Stortinget - Møte tirsdag den 30. mai 2023

Dato: 30.05.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 19 [15:18:03]

Referat

 • 1. (438) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i rekonstruksjonslova (forlenging av tida lova skal gjelde) (Lovvedtak 53 (2022–2023))

  • 2. lov om endringer i lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (utvidelse av lovens virkeområde) (Lovvedtak 56 (2022–2023))

  • 3. lov om endringer i yrkestransportlova (fagkompetansekrav for drosjeløyvehavere og overtredelsesgebyr) (Lovvedtak 52 (2022–2023))

 • – er sanksjonert under 26. mai 2023

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (439) Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap) (Prop. 120 L (2022–2023))

 • 3. (440) Endringer i arbeidsmiljøloven (forskriftshjemmel om lovens anvendelse for dykkeoperasjoner) (Prop. 122 L (2022–2023))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (441) Endringar i statsbudsjettet 2023 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2023 m.m.) (Prop. 119 S (2022–2023))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 5. (442) Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2023 m.m). (Prop. 121 S (2022–2023))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 6. (443) Revidert finansieringsopplegg på Haugalandet i Rogaland og Vestland fylkeskommuner (Haugalandspakken) (Prop. 123 S (2022–2023))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten []: Dermed er sakene på dagens kart ferdige. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.