Stortinget - Møte onsdag den 22. februar 2023 *

Dato: 22.02.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Sak nr. 1 [10:01:30]

Muntlig spørretime

Talere

Presidenten []: Stortinget mottok mandag meddelelse fra Statsministerens kontor om at statsrådene Bjørnar Skjæran, Anette Trettebergstuen og Terje Aasland vil møte til muntlig spørretime.

De annonserte regjeringsmedlemmene er til stede, og vi er klare til å starte den muntlige spørretimen.

Vi starter da med første hovedspørsmål, fra representanten Turid Kristensen.

Turid Kristensen (H) []: Mitt spørsmål går til statsråd Trettebergstuen. TV 2 hadde nylig en sak som beskrev hvordan en trener, som også var politimann, i over 20 år hadde trakassert utøvere seksuelt og begått seksuelle overgrep. Flere varsler og anmeldelser hadde kommet inn. Sju jenter fortalte om alt fra beføling og sexprat til voldtekt. Jentene varslet til klubben og de anmeldte til politiet. Foreldre prøvde også i flere år å stoppe treneren. Denne saken er dessverre ikke enestående, men den viser hvordan gjentatte varsler mot en overgriper ikke har ført til at vedkommende ble stoppet. Tvert imot fikk han fortsette som trener – også i nye idrettslag.

Norges idrettsforbund har innført flere tiltak for å få slutt på dette, men de er også tydelige på at de trenger bedre verktøy for å kunne håndtere det. Det har vært dialog mellom NIF og Kultur- og likestillingsdepartementet over flere år. Jeg vet at det har vært mange runder, og også at departementet har etterlyst mer informasjon, at idretten har svart på spørsmål og gitt opplysninger, og at det har vært etterspurt enda mer informasjon. Idretten har vært tydelig på hva det er de trenger: NIF har behov for en lovhjemmel for at idretten skal kunne behandle bl.a. opplysninger om straffbare forhold og lovovertredelser, og de må kunne sørge for at varsler kan følges opp på en bedre måte for å kunne beskytte barn og unge.

Jeg vet at også statsråden ønsker å få en slutt på dette, men det tar for lang tid. Det framstår som om det i for stor grad er opp til idretten å komme opp med en løsning. Men det haster med å få på plass en løsning, slik at foreldre kan være trygge på å sende barna sine til idretten og at barn og unge skal kunne være trygge.

Så mitt spørsmål til statsråden er derfor: Mener ikke statsråden at regjeringen burde kunne innta en mer proaktiv rolle, og med ressursene som er tilgjengelig, i både Kultur- og likestillingsdepartementet og Justisdepartementet, kunne nedsette en ad hoc-gruppe som sammen med idretten kan få på plass en løsning raskere? Ville ikke det være en mer effektiv måte å løse dette på?

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Takk for dette viktige spørsmålet. Vi er alle sjokkert og opprørt over de historiene som kommer fram. Idretten skal ikke bare være for alle, den skal være trygg for alle. Forebygging og håndtering av seksuell trakassering og overgrep er enormt viktig og helt avgjørende for at alle skal føle seg nettopp trygge når de deltar i idrett eller andre frivillige organisasjoner. Og nettopp arbeidet mot vold, overgrep og seksuell trakassering er noe denne regjeringen har intensivert på mange departementers ansvarsområder, og er noe jeg som kultur- og likestillingsminister har ansvaret for å koordinere.

Når det gjelder dialogen og saksgangen i det aktuelle tilfellet med Norges idrettsforbund og deres ønske og behov for å kunne lagre personopplysninger for å bedre kunne håndtere denne typen hendelser og forebygge at folk som har begått uønsket atferd eller kriminalitet, kan fortsette å ha noe med ungene våre å gjøre, er det slik at vi siden høsten 2021 har vært i god dialog med idretten om dette. Det stemmer ikke, slik representanten sier, at det er beint fram hva idretten trenger av lovhjemmel. Når det kommer til behandling av alle typer personopplysninger, må man ha et rettslig grunnlag for at det skal være lovlig. Særlig er kategorier med personopplysninger krevende å håndtere. Idretten har ikke bare ytret ønske om å lagre personopplysninger for å forebygge trakassering og overgrep, men også et ønske om å forebygge og følge opp uheldige hendelser i idretten mer generelt.

Vi har nå bedt NIF om et møte, som skal avholdes i neste uke, der vi sammen med de nødvendige ressurser som også representanten peker på, Justisdepartementet, kommer til å få til dette sammen.

Turid Kristensen (H) []: Jeg forstår at dette ikke er en enkel ting å løse, men idretten har vært helt klar på hvilke behov de har. De må kunne lagre opplysninger, de må få lov til å jobbe med dette på en annen måte, og de må kunne følge opp varslene bedre. Dette er kompliserte spørsmål som må løses.

Vi fikk på plass en lov som skulle styrke antidopingarbeidet, men også forhindre kampfiksing. I forbindelse med det arbeidet, ble det sagt at dette var viktige samfunnsinteresser, og derfor var det behov for en lovhjemmel for det. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at det ikke er minst like viktig at vi forebygger seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Det er komplisert, og ja, det har vært avholdt flere møter med idretten, det har vært flere e-postutvekslinger, og det har vært sendt inn opplysninger i ulike sammenhenger, men det tar altfor lang tid.

Kan ikke statsråden heller ta initiativ til at man setter seg sammen med idretten, får satt ned en ad hoc-gruppe og får løst dette, i stedet for å kaste ball fram og tilbake?

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Representanten forenkler litt hva spørsmålet egentlig handler om. Når det gjelder behandling av sensitive personopplysninger, er det noe man er nødt til å trå varsomt inn i og gjøre på en ordentlig måte. Det har ikke fra NIFs side vært helt klart definert og avgrenset hva slags type opplysninger man skal kunne lagre for å forebygge, forhindre og behandle denne typen overgrep på best mulig måte.

Det er helt riktig at jeg nå har satt i gang et hurtigspor. Vi må komme til bunns i dette, og vi må få gjort det lovarbeidet som er nødvendig. Derfor skal vi ha et møte i neste uke der vi skal klarlegge alle disse detaljene, og på den måten få satt i gang dette hurtig og raskt og forhåpentligvis komme opp med virkemidler som gjør at idretten får de hjemlene og mulighetene de trenger, slik at ingen av ungene våre skal måtte oppleve denne typen ting i framtiden.

Presidenten []: Det åpnes for oppfølgingsspørsmål – først Turid Kristensen.

Turid Kristensen (H) []: Jeg takker for svaret. Et hurtigspor høres bra ut. Jeg vet at det er komplisert. Hva de trenger for å nå målet, må man finne ut av sammen, men målet er jo helt tydelig. Så håper jeg det ikke blir enda et møte, men at man nå kommer fram til en løsning.

Det er behov for flere virkemidler for å få bukt med seksuell trakassering og overgrep i idretten, men også i andre organisasjoner. I forbindelse med behandlingen av et representantforslag om trygge fritidsaktiviteter for snart et år siden, uttalte statsråd Kjersti Toppe at regjeringen har vedtatt å legge fram en stortingsmelding om seksuell trakassering våren 2024. Meldingen vil også omfatte kultur- og fritidsarenaer og kartlegge omfanget av seksuell trakassering i sektoren.

I lys av de alvorlige sakene som er avdekket av TV 2, er mitt spørsmål til statsråden om hun kan framskynde denne stortingsmeldingen, slik at vi ikke må vente over et år før den legges fram, og enda lenger før den vedtas og tiltak kan igangsettes. Kan statsråden redegjøre for status for hvor langt arbeidet har kommet – hva som er igangsatt, og hvor langt arbeidet med kartleggingen har kommet?

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Jeg kan betrygge representanten om at denne regjeringen på ingen måte hviler i arbeidet mot seksuell trakassering, selv om vi skriver en omfattende melding om hva problemet og omfanget av seksuell trakassering i samfunnet vårt er. Den gjennomgangen og den statusen trenger vi. Alle vet at metoo-bevegelsen bare rispet i overflaten av hva omfanget av seksuell trakassering i samfunnet vårt er. Vi trenger kunnskap og fakta.

Denne regjeringen har intensivert likestillingsarbeidet og arbeidet mot seksuell trakassering og er allerede i gang med en rekke tiltak for å forhindre den typen uønskede ulovligheter. Når vi f.eks. styrker likestillingsorganisasjonene, og når vi rydder opp i arbeidslivet og maktforholdene der, handler det om at det er viktige samfunnsstrukturer som må endres for å forebygge seksuell trakassering.

Meldingen kommer når den er varslet å komme – i løpet av våren 2024. Den kommer til å ta for seg en rekke samfunnsområder og vil inneholde nye tiltak for både å forebygge og bekjempe seksuell trakassering.

Presidenten []: Turid Kristensen – til oppfølgingsspørsmål.

Turid Kristensen (H) []: Jeg forstår da at den ikke vil bli framskyndet, selv om det er mye som tyder på at den burde bli det. Jeg fikk heller ikke noe svar på hvor langt man har kommet i arbeidet, spesielt knyttet til kartlegging i sektoren.

Som jeg nevnte i mitt første oppfølgingsspørsmål, er det behov for flere ulike virkemidler for å få bukt med dette. Politiattestordningen er et av disse virkemidlene. Den fungerer imidlertid ikke godt nok, bl.a. fordi idrettslagene og organisasjonene ikke lenger har mulighet til å be om en oppdatert attest, med mindre det foreligger helt spesielle forhold. Det betyr at dersom en trener først har fått en attest og senere dømmes for seksuelle overgrep, vil ikke idrettslagene få kjennskap til det. Ordningen er også tungvint og papirbasert. I behandlingen av saken om trygge fritidsaktiviteter for snaut et år siden fremmet jeg to forslag om nettopp å følge opp tidligere vedtak for å forbedre denne ordningen.

I lys av det vi nå har snakket om, vil statsråden vurdere å ta initiativ til at dette arbeidet likevel kan komme raskere i gang?

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Det aktuelle virkemiddelet sorterer ikke inn under min portefølje, men jeg kan betrygge representanten om at arbeidet mellom idretten og det aktuelle departementet og statsråden med politiattester er godt i gang, og man har en god dialog om hvordan man kan få dette til å gli bedre. Det bekreftet idrettspresidenten for meg senest i går, så det skal vi komme tilbake til.

Med respekt å melde: Det er merkelig at en representant fra partiet Høyre kan stå og være ivrig etter tiltak mot seksuell trakassering all den tid Høyre ved enhver korsvei har vært motstandere av de grepene som den tidligere opposisjonen i Stortinget fikk igjennom. Da vi ville opprette lavterskeltilbud for håndtering av seksuell trakassering, var partiet Høyre først imot. Det trengs en rekke grep på en rekke samfunnsområder hvis vi skal få et samfunn fritt for trakassering. Den ryddejobben er vi i ferd med å gjøre i kulturlivet, i arbeidslivet, i Forsvaret og selvfølgelig også i idretten.

Presidenten []: Silje Hjemdal – til oppfølgingsspørsmål.

Silje Hjemdal (FrP) []: Barn har rett til å delta i lek og fritidsaktiviteter, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 31, og rett til beskyttelse mot vold og overgrep, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 19. For å kunne innfri disse rettighetene er det avgjørende at fritidsarenaene faktisk er trygge for dem som deltar.

En rekke alarmerende artikler om overgrep i idretten de siste årene viser at barna ikke vernes godt nok. Det var bakgrunnen for at jeg og Fremskrittspartiet fremmet et representantforslag i fjor om trygge fritidsaktiviteter. Dessverre ble det nedstemt av regjeringspartiene og SV. Jeg lurer derfor på om statsråden nå er villig til å presse på sine kollegaer for at det legges fram en sak om bl.a. endringer i politiregisterloven, slik at det blir mulig for frivillige lag og organisasjoner å få en bedre politiattestordning, i tråd med det behovet frivilligheten veldig klart har signalisert at de trenger.

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Jeg er helt enig med representanten i at det er grusomme saker som vi får kjennskap til. Det er bra at de sakene kommer opp, for det er helt uakseptabelt at noen unger, noe som helst sted, skal bli utsatt for slike ulovligheter. Vi er nødt til som politikere å gjøre alt vi kan for å forebygge at det skjer, og håndtere det riktig når det dessverre skjer.

Det aktuelle spørsmålet om politiattest og representantforslag sorterer ikke under min portefølje, men som jeg sa, vet jeg at idretten, for å ta den største frivillige bevegelsen vi har, er i god dialog om hvordan hele politiattestsystemet kan gjøres på en enklere måte.

Presidenten []: Silje Hjemdal – til oppfølgingsspørsmål.

Silje Hjemdal (FrP) []: Jeg registrerer at vi ikke får noe klart svar på akkurat det, men det jeg håper ministeren kan svare på, er hvordan regjeringen har tenkt å støtte frivillige ordninger. Trygg på trening med Redd Barna er et kurs som er utviklet i samarbeid med Norges idrettsforbund, Nok. Bergen og flere særforbund. Kursene skal gjøre idrettsarenaene til trygge steder for barn. Det gir trenere og frivillige kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hvordan man kan forebygge vold og seksuelle overgrep i egen klubb, og hva man eventuelt kan gjøre for de barna man er bekymret for. Dette kurset er heldigvis gratis, men slik jeg forstår det, trenger man midler for å sikre at de eksisterende ressursene kan bli bedre, og at de ikke minst kan nå flere. Er dette noe idrettsministeren kunne tenke seg å sikre finansiering?

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Alle grep som kan tas for at alle delene av idretten, fra sentralt hold helt ned til den enkelte trener eller forelder for den saks skyld, kan bli mer bevisst på, forebygge og bli bedre på forebygging av denne typen hendelser, er noe som vi ikke bare vil se på, men som jeg tenker at vi må se på. Så vil jeg også si at idretten tar dette på høyeste alvor, og det foregår enormt mye godt forebyggende arbeid i idretten. Selvsagt gjør det det. Dette handler om barn og unge. Jeg kjenner ikke til det kurset som representanten nevner her, men det skal jeg selvfølgelig se på.

Presidenten []: Da går vi videre til neste hovedspørsmål.

Terje Halleland (FrP) []: Mitt spørsmål går til «strømprisministeren».

Statsminister Jonas Gahr Støre har påstått at regjeringens strømstøtte er Europas beste, og at det er den mest omfattende ordningen man har i Europa. Olje- og energiministeren satt så sent som i forrige uke i Politisk kvarter og benektet flere ganger av tysk industri har bedre ordninger enn hva bedriftene i Norge har.

Faktisk.no publiserte nylig en omfattende oversikt over hvordan den norske strømstøtteordningen egentlig slår ut sammenlignet med andre land i Europa, basert på tall fra flere analyseselskap. Tallene viser at støtten til norske bedrifter i forbindelse med energikrisen i Europa har vært mindre enn i land som Tyskland, i tillegg til at vi nå havner langt bak land som Østerrike, Nederland, Malta, Luxembourg, Slovakia, Italia og Storbritannia. Denne oversikten tar utgangspunkt i støtte per innbygger, noe som kan legge hele diskusjonen om støtte som andel av bruttonasjonalproduktet til side. Som resultatene viser, holder ikke argumentasjonen fra regjeringen om den norske strømstøtten mål, for Norge kommer altså ikke noe spesielt godt ut sammenlignet med våre naboer på kontinentet. Jeg har ikke tenkt å be statsråden redegjøre for om regjeringen vil begynne å ta norsk industri og bedriftene våre på alvor. Halvannet år inn i energikrisen er det lite som tyder på det.

Mitt spørsmål er såre enkelt: Erkjenner statsråden at regjeringen og han selv har overvurdert styrken til de norske støtteordningene, sammenlignet med andre land i Europa, og at han tok feil om at Tyskland har bedre støtteordninger for sitt næringsliv enn hva vi har i Norge?

Statsråd Terje Aasland []: Aller først har jeg lyst til å understreke at vi har en god strømstøtteordning for husholdningene i Norge. Nå har vi foreslått at den skal bli enda bedre, enda mer treffsikker, enda mer relevant og enda enklere å ha oversikt over for strømkundene ved at vi nå foreslår å gå fra en gjennomsnittsberegning av strømstøtteordningen for husholdningene til en timebasert ordning. Det håper jeg også Fremskrittspartiet og representanten vil støtte helhjertet opp om, fordi det er en veldig god og kraftfull endring for husholdningene, spesielt i en tid hvor vi i fortsettelsen mest sannsynlig kommer til å se mer varierte priser. Da vil denne ordningen være en direkte priskorreksjon. Når prisene er på over 70 øre, vil man kompensere for 90 pst. av det overskytende. Vi har sagt at vi foreslår 90 pst. fra og med juni inneværende år, og at vi også forlenger strømstøtteordningen for husholdningene, for landbruket og for frivilligheten ut 2024. Så det er en ganske kraftfull og markant endring.

Når det gjelder forholdet til bedriftene, mener jeg at fastprisavtalene – det sporet regjeringen har fulgt med å få på plass fastprisavtaler for næringslivet – er en god sikring for næringslivet. Vi må få dette markedet til å fungere på en optimal måte. Vi ser at fra vi lanserte dette 7. desember, har altså konkurransen tiltatt. Prisene er nå langt lavere enn det mange egentlig kunne forestille seg på det tidspunktet da denne ordningen ble lansert. Det er fremdeles viktig å få på plass enda bedre konkurranse i dette markedet for å styrke bedriftenes mulighet til å få langsiktige, gode avtaler for strøm som en viktig innsatsfaktor i det. Når det gjelder treårskontrakter, er vi nede i godt under 1 kr, og for sjuårskontrakter er vi på godt under 70 øre. Jeg mener at det i konkurranseflaten mot f.eks. Tyskland står seg veldig godt. Der er prisinnretningen sånn at en betaler 1,40 kr per kWh for det som overstiger 30 000 kWh.

Terje Halleland (FrP) []: Jeg stilte egentlig et veldig enkelt spørsmål og fikk et svært omfattende svar som inneholdt stort sett det meste utenom svar på spørsmålet. Jeg vil gjerne gjenta spørsmålet om statsråden innser at Tyskland har bedre støtteordninger for sitt næringsliv enn hva vi har i Norge.

Samtidig vil jeg gjerne også stille et spørsmål om de såkalte fastprisavtalene. Det er ca. 200 000 bedrifter i Norge som det kunne vært aktuelt for med en sånn fastprisavtale. Så langt er det 257 bedrifter som har inngått en sånn avtale. Er det virkelig bedriftene som ikke forstår sitt eget beste?

Statsråd Terje Aasland []: For det første mener jeg bestemt at vi har en bedre ordning, en bedre forutsetning, for norsk næringsliv enn de rammebetingelsene som er satt i Tyskland. Som jeg sa: I Tyskland får mellomstore bedrifter og bedrifter av litt større størrelse som har et forbruk over 30 000 kWh, et energitilskudd basert på det som har vært fjorårets forbruk, hvor prisen da settes til 1 kr og 40 øre. Når man tar utgangspunkt i fastprisavtalene i Norge, er disse langt billigere enn dette, og det bør være en god konkurranseflate mot Tyskland når det gjelder strømpris og sånn det utvikles.

Når det gjelder kraftforedlende industri i Norge, overvar jeg tegningen av en kraftkontrakt mellom Statkraft og INEOS. Jeg mener at det var en veldig god kontrakt som INEOS hadde fått forhandlet fram, og jeg mener at det grunnlaget er det ikke mulig å oppnå i Tyskland.

Presidenten []: Det blir oppfølgingsspørsmål – først Terje Halleland.

Terje Halleland (FrP) []: Jeg får etter en stund med meg at en ikke ønsker å svare konkret på det spørsmålet, at en da sikkert mener at disse analyseselskapene og faktisk.no har vært mer kreative enn det regjeringen har vært, og at selv om de andre regjeringene i disse landene som jeg nevnte, betaler mer i støtte, er det altså en mer unødvendig støtte som blir betalt der, i forhold til den målrettede støtten som vår regjering i Norge gir, som 257 bedrifter har valgt å benytte seg av. Er virkelig statsråden fornøyd med det antallet som har sluttet seg til en fastprisavtale?

Statsråd Terje Aasland []: Nei. Derfor har jeg vært veldig tydelig på at dette markedet må utvikles. Det er flere kraftselskaper som må være med på å konkurrere om å få fastprisene både ned og også ut til næringslivet. Jeg mener at fastpriskontrakter og fastprisavtaler mellom næringslivet og et strømsalgsselskap er den beste forsikringen næringslivet kan få. Det sikrer stabilitet og forutsigbarhet over tid, og en vet hvilken kostnad en har knyttet til energi til enhver tid. Så jeg mener det er en veldig god ordning, og det er viktig at den kommer til å fungere, og at flere bedrifter tegner den. Derfor har vi også foreslått endringer i disse fastpriskontraktene nå. Det som har vært en av utfordringene, har vært at bedriftene må binde seg til et forholdsvis stort volum gjennom et helt døgn, men nå har vi sagt at vi ønsker å gjøre endringer som tilsier at bedriftene også kan gå på faktisk forbruk. Jeg tror at det vil styrke hele ordningen, og at det er flere bedrifter som da vil bruke anledningen til å inngå en fastpriskontrakt, som gjør at de sikrer seg mer stabilitet og forutsigbarhet når det gjelder pris.

Presidenten []: Sofie Marhaug – til oppfølgingsspørsmål.

Sofie Marhaug (R) []: Regjeringen har satt ned et strømutvalg som fort kan ende som et treneringsutvalg. Utvalget skal nemlig legge fram en utredning først til høsten. EU skal derimot levere forslag til endringer i energimarkedet allerede innen utgangen av mars i år. Da risikerer Norge å sitte igjen med skjegget i postkassen. Ikke nok med det: Regjeringens innspill til EUs arbeid står i direkte motsetning til det nye strømutvalgets mandat.

Hvordan kan statsråden forsvare regjeringens dobbeltkommunikasjon med på den ene siden løfter om å endre prisdannelsen her hjemme, kanskje en gang til høsten, kanskje senere, og på den andre siden et ortodokst forsvar for dagens markedsregime i høringssvaret til EU her og nå?

Statsråd Terje Aasland []: Vår uttalelse til EU-kommisjonens arbeid med å se på markedsreformer innenfor energifeltet er en veldig tydelig understøtting av det vi har sagt hele tiden, at det å gjøre endringer nå som vi ikke helt ser konsekvensen av, vil være svært uheldig. Det har vært vår kommunikasjonslinje fra dag én. Siden EU begynte å diskutere gassmarkedet, pristak, makspris osv., har regjeringens linje vært veldig tydelig: Det kraftsystemet, det energisystemet vi har, bør ikke endres med mindre vi er helt sikre på at det endres i en positiv retning.

Derfor har vi også satt ned dette strømprisutvalget, som jeg mener er veldig viktig. Det er veldig kompetente mennesker som sitter der, det er mennesker fra ulike miljøer. Hvordan en kan oppnå mer prisstabilitet og forutsigbarhet, er noe jeg tror alle trenger mer kunnskap om. Når gode fagfolk da kan gå gjennom dette området, tror jeg det er til nytte også for den norske debatten – og kanskje en aha-opplevelse for enkelte representanter i Stortinget også.

Presidenten []: Sofie Marhaug – til oppfølgingsspørsmål.

Sofie Marhaug (R) []: Jeg registrerer at regjeringen taler med to tunger – en til baklandet i egne partier og velgere og en annen til vennene sine i Brussel.

Seks av ti av strømutvalgets medlemmer enten jobber i selskaper som er kunder for kraftbransjen, har nettopp jobbet i kraftbransjen eller jobber i hovedorganisasjonen som organiserer kraftbransjen. En stor andel har med andre ord økonomisk interesse av å opprettholde dagens kraftmarked, der prisen på kraft fastsettes av høye europeiske gasspriser. Da oppstår det en stor avstand mellom mandatet, om bl.a. å se på frikobling fra det markedet, og medlemmenes politiske syn. Det kan by på konflikter, og vi risikerer at mandatet må vike.

Er statsråden bekymret for at enda et av regjeringens utvalg vil ende i indre konflikt og strid, uten evne til å oppfylle mandatet regjeringen selv har satt?

Statsråd Terje Aasland []: Regjeringen er helt samlet i veldig mange ulike spørsmål, også i energispørsmålet, så det er ingen grunn til å tro at noen utviklinger i debatten her skal så stor splid i dette spørsmålet.

For det første: Det utvalget som er sammensatt, er sammensatt av faglig dyktige mennesker som kan kraftsystemet. Skal en lage en analyse av hvordan prissetting osv. er, er det naturlig å bruke fagfolk som kan det de skal gjøre, ikke spørre fagfolk som ikke kan det en spør om. Det er ganske naturlig at en gjør det på den måten. Det mener jeg er viktig. Det er et godt utvalg, og de har levert ulike rapporter som har faglig integritet og står seg veldig godt.

Jeg er helt overbevist om at de kommer til å levere på det som er hovedmandatet, som altså er å se på hvordan en eventuelt kan gjøre justeringer for å få mer prisstabilitet og forutsigbarhet. I tillegg har vi tatt inn en del av de temaene som er i den offentlige debatten, og bedt dette ekspertutvalget svare også på det.

Presidenten []: Rasmus Hansson – til oppfølgingsspørsmål.

Rasmus Hansson (MDG) []: Vi har nå fått meldinger om at Equinor har redusert gassproduksjonen sin i perioder med lavere gasspriser, for å maksimere utbyttet ved salg ved høyest mulig gasspriser. Det er for så vidt stikk i strid med det statsministeren mange ganger har insistert på, nemlig at Norge produserer for full guffe av hensyn til Europa – det får statsministeren forklare senere. Regjeringen har imidlertid lenge vært tydelig på at det er en sterk sammenheng mellom høye gasspriser og høye strømpriser. Hva er olje- og energiministerens forklaring til norske strømkunder på at statens oljeselskap driver prismanipulasjon for å drive gassprisen opp, med den effekt at også strømprisene i Norge stiger?

Statsråd Terje Aasland []: Aller først er jeg veldig glad for at aktiviteten på norsk sokkel er opprettholdt, til tross for Miljøpartiet De Grønnes sterke motstand gjennom hele sin eksistens og hele sin historie. Det er av stor betydning for energisikkerheten i Europa og for stabiliteten som ligger der nå, at norsk sokkel har klart å øke eksporten med 8 pst. – nærmere 100 TWh i løpet av 2022. Det tror jeg vi alle sammen skal være takknemlig for, for det bidrar til større energisikkerhet i Europa, og jeg er veldig stolt av at de som jobber på norsk sokkel og har sitt arbeid der, faktisk har klart å øke leveransene på denne måten.

Når Equinor har gjort vurderinger knyttet til sin produksjon i siste kvartal, er det noe Equinor må svare ut. Vi er opptatt av å kunne opprettholde høy produksjonskapasitet på norsk sokkel. Derfor har vi også støttet endringer fra selskapene som gjør at de kan underbygge en sterkere eksport i fortsettelsen.

Som jeg har sagt hele tiden: Det at en har en nær full utnyttelse av den kapasiteten som er på norsk sokkel til enhver tid, er viktig i den situasjonen vi er i.

Presidenten []: Rasmus Hansson – til oppfølgingsspørsmål.

Rasmus Hansson (MDG) []: Jeg vet ikke om norske strømkunder som sliter med prisene sine, ble spesielt mye klokere av det svaret. Som statsråden vet, er Miljøpartiet De Grønne enig med alle andre norske partier om at vi på kort sikt skal ha maksimal produksjon på norsk sokkel for å avhjelpe gassmangelen i Europa. Derfor er det interessant at statsråden selv ikke har noen problemer med at norske selskaper driver prismanipulasjon ved å holde tilbake gassproduksjonen på sokkelen.

Vet statsråden hvorvidt andre selskaper som produserer på norsk sokkel, driver med den samme typen prismanipulasjon, med den samme effekten på norske strømpriser?

Statsråd Terje Aasland []: Aller først har jeg lyst til å understreke at norske husholdninger, norske strømforbrukere, skal være helt trygge på at de får en priskorreksjon når strømprisene er ekstremt høye. Det har vi veldig tydelig understreket gjennom den strømstøtteordningen som har vært og de forslag til endringer vi nå har kommet med, hvor man nå går fra et månedsgjennomsnitt til en timepris, og man faktisk gjennomfører en priskorreksjon så fort prisen blir over 70 øre. Det tror jeg gagner norske strømkunder på en særdeles god måte.

Jeg vil ikke stå ved at det er noen som driver prismanipulasjon i dette, men det er jo slik at gasslagrene fylte seg opp, ikke minst takket være økt eksport fra norsk sokkel. Det gjorde også at markedssituasjonen endret seg inn i fjerde kvartal, og det kan være et uttrykk for det Equinor har gjort. Jeg har ikke fullstendig oversikt over hvordan produksjonsprofilen til Equinor til enhver tid er, men jeg er opptatt av at vi hele tiden legger opp til å kunne utnytte den produksjonskapasiteten som er, på en best mulig måte, så lenge etterspørselen er stor.

Presidenten []: Vi går videre til neste hovedspørsmål.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) []: For kystens folk var valet i 2021 eit skjebneval. I mange år hadde dei sett kystsamfunn forvitre, fordi fiskeressursane hadde blitt konsentrert på stadig færre hender, sentralisert på stadig færre stader. Dei hadde opplevd på kroppen at kvotesystemet ikkje var organisert for dei. Det var ikkje nærleik til fiskeressursar som avgjorde retten til å fiske, det var nærleik og tilgang til kapital som avgjorde. Systemet hadde blitt det motsette av kva det opphavleg skulle vere. Målet var ikkje å få til busetjing og skape mest mogleg verdi av fiskeressursane i distrikta, men mest mogleg verdi for færrast mogleg.

Kritikken og opprøret har vore der lenge, men blitt avfeia av den eine fiskeriministeren etter den andre. Men i april 2020 slo bomba ned i norsk fiskeripolitikk. Riksrevisjonens grundige gjennomgang av kvotesystemet var oppskakande lesing. Kvotesystemet, sjølve fordelingsmekanismen i fiskeria, hadde undergrave måla i fiskeripolitikken om busetjing og sysselsetjing i kystsamfunna. Dei fleste kystsamfunna hadde til og med tapt på utviklinga, og verst hadde det ramma ungdomen, sjølve framtida. Kritikarane hadde fått rett.

I denne situasjonen mobiliserte heile sentrum–venstre for nødvendig reform av fiskeripolitikken. Svært mange lét seg overtale av Arbeidarpartiet og Senterpartiets lovnader om at no skal fisken kome folket langs kysten til gode. Fiskeriminister Skjæran var sjølv ute og lova bot og betring. Den minste flåten skulle styrkjast. Halvanna år etter valet – kva har skjedd? Ingen ting: Kvotesystemet er uendra, statsråden meiner vi må vente på ny kvotemelding før noko kan gjerast, og i mellomtida fortset systemet som ei maskin med ei øydeleggande kraft, som Riksrevisjonen beskreiv.

Kan statsråden forklare Stortinget kvifor ingenting har skjedd?

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Jeg har fra første dag sagt at når vi skal gjøre den store jobben som vi må gjøre fordi det her er et behov for et oppryddingsarbeid etter forrige kvotemelding, skal vi arbeide nært med næringen og næringens organisasjoner. Det har vært en rettesnor for meg gjennom hele dette arbeidet. De målene som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nedfelt i Hurdalsplattformen for dette arbeidet, ligger selvsagt fast.

De strukturordningene som har vært over flere tiår, har handlet om å foreta en nødvendig tilpasning av fangstkapasiteten i norsk flåte og er en del av grunnlaget for at vi i dag har en veldig lønnsom fiskerinæring. Det var en subsidiert næring tidligere. Fangstkapasiteten er tatt ned, og det gjør at flåten er lønnsom.

For å ta noen tall: Hvis vi ser utviklingen fra før struktureringen og fram til i dag, er antall torsketrålere redusert fra 132 til 35. I den konvensjonelle kystflåten er reduksjonen for båter over 15 meter gått fra 525 fartøyer til 175, og i flåten 11–15 meter er reduksjonen fra 570 fartøyer til 321. Det betyr at struktureringen for alle fartøy over 11 meter har vært ganske omfattende. Nå står vi i en situasjon der vi kan legge rammene for fiskeripolitikken i årene framover, fordi den forrige rød-grønne regjeringen greide å sørge for at det ikke er evigvarende rettigheter på noen fartøyer. Strukturgevinsten, strukturkvotene, opphører altså i 2027 og 2032. Det er en del av den jobben vi gjør.

Vi har også sagt at i arbeidet med en ny kvotemelding er vi opptatt av både å sikre forutsigbarhet og en rettferdig fordeling av kvoterettigheter og å bidra med en politikk som kan legge til rette for at det skapes mer på land i kystsamfunnene. Jeg tar Riksrevisjonens rapport på det største alvor.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) []: Tida går. Vi er snart halvvegs inne i denne stortingsperioden. Det tre år sidan Riksrevisjonen kom med rapporten sin. Det var skremmande lesing. Ingenting har skjedd med systemet som vi har i dag. Det betyr at systemet kvernar urett kvar dag som går. Her var vi jo heilt einige, dei raud-grøne partia. Her skulle vi gjere endring. Når ein då ventar på ei kvotemelding for å gjere endringar: Tenk om kulturministeren måtte vente på ei kulturmelding for å drive kulturpolitikk, om olje- og energiministeren måtte vente på ei oljemelding for å drive oljepolitikk, eller om næringsministeren skulle vente på ei matmelding for å drive matpolitikk. Dei køyrer på, dei. Dei har ein plattform dei skal gjennomføre. Slik er det ikkje når det gjeld fiskeri, her må vi vente i – etter kvart – år. Det står ikkje på menyen for våren eingong. Skal det bli behandla neste vår? Når kjem kvotemeldinga til Stortinget, og kjem regjeringa til å drive fiskeripolitikk overfor Stortinget i mellomtida?

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Vi driver med fiskeripolitikk hver eneste dag. Vi har gjennomført de årlige reguleringene, vi er i forhandlinger med andre land om kvotefordeling og mulighet for å fiske i hverandres soner, vi har styrket ferskfiskordningen – vi gjør mange grep. Når det gjelder de store grepene, tror jeg likevel det er helt rett at vi har en gjennomarbeidet og helhetlig tilnærming til alle de sentrale spørsmålene som vi behandler. Vi har derfor sendt fire temaer på høring der vi har fått masse høringsinnspill. Vi har tatt oss tid, etter at Norges Fiskarlag kom med et alternativ til det som handler om håndtering av strukturgevinst, og latt de andre høringsinstansene få gi sitt syn på det òg. Det har gjort at vi bruker noe mer tid enn jeg hadde planlagt. Vi har også sørget for å konsekvensutrede både en del av de forslagene som var behandlet i Stortinget i 2020, og forslag som er aktuelle akkurat nå. Jeg tror det er viktig at vi, når vi går til Stortinget, vet konsekvensene av de veivalg som vi tar.

Presidenten []: Det åpnes for oppfølgingsspørsmål – først Torgeir Knag Fylkesnes.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) []: Eg beit meg merke i uttrykket «tatt oss tid». Det er tid vi ikkje har. Om det er noko Riksrevisjonen peika på, er det at dette er ei urett som er pågåande. Ho er laupande. Vi har no vore gjennom eit par år med rekord i antal saker på Stortinget. Regjeringa har levert rekordmange saker, Stortinget har levert rekordmange saker. På fiskerifeltet står utfordringane i kø, og det kom ei alvorleg melding frå Riksrevisjonen, som skal følgjast opp. Men frå fiskeri- og havministeren har det kome – som til no er ferdigbehandla i Stortinget – éi sak, og det er Noregs fiskeriavtaler, som på ein måte er eit pliktløp ein må gjere kvart år. På ei rekkje område har det ikkje kome nokon saker til Stortinget, anten det gjeld oppdrett eller ulike grep for å stoppe herjinga som dagens struktursystem gjer. Det er fråvær av politikk i ein situasjon som er alvorleg for folket på kysten, der rettane blir konsentrert på stadig færre hender. Forstår statsråden at tolmodet begynner å ta slutt?

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Jeg forstår utålmodigheten, og jeg setter pris på den – jeg er utålmodig selv. Jeg vil understreke at når det gjelder det som egentlig er det største spørsmålet, som er håndtering av strukturkvoter som utløper, så utløper de i 2027. Vi skal komme til Stortinget med en kvotemelding når vi er klare for det, og jeg er trygg på at Stortinget skal få sagt sitt i veldig, veldig god tid før noen av disse strukturkvotene utløper. Jeg ser også fram til å samarbeide nært med representanten Fylkesnes når vi er ferdig med jobben vi gjør opp mot organisasjonene, og vi har fått konsekvensutredet de forslagene som kan være aktuelle. Jeg tror at det skal bli gode fiskeridebatter i denne salen når vi kommer litt lenger ut på året.

Presidenten []: Torgeir Knag Fylkesnes – til oppfølgingsspørsmål.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) []: Eg kan telle månader, og eg veit kor lang tid det tar å behandle noko på Stortinget. Eg er svært bekymra for at vi ikkje rekk å setje i gang nødvendige tiltak. Som sagt: Den uretten som skjer no, hastar. Det første Helga Pedersen, tidlegare fiskeriminister for Arbeidarpartiet, gjorde da ho blei statsråd, var å innføre ein strukturstans mens ein venta på nødvendige endringar i fiskeripolitikken. Ho såg at dette var eit system som hadde gått «bananas» – for å bruke eit slikt uttrykk – og som måtte stoppast. Er det noko statsråden har vurdert? – Neppe. Ein let altså politikken vente mens uretten får fortsetje.

Dette er eitt av mange område vi treng å ta tak i på Stortinget. Vi har havdelingsspørsmålet, og vi har spørsmåla om torskeoppdrett, der det i dag blir gitt gratis og evigvarande rettar. Grunnrenteskatten er ikkje avklart. Norske løns- og arbeidsvilkår på hav og sokkel, trafikklyssystemet, lukka oppdrettsanlegg – det er så mange saker vi burde ha fått til behandling på Stortinget, men som ikkje er komne.

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Alle de sakene kommer til Stortinget i tur og orden. Jeg synes det er flott at representanten Fylkesnes er utålmodig, men vi kommer til å legge fram politikk som har som mål å skape forutsigbarhet for de viktige næringene som kystnæringene våre er, og legge til rette for en videre utvikling, slik at kystnæringene kan ta en enda større plass i norsk økonomi, og at vi kan sette nye eksportrekorder også i framtiden. Jeg er trygg på at vi skal finne gode løsninger for det.

Presidenten []: Torgeir Knag Fylkesnes – til oppfølgingsspørsmål.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) []: Dei fleste på Stortinget har lese Hurdalsplattforma, og på fiskeriområdet er det mykje bra politikk der, sett frå SV sitt perspektiv. Korleis det skal bli gjennomført på den tida som no er igjen, har eg likevel store problem med å sjå for meg. Vi følgjer med på andre område og ser at det blir levert politikk på veldig mange av områda til dei andre statsrådane, men på fiskeriområdet lèt det vente på seg. Det bekymrar oss i SV meir og meir. Vi kan ikkje la denne moglegheita gå frå oss. Dette er eit område kor vi er heilt einige om hovudlinjene, f.eks. når det gjeld å styrkje den minste kystflåten. Det som skjer i staden, er at ein får dytta på seg nye reglar som gjer livet dyrare og vanskelegare for den minste flåten. Dei har problem med å bruke heimehavet, fordi ein har tillate den store flåten å trengje seg opp i både fjære og fjord. Det går altså i motsett retning gjennom dei grepa regjeringa gjer på dette området.

Mitt siste spørsmål: Vil det vere interessant for regjeringa å vurdere ein strukturstans mens vi ventar på ei kvotemelding, som vi framleis ikkje veit når kjem?

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Jeg er helt sikker på at det vil bli god tid for Stortinget til å fatte gode beslutninger i fiskeripolitikken. Det skrives så blekket spruter, for å bruke et slikt bilde.

Vi har hatt spørsmålet om havdeling ute på høring og jobber nå med å gå igjennom høringsinnspillene. Jeg er helt sikker på at vi også innenfor dette området – i likhet med det vi vil gjøre i forbindelse med kvotemeldingen – vil sørge for å ha et særskilt blikk på forholdene for den minste flåten. Samtidig må det skreddersøm til når det gjelder havdeling. Det er ulike elementer i det som er særdeles viktig for at landindustrien skal kunne skape de helårsarbeidsplassene som gjør at lokalsamfunn som f.eks. Båtsfjord og Berlevåg er sterke og levende. Så når det gjelder spørsmålet om havdeling, vil det være behov for skreddersøm.

Jeg vil avvise den tilnærmingen som handler om at vi ikke driver med fiskeripolitikk. Vi jobber hver eneste dag, og jeg ser fram til gode diskusjoner her i Stortinget.

Presidenten []: Olve Grotle – til oppfølgingsspørsmål.

Olve Grotle (H) []: Høgre kan stille seg bak det utolmodet som SV har gjeve uttrykk for her i dag, men eg vil gje statsråden ein liten pustepause. Eg vil vri litt på det og ta utgangspunkt i ein artikkel som Aftenposten har i dag, som viser kor god rekruttering det er i fiskeria, spesielt blant ungdom. Det er enkelt å rekruttere både i jobbsamanheng og ikkje minst i utdanningssamanheng. I fiskeria er det no god løn – eller hyre, som ein seier – og det er veldig høg trivsel. Det er bra. Ein av grunnane til dette er at vi har hatt stabile, langsiktige og føreseielege rammevilkår i fiskeria. Det er nettopp det næringa no etterspør, ikkje minst Fiskarlaget.

Mitt spørsmål handlar òg om kvotemeldinga: Når den tida kjem, kjem statsråden då til å vareta nettopp dette – stabile, langsiktige og føreseielege rammevilkår? For det går på mange område godt i norsk fiskeri.

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Ja, det er et klart mål for meg. Det har jeg også sagt. Når jeg har brukt såpass mye tid på å jobbe så tett med næringen og næringens organisasjoner, er det fordi jeg ønsker at det regjeringen kommer til Stortinget med, skal være godt forankret i næringen.

Jeg er veldig glad for at Høyre har inntatt den holdningen de har gjort, for vi er nødt til å gjøre et oppryddingsarbeid. Det må vi være ærlige om. Etter den forrige kvotemeldingen uttrykte et enstemmig landsstyre i Norges Fiskarlag at den hadde skapt en helt umulig situasjon. I forrige uke brukte både daglig leder og den forrige styrelederen i organisasjonen Fiskebåt enda mye sterkere ord om det. At Høyre ønsker å bidra til denne oppryddingen, synes jeg altså er positivt – og så får vi se hvor langt det strekker seg når vi kommer til de enkelte elementene.

Jeg er veldig glad for at vi er i gang igjen med rekrutteringskvoter, at vi har klart å få på plass ordninger som gjør at ikke bare de som går på fiske og fangst, kan få lærlingkvoter. Vi har altså gjort et stort arbeid for å sikre rekrutteringen, og det er interessant for ungdommen å gå inn i fiskerinæringen.

Presidenten []: Vi går videre til neste hovedspørsmål.

Grunde Almeland (V) []: Mitt spørsmål går til likestillingsministeren.

Jeg tror vi alle ble beveget av historiene som Silje Falmår har fortalt om sin førstegangstjeneste til NRK. For mange av oss er dette dessverre en altfor velkjent historie. Gang på gang har Forsvaret mottatt varsler om kvinner som opplever seksuell trakassering i Forsvaret, og varselet som Silje Falmår fortalte om, handlet også om voldtekt. NRKs sak om Silje Falmår kan ikke avskrives som en enkelthendelse, slik enkelte representanter for Forsvaret hevder. 63 pst. av kvinner under 30 sier at de har opplevd seksuell trakassering i Forsvaret, og det er ikke tvil om at det er et systematisk og kulturelt problem. I bataljonen der Falmår tjenestegjorde, svarte ifølge Aftenposten 22 pst. av de kvinnelige vernepliktige i 2021 at de hadde vært utsatt for seksuell trakassering eller annen uønsket atferd av andre vernepliktige. På debatten i NRK i går sa oberstløytnant Lena Kvarving ved Nordisk senter for kjønn i militære operasjoner at det er stor mangel på oppmerksomhet om seksuell trakassering og annen ukultur i Forsvarets organisasjonskultur.

Mitt spørsmål går til den statsråden som har det overordnede ansvaret for nettopp denne tematikken med seksuell trakassering. For alle dem som har opplevd seksuell trakassering, eller overgrep, som bærer med seg traumene det innebærer, og som har fått karrierer ødelagt, og for mange av dem som ikke lenger er i Forsvaret, men som nå er ute i det sivile: Hva vil regjeringen gjøre for å kompensere for belastningen og hjelpe disse personene i det videre?

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Jeg er glad for at representanten tar opp spørsmålet. Dette er alvorlige enkeltsaker som tyder på store strukturelle problemer i Forsvaret. Det er overhodet ikke bra nok når denne typen saker får forekomme, og det er åpenbart at Forsvaret har og har hatt et problem, og ikke har klart å ta tak i denne typen ukultur og ulovligheter over lang tid.

Det er også grunnen til at forsvarsministeren våren 2022 ba forsvarssjefen om å komme med en rapport om nettopp varslingssaker. Den rapporten kom i juni, og ett av de tiltakene som det da ble sagt at det var behov for, var en ekstern gjennomgang av varslingsrutinene i Forsvaret. Den gjennomgangen ble gjort og ble offentliggjort i november.

Jeg er også veldig glad for at forsvarsministeren med en gang disse nye rundene med saker nå kom opp, kalte inn forsvarssjefen til hastemøte, og at man nå setter fart på innføringen av bedre rutiner. Rutiner for håndtering av varsler og den typen saker må bli bedre, men det løser jo ikke hele problemet, for det er arbeidet som skjer jevnt og trutt med å forebygge denne typen hendelser som er det viktigste. Ingen skal egentlig måtte trenge å varsle. Jeg er lei meg og opprørt på vegne av alle dem som har fått karrierene sine, opplevelsene sine og også kanskje livet sitt forringet eller ødelagt som følge av denne typen ulovligheter.

Grunde Almeland (V) []: Jeg er glad for flere av de tingene som statsråden sier, også at hun, i motsetning til flere av sine kollegaer, faktisk understreker at dette er en ukultur. Det er viktig i seg selv å anerkjenne utfordringen.

Jeg har selv vært tillitsvalgt i Forsvaret i flere år, og jeg har selv blitt lovet tiltak som ikke har blitt satt ut i livet, eller som har blitt satt delvis ut i livet, og som ikke har fungert godt nok.

Jeg er glad for at det i går var et møte der det igjen kom nye lovnader, og mitt spørsmål er om statsråden er fornøyd med de lovnadene som kom der. Og så kan jeg jo oppfordre statsråden til å svare på det som var mitt opprinnelige spørsmål, nemlig: Hva vil regjeringen gjøre for å kompensere for belastningen og hjelpe dem som har opplevd det, i det videre?

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Jeg tror nok vi må være såpass ærlige og si at det holder ikke med ett oppvaskmøte eller ett enkelt tiltak – og så kan man la dette være. Når det gjelder generell likestillingsproblematikk, at alle skal føle seg trygge og frie, enten det er på arbeidsplassen eller i livet sitt, må man jobbe jevnt og trutt. Det gjelder også i arbeidet mot seksuell trakassering, på alle samfunnsområder og i alle sektorer, f.eks. i arbeidslivet eller i samfunnslivet, også i Forsvaret. Så dette er noe vi må følge opp grundig og kontinuerlig framover med Forsvarets egne strukturer, slik vi også gjør det med fiskerinæringen – der tok fiskeriministeren og jeg tak i den næringen for et år siden – og slik vi gjør det med kultursektoren eller de delene av arbeidslivet der vi vet at denne typen ting er underlagt strukturer som gjør at det kan florere.

Vi kommer altså til å fortsette å følge opp dette, for ingen skal oppleve denne typen hendelser, verken uønskede eller til og med ulovlige hendelser, enten det er på jobben, på skolen eller i Forsvaret.

Presidenten []: Det blir oppfølgingsspørsmål – først Grunde Almeland.

Grunde Almeland (V) []: Jeg registrerer at statsråden to ganger ikke har svart på det som var spørsmålet mitt, og da tar jeg det som et tegn på at regjeringen ikke har noen plan for hvordan de ønsker å hjelpe og følge opp disse som har opplevd dette, i det videre – men statsråden har en unik anledning til kanskje å komme med nettopp en sånn type plan i den varslede stortingsmeldingen som kommer.

Det er mye som er unikt i Forsvaret, både med tanke på at det er en rekke innrykk som gjør at man hele tiden må starte på nytt med holdningsarbeidet, at det hele tiden er en kontinuerlig prosess, men det er også masse som ikke er så unikt med Forsvaret, som nettopp at det er en stor virksomhet der man trenger gode systemer, og der man kan lære av andre virksomheter. Da er nettopp bl.a. den stortingsmeldingen som kommer, den gylne anledningen man har, og dette vil også være en del av den stortingsmeldingen som kommer. Vil man da også se på hvordan man hjelper og følger opp dem som har opplevd dette?

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Seksuell trakassering er kriminalitet som må bekjempes som all annen kriminalitet, selvfølgelig med håndtering av hendelsene som skjer, men viktigst av alt ved at det forebygges slik at det ikke skal skje.

Når det gjelder de aktuelle jentene i de aktuelle sakene, forutsetter jeg at Forsvaret sørger for at de får den riktige og viktige oppfølgingen som de trenger, og kanskje hittil ikke har fått. Det forutsetter jeg, og det vet jeg også at forsvarsministeren er opptatt av.

Når det gjelder den mer strukturelle delen av oppfølging av denne typen saker, har vi systemer for det i dag, med Diskrimineringsnemnda osv., eller rettsvesenet. Den forestående stortingsmeldingen om seksuell trakassering kommer likevel til å følge både forebyggingssporet og håndteringssporet når denne typen uønskede hendelser har skjedd. Jeg gleder meg til den diskusjonen, også med opposisjonen i Stortinget, om de viktige problemstillingene når den meldingen kommer.

Presidenten []: Da går vi videre til neste hovedspørsmål.

Olve Grotle (H) []: Den 27. september i fjor uttalte fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran til IntraFish at sjømatnæringa må bidra tungt dersom ein skal nå målet til regjeringa om auke i norsk eksport med 50 pst. innan 2030, utanom olje og gass. Dagen etter kom forslaget frå regjeringa til grunnrenteskatt på havbruk. Konsekvensane av forslaget så langt kjenner vi. Det er skapt stor politisk usikkerheit. Investeringar for 40 mrd. kr i innovative, grøne og berekraftige løysingar er lagde på is. Ny produksjonskapasitet har ikkje blitt kjøpt, næringa har begynt å gjere endringar i selskapsstrukturane utan heilt å vite om det er fornuftig eller riktig, børsverdiane har gått opp og ned, og fleire havbruksselskap fortel at dei no heller ser mot utlandet og satsinga der. Samtidig som den nye lakseskatten alt har begynt å gjelde, veit næringa framleis verken kva skattenivå dei må innrette seg etter, eller korleis ordninga blir.

Ser statsråden at det som har skjedd dei siste månadene, har vore til hinder for at havbruksnæringa skal kunne bidra tungt for å nå målet om auka eksport?

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Vi har nå, som representanten er kjent med, hatt en høring på det høringsnotatet om grunnrenteskatten som Finansdepartementet sendte ut i høst. Vi fikk inn over 420 høringsinnspill og har i høringsperioden avholdt flere møter med ulike aktører.

Jeg har uttrykt forståelse for at næringen reagerer når de får presentert en ny skatt, men vi mener at det er helt riktig å gjøre det grepet. Det handler om at vi står i en situasjon der vi vet hva perspektivmeldingen sier om framtidig økonomisk handlingsrom. Vi skulle lage et statsbudsjett for i år der vi skulle dekke inn ekstraregninger på nesten 100 mrd. kr, samtidig som vi måtte ta ned oljepengebruken for første gang i norsk historie.

Vi har vært tydelige på at vi ønsker en løsning og en modell som fortsatt vil sikre arbeidsplasser og aktivitet langs kysten og gi økte eksportinntekter, samtidig som fellesskapet sitter igjen med mer av overskuddet fra en svært lønnsom næring. Vi har også gjennom de siste dagene sett at det går godt i norsk havbruksnæring.

Høringen er nå avsluttet, og det er ikke naturlig for meg å kommentere innretningen før vi legger fram det endelige lovforslaget i løpet av våren. Det er finansministeren som har det konstitusjonelle ansvaret for det som handler om skatt, men vi er selvsagt involvert fra Nærings- og fiskeridepartementets side i den jobben som gjøres.

Olve Grotle (H) []: Statsråden svarer friare i IntraFish enn her på Stortinget. Den 9. februar uttalte statsråden at han forstår det når Grieg Seafood peikar på at usikkerheita i rammevilkåra til næringa har vore veldig skadeleg for samfunnet totalt sett, og at det tek mange år å byggje opp igjen tilliten. Statsråden uttaler vidare til same avis: «Vi ser også at denne usikkerheten ikke er bra.» Er statsråden einig i at prosessen burde ha blitt betre handtert av regjeringa?

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Når regjeringen har vært så klar, også i høringsperioden, på at vi står fast ved at grunnrenteskatten skal innføres, sånn at den påløper fra 1. januar 2023 og skal betales i 2024, er det nettopp fordi at den typen usikkerhet som alltid vil oppstå en sånn situasjon, ikke skal vare i en for lang periode. Derfor har vi signalisert, og finansministeren har vært klar på, at denne saken får Stortinget til behandling i vår. Jeg ser fram til den behandlingen, og at grunnrenteskatten kan bli avklart i denne forsamlingen.

Så er det ikke naturlig å kommentere mer på dette tidspunktet fra min side før vi legger fram det endelige lovforslaget i løpet av våren. Det er det gode grunner til, som jeg antar at representanten skjønner.

Presidenten []: Det blir oppfølgingsspørsmål – først Olve Grotle.

Olve Grotle (H) []: Det er ikkje berre forslaget til grunnrenteskatt som verkar som ei handbremse på vekst og utvikling i havbruksnæringa. Dessverre er det fleire ting, og eg vil nemne to. Før jul blei det bråbrems i søknader for landbaserte oppdrettsanlegg. Det betyr ingen nye løyve på seks månader, i første omgang, og rapporten frå Havbruksutvalet er utsett til september. I tillegg har det skapt uro i næringa at det no er bestilt ei juridisk vurdering av om eksisterande oppdrettsløyve kan gjerast om til løyve som går ut på dato. Ser statsråden at alt dette i sum gjer at havbruksnæringa ikkje lenger har stabile, føreseielege, gode og konkurransedyktige rammevilkår?

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Det har lenge vært klart, også under forrige regjering, at det vil være rett å ha en gjennomgang av systemet for tillatelser i norsk havbruksnæring. Så er det satt ned et utvalg. Det ble satt ned av min forgjenger, altså av forrige regjering. Jeg gjorde noen tilpasninger i sammensetningen og utvidet mandatet for utvalget noe. Jeg tenker at det er ingen dramatikk i det.

Så har vi en tradisjon i Norge, uansett regjering, for at denne typen ekspertutvalg arbeider fritt til de har lagt fram sine forslag. Når det gjelder spørsmålet om tidsbegrensning av eksisterende avtaler, var jeg ganske raskt ute og avklarte hva som er regjeringens politikk på dette området.

Så til det som handler om landbasert oppdrett: Der har vi hatt en teknologiutvikling, og det har kommet inn søknader. Vi er kjent med en utvikling som utfordrer spørsmålet om hva som er landbasert, og hva som ikke er landbasert. Sett fra mitt ståsted er det viktig å få ryddet opp i det, sånn at denne delen av norsk havbruksnæring kan vokse godt også i framtiden.

Presidenten []: Alfred Jens Bjørlo – til oppfølgingsspørsmål.

Alfred Jens Bjørlo (V) []: Det er liten tvil, trur eg, om at prosessen vi har hatt dei siste månadene, har skapt ikkje berre mykje uro, men òg hatt konkrete negative verknader særleg langs kysten av Noreg i form av at investeringar er lagde på is, og at det rammar eit breitt spekter av næringslivet i Kyst-Noreg. Samtidig viser statsråden til den høyringsrunden som no er gjennomført. Det har vore eit enormt engasjement i den høyringsrunden. Veldig mange instansar, små og store bedrifter og organisasjonar har lagt kolossalt mykje arbeid ned i å gje grundige og gode innspel, og ikkje minst har dei peika på store svakheiter i modellen som er lagd fram, og moglege alternativ for å finne løysingar som kan både gje staten inntekter og samtidig ha mindre skadeverknader for kysten. Eksempelvis er det eit krav om at ein greier ut og ser nærare på den såkalla færøyske modellen.

Eg skjønar at statsråden ikkje kan konkludere med kva som vil bli valt av regjeringa, men vil denne modellen bli vurdert og utgreidd av regjeringa?

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Vi har fra første dag sagt at den høringen som gjennomføres, er en reell høring. Jeg tror ikke jeg vil gå lenger inn i det i dag, men høringsinnspillene er vurdert. Det er Finansdepartementet som sto som mottaker, men vi har også i Nærings- og fiskeridepartementet gått gjennom høringsinnspillene og gjort grundige vurderinger av dem. For denne regjeringen er det sånn at når vi sier at det er en reell høring, er det en reell høring der målet vårt er å kunne gå til Stortinget med en innretning som gir en løsning av modellen, som fortsatt vil sikre arbeidsplasser og aktivitet langs kysten, gi økte eksportinntekter, samtidig som fellesskapet sitter igjen med mer av overskuddet i det som er en veldig lønnsom næring.

Presidenten []: Vi går videre til neste hovedspørsmål.

Bengt Rune Strifeldt (FrP) []: Først må jeg bare slutte meg til kritikken fra SV og representanten Knag Fylkesnes. Jeg har tidligere kritisert statsråden for å ha satt fiskerinæringen i sjakk med å ikke avklare viktige spørsmål for næringen, og er nå veldig fornøyd med at tålmodigheten til regjeringens samarbeidsparti endelig er brukt opp. Men regjeringen har også satt havbruksnæringen og leverandørindustrien i sjakk. Regjeringen legger opp til storstilt ran av kysten ved å hente inn innovasjons- og utviklingskapital fra Distrikts-Norge og inn til Finansdepartementet gjennom den foreslåtte lakseskatten. Det har medført at investeringer på over 400 mill. kr er avlyst. Statssekretær Kristina Hansen uttalte 9. februar på seminaret «Marine Næringer» i Hammerfest:

Regjeringen legger ikke skjul på at det er for å hente inn penger på statsbudsjettet at man innfører dette. Det er ikke for å plage noen. Provenyet skal tilsvare 3–4 milliarder. Innretningen har vært på høring, og regjeringen har en god dialog med næringen.

På spørsmål fra sjømatbedriftene om det er provenyet eller skatteprosenten som er viktigst, svarer statssekretæren veldig konkret at det er provenyet som er viktigst.

Er statsråden enig med sin egen statssekretær i at det viktigste for regjeringen er å hente inn provenyet? Og vil det være mulig for regjeringen å hente det inn ved å skrote den foreslåtte grunnrenteskatten og erstatte det med andre løsninger, i dialog med næringen?

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Jeg lar meg faktisk imponere: Når representanten her sier at vi har satt fiskerinæringen sjakkmatt fordi vi ikke har levert en kvotemelding etter 15 måneder, vil jeg bare minne om at grunnen til at næringen mener at man er satt sjakkmatt, var den kvotemeldingen som ble skrevet av fiskeriministre fra Fremskrittspartiet. Man omtaler det som en helt umulig situasjon, og to framtredende tillitsvalgte i næringen har også kalt det for et mageplask.

Det andre er at jeg lar meg imponere over at Fremskrittspartiet er utålmodig. Man brukte altså fire fiskeriministre og seks år for å få fram en kvotemelding, som vi kommer til å bruke mye, mye kortere tid på. Men det er nå sånn vi er blitt vant til at det kommuniseres fra det partiet, og det tenker jeg for så vidt at jeg lever greit med.

Når det gjelder spørsmålet om innretningen på grunnrenteskatten, har vi nå passert et punkt der det ikke er aktuelt for meg å gå nærmere inn i enkeltheter. Vi har hatt en høring og fått inn 420 innspill, og vel så det – 14 000 sider med høringsinnspill. Dette har vi jobbet grundig med, og nå gjenstår jobben med å lage den endelige innretningen som vi skal gå til Stortinget med. Der har finansministeren sagt noe om at det kommer i løpet av våren.

Bengt Rune Strifeldt (FrP) []: Siden 28. september i fjor, da lakseskatten ble lansert, har over 500 arbeidsplasser blitt borte bare i Møre og Romsdal. Ifølge Global Aquaculture Tech HUB er det anslått at 500 arbeidsplasser til blir borte før påske. Det er 1 000 arbeidsplasser bare i Møre og Romsdal. Leverandørindustrien har opplevd en sterk utvikling de siste ti årene. Bare i Møre og Romsdal utgjør det, ifølge Menon, en verdiskaping på 13 mrd. kr. – det er 3 200 arbeidsplasser. Lerøy stopper en investering på Skjervøy til 400 mill. kr. De betaler 30–40 millioner for å komme seg ut av den investeringen. Nå risikerer vi at en tredjedel av arbeidsplassene i Møre og Romsdal forsvinner fordi regjeringen vil hente inn innovasjons- og utviklingskapital fra havbruksnæringen. Det har kommet inn over 400 innspill hvorav 270 er svært kritisk til regjeringens forslag. Vil regjeringen lytte til dette og komme med en kursendring?

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Denne regjeringen fører en aktiv næringspolitikk, og resultatet av det er veldig klart. 110 000 flere kom i arbeid i Norge i løpet av 2021, 100 000 av dem i privat sektor. Vi jobber nå med og har nettopp fått en rapport som ser på hvordan vi kan utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen for å sørge for at norske verft, som er del av den leverandørindustrien som representanten snakker om, kan få en større andel av de jobbene som skapes. Gjennom en aktiv næringspolitikk er jeg trygg på at vi skal klare å skape mer også i kystområdene i årene som ligger framfor oss.

Når det gjelder havbruksnæringen, jobber vi intenst. Vi skal ha på plass et nytt tillatelsessystem som skal være helhetlig og mer forenklet. Vi har satt gass på det som handler om havbruk til havs. Det vil gi fantastiske muligheter for både havbruksnæringen og industrien vår, og jeg er trygg på at når Stortinget har landet grunnrenteskatten, vil investeringene komme i gang igjen.

Presidenten []: Det åpnes for oppfølgingsspørsmål – Bengt Rune Strifeldt.

Bengt Rune Strifeldt (FrP) []: Det hevdes igjen fra regjeringshold at det er god dialog med næringen. Det kom over 420 innspill i høringsprosessen, hvor over 270 er svært kritisk til regjeringens forslag til løsning. Det høres for meg ut som en skinnprosess når man gjennomfører dette uten å lytte til næringens innspill. Næringen har spilt inn flere alternative modeller – når det viktigste er å hente inn provenyet – med en justert produksjonsavgift lignende den færøyske modellen. Men det virker som om næringen taler for døve ører, så det er vel ensidig at dialogen oppleves som god.

Det er ikke for å plage noen, sa statssekretæren. Det virker som om det er det som er målet. Vil regjeringen kunne se på den færøyske modellen som en løsning for å unngå å plage næringen?

Statsråd Bjørnar Skjæran []: Jeg registrerer at det fra mange framtredende personer i næringen kommuniseres veldig tydelig at man ser at det er rett at oppdrettsnæringen bidrar mer. Det vi har sagt om hvordan kommunene og vertskommunene skal komme ut av dette, er også godt mottatt. Det er ikke rett av meg i den fasen vi er i nå, å gå nærmere inn på innretning annet enn å klargjøre at det har vært en reell høring, og vi jobber nå med det som skal være den endelige innretningen, som finansministeren har klargjort at vi vil komme til Stortinget med i løpet av våren.

Presidenten []: Vi går til neste hovedspørsmål.

Nikolai Astrup (H) []: Mitt spørsmål går ikke til fiskeriministeren, men til olje- og energiministeren.

I forrige uke oppnevnte regjeringen et utvalg, eller nok et utvalg får vi si – denne gangen for å vurdere ulike tiltak i kraftsektoren. Mange av tiltakene handler om eksportrestriksjoner, et tema som regjeringen ba Reguleringsmyndigheten for energi, RME, ved NVE om å utrede i august i fjor, og i et 27 siders langt brev til statsråden er konklusjonen relativt entydig: Handlingsrommet for slike restriksjoner er svært begrenset. Antakelig vil mange av disse tiltakene virke mot sin hensikt.

Statnetts konsernsjef, Hilde Tonne, satte litt mer farge på vurderingene under en debatt i Arendalsuka, hvor hun omtalte eksportrestriksjoner som et mareritt. Når statsråden nå setter ned et utvalg som skal vurdere spørsmål som hans egne fagetater allerede har vurdert, er det et uttrykk for mistillit til egne fagmyndigheter, eller handler dette om at man skal berge regjeringspartiene gjennom landsmøtesesongen?

Statsråd Terje Aasland []: Aller først mener jeg det utvalget vi nå har satt ned, er et veldig viktig utvalg. Det å se på mulighetene for å få større prisstabilitet og forutsigbarhet i en tid hvor usikkerheten er stor, mener jeg er et nødvendig arbeid. Det at en setter sammen en sterk faglig gruppe, ekspertgruppe, for å gå igjennom det temaet, tror jeg også er veldig riktig. Vi har også tatt inn i mandatet, det arbeidsoppdraget som vi har gitt til denne gruppen, mange av de diskusjonstemaene som er oppe i debatten. Jeg tror det er klokt at disse blir belyst av et slikt utvalg. Så jeg mener at dette utvalget er veldig bra, veldig riktig å få det på plass, og det er et nødvendig utvalg å ha.

Nikolai Astrup (H) []: Nå har jo denne kraftkrisen vart en stund, og disse forslagene har vært oppe i debatten i ulike sosiale medier i lang, lang tid. Det er nærliggende å tro at departementet har gjort sine egne vurderinger av om disse tiltakene som mandatet skal se på, er hensiktsmessige å gjennomføre. Spørsmålet er om departementet allerede har vurdert disse tiltakene tidligere i prosessen, eller om de nå er oppe til en helt ny vurdering – eller om det er slik at man har et behov for å berge partiene gjennom landsmøtesesongen.

Statsråd Terje Aasland []: Flere av disse spørsmålene som ligger til dette utvalget, er vurdert av både reguleringsmyndigheten, av NVE og av fagfolkene i departementet. Det har jeg også gitt uttrykk for en rekke ganger tidligere. Når vi nå setter ned dette ekspertutvalget, er det nettopp for å se på muligheten for å oppnå mer prisstabilitet og større forutsigbarhet i strømmarkedet. Det tror jeg er helt nødvendig. Det er etterspurt, og det vil være et grundig arbeid som dette utvalget vil gjøre.

Som jeg også sa, vil vi også bruke anledningen til å få dette ekspertutvalget til å se på noen av de temaene som har vært oppe i diskusjonen, og som i utgangspunktet både NVE, RME og fagfolk i departementet har uttrykt mer skepsis til.

Jeg synes det er viktig – jeg synes det er bra for debatten – at vi faktisk får en sånn ekspertgruppe som går gjennom dette. Det gir både representanten Astrup og undertegnede mer opplysninger på bordet, og et grunnlag for enda bedre, konkrete diskusjoner.

Presidenten []: Det blir oppfølgingsspørsmål – først Nikolai Astrup.

Nikolai Astrup (H) []: Statsråden bekrefter altså at disse tiltakene har vært vurdert, både av departementet og av hans egne fagmyndigheter, men han ber nå om en helt ny vurdering fordi han åpenbart ikke stoler på de vurderingene som hans eget departement og hans egne fagmyndigheter tidligere har gjort. Det er interessant i seg selv.

Senterpartiets Marit Arnstad uttalte i forrige uke at regjeringen er klar til å gjøre strukturelle grep i tråd med det utvalget nå skal vurdere, allerede til høsten. Ett av de grepene som hun ønsker seg, er et toprissystem der utenlandskablene blir et eget prisområde. Dette grepet er noe som statsrådens egen statssekretær Amund Vik har vært veldig tydelig på i mediene – uten forbehold – at er et brudd på EØS-avtalen. Er det Vik som har rett, eller er regjeringen beredt til å gjøre strukturelle grep til høsten som vil være et klart brudd på EØS-avtalen, etter departementets vurdering?

Statsråd Terje Aasland []: Regjeringen har allerede tatt strukturelle grep, ikke minst når det gjelder å sikre forsyningssikkerheten, da vi innførte denne styringsmekanismen hvor vi lovfester kraftprodusentenes ansvar for å ha en produksjonsprofil som bygger opp under forsyningssikkerheten, og hvor man på øverste trappetrinn også kan sette både produksjonsbegrensninger og eksportbegrensninger – forutsatt at det er med på å bygge opp under forsyningssikkerheten i landet. Det er en ganske vesentlig endring i den strukturen og de regelverkene som har vært fram til nå.

EØS-avtalen er egentlig veldig tydelig: Hvis vi innfører eksportrestriksjoner eller andre tiltak av prisregulerende hensyn, er det i strid med EØS-avtalen. Så ønsker vi mer prisstabilitet og større forutsigbarhet i strømmarkedet og har bedt utvalget se på tiltak som de mener kan være relevant å innføre i den forbindelse. Samtidig har vi bedt dem om å se på noen av de aktuelle sakene som ligger i debatten, og som en kanskje trenger å få svart ut enda bedre.

Presidenten []: Nikolai Astrup – til oppfølgingsspørsmål.

Nikolai Astrup (H) []: Nå refererte jeg til et helt konkret strukturelt grep, mens statsråden viste til et annet strukturelt grep som bransjen selv mener er en forskriftsfesting av praksis av det de allerede gjør i dag. Det er på mange vis å slå inn en åpen dør, ikke et strukturelt grep.

Det er helt riktig at det er bra med tiltak som kan gi en jevnere og lavere prisutvikling over tid. Det er Høyre selvfølgelig helt enig i. Noe av det som skal vurderes, er tiltak som kan utløse større forbruksfleksibilitet med sikte på å redusere nivået på forbruket som etterspørres i høylasttimer i spotmarkedet. Mener statsråden at omleggingen av strømstøtten fra månedssnitt til timesnitt er et tiltak som vil bidra i den retningen?

Statsråd Terje Aasland []: Aller først, for å stadfeste det: Jeg er uenig i at den styringsmekanismen handler om å slå inn åpne dører. Det er faktisk en veldig tydelig regulering av forsyningssikkerheten vår, og den håper jeg også representanten Astrup er opptatt av.

Når det gjelder spørsmålet om priselastisitet og fleksibilitet i forbrukermarkedet, er vi opptatt av det. Derfor har vi innrettet strømstøtteordningen slik vi har innrettet den. Det er ikke en makspris. Det er en prissikring som gjør at når prisen går over 70 øre, får man dekket 90 pst. Jeg mener at med den 10-prosenten på toppen pluss innslagspunktet på 70 øre, selv om det er time for time, vil forbrukerfleksibiliteten være til stede. Samtidig gir det mer forutsigbarhet og større trygghet for husholdningene, og det er i hvert fall denne regjeringen opptatt av.

Presidenten []: Den muntlige spørretimen er nå omme.