Stortinget - Møte onsdag den 8. mars 2023 *

Dato: 08.03.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Sak nr. 1 [10:05:56]

Muntlig spørretime

Talere

Presidenten []: Stortinget mottok mandag meddelelse fra Statsministerens kontor om at utenriksminister Anniken Huitfeldt og statsrådene Kjersti Toppe og Bjørn Arild Gram vil møte i muntlig spørretime.

De annonserte regjeringsmedlemmene er til stede, og vi er klare til å starte den muntlige spørretimen.

Vi starter da med første hovedspørsmål, fra representanten Hårek Elvenes.

Hårek Elvenes (H) []: Ukrainske styrker forbruker nå like mye ammunisjon daglig som et mindre europeisk land forbruker på et helt år i fredstid. Samtidig har krigen skjerpet kravene til beredskap både i Norge og i andre NATO-land.

Køen for å kjøpe ammunisjon er i ferd med å bli svært lang. Det delvis statseide norske selskapet Nammo er en av kun fire større ammunisjonsprodusenter i Europa, og de opplever en svært sterk økning i ordreinngangen. I november uttalte selskapet at etterspørselen etter panservåpenet M72 var attendoblet.

Etter den kalde krigen har ikke Nammo vært dimensjonert for krigsproduksjon. Den norske stat har som eier av Nammo et særlig ansvar for å bidra til å ivareta ammunisjonsberedskapen blant våre allierte.

Høyre har gjennom lang tid etterlyst en mer aktiv holdning fra regjeringen i denne saken. Dessverre er regjeringen bakpå med å øke kapasiteten. I avtalen som ble annonsert 13. januar i år, lovte regjeringen at produksjonskapasiteten skulle øke, men Stortinget har fortsatt ikke fått informasjon om hvordan dette skal skje. Dersom Norge ikke kan levere innen rimelig tid, risikerer vi at produksjonen av nok ammunisjon til Norge, NATO og Ukraina svekkes, og at vår posisjon som en pålitelig partner også kan komme i vanry.

Spørsmålet mitt til ministeren er: Mener regjeringen at Nammo i dag har tilstrekkelig produksjonskapasitet til å kunne håndtere den ekstremt høye ordreinngangen som har kommet det siste året?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Representanten Elvenes har rett i at det er et betydelig økt behov for produksjon av våpen og utstyr. Det handler om den støtten vi har behov for å gi til Ukraina, men også om de behovene vi har for å styrke beredskapen og beholdningene for oss selv og våre allierte i en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon.

Det er også helt opplagt at våpen- og ammunisjonsindustrien, både i Norge og i mange andre land, ikke har vært dimensjonert for den situasjonen vi nå står i. Derfor er det gjennomført, og det gjennomføres, en betydelig investering i denne industrien.

Vi må for det første ta utgangspunkt i at det nå er et helt annet markedsmessig grunnlag for å foreta investeringer i forsvarsindustrien. Det betyr altså at det er kommersielt grunnlag for å utvide produksjonskapasiteten i forsvarsindustrien, og vi ser jo at både Nammo og Kongsberg har gjort, og gjør, betydelige investeringer i sin kapasitet, i Norge og i utlandet.

Likevel kan det være situasjoner hvor det er usikkerhet om det langsiktige behovet og mulighetene for å avskrive investeringer innen rimelig tid. Da kan et utvidet samarbeid med myndighetene være aktuelt. Et eksempel på det er det vi har gjort, og som representanten viste til, nemlig at vi nå har bestilt mer artilleriammunisjon fra Nammo. Det er den største ordren de noen gang har fått, og Nammo har bekreftet at det gir grunnlag for å utvide produksjonskapasiteten. Samtidig får Norge moderne artilleriammunisjon. Det er en veldig god løsning.

Hårek Elvenes (H) []: Jeg takker for svaret, som kanskje mer var i grenselandet til å være en analyse enn et svar. Men for å ta opp tråden: Den forserte ammunisjonsbestillingen som den norske stat har lagt inn til Nammo, gir den nok likviditet til at Nammo skal kunne utvide sin produksjonskapasitet så fort det er mulig? Det er jo tanken bak det hele, hvis man gjør de riktige grepene.

Er regjeringen enig i at Norges posisjon som en pålitelig leverandør av ammunisjon, og i siste instans som en pålitelig partner i NATO-samarbeidet, kan komme i spill hvis vi ikke øker produksjonskapasiteten i den takt det er mulig, og som våre allierte forventer?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Produksjonskapasiteten øker, og det er veldig viktig. Det er vi enige om. Regjeringen framskyndet allerede i april i fjor en ekstraordinær bestilling av artilleriammunisjon fra Nammo for å være sikker på at vi får leveranser innen rimelig tid. I tillegg la vi på nyåret fram avtalen med Nammo på 2,6 mrd. kr i bestilling av ny, moderne artilleriammunisjon, og det er bekreftet fra Nammo at det legger grunnlag for at de kan investere i Norge i utvidet produksjonskapasitet. Så vi følger opp det som representanten etterlyser. En ting er at vi har en eierrolle, men vi har også en stor kunderolle. Vi bruker innkjøpsrollen vår til å legge grunnlaget for at Nammo kan investere i ny produksjonskapasitet.

Hårek Elvenes (H) []: Jeg takker for svaret.

Det eneste tiltaket som Stortinget er kjent med, er det tiltaket som ministeren nå redegjør for, og som det var diverse medieoppslag knyttet til. Mye tyder på at de tiltakene som nå er iverksatt, ikke er tilstrekkelig for å øke produksjonskapasiteten i den takt som er nødvendig. Vi er kjent med at Nammo også kunne tenkt seg tiltak utover dette, eksempelvis et slikt tiltak som Høyre la inn i sitt alternative budsjett, nemlig et kapitalinnskudd til bedriften for å øke egenkapitalen og derigjennom øke likviditeten, slik at investeringer kan gjøres raskere.

På nytt er spørsmålet til ministeren: Har han tanker rundt hvordan kapasiteten kan økes raskere, utover de tiltak som nå er iverksatt?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Først vil jeg si at den løsningen regjeringen har kommet fram til med Nammo, var en atskillig bedre løsning enn det Høyre tok til orde for gjennom sitt budsjett. Det var et forslag om å skyte inn penger i bedriften, og på det viset legge grunnlag for at de skal investere. Det som vi i staden har landet en løsning på, er at vi leverer en betydelig bestilling, en ordre, til Nammo. Slik kan de gjennom det ha grunnlag for å få avskrevet investeringer i økt produksjonskapasitet, samtidig som vi raskere får moderne artilleriammunisjon til Norge. Jeg mener at det er en bedre løsning. Vi har dialog med forsvarsindustrien, og jeg tror det er veldig viktig at vi blir enda bedre på å gi dem forutsigbarhet og innsikt i våre planer og har god dialog gjennom det, slik at vi også gir dem mulighet til å planlegge for ytterligere investeringer framover.

Hårek Elvenes (H) []: Det er en grunnleggende læresetning i finansiell tenkning at en krone i hånden i dag er mer verdt enn en krone i hånden der fremme. Således kan en ikke avvise Høyres forslag som en ikke relevant løsning på det problemet vi har vært innom. Men la nå det ligge.

Det som kan være interessant å få vite litt nærmere, er om ministeren har mottatt noen tilbakemeldinger fra våre allierte knyttet til Nammo sin produksjonskapasitet i forhold til det nærmest eksponentielt økende behovet for ammunisjon i Europa.

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Først: Jeg sa ikke at Høyres forslag ikke var relevant, men jeg sa at løsningen regjeringen landet på, var en bedre løsning enn det Høyre tok til orde for. Det var det jeg sa.

Når det gjelder tilbakemelding fra allierte, kan jeg ikke i farten peke på spesifikke, konkrete henvendelser knyttet til det. Det er ikke noen tvil om at dette har vært på dagsordenen i NATO-sammenheng. Generalsekretæren har vært veldig tydelig på at det er viktig å øke produksjonskapasiteten av våpen og ammunisjon. La meg igjen understreke at det faktisk skjer i betydelig grad, og det skjer på kommersielle vilkår. Kongsberg Gruppen, f.eks., har allerede investert i økt produksjonskapasitet for både NASAMS-luftvern og missilproduksjon. Nammo gjennomfører også en rekke investeringer. Begge disse bedriftene er lokalisert i mange land.

Vi har også en løpende dialog med industrien, og som jeg sa er det å gi forutsigbarhet og innsikt i våre langsiktige planer et viktig bidrag til at de kan investere enda mer.

Guri Melby (V) []: Når norsk og vestlig ammunisjon og teknologi blir brukt på slagmarken i Ukraina, medfører det at denne teknologien blir eksponert for Russland og for deres samarbeidspartnere. Jeg tror at vi bare må legge til grunn at de vil både kopiere og finne måter for å motvirke vår teknologi og våre styrker framover. Derfor vil både forskning og utvikling i forsvarsindustrien være essensielt for å greie å beholde de alliertes teknologiske forsprang.

I en tid der det er bred enighet på Stortinget om at vi skal øke satsingen på Forsvaret, at vi skal øke forsvarsbudsjettene, valgte regjeringen i fjor å kutte 50 mill. kr i forsknings- og utviklingsmidler rettet mot forsvarsindustrien. Dette var særlig små og mellomstore bedrifter som jobber med innovasjon, avhengige av. Spørsmålet mitt er: Vil forsvarsministeren ta grep allerede i revidert nasjonalbudsjett for å øke satsingen på forskning og utvikling innenfor forsvarsindustrien i Norge?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Forskning og utvikling er veldig viktig i samfunnet generelt, inkludert i forsvarssektoren. Det er det ingen som helst tvil om. Det er en form for teknologisk kappløp som pågår hele tiden. Derfor er det viktig at vi har ambisjoner for norsk forsvarsindustri og for FoU og innovasjon knyttet til det.

Det er bestandig slik at en gjør krevende prioriteringer i et budsjett. Nå er bevilgningen for i år på samme nivå som den var i 2021, dog med den forskjellen at regjeringen også foreslo et nytt tiltak, nemlig medlemskap og deltakelse i NATOs innovasjonsfond, hvor det har vært foreslått bevilget 40 mill. kr i året for å styrke samarbeidet knyttet til sivil teknologi, som i en tidlig fase også kan tas i bruk i forsvarssektoren.

Presidenten []: Vi går videre til neste hovedspørsmål.

Sylvi Listhaug (FrP) []: I dag vil kampen for kvinners rettigheter i Iran prege 8. mars-tog over hele verden. Også her i Oslo vil støtte til det modige iranske folkets kamp mot det islamistiske regimet være i sentrum for markeringen.

Dette islamistiske regimet som alle frihetselskende mennesker tar avstand fra, som har ansvaret for at jenter og kvinner voldtas i iranske fengsler og unge menn henges fra heisekraner, hadde altså utenriksminister Huitfeldt møte med i forrige uke. Som en av ytterst få utenriksministre fra Europa valgte den norske utenriksministeren å møte den iranske utenriksministeren, Hossein Amir-Abdollahian. Det er heller ikke lenge siden den norske ambassaden, sammen med kun Polen og Ungarn fra EU, deltok i feiringen av den islamske revolusjonen i Iran. Våre diplomater var altså med og feiret det islamistiske tyranniet som ble innført i Iran i 1979.

Vi kan dessverre slå fast at Norge er blant de vennligst innstilte landene i Vesten overfor presteskapet i Teheran, et islamistisk og brutalt regime i et land der jenter drepes for å ha hijaben feil på, og jenter gasses fordi de går på skole. Den norske regjeringen er helt klar på at det ikke er aktuelt å møte russiske ministre etter invasjonen av Ukraina. Det skulle bare mangle. Jeg tar også for gitt at norske diplomater ikke deltar på markeringer og feiringer i Russland. Det store spørsmålet er hvorfor utenriksministeren finner det naturlig å møte Irans utenriksminister. Er det virkelig slik at hvis et regime terroriserer, torturerer og dreper egen befolkning, er det helt greit å møte regimet og gå på feiring av det skrekkveldet som ble innført, og gjennom dette bidra til å legitimere regimet, mens hvis noen invaderer et annet land og dreper uskyldige, kan man kutte all kontakt?

Utenriksminister Anniken Huitfeldt []: Takk for et veldig viktig spørsmål.

Da Iran deltok på møtet i Menneskerettighetsrådet, var det jeg som hadde ordet rett etter den iranske utenriksministeren, og da hadde jeg anledning til å gå i rette med måten de behandler kvinner på, og ikke minst de demonstrantene og de tøffe menneskene som har stått opp for kvinners rettigheter i Iran.

Når det gjelder at jeg har møte med den iranske utenriksministeren, som jeg har i likhet med den finske og en del andre, er det fordi det er min fordømte plikt. Det er min fordømte plikt å ta opp de menneskerettighetsbruddene vi ser, og ta opp hvordan kvinner blir behandlet i Iran. Det å gå og gjemme seg og si at jeg ikke vil snakke med ham – da mener jeg at jeg ikke gjør jobben min.

Det er litt merkelig med Fremskrittspartiet, som senest 2. juni i fjor møtte Irans viseutenriksminister. Det er jo ikke sånn at Iran over natten har blitt et regime som behandler sin egen befolkning dårlig. I 2019 var det også store demonstrasjoner i Iran, og 1 500 mennesker ble drept. Det førte ikke til at Fremskrittspartiet ikke ville møte Iran. Jeg mener at det samme gjelder nå. Da kan jeg ta opp det jeg mener, og komme med kritikk når det gjelder hijabpåbud, og det som handler om hvordan kvinner blir behandlet i dette landet.

Jeg tror på det jeg har sagt siden jeg fikk denne jobben: Jeg tror ikke på samtaleboikott, jeg tror ikke det fører noensteds hen. Jeg mener rett og slett at det er et uttrykk for feighet hvis man ikke tør å komme med den samme kritikken overfor Irans utenriksminister som jeg gjorde i plenum, og som jeg også gjør her.

Sylvi Listhaug (FrP) []: Det er interessant at utenriksministeren sammenligner den iranske og den finske utenriksministeren. Den iranske utenriksminister har tette bånd til den beryktede iranske militære organisasjonen Revolusjonsgarden, som EU vurderer å sette på terrorlisten. Den iranske utenriksministeren sa i talen han holdt for FNs menneskerettighetsråd at ingen iranere hadde blitt drept av regimet under demonstrasjonene den siste måneden. I et intervju med CNN sa han at ingen fredfulle demonstranter er arrestert, og at voldtekt av kvinner i fengsler er falske anklager mot regimet. Det er åpenbart absurde påstander som bare understreker regimets grenseløse frekkhet og forakt for egen befolkning.

Konfronterte statsråden sin iranske kollega med disse løgnene? Fikk utenriksministeren inntrykk av at hun klarte å overbevise den iranske utenriksministeren om at drap på demonstranter, arrestasjoner, voldtekter og henrettelser må stanse?

Utenriksminister Anniken Huitfeldt []: Det jeg sa her, var å rette opp i det som Listhaug sier feilaktig i Dagbladet i dag: at det bare var jeg som hadde møte med han. Det hadde også den finske utenriksministeren, så det er ikke bare Norge som er tøffe nok til å si hva vi mener om Iran.

Jeg har ikke inntrykk av at Iran direkte i samtale med meg sier: Ja, nå skal vi legge om politikken. Det som er Listhaugs oppskrift ville være veldig naivt, hvis hun virkelig tror at den iranske utenriksministeren er så ivrig etter å møte meg at dersom jeg bare nekter, så endrer de kvinnepolitikken i landet.

Jeg mener at det er min plikt å ta opp min kritikk, jeg mener at jeg framfører det som er Norges linje, på en direkte måte, slik jeg gjorde også da jeg var leder av utenrikskomiteen og snakket på vegne av alle de politiske partiene i denne salen. Det er tydeligvis en annen standard for Fremskrittspartiets egne representanter enn for meg, og det ønsker ikke Listhaug å svare på.

Sylvi Listhaug (FrP) []: Det er interessant at man behandler Russland på en helt annen måte enn Iran. Jeg mener at man skulle behandlet begge likedan. Det islamske regimet i Iran har i over 40 år stått bak en brutal undertrykkelse, utrenskinger og henrettelser. Tusenvis av iranere har flyktet til utlandet. En del kom til Norge, og drømmer om at fedrelandet skal bli fritt. Mange av disse reagerer kraftig på norske myndigheters dialog med terrorveldet i Iran, bl.a. Feri Gaulin, som sitter på galleriet i dag. Hennes egne ord er at det er flaut, pinlig og naivt at utenriksministeren, hennes partikollega, mener det er veldig viktig med dialog med regimet i Teheran.

I en meningsmåling blant 158 000 iranere i Iran svarer 80 pst. at de vil ha vekk den islamske republikken og erstatte den med et demokratisk styresett. Hvorfor velger utenriksministeren å pleie omgang med terrorregimet i Iran istedenfor å stå sammen i solidaritet med de som kjemper i Iran og i Norge for å fjerne regimet?

Utenriksminister Anniken Huitfeldt []: Det er fordi jeg framfører kritikk på vegne av Norge, og det er min fordømte plikt å ikke gå og gjemme meg. Når Iran inviterer meg til møte, har jeg anledning til å si det samme som jeg sa på talerstolen, til han direkte. Det var mange land som la merke til at det norske innlegget i den sammenhengen var veldig sterkt. Da har vi en litt annen måte å drive utenrikspolitikk på, og det er tydeligvis slik at Listhaug har en annen type kriterier for meg enn for sin egen gruppe. For Fremskrittspartiet møtte Irans viseutenriksminister 2. juni i fjor. Jeg møtte selv Irans utenriksminister da jeg var leder av utenrikskomiteen, sammen med representanter for Fremskrittspartiet. Så det er tydeligvis – ut fra Listhaugs retorikk – bare utenriksministeren som ikke skal møte iranske politikere, mens det er fullt ut legitimt for Stortinget. Jeg mener at det er min plikt å si fra om den uretten som iranske kvinner utsettes for.

Sylvi Listhaug (FrP) []: Jeg mener at ingen myndighetspersoner i Norge skal ha møte med det islamske regimet i Iran. For litt over et år siden landet det et privatfly med 15 Taliban-terrorister i Norge. Det var et besøk som kostet norske skattebetalere 7 mill. kr. Det viste seg snart at samtalene ikke bidro til annet enn å anerkjenne Taliban. Terroristenes grunnleggende primitive syn på kvinner og menneskerettigheter er ikke endret. Resultatet et år etter er at afghanske kvinner har det verre enn noen gang, og de har ingen rettigheter igjen. Den norske regjeringen lot seg altså bruke av Taliban til å legitimere sitt regime. Talibans utenriksminister Amir Khan Muttaqi uttalte at møtet i Norge var en prestasjon fordi de fikk dele scene med verden. Også flere utenlandske medier mente at Norge bidro til å anerkjenne Taliban. Mitt spørsmål er om utenriksministeren mener det er riktig å legitimere Taliban, og hva hun tenker om at forholdene for kvinner i Afghanistan er verre enn noen gang.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt []: Jeg legitimerer ikke Taliban, men jeg mener at det er viktig at vi ser på Afghanistan som en sikkerhetsrisiko. Vi har nemlig prøvd det som er Listhaugs metode, før. Det internasjonale samfunnet forsøkte å isolere Afghanistan, og det utgjorde en sikkerhetstrussel, ikke bare mot det afghanske folk, men mot hele verden. Jeg mener altså at ut fra en sikkerhetsvurdering, men også ikke minst med tanke på det som Fremskrittspartiet er veldig opptatt av, å unngå nye flyktningstrømmer, er det viktig at vi bidrar med humanitær hjelp, og at vi har en dialog om hvordan de ser på sikkerhetsutfordringene i sitt eget hjemland.

Utenriksministeren i Afghanistan er enig i at kvinner skal gå på skole. Jeg mener det er viktig at vi oppmuntrer ham. Men så er det det gamle lederskapet i Kandahar som har hindret det i denne sammenheng. Jeg blir oppfordret av kvinneaktivister i Afghanistan om å fortsette dialogen med Taliban, og det kommer jeg til å fortsette med.

Presidenten []: Vi går til neste hovedspørsmål.

Andreas Sjalg Unneland (SV) []: Det har den siste tiden blitt satt fokus på seksuell trakassering og overgrep i Forsvaret. I 2021 viste Forsvarets egne undersøkelser at hele 46 pst. av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering, mens 58 pst. av kvinnene i førstegangstjenesten har opplevd kjønnstrakassering. Det er en skam for Norge at kvinner som går inn i Forsvaret for å bidra til Norges sikkerhet, blir utsatt for trakassering og overgrep. En av de unge kvinnene NRK snakket med, svarte på et spørsmål om Forsvaret er et trygt sted:

«Man kan ikke si det er en trygg plass når det som har skjedd har skjedd. At det har skjedd med flere, og at det mest sannsynlig kommer til å skje med flere. Da er det ikke en trygg plass».

Silje Falmår, som modig sto fram i NRK og fortalte om sine opplevelser i førstegangstjenesten, opplevde det ingen skal oppleve. Hun fortalte om seksuell trakassering, voldtekt, mobbing og utestengelse. Som hun sier til NRK: Det var etterspørsel etter bilder av kropp, spørsmål fra gutter om de kunne være med henne i dusjen, om hun kunne suge dem, om hun kunne ligge med dem i helgen, og i tillegg flere konkrete berøringer, som at hender ble tatt opp gjennom genseren på puppene. Knapt noe skjedde i denne saken. Det framstår rimelig åpenbart at det er behov for en gransking av en ukultur i Forsvaret.

I dag kan NRK fortelle om en drastisk nedgang i om folk vil råde jenter som er unge i dag, til å gjennomføre førstegangstjenesten. I fjor ville 70 pst. anbefalt jenter førstegangstjenesten, nå er tallet redusert til 45 pst. Vil forsvarsministeren si at Forsvaret i dag er en trygg plass for jenter som skal inn til førstegangstjeneste, og er han i lys av omfanget av seksuell trakassering i Forsvaret overrasket over at det er en så stor reduksjon i andelen som vil anbefale jenter å gjennomføre førstegangstjenesten?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: De fortellingene vi har hørt det siste året fra kvinner i Forsvaret, både vernepliktige og ansatte, har gjort sterkt inntrykk på oss alle. Vi har hørt om uakseptabel og ulovlig adferd, om for dårlig håndtering av varsler og manglende konsekvenser, om kulturutfordringer og handlinger som opplagt er uttrykk for ukultur. Det må ha vært veldig tøft å stå fram. Vi bør være takknemlige for at de har maktet det, det gjør det mulig å bli bedre, men de burde ha sluppet å gjøre det. Jeg tar dette veldig alvorlig.

Mobbing og seksuell trakassering er selvsagt uakseptabelt uansett hvor det skjer i samfunnet, men som representanten er inne på, er det særlig alvorlig når det gjelder vernepliktige i Forsvaret, for vi ber jo en andel av ungdommen vår om å bruke et år eller mer av livet sitt for oss alle i fellesskapet. Vi pålegger dem en plikt, og det er klart at da er det vår plikt å sørge for at de er trygge når de gjennomfører den plikten på vegne av oss alle og den tryggheten det skal gi oss. Vi har jo Forsvaret for at det skal være trygt å være i Norge, og da må det også være trygt å være i Forsvaret.

Det er heldigvis sånn at det er mange som har det bra, som gir gode tilbakemeldinger, og som sitter igjen med gode opplevelser – av både guttene og jentene i Forsvaret – men så lenge ikke alle kan si det, er det ikke trygt for alle. Det vi har hørt om, er helt uakseptabelt, og vi er nødt til å ta dette på det største alvor. Den undersøkelsen representanten viser til, er det ingen grunn til å være overrasket over når vi har fått disse fortellingene. Det er klart at da svekkes også tilliten til Forsvaret, og det er i seg selv veldig alvorlig.

Andreas Sjalg Unneland (SV) []: Det er et strukturelt problem i Forsvaret, og jeg synes egentlig det oppsummeres godt med det svaret Forsvaret ga til NRK. Da sa bataljonssjef Nina-Sofie Berg: «Jeg mener at premisset om å si at det er en ukultur basert på enkeltstående hendelser blir feil.»

Når undersøkelser viser at 46 pst. av kvinner, nesten halvparten av alle kvinner, opplever seksuell trakassering i Forsvaret, da er det ikke snakk om bare en liten gruppe, eller at det ikke er greit at seksuell trakassering skjer om det bare skjer med én. Det er snakk om at nesten halvparten av kvinnene opplever dette, og det er en ukultur i norsk forsvar. Det virker som det er noe helt spesielt med Forsvaret som gjør dem mer utsatt. Blant annet har en egen granskning vist at flere personer som har vært involvert i straffesaker, har blitt tilbudt sluttpakker i stedet for avskjed eller andre reaksjoner. Andre har pekt på at det er en ukultur når det gjelder å si fra, og at man nesten blir belønnet for ikke å varsle.

Mener statsråden at det er korrekt å tilby sluttpakker til overgripere, og hvordan tror statsråden det påvirker hvem som sier fra?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Denne typen saker kan vi møte overalt i samfunnet, men i dette arbeidet må vi ta med oss og være oppmerksomme på at man kan møte særegne utfordringer i en militær organisasjon. Dette var noe PwC pekte på i den eksterne rapporten som forsvarssjefen bestilte knyttet til varslingssakene, som sa noe om at her er det forhold som kan gi en økt sårbarhet for at ting skjer. Det er en veldig geografisk spredt organisasjon, det er 10 000 nye inn hvert år, høy rotasjon på personellet og mange ledere som er unge, så det er særskilte forhold å være oppmerksom på.

Når det gjelder det med sluttpakker, har forsvarssjefen kommentert at det har vært en avveining mellom å gi sluttpakke for å få folk raskt ut og å ha langvarige saker gående med lønn, for dem som er ansatt i Forsvaret.

Presidenten []: Det blir oppfølgingsspørsmål – først Andreas Sjalg Unneland.

Andreas Sjalg Unneland (SV) []: Jeg er enig med ministeren i at seksuell trakassering er et samfunnsproblem – i arbeidslivet, i skolen, på studiesteder. Hvis man ser på andre undersøkelser – Ungdata-undersøkelsen, Ung i Oslo-undersøkelsen, Nasjonal trygghetsundersøkelse – så er tallene høye når 29 pst. av jenter har opplevd seksuelle krenkelser i løpet av oppveksten. Det er urovekkende høye tall, dessverre. Likevel kommer ingen av de tallene i nærheten av det omfanget som er i norsk forsvar. Det kan ikke sammenlignes. Det er betydelig høyere der. Mange av de sakene som har vært i media, har vært preget av at sakene ikke har blitt fulgt opp, og at de som varsler, opplever det som meningsløst. En av forklaringene på hvorfor flere voldtektssaker ikke ble fulgt opp, var ifølge Forsvaret at det var såpass tett opp mot jul.

Hva mener forsvarsministeren er riktig reaksjon overfor ansatte i Forsvaret som ikke følger opp saker etter å ha blitt gjort kjent med seksuell trakassering eller voldtekter?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Det er opplagt at varslingssystemet i Forsvaret ikke har vært godt nok. Det er det ingen tvil om. Derfor er det tatt en rekke grep etter at disse sakene kom opp i stort omfang før sommeren i fjor, både for å følge opp den enkelte varsler bedre, bl.a. ved å få en tilbakemelding om hva som skjer når man har varslet, og for å sørge for at det blir mer likebehandling av de varselsakene som kommer. Det skal konfereres med Generaladvokaten for å sikre likebehandling, og er det uenighet om reaksjoner, skal det også tas direkte med Forsvarsstaben.

Til det konkrete spørsmålet: Det er helt opplagt at man har en plikt til å følge opp hvis det først skjer noe som er uakseptabelt. Gjør man ikke det, må det følges opp i ansettelsesforholdet, med de reaksjonene som vil ligge i arbeidslivet.

Presidenten []: Andreas Sjalg Unneland – til oppfølgingsspørsmål.

Andreas Sjalg Unneland (SV) []: Det er ikke bare i Norge Forsvaret har et problem med seksuelle overgrep. I fjor skrev NRK at norske offiserer på FN-oppdrag i Sør-Sudan ble refset for sexkjøp og for ureglementert kontakt med lokale kvinner. Det er skammelig at mennesker som ble sendt til Sør-Sudan for å beskytte sivile mot bl.a. pågående seksuelle overgrep, selv var en del av problemet. FN ble aldri informert om at norske offiserer hadde brutt reglene mot seksuell utnyttelse og overgrep. Ifølge forsvarssjefen var det fordi Forsvaret ikke hadde rutiner for å informere FN. Nå har FN ekskludert de seks norske offiserene fra FN-oppdrag for all framtid.

Stemmer det at FN aldri ble varslet om de grove hendelsene som fant sted på Norway House i Sør-Sudan, og er det nå utviklet rutiner for å varsle FN dersom lignende hendelser skulle forekomme?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Jeg – og jeg tror alle oss her – tar på det sterkeste avstand fra de handlingene som de norske offiserene gjorde seg skyldig i under tjeneste i Sør-Sudan i 2013. Forholdene skulle ha vært rapportert til FN umiddelbart. Dette ble ikke gjort, av årsaker som jeg – i hvert fall foreløpig – ikke har klarhet i, men det er uansett sterkt beklagelig. Norske offiserer som sendes ut i internasjonale operasjoner, blir rutinemessig orientert om reglene som gjelder for tjenesten, herunder kontakt med lokalbefolkningen. Forsvaret har allerede innført en rekke tiltak for at slike hendelser ikke skal skje igjen. Forsvarsstaben har presisert at Forsvaret ikke vil redeployere personer som har blitt refset eller straffet for slike forhold. Ansvarlige personellforvaltere har fått tilgang til å se ilagte refselser, det innføres kontroll av refselser før beordring, og det innføres også en rutine for at Forsvaret melder fra til departementet om refselser og sanksjoner mot militært personell i internasjonale operasjoner, slik at saken raskt kan rapporteres videre til FN.

Andreas Sjalg Unneland (SV) []: Om det skjer seksuelle overgrep mot kvinner i Sør-Sudan eller mot kvinner i det norske forsvaret, vet vi at dette er noe som kan prege mennesker i lang tid, noe de bærer med seg. Da er en viktig del av reparasjonen at saksbehandlingen er betryggende, og at det repareres så langt som det er mulig. En viktig ordning i Norge er voldsoffererstatning, som for mange oppleves som en anerkjennelse av at de er blitt utsatt for en urett. I tillegg har man andre repareringsmekanismer.

Hvilke mekanismer er på plass for å følge opp dem som har blitt utsatt for trakassering i Forsvaret, og å sikre dem en anerkjennelse av det overtrampet de har blitt utsatt for?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: En viktig del av arbeidet med dette er å sikre at varslene blir godt håndtert. Det ligger også mye godt forebyggende i å håndtere varsler, slik at vi veldig tydelig får markert at dette er uakseptabelt, og at det får konsekvenser.

Jeg nevnte i et tidligere svar én endring som allerede er gjennomført når det gjelder oppfølging av varslerne, nemlig at man faktisk blir informert om hva som skjer med varslene. Det var noe som var veldig tydelig etterlyst i de historiene vi fikk høre før sommeren i fjor – man varslet, men så hørte man ikke noe mer. Det er et av de tiltakene som er gjennomført. Det er gjort en del tiltak allerede, og så rigges det en ny varslingskanal i tillegg for å sikre at det nå blir en konsekvent oppfølging av de varslene som kommer. Det mener jeg er et veldig viktig grep for å ivareta varslerne.

Presidenten []: Ine Eriksen Søreide – til oppfølgingsspørsmål.

Ine Eriksen Søreide (H) []: Forsvaret er en av landets viktigste arbeidsplasser. Vi skal ha høy tillit til dem som har det som arbeidsplass, men det skal også være en trygg arbeidsplass for alle. Reaksjonene som har kommet på det som har skjedd, tror jeg har vært voldsomt sterke hos de aller fleste. Jeg tror nok også at den første veien til å få til endring er å erkjenne at det er et problem.

Jeg mener også det er viktige tiltak som har blitt iverksatt. Det har vært viktig for varslernes del. Varslerne skal ha trygghet i å stå fram, og de skal ha trygghet for at varselet følges opp. Og det må være en tydelig linje fra Forsvarets side, et tydelig lederansvar, å fortelle både unge og eldre i Forsvaret hva som er akseptabel atferd og ikke, og at ikke-akseptabel atferd får konsekvenser i Forsvaret, som overalt ellers.

Mitt spørsmål er: Hvilke konkrete frister har forsvarsministeren nå gitt Forsvaret for iverksetting av f.eks. endrede varslingsrutiner og opprydding i en kultur, og hvordan følger Forsvarsdepartementet dette konkret opp?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Jeg er enig i den vurderingen av situasjonen som representanten gir. Dette har vært fulgt opp overfor forsvarssjefen og Forsvaret helt fra de første sakene kom opp våren og forsommeren i fjor. Jeg ba allerede da om en rapport fra forsvarssjefen på viktige tiltak. Det ble satt inn tiltak knyttet til både skolering og kursing av folk med personellansvar og gjennomgang av åpne varsler for kontroll av reaksjoner. Et av de tiltakene som forsvarssjefen kom tilbake på, var en ekstern gjennomgang av varslingsinstituttet, og den kom med rapporten fra PwC. Jeg fikk en ny rapport, som jeg hadde etterlyst, fra forsvarssjefen før jul i fjor, og jeg venter enda en rapport om framdriften av disse tiltakene og en rekke annet fram mot sommeren.

Presidenten []: Grunde Almeland – til oppfølgingsspørsmål.

Grunde Almeland (V) []: Ukulturen i Forsvaret på dette området fortjener en grundig gransking, som også hovedspørsmålsstilleren var inne på. Men det som gjør denne saken så fortvilende, er at det på ingen måte er første gangen vi hører om det. Jeg har selv vært tillitsvalgt i Forsvaret, og jeg har selv fått høre disse historiene. Vi har hatt disse tallene i mange år. Forsvaret har lovet at de skal ta tak i det, de har lovet at de skal få på plass varslingssystemer, men det er ikke blitt gjort. Det at man ikke har tatt tak i det, at man ikke har tatt dette nok på alvor, har også ført til at man etter hvert går inn i en tillitskrise, som man nå ser tallene på, helt konkret, med at færre vil anbefale å gå inn i tjenester og flere er negative til førstegangstjenesten. Kan statsråden redegjøre for hva han selv vil gjøre for å gjenopprette tilliten til Forsvaret?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Det er nok riktig at dette har vært et saksfelt over tid. Vi hadde disse MOST-undersøkelsene, undersøkelser om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret, både fra 2018 og 2020. Jeg kan best svare for de vel ti månedene jeg har vært statsråd, og dette har vært på bordet hele veien i den perioden.

Et viktig bidrag fra meg er å følge opp min underliggende etat, nemlig Forsvaret og forsvarssjefen, knyttet til dette. Jeg viste i mitt forrige svar, som jeg nesten ble ferdig med, til at det rapporteres jevnlig tilbake til meg knyttet til en rekke tiltak.

Så mener jeg det er ting å se på direkte i departementet også. Et eksempel på det er at vi nå reviderer det juridiske rammeverket for disiplinærsaker og arbeider med et nytt forslag til disiplinærlov for Forsvaret. Blant annet vurderer vi innføring av klageadgang for fornærmede i disiplinærsaker, noe som vil styrke deres rettssikkerhet, og vi ser også på terskelen for at disiplinærsaker skal sendes over til sivil påtalemyndighet.

Presidenten []: Dag-Inge Ulstein – til siste oppfølgingsspørsmål.

Dag-Inge Ulstein (KrF) []: Ansatte i Forsvaret er blant dem som oppgir å drikke mest i jobbsammenheng, ifølge en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet, og det er tidligere skrevet en bacheloroppgave fra Krigsskolen for noen år tilbake som viser at halvparten av dem som ble spurt, viser til at det er sterkt drikkepress. Konklusjonene i denne oppgaven viser veldig tydelig, som jeg tror alle her er enig i, at det ikke samsvarer med de verdiene offiserene og Forsvaret ønsker å stille seg bak. Da blir det uforståelig at vi ser rimelig og subsidiert alkohol bli tilbudt rundt om i Forsvarets messer og barer. En dårlig kultur blir på ingen måte bedre av alkohol; det bare forsterker de utfordringene som er der. Også i noen av varslingssakene som har kommet, har vi sett en direkte link nettopp til høyt forbruk av alkohol. Spørsmålet er: Er dette greit? Hva vil forsvarsministeren foreta seg når vi får så tydelig dokumentasjon på den sammenhengen?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Jeg synes at det som tas opp her om alkohol, er et relevant tema knyttet til hele den brede diskusjonen vi har om forholdene i Forsvaret, og om varsling, mobbing og seksuell trakassering. Skjenkestedene i Forsvaret har søkt og fått bevilling på linje med andre som serverer alkohol. Så har nå sjefen i Forsvarsstaben uttalt at man skal vurdere spørsmålene om tilgang og pris på alkohol i Forsvaret. Jeg tror det er klokt.

Jeg er opptatt av at Forsvarets personell skal ivaretas på best mulig måte. Da må man gjøre en helhetsvurdering knyttet til den delen av – for så vidt – velferdsordninger, som skjenketilbudet er, opp mot de forholdene som handler om god kontroll, og at situasjonen rundt alkoholbruk i Forsvaret er ansvarlig. Jeg er trygg på at forsvarssjefen nå vil gjøre vurderinger knyttet til akkurat det.

Presidenten []: Da går vi videre til neste hovedspørsmål.

Marie Sneve Martinussen (R) []: Mitt spørsmål går til barne- og familieministeren, og jeg kan jo begynne med å gratulere statsråden med dagen.

Priskrisen, som rammer hele samfunnet, rammer kvinner spesielt hardt. Det handler om at kvinner tjener mindre enn menn. Vi ser også at de fleste som går på minsteytelser i velferdssektoren, altså arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, er kvinner. Fafo har også gjort en kartlegging av matkøene i landet, og de har sett at to av tre av dem som står i matkø, er nettopp kvinner.

Selv om det er en veldig stor glede å få barn, er det også fryktelig dyrt. Barnetrygden er den måten vi som storsamfunn spleiser på kostnaden og for så vidt arbeidet det er å ha barn. Derfor vil jeg bruke spørretimen den 8. mars til å spørre statsråden litt om barnetrygd. Det har blitt et veldig rart skille i barnetrygden mellom unger som er under seks år og over seks år, der man over natten plutselig 640 kr mindre i måneden bare fordi barnet ditt blir seks år. Dette skillet ble innført av den forrige regjeringen.

Ønsker dagens regjering å videreføre dette skillet? Ser man noen som helst slags logikk i at det skal være billigere å ha en syvåring enn en femåring, eller er dette et skille man ønsker å redusere framover?

Statsråd Kjersti Toppe []: Eg vil gratulera med dagen tilbake til representanten. Dette er eit viktig tema. Når det vert dyrtid, er det ofte kvinner det går ut over, at kvinner utgjer fleirtalet i matkøane, osv.

Når det gjeld barnetrygd, er det jo dette som er forsikringa vår, noko som skal gå til alle, og som skal hindra fattigdom i barnefamiliar. Undersøkingar viser at barnetrygda bidrar til nettopp det. Eg er veldig opptatt av at vi skal vidareføra barnetrygda som ei universell velferdsordning som når ut til alle, uavhengig av bakgrunn. Vi har stolte tradisjonar for det i Noreg.

Når det gjeld det at det i dag er eit markert skilje i barnetrygda mellom dei som er under og over seks år, var det, som representanten sa, eit skilje som vart innført under den førre regjeringa. Ein tok midlar frå dei eldste barna for å finansiera bl.a. fritidskortet. Det vi har gjort i budsjettet for i år, er å prisjustera heile barnetrygda etter budsjettforliket med SV. Vi har òg gjort ei viktig omstilling som gjer at einslege forsørgjarar får ei forsterka barnetrygd, som eg meiner er veldig viktig, for vi veit at der er risikoen stor for å oppleva låginntekt.

Elles er jo spørsmålet frå representanten noko som har med statsbudsjettet å gjera, og eg kan ikkje seia meir om det no. Barn vert jo ikkje billigare med alderen, dei vert dyrare. Samtidig er det kanskje slik at småbarnsforeldre, som har dei minste barna, har ein dårlegare familieøkonomi, som kan vera eit argument for at det er viktig å ha ei stor og god barnetrygd for dei som er under seks år.

Marie Sneve Martinussen (R) []: Jeg vil først takke for det jeg opplever som et forsvar for en universell barnetrygd, som også Rødt støtter. Det er nettopp barnetrygdens effekt på fattigdom som har blitt veldig tydelig på grunn av dette skillet som er innført. I de siste tallene kan man se at det for barn under seks år er en nedgang i antall og andel barn som lever i fattigdom, mens det ikke er det for barn over seks år. Det viser, mener jeg, hvor viktig barnetrygden er. Jeg vil tro at det ikke er noe lettere å være fattig og oppleve utenforskap når man er 13- eller 14-åring enn når man går i barnehage. Jeg skjønner at statsråden ikke kan gi budsjettløfter helt plutselig i mars, men er det et mål å jevne ut det skillet, eller er det et skille som man godtar at har kommet, og tenker at man skal bevare videre?

Statsråd Kjersti Toppe []: Dette er noko vi vurderer og noko eg òg sjølvsagt ser. Det er ikkje opplagt at vi skal ha ei ordning med eit slikt skilje. Eg kunne ønskt at vi hadde éin sats for barnetrygda uavhengig av kor gammal barnet er, og at vi heller kunne koma inn og støtta barnefamiliane på andre måtar når det gjeld spesielle utfordringar, slik vi f.eks. har gjort no med SFO-satsane, der det vert gratis. Det betyr jo mykje òg for dei som er over seks år. Så vi har òg gjort andre prioriteringar som lettar økonomien til barnefamiliar med omsorgsansvar for dei over seks år.

Eg vil òg nemna ei viktig regelendring, og det er at vi endra lova slik at kommunane ikkje lenger kan rekna inn barnetrygd når dei bereknar sosialhjelpa. Det vil koma alle til gode, òg dei som har ungdommar. Det meiner eg òg er ei viktig indirekte styrking av barnetrygda.

Presidenten []: Det blir oppfølgingsspørsmål – først Marie Sneve Martinussen.

Marie Sneve Martinussen (R) []: Takk for svaret. Da tolker i hvert fall jeg det slik at dette solbergske skillet på seks år ikke er noe som regjeringen ønsker å frede, og så er det så klart et spørsmål om hvordan man vil løse det framover.

Statsråden nevnte selv dette med prisregulering, altså at man har prisjustert barnetrygden, men her er jeg ærlig talt litt forvirret. Vi vet jo at i fjor ble prisveksten veldig mye høyere enn man trodde, og det betyr at selv om regjeringen prisjusterte barnetrygden i oktober 2021, har barnetrygden gjennom 2022 blitt mye mindre verd. Det er snakk om opptil 1 000 kr i året, og staten har spart mange hundre millioner på at barnetrygden ble mindre verd i fjor.

Nå sier man at man skal prisjustere barnetrygden i år, men da lurer jeg på: Er det et mål for regjeringen at barnetrygden ikke skal bli mindre verd? Eller er man komfortabel med at den prisveksten man hadde i fjor, i realiteten har spist opp deler av barnetrygden, slik at den nå er mindre verd enn den var under den forrige regjeringen?

Statsråd Kjersti Toppe []: Det er ikkje eit mål for regjeringa at barnetrygda skal verta mindre verd. Det vil koma ei sak om dette i revidert nasjonalbudsjett der vi oppjusterer desse prisanslaga, og vi tar utgangspunkt i at det òg skal gjelda barnetrygd.

Til korleis det da vert i dei neste statsbudsjetta: Det er jo mange regjeringar som har nytta anledninga til å vidareføra barnetrygda nominelt i veldig mange år, slik at ho er blitt svekt over tid. Så har vi fått eit løft dei siste åra, som eg tenkjer var veldig viktig, og som vi òg – som representanten seier – kan sjå effektane av, særleg for barnefamiliar som har omsorg for barn under seks år, slik at barnetrygda betyr noko.

Det er jo slik at alt er ei budsjettprioritering, men i Hurdalsplattforma har vi sagt at vi skal prioritere dei universelle velferdsordningane som når ut til alle barn, og eg tenkjer at barnetrygda er nettopp ei slik god ordning.

Presidenten []: Marie Sneve Martinussen – til oppfølgingsspørsmål.

Marie Sneve Martinussen (R) []: Jeg nevnte i sted at 115 000 barn vokste opp i fattigdom, og vi vet at det å være enslig forsørger er noe av det som medfører størst fare for å havne i den statistikken. Det er jo slik at 95 pst. av de enslige forsørgerne i Norge er damer, så det er oftere mor som blir sittende alene med barnet. Derfor mener jeg at det også er en viktig kvinnesak å styrke de økonomiske rammene for enslige forsørgere. Jeg er klar over at regjeringen har gjort noen endringer i barnetrygden som gjør at noen enslige forsørgere får litt mer, men de fleste får ikke noe mer.

I den priskrisen vi står i nå, lurer jeg på: Er statsråden og regjeringen komfortabel med innsatsen overfor enslige forsørgere, eller frykter man at dette er en fattigdom som vokser, og som vil fortsette å vokse?

Statsråd Kjersti Toppe []: Eg kan forsikra representanten om at vi vil ha eit særskilt fokus på einslege forsørgjarar, og det har vi òg hatt. Eg er heilt klar over at det er ein stor risiko for at einslege forsørgjarar hamnar i ein situasjon der ein lever i vedvarande låginntekt. Det er utruleg viktig for å førebyggja det at barn veks opp i fattigdom, at vi sørgjer for gode ordningar for einslege forsørgjarar.

Det var ikkje berre ein liten auke for einslege forsørgjarar: Alle får 5 000 kr meir. Det ligg i budsjettforliket med SV, der vi gjorde ei omlegging slik at vi tok vekk skattefrådraget, og dei som ikkje kan utnytta skattefrådraget fullt ut, får ein stor auke. Dei einslege forsørgjarane som tente minst, får no altså ein historisk auke i barnetrygda. Det synest eg er veldig bra, og eg trur det kan hjelpa mange, spesielt i den dyrtida som vi lever i no.

Presidenten []: Vi går videre til neste hovedspørsmål.

Ine Eriksen Søreide (H) []: Modum Bad har gjennom mange år bygd opp et veldig omfattende behandlingstilbud for skadde veteraner i Forsvaret. Dette behandlingstilbudet er bygd opp gjennom en systematisk og langsiktig utprøving av hva som fungerer, og hva som ikke fungerer, og i perioden med fritt behandlingsvalg økte Modum Bad kapasiteten sin fra 2015.

Når regjeringa nå har tatt den ideologiske kampen mot valgfrihet videre og fjernet fritt behandlingsvalg, vil Modum Bad etter all sannsynlighet måtte kutte så mye som 3 000 liggedøgn. Det vil også føre til at behandlingstida for veteraner på Modum Bad øker med 18 uker, fra 51 uker til ca. 69 uker, og dette vil ramme veteranene i veldig sterk grad. Modum Bad er en av få institusjoner i Norge med kompetanse på behandling av nettopp skadde veteraner, og det er ikke noe tilsvarende tilbud i dag for veteraner i det offentlige helsevesenet. Det vil også tydelig ramme traumeavdelingen, der mange av pasientene med hardest skader kommer inn, og de som trenger denne behandlingen mest. Det er jo spesielt at denne villede politikken fra regjeringas side rammer veteranene som gruppe så hardt; de leter jo tilbake til et liv med både livsmestring og livskvalitet. Mitt spørsmål er hvordan statsråden synes at dette bortfallet av eller dårligere tilbudet for veteraner er?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Her tar representanten Ine Eriksen Søreide opp et tema knyttet til helseministerens portefølje, om fritt behandlingsvalg i helsevesenet, og jeg skal ikke begi meg dypt inn i den tematikken. Men den debatten handler jo om hvordan det samlede helsevesenet vårt skal utvikles i årene framover, om det er sånn at private aktører kan etablere tilbud uavhengig av samlede vurderinger knyttet til de offentlige helsebudsjettene. Det jo det dette handler om. Spørsmålet er da: Hva er det som på lang sikt gir oss det beste samlede helsetilbudet til befolkningen i Norge? Jeg har ingen spesielle vurderinger akkurat her og nå knyttet til hvordan dette slår ut for ulike pasientgrupper. Det er jo de regionale helseforetakene som har ansvaret for å forme det samlede helsetilbudet til den norske befolkningen, inkludert våre veteraner.

Ine Eriksen Søreide (H) []: Det er altså regjeringa som har ansvaret for den samlede helsepolitikken, og dette er en beslutning regjeringa har tatt i fellesskap, nemlig at man skal oppheve fritt behandlingsvalg. Jeg er ganske overrasket over at en statsråd med ansvaret for oppfølgingen av en så stor pasientgruppe ikke har satt seg inn i hvilke konsekvenser det kommer til å få. Realiteten er at for dem som blir henvist fra det offentlige til Modum Bad, vil tilbudet fortsatt være gratis, men bortfallet av fritt behandlingsvalg gjør at man ikke lenger har noen garanti for å få tilbudet i seg selv. Dessuten vil jo de som ikke henvises dit av det offentlige, oppleve at de må betale for dette tilbudet, og det vil da opprette et klasseskille mellom dem som har råd til å få behandling på Modum Bad, og de som ikke har råd til det. De skadde veteranene er i mange tilfeller de som også sliter økonomisk og på andre måter, og som dermed ikke har råd til å gjøre dette.

Hva vil statsråden foreta seg for å sikre behandlingstilbudet til veteraner ved Modum Bad?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Jeg er veldig opptatt av at det er det offentlige som skal beslutte rammene for det samlede helsevesenet vi har, og jeg mener at det er det som legger grunnlaget for at vi over tid sikrer at vi har det beste helsetilbudet til den norske befolkningen, inkludert veteraner. Det kan ikke være sånn at private aktører kan etablere ulike helsetilbud uavhengig av de samlede prioriteringene i det offentlige helsevesenet.

Ine Eriksen Søreide (H) []: Det er det offentlige som skal beslutte rammene, og det er regjeringa som sitter på toppen av det offentlige. Det er jo ikke sånn at Modum Bad eller andre institusjoner bare etablerer tilbud uavhengig av økonomiske rammer eller retningslinjer. De har etablert et tilbud nettopp fordi det var mulig med fritt behandlingsvalg. Så tas fritt behandlingsvalg bort, og det betyr at veteraner som har behov for behandling på Modum Bad, enten ikke får tilbudet, får en betydelig økt ventetid eller må betale for tilbudet selv. Det mener jeg det er ganske oppsiktsvekkende at regjeringa ikke har gått inn i og vurdert før de tok den ideologiske kampen for mindre valgfrihet og fjernet det frie behandlingsvalget – at man ikke så hvilke konsekvenser det vil ha.

Jeg spør nok en gang: Hvordan skal regjeringa nå ivareta disse veteranene – som enten ikke har et annet tilbud i det offentlige, eller som nå må betale for det tilbudet de får på Modum Bad – på en måte som gjør at veteranene får den behandlingen og den tryggheten de har krav på?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Her er det opplagt ideologiske skillelinjer, og spørsmålet er da om det er rett at private kan etablere tilbud uten å ha avtale med det offentlige helsevesenet, som skal finansiere det, og sender regningen videre til det offentlige helsevesenet. Spørsmålet er hva som over tid gir oss det best samlede helsetilbudet, inkludert for våre veteraner. Regjeringen har et tydelig standpunkt til det: Ja, vi kan bruke private også i privat helsesammenheng, men da må det skje etter avtaler med det offentlige, slik at det blir gjort helhetlige prioriteringer for å sikre den norske befolkningen et best mulig helsetilbud.

Presidenten []: Det blir oppfølgingsspørsmål – Ine Eriksen Søreide.

Ine Eriksen Søreide (H) []: Her er det gjort avtale med det offentlige. Det er jo det som er hele poenget med fritt behandlingsvalg, at man som pasient kan ta med seg retten man har til behandling, også til et privat tilbud og at det offentlige betaler. Det er nesten helt utrolig at regjeringas representant står her og sier at det virker som institusjoner har opprettet et behandlingstilbud i privat regi uten at det er avklart med det offentlige. Dette tilbudet kom jo på plass nettopp på grunn av fritt behandlingsvalg, nettopp på grunn av avtaler med det offentlige helsevesenet. Det eneste som nå skiller dette fra slik det var tidligere, er nettopp at de veteranene det er snakk om, ikke lenger kan ta med seg en rett til den behandlingen som fungerer best. Man skal altså henvises til et tilbud i det offentlige som ikke er godt nok, ikke bygd ut nok. Og det var et av problemene med å fjerne fritt behandlingsvalg fra 1. januar – at det er ikke tilsvarende tilbud i det offentlige. Det andre er at veteraner som fortsatt ønsker å bruke Modum Bad, i stor grad enten må vente veldig mye lenger eller betale for dette selv. Syns statsråden det er rimelig?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Jeg vil presisere at vi har fritt sykehusvalg i Norge. Man kan velge hvor man skal behandles, men premisset er at det enten skal skje i et offentlig sykehus eller hos private aktører som har avtale med det offentlige, slik at dette er prioritert i en samlet ramme for hvordan vi bruker ressursene i helsevesenet. Det er det som er det grunnleggende utgangspunktet, og jeg viser til forslaget som er fremmet knyttet til det.

Presidenten []: Silje Hjemdal – til oppfølgingsspørsmål.

Silje Hjemdal (FrP) []: For kort tid siden var vi begge på veterankonferansen, der gode ting som gjøres på veteranfeltet, diskuteres – også utfordringer. I etterkant har jeg hatt dialog med bl.a. SIOPS, som nå frykter at veteranarbeidet skal bli betydelig svekket om veterantjenesten legges inn under Forsvarets personell- og vernepliktssenter. I verste fall frykter man at dette er en nedprioritering av veteranarbeidet. Derfor lurer man på om denne reorganiseringen er politisk forankret, og derfor blir mitt spørsmål: Mener statsråden at en omorganisering, og kanskje flytting, av veterantjenesten er til det beste for landets veteraner?

Statsråd Bjørn Arild Gram []: Regjeringen er veldig opptatt av å ha en aktiv, god veteranpolitikk. Derfor jobber vi nå med en ny tiltaksplan for veteraner for å følge opp bredt, knyttet til de behovene veteranene har. En prioritert satsing har allerede vært å styrke forskningen knyttet til veteransakene.

Jeg tror ikke det er noen grunn til å overdrive betydningen av den konkrete saken som representanten her nevner. Det handler altså om hvor en forankrer Forsvarets veterantjeneste – om den ligger under Forsvarets fellestjenester, eller om den ligger under Forsvarets personellforvaltning. Det er gode argumenter for at det siste er vel så naturlig som det første.

Så vidt jeg vet, handler dette da om en endring i organisatorisk tilknytning, ikke om en fysisk flytting av folk som jobber med dette temaet.

Presidenten []: Vi går videre til neste hovedspørsmål.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) []: I årene 1932–1933 begikk Sovjetunionen et folkemord i Ukraina. Folkemordet er kalt holodomor og betyr drap ved sult. Under ledelse av generalsekretæren i det sovjetiske kommunistpartiet ble det igangsatt tvangskollektivisering av landbruket i Ukraina. All eiendom ble konfiskert, og landeierne ble tvunget til å arbeide på kollektivbruk. Avlingene som ble produsert, var underlagt kvoter som skulle leveres til det sovjetiske regimet i Moskva. Størrelsen på kvotene økte stadig. Til slutt ble alle avlinger beslaglagt, og den systematiske utsultingen var et faktum.

Den katastrofale hungersnøden var Stalins brutale forsøk på å knuse ukrainsk identitet og nasjonalfølelse. Den var menneskeskapt og ikke ulikt det vi opplever i dag. Ukrainere har helt siden selvstendigheten i 1991 bedt verdenssamfunnet om å definere holodomor som et folkemord. For Ukraina er utsultingen et nasjonalt traume, og selv nå, 90 år senere, forfølges ukrainere av historiens brutalitet.

En internasjonal anerkjennelse av holodomor som et folkemord oppleves som en oppreisning for det ukrainske folk. Nettopp derfor er det så viktig å få vedtatt det nå – når Russland igjen forsøker å utslette ukrainsk selvstendighet. Per i dag er det 24 land som har anerkjent holodomor som et folkemord. Europaparlamentet har gjort det samme, og oppfordrer alle EU-land til å følge etter. Parlamentets komité, som har behandlet spørsmålet, skriver at man fordømmer de kriminelle handlingene fra det totalitære Sovjet-regimet som førte til folkemord på millioner av ukrainere.

Fremskrittspartiet har fremmet et representantforslag om dette spørsmålet, og i utenriksministerens svar til komiteen forsøker ministeren å problematisere anerkjennelsen av folkemordet og vikler seg inn i formaliteter. Utenriksministeren konkluderer med at regjeringen ikke støtter forslaget. Står regjeringen fast ved at den ikke vil anerkjenne holodomor som et folkemord?

Utenriksminister Anniken Huitfeldt []: Holodomor var en forferdelig, katastrofal hungersnød som rammet det ukrainske folket, og snakker man med ukrainske familier, vil veldig mange ha forferdelige minner fra en tid hvor mange millioner måtte bøte med livet, mange av dem i de områdene som nå er under russisk angrep.

Når jeg ikke er tilhenger av en politisk erklæring på dette området, skyldes det at dette er en prinsipiell linje som ikke har noe med at vi vikler oss inn i saker og ting, men at vi holder oss til det samme prinsippet uansett. Det er at begrepet folkemord er definert i FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Da kommer spørsmålet om at dersom dette skal være definert som et folkemord, må det opp for en domstol, og da må også bevisene legges fram. Det som er situasjonen når det gjelder denne forferdelige hungersnøden, er at noen historikere mener at den ble startet med en hensikt om å utrydde den ukrainske befolkningen eller ukrainske bønder – altså at det var bøndene det var hensikten å utrydde – og andre mener at dette var en katastrofal følge av en brutal, kommunistisk tvangskollektivisering av jordbruket som følge av Stalins totalitære regime. Uansett fikk dette katastrofale konsekvenser.

Men den samme prinsipielle linja har ligget fast, også når Fremskrittspartiet har sittet med justisministeren, i spørsmål som er knyttet til Kinas overgrep mot uigurene, overgrep mot armenerne i Det osmanske rike og ISILs overgrep mot jesidiene: at dette er begrep som vi ikke erklærer politisk, men som det er opp til domstolen og historikere å avgjøre.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) []: Jeg ber utenriksministeren om å slutte med å skylde på Fremskrittspartiet – det skjedde også i forrige innlegg.

Katastrofalt og forferdelig, ja, det er riktig, men altså ikke folkemord. I en formell henvendelse fra den ukrainske ambassaden i Oslo til utenriks- og forsvarskomiteen ber charge d'affaires Hontsjarevytsj om at Stortinget anerkjenner holodomor som et folkemord. Hontsjarevytsj skriver at i lys av Russlands brutale militære angrep på Ukraina i fjor gjenskapes Russlands ønske om å fjerne ukrainsk identitet. Kulturen skal slettes, språket skal fjernes, opposisjonen skal kveles, og landet skal innordne seg Russland.

Den norske regjeringen, derimot, skriver at det er historisk usikkerhet om hvorvidt utsultingen var bevisst utryddelsespolitikk, og at definisjonen av folkemord i FN ikke er vedtatt før 1948, så siden utsultingen i Ukraina skjedde i 1932–1933, kan man ikke anvende vedtak med tilbakevirkende kraft. Videre skriver regjeringen at den vil overlate definisjonen til historikere og relevante internasjonale domstoler.

Mener regjeringen at den er mer kvalifisert enn ukrainske myndigheter til å definere holodomor?

Utenriksminister Anniken Huitfeldt []: Jeg skylder da ikke på Fremskrittspartiet, jeg bare viser i denne og den forrige saken til at det er én type prinsipper Fremskrittspartiet har i regjering, og en annen når de kommer på Stortinget, og at det er en viss dissonans mellom de to standpunktene.

Jeg mener det er utrolig viktig at dette er juridiske begreper, og at vi, når vi ser at mennesker utsettes for forferdelige lidelser, ikke baserer det å anvende folkerettslige begreper på en politisk overbevisning. Det gjør jo ikke holodomor til en mindre brutal handling, uansett om det var et ønske om å utrydde ukrainere som folkegruppe eller en forferdelig kommunistisk tvangskollektivisering som var årsaken til at så mange millioner mennesker måtte bøte med livet.

Jeg har gjort det norske standpunktet kjent for den ukrainske utenriksministeren, og han vet at vi behandler de spørsmålene på den måten som vi gjør.

Presidenten []: Det blir oppfølgingsspørsmål – Christian Tybring-Gjedde.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) []: Dette var flaut av utenriksministeren, må jeg si. At Norge i motsetning til de fleste av våre samarbeidsland leter etter formaliteter og juridiske hemsko for ikke å gi ukrainerne det moralske løftet de ber om, viser mangel på lederskap og evne til å forstå og tolke historien. Av de 24 landene som har valgt å anerkjenne holodomor som folkemord, finner vi bl.a. USA og Tyskland, ja, sågar Ungarn. Den tyske Bundestag uttaler følgende:

«From today’s point of view, the historical-political classification as genocide is obvious. The German Bundestag shares this classification.»

Senatet i USA er enda tydeligere.

Regjeringen kommer altså til en diametralt ulik konklusjon enn alle andre land som har behandlet spørsmålet. Er det en samlet regjering som står bak utenriksministerens konklusjon, eller er dette spørsmål regjeringen har overlatt til utenriksministeren?

Utenriksminister Anniken Huitfeldt []: Nå sier jo representanten selv at det ikke er regjeringen i disse landene han henviser til, som har definert dette som folkemord. Det er Senatet, det er Bundestag, det er andre. Det er forskjell på hva en regjering sier, og hva man sier i parlamentene. I Norge har det vært stor grad av samsvar mellom hva som har blitt sagt fra parlamentets side, og fra regjeringens side. Regjeringen står selvfølgelig bak dette standpunktet, og det har vært standpunktet over flere år, også den gangen Fremskrittspartiet hadde justisministeren – selv om representanten ikke liker at jeg minner ham på det.

Det gjør ikke denne forferdelige hungersnøden noe bedre at vi ikke har en politisk erklæring av det, men dette er altså spørsmål som er definert i folkemordkonvensjonen, som kom på plass etter annen verdenskrig. Vi har definert forhold som folkemord når den internasjonale domstolen har gjort det, bl.a. når det gjelder Srebenica. Det er basert på den type mekanismer, som er grunnlaget for hva vi gjør.

Presidenten []: Vi går videre til neste hovedspørsmål.

Turid Kristensen (H) []: Spørsmålet mitt går til barne- og familieminister Toppe.

Barnevernets viktigste oppgave er å beskytte de mest sårbare barna blant oss, og barnas beste skal alltid komme i første rekke. Barn og unge er forskjellige og har ulike og sammensatte behov, og riktig hjelp til riktig tid må være det viktigste, viktigere enn hvem som tilbyr hjelpen. Målet må være høy kvalitet, valgfrihet og at vi klarer å møte det enkelte barns behov. I dag er det stor mangel på fosterhjem, alvorlige rekrutteringsutfordringer, og mange barn må vente altfor lenge før de får hjelp. I Hurdalsplattformen sier regjeringen at en gradvis vil fase ut store kommersielle aktører innenfor barnevernet. Målet er at disse skal være faset ut innen 2025, men det er allerede vedtatt at kommunene fra 1. juli 2023 ikke kan plassere barn i et fosterhjem som har inngått avtale med en privat tjenestetilbyder.

Da Barne- og familiedepartementet ba Bufdir om å lage modeller for utfasing av kommersielle aktører og regne på hvor mye det ville koste, svarte Bufdir at det var urealistisk å fase ut de private innen 2025. Nå er tidsrammen ytterligere snevret inn. Bufdir uttalt at de per i dag trenger de kommersielle aktørene for å kunne oppfylle bistandsplikten, altså plikten Bufdir har til å finne et egnet sted til barn som må plasseres utenfor hjemmet. Regjeringen og statsråden velger tilsynelatende ikke å forholde seg til sin egen fagetat.

Mitt spørsmål til statsråden er derfor: På hvilket faglig grunnlag er det bestemt at det skal strammes inn på bruken av private aktører i barnevernet og rekruttering av fosterhjem?

Statsråd Kjersti Toppe []: Det var veldig mange unøyaktigheiter i innlegget til representanten, ein blandar saman litt ulike ting og seier ting som faktisk ikkje er rett. Regjeringa har i Hurdalsplattforma sagt at vi ønskjer å fasa ut dei kommersielle tilbydarane i barnevernet generelt. Vi har ikkje sagt at det skal skje innan 2025. Eg har mange gonger presisert at dette må skje på ein måte som varetar barna og tilbodet til barna. Samtidig og forut for dette må vi byggja opp det offentlege tilbodet, som vart bygd ned da Høgre styrte barnevernet, og vi må styrkja dei ideelle, som heller ikkje fekk dei vilkåra dei trong, da Høgre styrte. Det er fordi vi meiner det er så viktig at vi iallfall har den grunnkapasiteten i det offentlege barnevernet til å tilby hjelp til dei barna som har dei største behova. Der er vi ikkje i dag på grunn av at Høgre, da dei styrte, prioriterte ei privatisering av barnevernet.

Det som skjer 1. juli 2023, gjeld fosterheimar, og det gjeld ein ny regel om at når kommunane skal rekruttera fosterheim, må dei gjera den avtalen med fosterheimen sjølve, ikkje via ein privat tilbydar. Sjølv etter at den lovreguleringa trer i kraft, vil private kunna hjelpa til med å rekruttera fosterheim. Dei kan hjelpa til med oppfølging, rettleiing, avlasting, men den direkte juridiske avtalen må kommunen gjera direkte med fosterheimen. Det handlar om rettssikkerheit og kvalitet, for vi har ansvaret for desse ungane, og det ansvaret må kommunen ta på alvor.

Turid Kristensen (H) []: Jeg vet ikke hva som er mest unøyaktig. 2025 har vært et av forslagene som har vært hørt, og som har blitt slått ned, bl.a. av egen fagetat, og jeg hørte ikke noe svar på hvilke faglige råd som faktisk ligger til grunn. Det er heller ikke riktig at Høyre har bygget ned den offentlige barnevernstjenesten, men vi ønsker et best mulig tilbud, og derfor bør vi være åpne for alle aktører.

Nå er det jo ikke bare Bufdir som har uttrykt sin bekymring over regjeringens politikk. Det har også KS, Norsk Fosterhjemsforening, Barneombudet og Akademikerforbundet gjort. De har påpekt hvor viktig det er at endringene må konsekvensutredes, og at private tilbud ikke kan fjernes før et nytt er på plass. Regjeringen skal senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett legge fram en plan for hvordan dette skal gjøres, og det er mindre enn to måneder til. Kan statsråden redegjøre for hvilket arbeid som pågår for å få på plass denne planen? Og hvordan vil regjeringen sørge for at Bufetat og kommunene settes i stand til å rekruttere fosterhjem som tidligere har hatt avtaler med private leverandører?

Statsråd Kjersti Toppe []: Det ligg grundige faglege råd bak den omstillinga som vi ønskjer å gjera no, og det låg klart ein plan for det området, som Høgre faktisk var med på og hadde bedt om da dei sat og styrte. Dette gjeld jo at i dag er vi totalt avhengige av private kommersielle i tilbodet til barn med dei største behova, altså dei som treng mest hjelp av helsevesenet, som treng andre tilbod, og der har sju av ti plassar vore i kommersiell privat regi. Sånn kan vi ikkje fortsetja. Det er god fagleg grunngiving for at vi må byggja opp kapasiteten i det offentlege, så vi kan ta hand om desse ungane på ein betre måte enn i dag, og vi har fått mange gode tilbakemeldingar på at det er viktig å gjera den jobben.

Presidenten []: Det blir oppfølgingsspørsmål – Turid Kristensen.

Turid Kristensen (H) []: Jeg synes ikke at jeg fikk svar på hvilken plan som foreligger, og hvordan man skal erstatte de private. Jeg er kjent med at Barneombudet er sterkt bekymret for akkurat det samme og har henvendt seg til departementet med omtrent de samme spørsmålene. Det kan ikke sies at det foreligger faglige råd når det gjelder den framgangsmåten regjeringen nå legger opp til, når Bufdir er så tydelig som det det er. Og poenget: Dagbladet hadde en undersøkelse som viste at 380 barn venter på f.eks. fosterhjemsplass, og 175 har ventet på det i over ett år. Noe av grunnen til at man har fått bygget opp denne private kapasiteten, handler om at de er til stede i hele landet, og det er også uttrykt stor bekymring for om disse institusjonsplassene og tilbudene vil kunne bygges opp innen de tidsfristene som regjeringen legger opp til. Jeg vil gjerne spørre statsråden igjen: Hvilken plan vil statsråden legge på bordet innen revidert nasjonalbudsjett som kan trygge både Bufetat og kommunene på at kapasiteten vil være tilstrekkelig etter endringene?

Statsråd Kjersti Toppe []: Vi har heile tida vore tydelege på at måten vi skal gjera dette på, er at omstillinga skal skje gradvis. Vi har fått greidd ut kva som kan vera mogleg, men omstillinga skal skje på ein måte som varetar tilbodet til ungane, dvs. at vi kan ikkje fasa ut dei private kommersielle før vi har fått bygd opp eit betre offentleg tilbod og fått ein vekst i ideell sektor, som eg meiner kan vera ein erstattar for dei private kommersielle plassane. Vi skal fremja ei sak innan revidert nasjonalbudsjett som viser korleis dette skal skje. Men det er ikkje så vanskeleg som representanten gir inntrykk av no, for det handlar om at vi har underkapasitet i det offentlege barnevernet. Den kapasiteten skal vi styrkja, og da kan vi fasa ut dei private kommersielle. Det skal skje gradvis, men det er det beste for kvaliteten i barnevernet på sikt.

Presidenten []: Den muntlige spørretimen er nå omme.