Stortinget - Møte tirsdag den 25. oktober 2022

Dato: 25.10.2022
President: Svein Harberg

Referatsaker

Sak nr. 3 [15:02:08]

Referat

 • 1. (47) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (økt stønadsgrad) (Lovvedtak 1 (2022–2023))

  • – er sanksjonert under 21. oktober 2022

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (48) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marius Arion Nilsen, May Helen Hetland Ervik, Erlend Wiborg, Frank Edvard Sve, Helge André Njåstad, Tor André Johnsen og Morten Stordalen om en storstilt satsing på norsk olje og gass for eksport til Europa (Dokument 8:25 S (2022–2023))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3. (49) Tilbaketrekking av Prop. 129 L (2021–2022) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (Meld. St. 7 (2022–2023))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4. (50) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Roy Steffensen, Hans Andreas Limi, Carl I. Hagen og Sylvi Listhaug om innhenting av Høyesteretts vurdering av om forslag til økt sats i grunnrenteskatten for vannkraft fra januar 2022, samt innføring av høyprisbidrag fra september 2022, er i strid med Grunnloven § 97 om at ingen lov må gis tilbakevirkende kraft (Dokument 8:24 S (2022–2023))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5. (51) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg) (Prop. 5 L (2022–2023))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6. (52) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen, Christian Tybring-Gjedde, Bengt Rune Strifeldt, Morten Stordalen og Silje Hjemdal om tiltak for oppbygging av nasjonale antidronekapasiteter (Dokument 8:23 S (2022–2023))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 7. (53) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2022

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8. (54) Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF) (Prop. 6 S (2022–2023))

 • 9. (55) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap. Statens direkte eierskap i selskaper (Meld. St. 6 (2022–2023))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes næringskomiteen.

 • 10. (56) Endringer i postloven (tilbyderbegrepet, pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og politiattest) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 246/2021 av 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene (pakkepostforordningen) (Prop. 4 LS (2022–2023))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, unntatt B, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11. (57) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Silje Hjemdal og Frank Edvard Sve om å forby barnehijab i grunnskolen og barnehagen (Dokument 8:26 S (2022–2023))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten []: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.