Stortinget - Møte torsdag den 27. oktober 2022

Dato: 27.10.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:04:32]

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Utenriksdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.) (Innst. 34 S (2022–2023), jf. Prop. 142 S (2021–2022), unntatt kap. 1820 post 75)

 • Sak nr. 2 [11:43:55]

  Interpellasjon fra representanten Alfred Jens Bjørlo til kunnskapsministeren: «Stigande matvareprisar, global matmangel, omsyn til folkehelsa og omsyn til klima og berekraft gjer det nødvendig å auke kunnskapen om og interessa for å dyrke sin eigen mat. Eit godt tiltak for å spreie kunnskap om å dyrke mat er etablering av skulehagar. I dag er det få kommunar som satsar systematisk på skulehagar, og det er ingen nasjonale stimuli til etablering av skulehagar. Kva kan gjerast for å få fleire skulehagar over heile landet som del av ei omlegging av framtidas matsystem til meir lokal produksjon og meir frukt og grønt?»

 • Sak nr. 3 [12.09.24]

  Interpellasjon fra representanten Geir Jørgensen til samferdselsministeren: «Regjeringen utreder en sammenslåing av Vy og Flytoget, men uten en dato for når dette skal være klart. I mellomtiden vil Jernbanedirektoratet splitte rutene på Østlandet mellom de samme selskapene. Det skjer til protester fra LO og også Vy, men med regjeringens velsignelse. I sommer bekreftet samferdselsministeren, ifølge Aftenposten 7. juli, at det er regjeringens politikk at Go-Ahead og SJ, og anbudspakkene med dem, skal ut av jernbanen på sikt. Samtidig har regjeringen valgt å reforhandle avtalene med de samme selskapene. Nylig bekreftet statsråden, ifølge NTB 22. september, at regjeringen er i dialog med EU om fortsatt direktetildeling av ruter etter 2023, men det er uklart hvordan det skal gjøres. Hvordan vil regjeringen gå fram i fortsettelsen for å samle norsk jernbane mer enn i dag, og hvorfor kan ikke Vy direktetildeles rutene de allerede kjører, mens en sammenslåing med Flytoget utredes?»

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 12.46.