Stortinget - Møte torsdag den 15. februar 2024 *

Dato: 15.02.2024
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Voteringer

Votering

Presidenten []: Stortinget går til votering i sakene på dagens kart.

Votering i sak nr. 1, debattert 15. februar 2024

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til godkjennelse av protokoll av 17. juni 2022 om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om fiskerisubsidier) (Innst. 178 S (2023–2024), jf. Prop. 7 S (2023–2024))

Debatt i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten har Ingrid Fiskaa sett fram fire forslag på vegner av Sosialistisk Venstreparti og Raudt.

Det blir votert over forslag nr. 1, frå Sosialistisk Venstreparti og Raudt. Forslaget lyder:

«Prop. 7 S (2023–2024) blir send tilbake til regjeringa.»

Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti og Raudt blei med 85 mot 13 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.22.39)

Presidenten: Det blir votert over forslaga nr. 2–4, frå Sosialistisk Venstreparti og Raudt.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringa intensivera arbeidet med ein heilskapleg fiskerisubsidieavtale som også omfattar overfiske/overkapasitet og utviklingsperspektiv.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringa setta i verk ei konsekvensutgreiing av fiskerisubsidieavtalen.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringa legga fiskerisubsidieavtalen ut på høyring før han eventuelt blir oversend Stortinget for ratifisering.»

Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Sosialistisk Venstreparti og Raudt blei med 85 mot 13 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 15.23.02)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Stortinget samtykker i godkjennelse av protokoll av 17. juni 2022 om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om fiskerisubsidier).

Presidenten: Sosialistisk Venstreparti, Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen blei vedteken med 86 mot 12 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 15.23.35)

Votering i sak nr. 2, debattert 15. februar 2024

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om anerkjennelse av Den islamske statens angrep på jesidiene som et folkemord og norsk støtte til rehabilitering av de overlevende ofrene (Innst. 181 S (2023–2024), jf. Dokument 8:48 S (2023–2024))

Debatt i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det sett fram to forslag. Det er

 • forslag nr. 1, frå Ingrid Fiskaa på vegner av Sosialistisk Venstreparti, Raudt og Venstre

 • forslag nr. 2, frå Rasmus Hansson på vegner av Miljøpartiet Dei Grøne

Det blir votert over forslag nr. 2, frå Miljøpartiet De Grøne. Forslaget lyder:

«Stortinget anerkjenner at Den islamske statens angrep på jesidiene utgjør et folkemord.»

Framstegspartiet har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Miljøpartiet Dei Grøne blei med 84 mot 14 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.24.16)

Presidenten: Det blir votert over forslag nr. 1, frå Sosialistisk Venstreparti, Raudt og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen nedsette et eksternt utvalg som skal avklare om det er juridisk grunnlag for å slå fast at IS’ angrep på jesidiene bryter med internasjonal rett på en slik måte at det utgjør folkemord.»

Miljøpartiet Dei Grøne har varsla subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti, Raudt og Venstre blei med 80 mot 18 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.24.38)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:48 S (2023–2024) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om anerkjennelse av Den islamske statens angrep på jesidiene som et folkemord og norsk støtte til rehabilitering av de overlevende ofrene – vedtas ikke.

Presidenten: Sosialistisk Venstreparti, Raudt, Venstre og Miljøpartiet Dei Grøne har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen blei vedteken med 80 mot 18 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 15.25.15)

Votering i sak nr. 3, debattert 15. februar 2024

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Alfred Jens Bjørlo om mer fleksible og fremtidsrettede arbeidstidsordninger (Innst. 180 S (2023–2024), jf. Dokument 8:33 S (2023–2024))

Debatt i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det sett fram fire forslag. Det er

 • forslaga nr. 1 og 2, frå Anna Molberg på vegner av Høgre og Framstegspartiet

 • forslaga nr. 3 og 5, frå Sveinung Rotevatn på vegner av Venstre.

Ved ein inkurie blei ikkje forslag nr. 5 publisert saman med Venstres andre lause forslag. Presidenten vil difor lesa opp forslaget, som lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med lovforslag for å lovfeste retten til å være frakoblet etter kontortid.»

Ber nokon om ordet til røysteforklaring? – Det er det ingen som gjer.

Presidenten vil ta opp det nemnde forslaget, og det blir votert over forslag nr. 5, frå Venstre.

Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Venstre blei med 93 mot 5 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.26.28)

Presidenten: Det blir votert over forslag nr. 3, frå Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag for å sikre at regelverket som regulerer arbeidstid er i bedre samsvar med dagens og fremtidens arbeidsliv og ikke skaper unødvendige hindringer for å kunne inngå individuelle avtaler om fleksibel arbeidstid.»

Votering:

Forslaget frå Venstre blei med 93 mot 5 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.26.47)

Presidenten: Det blir votert over forslag nr. 2, frå Høgre og Framstegspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en adgang til å avtale en delvis uavhengig stillingstype i tråd med arbeidstidsutvalgets forslag fra 2016. Stillingene skal ha sterkere vern enn dagens uavhengige stillinger.»

Venstre har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Høgre og Framstegspartiet blei med 60 mot 38 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.27.08)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:33 S (2023–2024) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Alfred Jens Bjørlo om mer fleksible og fremtidsrettede arbeidstidsordninger – vedtas ikke.

Presidenten: Det blir votert alternativt mellom tilrådinga og forslag nr. 1, frå Høgre og Framstegspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg som får i oppgave å undersøke omfang og innretninger på fleksible arbeidstidsløsninger i norsk arbeidsliv og hente inn erfaringer fra andre sammenlignbare lands lovverk for regulering av fleksibel arbeidstid.»

Venstre og Kristeleg Folkeparti har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Ved alternativ votering mellom tilrådinga frå komiteen og forslaget frå Høgre og Framstegspartiet blei tilrådinga vedteken med 58 mot 40 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 15.27.50)

Votering i sak nr. 4, debattert 15. februar 2024

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om å innføre sorgpermisjon for foreldre som har mistet barn (Innst. 188 S (2023–2024), jf. Dokument 8:45 S (2023–2024))

Debatt i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det sett fram tre forslag. Det er

 • forslaga nr. 1 og 2, frå Mímir Kristjánsson på vegner av Sosialistisk Venstreparti og Raudt

 • forslag nr. 3, frå Mímir Kristjánsson på vegner av Raudt

Det blir votert over forslag nr. 3, frå Raudt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en ordning som gir foreldre som har mistet barn, og andre grupper som kan ha behov for det, rett til sorgpermisjon.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Kristeleg Folkeparti har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Raudt blei med 90 mot 8 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.28.30)

Presidenten: Det blir votert over forslaga nr. 1 og 2, frå Sosialistisk Venstreparti og Raudt.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede endringer i pleiepengeregelverket som sikrer at flere grupper får rett til pleiepenger, blant annet studenter og mottakere av arbeidsavklaringspenger.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer at alle som mister et barn mens de er omfattet av pleiepengeordningen, får samme rett til pleiepenger dersom barnet dør.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Kristeleg Folkeparti har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Sosialistisk Venstreparti og Raudt blei med 82 mot 16 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 15.28.50)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:45 S (2023–2024) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om å innføre sorgpermisjon for foreldre som har mistet barn – vedtas ikke.

Presidenten: Raudt, Miljøpartiet Dei Grøne og Kristeleg Folkeparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen blei med 87 mot 9 røyster vedteken.

(Voteringsutskrift kl. 15.29.26)

Votering i sak nr. 5, debattert 15. februar 2024

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tone Wilhelmsen Trøen, Jan Tore Sanner, Tage Pettersen, Mari Holm Lønseth, Erlend Svardal Bøe, Sandra Bruflot og Anne Kristine Linnestad om økt åpenhet, mer brukerinvolvering og strenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår i de offentlig finansierte velferdstjenestene (Innst. 187 S (2023–2024), jf. Dokument 8:42 S (2023–2024))

Debatt i sak nr. 5

Presidenten: Under debatten er det sett fram ti forslag. Det er

 • forslaga nr. 1 og 2, frå Anna Molberg på vegner av Høgre og Framstegspartiet

 • forslaga nr. 3–8, frå Anna Molberg på vegner av Høgre

 • forslaga nr. 9 og 10, frå Freddy André Øvstegård på vegner av Sosialistisk Venstreparti og Raudt

Det blir votert over forslaga nr. 9 og 10, frå Sosialistisk Venstreparti og Raudt.

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag som sikrer åpenhet og innsyn i regnskap, kvalitetsindikatorer, bemanningssituasjon og pengestrømmer hos private kommersielle aktører som driver velferdstjenester med offentlig finansiering, samt at de endringer i sentrale deler av lovverket som er nødvendige for reelt innsyn i offentlig drift, også gjøres gjeldende for disse aktørene.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at informasjon om eierskap i kommersielle selskaper som driver velferdstjenester med offentlig finansiering, er tilgjengelig, slik at det fremkommer hvem som er ansvarlig for velferdstjenesten.»

Votering:

Forslaga frå Sosialistisk Venstreparti og Raudt blei med 86 mot 12 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 15.30.15)

Presidenten: Det blir votert over forslaga nr. 3–8, frå Høgre.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere et offentlig tilgjengelig register over alle private og ideelle virksomheter som leverer offentlig finansierte velferdstjenester.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvilke tiltak som kan innføres for å få mer transparens hos private og ideelle aktører som leverer velferdstjenester, herunder regnskapsmessig skille, i sektorer som ikke allerede har slik eller tilsvarende regulering.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvilket handlingsrom Norge har til å stille strenge krav om ansattes lønns- og arbeidsvilkår til aktører som leverer offentlig finansierte velferdstjenester. Utredningen må inkludere en avklaring på om det kan stilles krav om at aktørene må tilby lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende de landsdekkende tariffavtalene som kommunene og private og ideelle aktører har, samt Oslo kommunes tariffavtale.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan det kan stilles krav om at brukerrettet arbeid i hovedsak skal utføres av arbeidstakere fremfor oppdragstakere innen offentlig finansierte velferdstjenester.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innhente mer kunnskap om forskjellene i sykefravær og andre aspekter ved arbeidsforholdet mellom private, ideelle og offentlige virksomheter innen de offentlig finansierte velferdstjenestene.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en veileder om hvordan brukerinvolvering kan og bør brukes i planleggingen av en anskaffelse, i utformingen av kontrakten og i evalueringen av tilbudet når en velferdstjeneste skal anskaffes.»

Venstre har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Høgre blei med 73 mot 25 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 15.30.36)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:42 S (2023–2024) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tone Wilhelmsen Trøen, Jan Tore Sanner, Tage Pettersen, Mari Holm Lønseth, Erlend Svardal Bøe, Sandra Bruflot og Anne Kristine Linnestad om økt åpenhet, mer brukerinvolvering og strenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår i de offentlig finansierte velferdstjenestene – vedtas ikke.

Presidenten: Det blir votert alternativt mellom tilrådinga og forslaga nr. 1 og 2, frå Høgre og Framstegspartiet.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at det gjennomføres jevnlige bruker- og pårørendeundersøkelser i alle velferdstjenester, uavhengig av om tjenesten leveres i privat, ideell eller offentlig regi.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide standardundersøkelser for hver enkelt velferdstjeneste der dette ikke allerede finnes, slik at resultatene kan sammenlignes nasjonalt, og at kvaliteten på undersøkelsen blir best mulig.»

Venstre og Kristeleg Folkeparti har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Ved alternativ votering mellom tilrådinga frå komiteen og forslaga frå Høgre og Framstegspartiet blei tilrådinga vedteken med 58 mot 40 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 15.31.27)

Votering i sak nr. 6, debattert 15. februar 2024

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Kari Elisabeth Kaski om at ny sykehusstruktur i Helse Nord vedtas av Stortinget (Innst. 186 S (2023–2024), jf. Dokument 8:38 S (2023–2024))

Debatt i sak nr. 6

Presidenten: Under debatten er det sett fram fire forslag. Det er

 • forslaga nr. 1 og 2, frå Bård Hoksrud på vegner av Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Raudt, Kristeleg Folkeparti og Pasientfokus

 • forslag nr. 3, frå Bård Hoksrud på vegner av Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Raudt og Pasientfokus

 • forslag nr. 4, frå Mona Fagerås på vegner av Sosialistisk Venstreparti, Raudt og Pasientfokus

Det blir votert over forslag nr. 4, frå Sosialistisk Venstreparti, Raudt og Pasientfokus. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i arbeidet med omorganisering av Helse Nord sette fokus på hvordan staten kan bidra til å utvikle helse- og omsorgstjenestene i nord samt sikre befolkningen trygghet og beredskap.»

Venstre og Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti, Raudt og Pasientfokus blei med 80 mot 18 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.32.18)

Presidenten: Det blir votert over forslag nr. 3, frå Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Raudt og Pasientfokus. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre en sykehusstruktur i Nord-Norge hvor behovet for beredskap og helhetlig samfunnsutvikling ivaretas. Totalberedskapskommisjonens og forsvarskommisjonens analyser og anbefalinger skal brukes aktivt i arbeidet.»

Venstre og Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Raudt og Pasientfokus blei med 66 mot 31 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.32.40)

Presidenten: Det blir votert over forslaga nr. 1 og 2, frå Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Raudt, Kristeleg Folkeparti og Pasientfokus.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om sykehusstrukturen i Helse Nord, slik at endelig vedtak om ny struktur blir gjort av Stortinget.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at døgnkapasiteten ved DPS i Helse Nord ikke svekkes, og at det legges stor vekt på å bevare eksisterende tilbud i den videre prosessen.»

Venstre og Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Raudt, Kristeleg Folkeparti og Pasientfokus blei med 65 mot 32 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 15.33.07)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:38 S (2023–2024) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Kari Elisabeth Kaski om at ny sykehusstruktur i Helse Nord vedtas av Stortinget – vedtas ikke.

Presidenten: Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Raudt, Venstre, Miljøpartiet Dei Grøne og Kristeleg Folkeparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen blei vedteken med 65 mot 33 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 15.33.49)

Votering i sak nr. 7, debattert 15. februar 2024

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold og Freddy André Øvstegård om reell tilgang på høyere utdanning for studenter med funksjonshindring (Innst. 189 S (2023–2024), jf. Dokument 8:49 S (2023–2024))

Debatt i sak nr. 7

Presidenten: Under debatten er det sett fram tre forslag. Det er

 • forslaga nr. 1 og 2, frå Morten Wold på vegner av Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Raudt, Kristeleg Folkeparti og Pasientfokus.

 • forslag nr. 3, frå Christine Bertheussen Killie på vegner av Høgre.

Det blir votert over forslag nr. 3, frå Høgre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp vedtak 742 (2022–2023) om en stortingsmelding om brukerstyrt personlig assistanse snarest, og ber om at meldingen legges frem senest innen utgangen av 2024.»

Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Raudt, Venstre, Miljøpartiet Dei Grøne og Kristeleg Folkeparti har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Høgre blei vedteke med 53 mot 45 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 15.34.43)

Presidenten: Det blir votert over forslaga nr. 1 og 2, frå Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Raudt, Kristeleg Folkeparti og Pasientfokus.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til nødvendige lovendringer samt forslag om å flytte ansvaret for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra kommunene over til en statlig ordning for å sikre likhet og rettferdighet for personer som har behov for BPA.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag for å overføre ansvaret for ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for studenter til en statlig ordning. BPA-ordningen for studenter må innbefatte alt studenten måtte ha av bistandsbehov, også på fritiden.»

Venstre og Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Raudt, Kristeleg Folkeparti og Pasientfokus blei med 65 mot 33 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 15.35.12)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:49 S (2023–2024) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold og Freddy André Øvstegård om reell tilgang på høyere utdanning for studenter med funksjonshindring – vedtas ikke.

Presidenten: Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Raudt, Venstre, Miljøpartiet Dei Grøne og Kristeleg Folkeparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen blei vedteken med 66 mot 31 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 15.35.49)