Stortinget - Møte torsdag den 4. januar 2024

Dato: 04.01.2024
President: Svein Harberg
Dokumenter: (Innst. 154 S (2023–2024), jf. Dokument 8:24 S (2023–2024))

Sak nr. 9 [10:46:33]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland, Bård Hoksrud, Morten Wold og Erlend Wiborg om effektivisering av bilstøtteordningen i Nav (Innst. 154 S (2023–2024), jf. Dokument 8:24 S (2023–2024))

Talere

Presidenten []: Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til et replikkordskifte på inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Freddy André Øvstegård (SV) [] (komiteens leder og ordfører for saken): Jeg vil starte med å takke komiteen for samarbeidet i saken og forslagsstillerne for å fremme forslag om et viktig tema. Stønad til bil er en ytelse fra folketrygden som gis til personer med varig nedsatt funksjonsevne, enten som økonomisk tilskudd til ordinære biler til arbeid og utdanning eller som rente- og avdragsfrie lån til spesialtilpassede biler.

Bilstøtteordningen er helt avgjørende for denne målgruppens bevegelsesfrihet i hverdagen. Derfor er det et problem at tidsbruken i saksbehandlingen og når det gjelder å få levert biler, er så lang, som er det forslagsstillerne tar opp. Nav meldte i april i fjor at 240 bestilte biler ikke er levert til ombygger, og flere av bestillingene går helt tilbake til 2021. En del av de forsinkelsene skyldes eksterne forhold, men den gjennomsnittlige leveringstiden har også økt, fra 15,3 måneder i 2020 til 19,5 måneder i fjor.

Komiteen er sterkt bekymret over utviklingen i saksbehandlingstiden i Nav og mener dette er en uholdbar situasjon for dem det gjelder. Komiteen er også innforstått med at det vil ta tid å bygge om en bil, men at det for denne gruppen mennesker handler om bevegelsesfrihet og daglige gjøremål som ikke kan gjøres uten. Derfor haster det å få på plass et bedre system for bilstøtteordningen – det skriver en enstemmig komité i innstillingen. Man slår også fast at saksbehandlings- og leveringstider bør være så korte som mulig, innenfor rammen av hva som er mulig for leverandøren.

Statsråden varsler i brev en utredning av hvordan en ordning som innebærer forhåndsbestilling av biler, kan innrettes, og hvilke konsekvenser en slik eventuell omlegging vil ha, samt å se nærmere på om prosessen i Arbeids- og velferdsetaten kan effektiviseres ytterligere. I tillegg mener komiteen at det kan være grunn til å se på innkjøpsavtalene og eventuell manglende fleksibilitet i dem som en årsak til lang tidsbruk.

Jeg er glad for at komiteen er samlet om dette, og at hele komiteen innstiller på å be regjeringen gjennomgå regelverket for og organiseringen av bilstøtten i Nav, for å sørge for at saksbehandling, bestillinger og logistikk blir mer effektiv. I tillegg er det et bredt flertall, som SV også er en del av, som ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025, legge fram nødvendige forslag for å kutte den unødvendig lange saksbehandlingstiden for bilstøtte i Nav. Vi peker også på mulige løsninger for hvordan det kan gjøres, slik at Stortinget fortsetter å ha en hånd på rattet i denne saken.

Torbjørn Vereide (A) []: Dette er ein viktig debatt, og difor ønskjer eg å gje litt honnør til representantane Gisle Meininger Saudland, Dagfinn Henrik Olsen og fleire som har bidratt til å løfte utfordringa med bilstøtteordninga til stortingssalen.

Dette handlar om at ventetida for eit heilt nødvendig hjelpemiddel i kvardagen til folk med nedsett funksjonsevne har blitt uhaldbart lang. Det blei av saksordføraren gjort eit skilje, men eg har likevel lyst til å understreke det, for det er to ulike ordningar her. Den eine er dei ordinære bilane, som er til arbeid og utdanning, og den andre er dei spesialtilpassa kassebilane. Det er med akkurat denne gruppa ein opplever veldig store forseinkingar.

Ein del av grunnen er at bilbransjen, altså bilproduksjonen, har fått ein knekk over linja, delvis på grunn av det som skjer i Ukraina, men òg av fleire grunnar. Det er veldig krevjande, fordi den gruppa som er avhengig av desse bilane, blir ståande utan det nødvendige hjelpemiddelet.

Noko som likevel gjer meg litt optimistisk, er svaret frå statsråd Brenna, som i god stil inneheld nokre løysingsorienterte måtar å gripe tak i denne problemstillinga på. Det eine er å be direktoratet om å ha ein gjennomgang av om ein kan effektivisere prosessen, om ein kan sjå på moglege innretningar av førehandsbestilling eller andre måtar som kan modernisere eller gjere det enklare. Det stiller alle representantane i komiteen seg bak.

Difor er det òg ein samla komité som ber om å få ein gjennomgang av korleis organiseringa av bilstøtteordninga og regelverket for bilstøtteordninga blir praktisert og handtert. Det håpar vi vil kunne bidra til at vi finn dei forbetringsområda som er moglege å finne, og at det blir raskare framdrift i desse prosessane. Vi må sjølvsagt, som statsråd Brenna sjølv har påpeikt, finne ein balansegang mellom behovet for rask tilgang på hjelpemiddel og at hjelpemidla blir godt nok spesialtilpassa, slik at ein får det hjelpemiddelet ein faktisk treng.

Med det vil eg seie at vi er med glede med på både merknaden og vedtaket om den gjennomgangen.

Tor Inge Eidesen (Sp) []: Bilstøtteordningen er et viktig bidrag for å legge til rette for at personer med varig nedsatt funksjonsevne skal ha bevegelsesfrihet i dagliglivet. Spesielt lang leveringstid for spesialtilpassede biler skyldes bl.a. pandemien og krigen i Ukraina. Dette er dessverre en situasjon vi ikke kan friskmelde over natten. Forslagsstillerne peker også på lang saksbehandlingstid som et problem. Jeg opplever at det har vært bred enighet i komiteen om viktigheten av å kunne levere tilpassede biler til brukerne så raskt som mulig. Det er bekymringsfullt at ventetiden er så lang.

Jeg er glad for at statsråden vil be Arbeids- og velferdsdirektoratet om å se nærmere på om prosessen kan effektiviseres ytterligere. Det er også helt nødvendig at en vurderer en ordning som innebærer forhåndsbestilling. Det vil riktignok gi mindre valgfrihet, men det kan helt sikkert bidra til at ventetiden blir kortere, i hvert fall for en stor del av denne gruppen.

Et flertall i komiteen ber regjeringen om å legge fram nødvendige forslag for å kutte saksbehandlingstiden. Som sagt opplever vi i Senterpartiet at dette allerede er blitt bekreftet fra statsrådens side, og vil følgelig ikke stemme for dette forslaget, som er gjengitt i forslag til vedtak I.

En samlet komité støtter imidlertid et vedtak om å be regjeringen gjennomgå regelverket og organiseringen av bilstøtten i Nav. Også dette opplever jeg at statsråden har gitt klare signaler om at hun ønsker å ta tak i, men jeg er likevel glad for at en samlet komité gjennom en bred enighet peker på dette tiltaket på vegne av en utsatt gruppe.

Aleksander Stokkebø (H) []: Først vil jeg takke komiteen for samarbeidet og for at vi nok en gang, denne gangen stort sett helt samlet, finner løsninger på tvers av partilinjer. Ikke minst vil jeg takke Fremskrittspartiet, som tar opp en viktig sak.

Høyre ønsker et samfunn med muligheter for alle, der alle får delta fullverdig i skole, arbeid, samfunn og fritid. En forutsetning for det er at folk kan komme seg fysisk dit ting skjer og være til stede. Ofte er det bare litt tilrettelegging som skal til. Har man en varig funksjonsnedsettelse, kan den tilretteleggingen være en spesialtilpasset bil. Da må storsamfunnet stille opp, og det gjør vi. Dessverre stiller storsamfunnet veldig tregt opp. På få år har saksbehandlingstiden økt markant: fra 15 måneder, som allerede er lang tid, til 19,5 måneder. Det er alvorlig for familiene som berøres, for det handler om bevegelsesfrihet og likeverd, og det handler om deres livskvalitet.

Det er forståelig at ombygging av biler tar tid. Det er forståelig at eksterne faktorer utenfor vår kontroll kan påvirke tidsbruken. Vi lever i en urolig verden med krig i Europa, mangel på deler til bilproduksjonen og forsinkelser i verdikjedene, men dette kan på ingen måte alene forklare den lange saksbehandlingstiden, som også i en normalsituasjon er lang. Derfor vedtar vi en gjennomgang av regelverket og organiseringen for å effektivisere saksbehandlingen, bestillingene og logistikken. Derfor ber vi regjeringen, senest i statsbudsjettet for 2025, legge fram forslag for å kutte den unødvendig lange saksbehandlingstiden for å få bilstøtte fra Nav. Vi nevner eksempler på tiltak som forhåndsgodkjenning, forhåndsbestilling og bedre langtidsplanlegging. Det viktigste nå for familiene dette gjelder, er at tiltakene får effekt og blir satt inn raskt, og at ventetidene går ned.

Høyre vil alltid stå opp for den enkeltes mulighet til å kunne delta fullverdig i samfunnet. Vi ser nå fram til resultatene av dette vedtaket og arbeidet som skal gjøres.

Dagfinn Henrik Olsen (FrP) []: Godt nytt år! Jeg vil også takke komiteen for samarbeidet og den felles oppfattelsen som en samlet komité har om å gjøre det enklest mulig for dem som har noen utfordringer med å virke i hverdagen.

Det er, som flere har sagt, ikke tilstrekkelig når ventetiden er så lang som den er, og at det har blitt en slik økning over noen år. At man tilskriver pandemi og marked all skyld, er nok ikke rett. Det er nok slik at logistikk og planlegging også bør ligge i denne vurderingen. I så måte er det fornuftig at man prøver å se om det finnes andre verktøy som gjør at vi kan få ned den tiden.

Det er også sånn at når man har noen utfordringer over tid, endrer de seg kanskje også. Tidligere har man kanskje hatt en bil som ikke var spesialtilpasset, eller av den størrelsen som man plutselig har behov for, fordi sykdommen er framskredet. Det siste jeg ble kjent med, gjelder en dame som er tillitsvalgt i Handikapforbundet, som har hatt en liten bil som har fungert, men plutselig har hun fått et endret behov. Hun har fått beskjed om at skal hun ha en kassebil, Caravelle, som nok er det hun har behov for nå, må hun regne med to og et halvt år. Det er ikke forsvarlig.

Vi etterstreber alle sammen at vi skal få lov til å leve et fullverdig liv, både gå på jobb og delta i det sosiale liv, selv om vi har noen utfordringer. Da er det vårt ansvar som storting å sørge for å legge til rette for at det er mulig. Da må vi se etter de mulighetsrommene vi har, for å finne de rette verktøyene. Jeg er derfor veldig glad for at vi stort sett er enige om det som ligger i saken. Vi har litt forskjellige veier til målet, men i sum er vi enige. Jeg er også veldig fornøyd med de svarene som statsråden har gitt, og ser fram til veien videre.

Statsråd Tonje Brenna []: La meg begynne med å takke for et både viktig og godt forslag. Ordningen med støtte til spesialtilpasset bil er veldig viktig for dem som benytter seg av ordningen, og som har behov for den i hverdagen. Folk må kunne bevege seg rundt, delta i samfunnet, reise til og fra jobb, dra på hyttetur eller løse det de måtte ha av logistikkbehov – også om de trenger noe tilrettelegging.

Jeg er enig med en samlet komité i at det er bekymringsfullt at leveringstiden for spesialtilpassede kassebiler er så lang som den er for tiden. Det er også bekymringsfullt at ventetiden for brukeren har økt de siste årene. Derfor har jeg allerede gitt Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppdrag å utrede tiltak som kan effektivisere saksbehandlingen. Direktoratet skal bl.a. utrede hvordan en ordning med forhåndsbestilling av biler kan innrettes, og hvilke konsekvenser en eventuell slik omlegging vil ha.

I dag bestilles bilene først etter at brukeren har fått vedtak om stønad. Det innebærer at det tar lang tid før bilene kommer til Norge og ombyggingen kan starte. Dersom bilene i stedet forhåndsbestilles, kan ombyggingen starte kort tid etter at brukeren har fått vedtak. En slik omlegging vil altså kunne redusere ventetiden for brukerne betraktelig. Samtidig vil en slik endring kunne innebære noen ulemper. I dag kan brukerne f.eks. velge å bestille ønsket ekstrautstyr til bilen, og de kan også velge farge på bilen sin. Forhåndsbestilling vil derfor innebære noe redusert valgfrihet for brukeren. Videre vil en slik endring ha budsjettmessige konsekvenser da det antakeligvis vil gjøre ordningen en del dyrere.

Bilstøtteordningen er viktig for mange mennesker, og det bør derfor ikke gjøres forhastede endringer, selv om vi alle er utålmodige. Jeg mener også at brukerne bør involveres på egnet måte før eventuelle tiltak settes i verk. Både de budsjettmessige konsekvensene og konsekvensene for brukerne og etaten har behov for å utredes nærmere. Direktoratet skal også utrede andre tiltak, bl.a. modernisering av reglene for gjeldsbrev knyttet til rente- og avdragsfrie lån til spesialtilpasset bil.

Jeg er glad for at det er bred enighet i komiteen om at dette er en viktig ordning, som vi vil at skal fungere bedre for brukerne. Arbeidet med utredningen vil ha høy prioritet i departementet hos meg, og jeg vil komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.

Presidenten []: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9.

Votering, se voteringskapittel