spesielt det siste halvåret, hvor variasjonen er større nå enn det vi f.eks. har sett siste år.

Presidenten []: Sak nr. 2 er dermed omme.