Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Audun Bjørlo Lysbakken og Heidi Grande Røys om styrket oljevernberedskap på Vestlandet

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Fiskeriministeren har vedtatt nedleggelse av det statlige oljeverndepotet på Fedje i Hordaland, og flytting av depotet til Florø. Avgjørelsen er tatt etter innstilling fra Kystverket.

Behovet for oljevernberedskap og styrking av denne for den norske kyststripe er i stor grad en konsekvens av norsk oljeproduksjon og eksport, en industri som hadde en netto kontantstrøm i 2002 på 270 mrd. og som bidro med 92 mrd. kroner til den norske statskasse i rene skatter og avgifter. Til sammenligning vil det koste 20 mill. kroner å opprettholde depotet på Fedje.

Innseilingen til Mongstad og Sture er en av Europas travleste. Årlig trafikkerer i området 2 000-2 500 tankere Mongstad oljeterminal, lokalisert 40 minutters kjøring fra Bergen. Skipene har hovedsakelig 80 000-400 000 dødvekt tonn (dwt.) lastekapasitet. Trafikken utgjør en stor risiko for regionen og den norske kyststripe, særlig da det ikke er nedfelt skranker som tar høyde for aldersbegrensning på skip, eller krav til kvalitet utover det som avdekkes av det fastsatte kontrollapparatet avtalt i internasjonale fora.

Kystverket og Statens forurensningstilsyn (SFT) fastslo for flere år siden at et større utslipp av råolje eller tungolje ikke kan håndteres av lenser og pumper. Det er også lite sannsynlig at mindre utslipp i størrelsesorden 1 000-20 000 tonn kan håndteres forsvarlig. Dette er med dagens beredskap vær- og vind­avhengig.

Oljevernberedskapen er svak og mangelfull, basert på dårlig utrangert utstyr. Lave bevilgninger har ført til innkjøp av billige, men funksjonsbegrensede lenser i forhold til den anbefaling SFT fremsatte i 2000-2001 om en bevilgning på 100 mill. kroner. Med fradrag for de 45 mill. kroner som er bevilget over årene 2001, 2002 og 2003, er etterslepet på hele 55 mill. kroner.

Depotet på Fedje er det eneste statlige depot ved Europas nest største oljeterminal etter Rotterdam; Mongstad oljeterminal som årlig håndterer 72 mill. tonn råolje/produkter. En opprettholdelse av depotet på Fedje vil styrke muligheten for å håndtere et mindre oljesøl. En nedleggelse av depotet vil redusere denne muligheten, som i utgangspunktet allerede dessverre er begrenset. Flere høringsinstanser var imot forslaget om nedleggelse, derimellom Hordaland fylke og ledelsen ved Statoil Mongstad.

Som et ledd i omleggingen av oljevernberedskapen, skal det eksisterende depotet i Bergen flyttes nordover til Hjeltefjorden. Cruisetrafikken til Bergen har økt, tonnasjemessig sett, med 100 pst. i perioden 1993-2002. Depotet i Bergen har etter hva det er grunn til å tro, ikke fått en tilsvarende økt dimensjonering rettet mot cruisetrafikken spesielt, et forhold som svekker depotets kapasitet totalt sett, og som gjør flytting av depotet i seg selv enda mer problematisk enn tidligere antatt.

På kysten av Sogn og Fjordane er det dårlig med oljevernutstyr. Staten har i dag bare to depoter på Nord-Vestlandet: Ålesund og Solund, og det er heller ikke private depoter i området. Trafikken langs kysten er like stor som lenger sør, og trafikken fra Mongstad kan også representere en trussel mot kysten nordover, (Golfstrømmen). Både geografi og risiko, men også god tilgang til ressurser som tilfeldige fartøy til oljevernformål, tilsier at det er nødvendig å opprettholde vedtaket om oljeverndepot i Florø. Det planlagte depotet må komme på plass raskt, uten ytterligere forsinkelser. Dette bør imidlertid, slik situasjonen er i dag, skje uten å svekke beredskapen på Fedje.

Nedleggelsen på Fedje grunngis blant annet med henvisning til den private kapasiteten Statoil har på Mongstad. Forslagsstillerne finner dette uforsvarlig. Avgjørelsen om nedlegging er tatt på tross av klare råd fra berørte kommuner, Hordaland fylkeskommune og ledelsen på Statoil Mongstad. Staten kan ikke basere sin beredskap på de private aktørene på Sture og Mongstad, fordi deres ansvar er avgrenset til uhell knyttet til egen virksomhet. Statoil Mongstads plikt til å bistå ved et eventuelt havari, kan ikke frita staten for sitt overordnete ansvar for en forsvarlig oljevernberedskap. En eventuell nedleggelse av depotet på Fedje kan derfor bare finne sted dersom myndighetene kan dokumentere at beredskapen blir tilfredsstillende for hele kyststrekningen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber Regjeringen sørge for at oljevernberedskapen i Hordaland trappes opp i henhold til Statens forurensningstilsyns anbefalinger.

  • 2. Stortinget ber Regjeringen opprettholde og oppruste oljeverndepotet på Fedje.

  • 3. Stortinget ber Regjeringen bygge et nytt oljeverndepot i Florø.

19. juni 2003