Stortinget - Møte torsdag den 4. januar 2024

Dato: 04.01.2024
President: Svein Harberg

Voteringer

Votering

Presidenten []: Stortinget går til votering i sakene på dagens kart.

Votering i sak nr. 1, debattert 4. januar 2024

Stortingets vedtak til lov om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.) (Lovvedtak 35 (2023–2024), jf. Innst. 111 L (2023–2024) og Prop. 127 L (2022–2023))

Debatt i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det sett fram to forslag til lovmerknad. Det er

  • forslag nr. 1, frå Olaug Vervik Bollestad på vegner av Kristeleg Folkeparti

  • forslag nr. 2, frå Seher Aydar på vegner av Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Raudt

Det vert votert over forslag nr. 1, frå Kristeleg Folkeparti. Forslaget lyder:

«Lov om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.):

Lovvedtaket bifalles ikke.

Anmerkning:

Under I antas følgende:

Lovvedtaket vedtas ikke.»

Raudt, Venstre og Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Kristeleg Folkeparti vart med 67 mot 33 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.01.40)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 2, frå Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Raudt. Forslaget lyder:

«Lovvedtaket bifalles ikke.

Anmerkning:

Under romertall I antas følgende:

I lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer skal ny § 4-3 a lyde:

§ 4-3 a. Forskrift om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfriheten

Ved alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, jf. § 1-3 nr. 3 og 4, kan Kongen i statsråd, for å forebygge eller motvirke overføring av sykdommen, gi forskrift om

  • a. isolering for smittede personer, jf. § 1-3 nr. 2, og

  • b. smittekarantene for personer som har økt risiko for å være smittet av den allmennfarlige smittsomme sykdommen etter nærkontakt med en smittet eller antatt smittet person, eller annen smittekilde.

Kongen i statsråd kan i forskrift fastsette andre begrensninger i bevegelsesfriheten for personer som omfattes av første ledd, og nærmere krav til undersøkelser i forbindelse med, eller til erstatning for, isolering, smittekarantene eller begrensninger i bevegelsesfriheten.

Forskrifter gitt med hjemmel i denne bestemmelse skal etter vedtak av Kongen i statsråd umiddelbart meddeles Stortinget skriftlig.

Dersom stortingsrepresentanter, som til sammen representerer minst en tredjedel av Stortingets medlemmer, ikke kan støtte en bestemt forskrift, eller deler av forskriften, og uttrykker dette skriftlig i tråd med vedtatt arbeidsordning i Stortinget, plikter Kongen straks å oppheve de aktuelle bestemmelsene. Vedtaket om opphevelse av forskrift meddeles Stortinget i samsvar med bestemmelsene i tredje ledd.»

Kristeleg Folkeparti har varsla subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Raud vart med 71 mot 28 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.01.58)

Presidenten: Stortingets lovvedtak er dermed godteke ved andre gongs behandling og vert å senda Kongen i samsvar med Grunnlova.

Votering i sakene nr. 2–7, debattert 4. januar 2024

Presidenten: Sakene nr. 2–7 er andre gongs behandling av lovsaker og gjeld lovvedtaka 36 til og med 41.

Det ligg ikkje føre nokon forslag til merknad. Stortingets lovvedtak er dermed godtekne ved andre gongs behandling og vert å senda Kongen i samsvar med Grunnlova.

Votering i sak nr. 8, debattert 4. januar 2024

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger og smittesporing m.m.) (Innst. 149 L (2023–2024), jf. Prop. 137 L (2022–2023))

Debatt i sak nr. 8

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande vedtak til

lov

om endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger og smittesporing m.m.)

I

I lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. gjøres følgende endringer:

§ 6 fjerde ledd skal lyde:

Kongen kan gi nærmere forskrifter om forebygging av fare, varsling, iverksetting av tiltak, herunder informasjon til allmennheten, og om varslingsplikt for andre dyresykdommer enn de som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser etter annet ledd.

§ 7 annet ledd skal lyde:

Kongen kan i forskrifter stille ytterligere krav til etablering, plassering, utforming og drift av aktiviteter i virksomheter, herundermelding, registrering, godkjenning og bortfall av godkjenning. Slike forskrifter kan også gjøres gjeldende for enhver som er ansvarlig for dyr.

§ 8 overskriften skal lyde:
§ 8 Opplæring, kompetanse, autorisasjon og vandelskontroll
§ 8 annet ledd skal lyde:

Kongen kan gi nærmere forskrifter om kompetanse etter første ledd, herunder om utdanning og opplæring av personell. Slike forskrifter kan også gjøres gjeldende for enhver som er ansvarlig for dyr.

§ 8 nytt tredje og fjerde ledd skal lyde:

Kongen kan gi forskrifter om krav om autorisasjon og vilkår for slik autorisasjon.

Kongen kan i forskrift stille krav til fremleggelse av ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40 for nærmere angitte stillinger, autorisasjoner og tillatelser. Dersom det er nødvendig av særlige sikkerhetshensyn, kan det stilles krav til fremleggelse av en utvidet og uttømmende politiattest etter politiregisterloven § 41. Det kan fastsettes botidskrav, jf. politiregisterloven § 36 annet ledd.

§ 19 tredje ledd bokstav e, f og ny bokstav g skal lyde:
  • e. kontroll av avlsdyr, uttak av kjønnsprodukter og reproduksjon av dyr,

  • f. adgangsbegrensninger for personer som kan føre med seg smitte til bygninger som brukes til dyr, fôr eller utstyr til dyr, og om plikt til å la sin person og medbrakte gjenstander desinfiseres, og

  • g. krav om å oppgi relevant informasjon om et dyrs helse ved overdragelse.

§ 23 første ledd annet punktum skal lyde:

Kongen kan delegere myndighet til andre offentlige eller private rettssubjekter og gi bestemmelser om hvem som er klageinstans i slike tilfeller.

§ 27 første ledd skal lyde:

Ved mistanke om at det kan oppstå fare for menneskers eller dyrs helse knyttet til inntak av næringsmidler eller fôr, skal tilsynsmyndigheten på eget initiativ gi allmennheten relevant informasjon som den er i besittelse av.

Ny § 27 a. skal lyde:
§ 27 a. Mattilsynets oppgaver knyttet til forhold som kan gi sykdom hos mennesker

Mattilsynet skal ha sin oppmerksomhet rettet mot forhold innenfor lovens virkeområde som kan gi sykdom hos mennesker.

Mattilsynets arbeid med oppklaring og håndtering av årsaken til sykdomstilfeller hos mennesker skal skje i samarbeid med helsemyndighetene.

Når Mattilsynet bistår helsemyndighetene med å oppklare sykdomstilfeller hos mennesker der det er mistanke om at de er forårsaket av forhold innenfor matlovens virkeområde, kan Mattilsynet etter samtykke fra enhver få tilgang til relevant prøvemateriale og til resultater av analyser eller andre opplysninger som kan bidra i oppklaringen.

§ 29 overskriften skal lyde:
§ 29 Etablering av registre
§ 29 første ledd skal lyde:

Tilsynsmyndigheten kan opprette eller knytte seg til dataregistre når det er nødvendig av hensyn til lovens formål, eller når det er nødvendig for å ivareta internasjonale avtaler som Norge har inngått.

Ny § 29 a. skal lyde:
§ 29 a. Behandling av personopplysninger

Tilsynsmyndigheten kan behandle personopplysninger, herunder personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10, når dette er nødvendig for å utføre oppgaver etter loven her.

Kongen kan gi forskrift om behandlingen, blant annet om formålet med behandlingen, behandlingsansvar, hvilke personopplysninger som kan behandles, hvem det kan behandles personopplysninger om, bruk av automatiserte avgjørelser, adgangen til viderebehandling, utlevering, registrering og tilgang til registre.

II

I lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kropps-pleieprodukt m.m. gjøres følgende endringer:

Ny § 16 a. skal lyde:
§ 16 a. Ansvaret til tilsynsorganet ved mistanke om at produkt ikkje er helsemessig sikre

Ved mistanke om at kosmetikk, kroppspleieprodukt og andre produkt omfatta av lova ikkje er helsemessig sikre for menneske eller dyr, skal tilsynsorganet medverke til å førebyggje eller avgrense omfanget av helseskade.

Ved mistanke om at det kan oppstå fare for helsa til menneske eller dyr som følgje av produkt omfatta av lova, skal tilsynsorganet på eige initiativ gi relevant informasjon til allmenta.

Ny § 17 a. skal lyde:
§ 17 a. Behandling av personopplysningar

Tilsynsorganet kan behandle personopplysningar, medrekna personopplysningar nemnde i personvernforordninga artikkel 9 og 10, når dette er nødvendig for å utføre oppgåver etter denne lova.

Departementet kan gi forskrifter om behandlinga, blant anna om formålet med behandlinga, behandlingsansvar, kva slags personopplysningar som kan bli behandla, kven det kan bli behandla personopplysningar om, bruk av automatiserte avgjersler, høve til vidarebehandling, utlevering, registrering og tilgang til register.

III

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Presidenten: Det vert votert over overskrifta til lova og lova i det heile.

Votering:

Overskrifta til lova og lova i det heile vart samrøystes vedtekne.

Presidenten: Lovvedtaket vil verta sett opp til andre gongs behandling i eit seinare møte i Stortinget.

Votering i sak nr. 9, debattert 4. januar 2024

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland, Bård Hoksrud, Morten Wold og Erlend Wiborg om effektivisering av bilstøtteordningen i Nav (Innst. 154 S (2023–2024), jf. Dokument 8:24 S (2023–2024))

Debatt i sak nr. 9

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025 legge frem nødvendige forslag for å kutte den unødvendig lange saksbehandlingstiden for bilstøtte i Nav, eksempelvis forhåndsgodkjenning, forhåndsbestilling og langtidsplanlegging.

Presidenten: Arbeidarpartiet og Senterpartiet har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 52 mot 47 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.03.21)

Vidare var tilrådd:

II

Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for og organiseringen av bilstøtten i Nav for å sørge for at saksbehandling, bestillinger og logistikk effektiviseres, slik at folk som er avhengig av bilen som hjelpemiddel i hverdagen, ikke risikerer å stå uten bil.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 10, debattert 4. januar 2024

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Freddy André Øvstegård og Cato Brunvand Ellingsen om å endre begrepsbruk i norsk lovverk i tråd med CRPD (Innst. 120 S (2023–2024), jf. Dokument 8:17 S (2023–2024))

Debatt i sak nr. 10

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Stortinget ber regjeringen foreta en lovgjennomgang med formål om å avskaffe språkbruk som beskriver funksjonshemmede eller personer med en funksjonsnedsettelse med utdaterte, diskriminerende og stigmatiserende begreper, og komme tilbake til Stortinget med forslag til nødvendige lovendringer for å sikre dette.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.