Stortinget - Møte torsdag den 13. april 2023

Dato: 13.04.2023
President: Ingrid Fiskaa

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [14:08:46]

Referat

 • 1. (319) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon) (Lovvedtak 46 (2022–2023))

  • 2. lov om endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig støttetiltak mv.) (Lovvedtak 44 (2022–2023))

  – er sanksjonert under 31. mars 2023

  Samr.: Vert lagd ved protokollen.

 • 2. (320) Endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasninger til ny omstillingsstønad fra folketrygden) (Prop. 72 L (2022–2023))

 • 3. (321) Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger til reglene om nye etterlatteytelser) (Prop. 77 L (2022–2023))

 • 4. (322) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Aleksander Stokkebø, Henrik Asheim, Anna Molberg, Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Dag-Inge Ulstein og Ingunn Foss om å styrke a-krimsentrene (Dokument 8:198 S (2022–2023))

  Samr.: Nr. 2–4 vert sende arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5. (323) Fullmakt til å inngå ein tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs frå første fase av Sørlege Nordsjø II (Prop. 93 S (2022–2023))

 • 6. (324) Utbygging og drift av Yggdrasil-området og Fenris, samt videreutvikling av Valhall, med status for olje- og gassvirksomheten mv. (Prop. 97 S (2022–2023))

 • 7. (325) Endringer i energiloven og naturgassloven (overskuddsvarme, energikartlegging, måling og fakturering) (Prop. 100 L (2022–2023))

 • 8. (326) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Lan Marie Nguyen Berg og Kristoffer Robin Haug om en bærekraftig tildeling av kraft (Dokument 8:195 S (2022–2023))

 • 9. (327) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Kristoffer Robin Haug og Lan Marie Nguyen Berg om en nærenergireform (Dokument 8:197 S (2022–2023))

 • 10. (328) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Birgit Oline Kjerstad og Kari Elisabeth Kaski om klimatiltak som monner (Dokument 8:202 S (2022–2023))

  Samr.: Nr. 5–10 vert sende energi- og miljøkomiteen.

 • 11. (329) Endringer i energiloven (energitilstand i bygninger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 135/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/31/EU om bygningers energiytelse (Prop. 96 LS (2022–2023))

  Samr.: Vert send energi- og miljøkomiteen, unnateke B, som vert send energi- og miljøkomiteen som legg sitt utkast til tilråding fram for utanriks- og forsvarskomiteen til fråsegn før innstilling vert lagd fram.

 • 12. (330) Endringer i barnelova mv. (krav om barneomsorgsattest) (Prop. 79 L (2022–2023))

 • 13. (331) Lov om omsetning av bøker (bokloven) (Prop. 82 L (2022–2023))

 • 14. (332) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Hege Bae Nyholt og Tobias Drevland Lund om en opptrappingsplan for barnetrygden (Dokument 8:201 S (2022–2023))

  Samr.: Nr. 12–14 vert sende familie- og kulturkomiteen.

 • 15. (333) Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2022 (Dokument 9 (2022–2023))

 • 16. (334) Statens pensjonsfond 2023 (Meld. St. 17 (2022–2023))

 • 17. (335) Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven mv. (bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter) (Prop. 83 L (2022–2023))

 • 18. (336) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Ingrid Fiskaa, Freddy André Øvstegård og Audun Lysbakken om å oppdatere pengepolitikken (Dokument 8:209 S (2022–2023))

 • 19. (337) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mudassar Kapur, Heidi Nordby Lunde og Helge Orten om en supplerende utredning av skatteutvalgets forslag til skattelegging av bolig og fast eiendom (Dokument 8:214 S (2022–2023))

  Samr.: Nr. 15–19 vert sende finanskomiteen.

 • 20. (338) Folkehelsemeldinga - Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar (Meld. St. 15 (2022–2023))

 • 21. (339) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Svardal Bøe, Sandra Bruflot og Tone Wilhelmsen Trøen om bruker- og pårørendeundersøkelser i helse- og omsorgstjenesten (Dokument 8:217 S (2022–2023))

 • 22. (340) Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal) (Prop. 91 L (2022–2023))

 • 23. (341) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ane Breivik, Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Guri Melby om å la kommunene selv regulere konsum av alkohol på offentlig sted (Dokument 8:224 S (2022–2023))

  Samr.: Nr. 20–23 vert sende helse- og omsorgskomiteen.

 • 24. (342) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Kristoffer Robin Haug og Lan Marie Nguyen Berg om legalisering av cannabis (Dokument 8:208 S (2022–2023))

  Samr.: Vert sendt helse- og omsorgskomiteen, unnateke forslag 1, som vert behandla etter forretningsordenen § 39 andre ledd bokstav e (avvist).

 • 25. (343) Endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemmel om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom) (Prop. 84 L (2022–2023))

 • 26. (344) Endringer i arveloven mv. (ansvaret for arvelaterens forpliktelser) (Prop. 86 L (2022–2023))

 • 27. (345) Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten mv.) (Prop. 87 L (2022–2023))

 • 28. (346) Lov om informasjonstilgang m.m. for det uavhengige utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Baneheia-utvalget) (Prop. 98 L (2022–2023))

 • 29. (347) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Mímir Kristjánsson og Seher Aydar om kriminalomsorgsløft (Dokument 8:200 S (2022–2023))

 • 30. (348) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Audun Lysbakken og Marian Hussein om å styrke rettshjelpstilbudet for innsatte gjennom en advokatordning for fengslene (Dokument 8:205 S (2022–2023))

 • 31. (349) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kari Elisabeth Kaski og Kathy Lie om mer rettferdig inkasso og gjeld i dyrtid (Dokument 8:215 S (2022–2023))

 • 32. (350) Endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll og lovens virkeområde) (Prop. 95 L (2022–2023))

  Samr.: Nr. 25–32 vert sende justiskomiteen.

 • 33. (351) Endringer i våpenloven (unntak fra taushetsplikten) og samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1423 om systematisk elektronisk utveksling av opplysninger om avslag på søknad om tillatelse til erverv eller innehav av enkelte typer skytevåpen (videreutvikling av Schengen-regelverket) (Prop. 99 LS (2022–2023))

  Samr.: Vert send justiskomiteen, unnateke B, som vert send justiskomiteen som legg sitt utkast til tilråding fram for utanriks- og forsvarskomiteen til fråsegn før innstilling vert lagd fram.

 • 34. (352) Endringer i integreringsloven mv. (presiseringer) (Prop. 73 L (2022–2023))

 • 35. (353) Lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret (Prop. 85 L (2022–2023))

 • 36. (354) Endringer i lov om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføring mv.) (Prop. 90 L (2022–2023))

 • 37. (355) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Tobias Drevland Lund om å bedre boligkvalitet og å gjøre flere boliger tilgjengelige for helårsbeboere (Dokument 8:196 S (2022–2023))

 • 38. (356) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold, Andreas Sjalg Unneland og Marian Hussein om reform av UNE (Dokument 8:210 S (2022–2023))

 • 39. (357) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad og Ingvild Wetrhus Thorsvik om fleire staduavhengige jobbar i statsforvaltinga (Dokument 8:212 S (2022–2023))

 • 40. (358) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Birgit Oline Kjerstad, Grete Wold og Ingrid Fiskaa om marine grunnkart i kystsona (Dokument 8:220 S (2022–2023))

  Samr.: Nr. 34–40 vert sende kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 41. (359) Riksrevisjonens årsrapport for 2022 (Dokument 2 (2022–2023))

 • 42. (360) Sjøfartsdirektoratets arbeid med å fremme gode arbeids- og levevilkår til sjøs (Dokument 3:9 (2022–2023))

  Samr.: Nr. 41 og 42 vert sende kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 43. (361) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes om et bærekraftig og langsiktig havbruk (Dokument 8:216 S (2022–2023))

 • 44. (362) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anna Molberg, Alfred Jens Bjørlo, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ingunn Foss, Lene Westgaard-Halle og Tor André Johnsen om strengere straff for alvorlig dyrekriminalitet (Dokument 8:219 S (2022–2023))

 • 45. (363) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Westgaard-Halle, Alfred Jens Bjørlo, Helge Orten, Anna Molberg, Tage Pettersen og Grunde Almeland om å dempe prisveksten på mat og styrke konkurransen i verdikjeden for dagligvarer (Dokument 8:222 S (2022–2023))

  Samr.: Nr. 43–45 vert sende næringskomiteen.

 • 46. (364) Endringer i register- og foretakslovgivningen mv. (digitale verktøy og prosesser, gebyrstruktur og tilknytningskrav) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 270/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1151 (digitaliseringsdirektivet) (Prop. 76 LS (2022–2023))

  Samr.: Vert send næringskomiteen, unnateke B, som vert send næringskomiteen som legg sitt utkast til tilråding fram for utanriks- og forsvarskomiteen til fråsegn før innstilling vert lagd fram.

 • 47. (365) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ane Breivik, Grunde Almeland og Guri Melby om innføring av lobbyregister for Stortinget (Dokument 8:223 S (2022–2023))

  Samr.: Vert sendt Stortingets presidentskap.

 • 48. (366) Endringar i taubanelova og tivolilova (undersøking av ulykker og hendingar) (Prop. 74 L (2022–2023))

 • 49. (367) Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 i Agder (Prop. 88 S (2022–2023))

 • 50. (368) Endringer i utbyggingen og bompengeopplegget for E39 Kristiansand vest - Røyskår i Agder fylke (Prop. 89 S (2022–2023))

 • 51. (369) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Helge André Njåstad, Bengt Rune Strifeldt og Morten Stordalen om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet (Dokument 8:193 S (2022–2023))

 • 52. (370) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Bård Hoksrud om bedre veisikkerhet (Dokument 8:194 S (2022–2023))

 • 53. (371) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om å øke trafikksikkerheten for skolebusser, lastebiler og øvrig tungtransport (Dokument 8:199 S (2022–2023))

 • 54. (372) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen og Frank Edvard Sve om billigere vei- og kollektivtrafikk uten bompenger (Dokument 8:203 S (2022–2023))

 • 55. (373) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen og Mímir Kristjánsson om akutte tiltak mot sosial dumping i drosjenæringen (Dokument 8:206 S (2022–2023))

 • 56. (374) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby, Grunde Almeland, Abid Raja, Ane Breivik, Ingvild Wetrhus Thorsvik og André N. Skjelstad om å utvide nullvekstmålet (Dokument 8:218 S (2022–2023))

  Samr.: Nr. 48–56 vert sende transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 57. (375) Endringar i lov om Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-lova) og samtykke til godkjenning av endringar av 30. september 2015 og 26. september 2018 i Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (Prop. 70 LS (2022–2023))

  Samr.: Vert send transport- og kommunikasjonskomiteen, unnateke B, som vert send transport- og kommunikasjonskomiteen som legg sitt utkast til tilråding fram for utanriks- og forsvarskomiteen til fråsegn før innstilling vert lagd fram.

 • 58. (376) Endringer i postloven (pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og politiattest) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 246/2021 av 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene (pakkepostforordningen) (Prop. 81 LS (2022–2023))

  Samr.: Vert send transport- og kommunikasjonskomiteen, unnateke B, som vert send transport- og kommunikasjonskomiteen som legg sitt utkast til tilråding fram for utanriks- og forsvarskomiteen til fråsegn før innstilling vert lagd fram.

 • 59. (377) Endringer i privatskolelova (økt folkevalgt innflytelse mv.) (Prop. 80 L (2022–2023))

 • 60. (378) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt og Seher Aydar om frys av salg av barnehageeiendom (Dokument 8:204 S (2022–2023))

 • 61. (379) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold, Mona Fagerås, Ingrid Fiskaa og Freddy André Øvstegård, om ti grep for å rekruttere og beholde flere lærere og ansatte i skole og barnehage (Dokument 8:211 S (2022–2023))

 • 62. (380) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om erfaringer fra skolelekser til erstatning for hjemmelekser (Dokument 8:213 S (2022–2023))

  Samr.: Nr. 59–62 vert sende utdannings- og forskingskomiteen.

 • 63. (381) Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2023 av 3. februar 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/128 om opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 337/75 (Prop. 75 S (2022–2023))

  Samr.: Vert send utdannings- og forskingskomiteen som legg sitt utkast til tilråding fram for utanriks- og forsvarskomiteen til fråsegn før innstilling vert lagd fram.

 • 64. (382) Nordisk samarbeid (Meld. St. 16 (2022–2023))

 • 65. (383) Endringer i utenrikstjenesteloven mv. (rekruttering og forflytning i utenrikstjenesten og kjønnsnøytrale titler) (Prop. 71 L (2022–2023))

 • 66. (384) Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer mv.) (Prop. 92 L (2022–2023))

 • 67. (385) Investeringar i Forsvaret og andre saker (Prop. 94 S (2022–2023))

 • 68. (386) Endringer i forsvarsloven og folketrygdloven (kontrakt om tjenesteplikt for militære studenter) (Prop. 101 L (2022–2023))

 • 69. (387) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Seher Aydar om å styrke Norges forsvarsevne (Dokument 8:207 S (2022–2023))

 • 70. (388) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa og Kari Elisabeth Kaski om internasjonal gjeldsslette for å nå berekraftsmåla (Dokument 8:221 S (2022–2023))

  Samr.: Nr. 64–70 vert sende utanriks- og forsvarskomiteen.