Forslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Karin S. Woldseth, Lodve Solholm og Arne Sortevik om å gjennomføre en utvidet analyse av behovet for oljevernberedskapen for seilingsleden knyttet til skipstrafikken ved oljeraffineriet på Mongstad samt området mellom Bergen havn og Mongstad

Til Stortinget

Bakgrunn

Fiskeridepartementet har nylig bestemt at eksisterende oljeverndepot på Fedje i Hordaland skal flyttes til Florø. Fedje ligger like ved innseilingen til Mongstad, som er Europas nest største oljehavn. Fiskeridepartementet har med dette stadfestet beslutningen tatt av Kystdirektoratet. Ansvaret for oljevernberedskapen ble overført til Fiskeridepartementet fra 1. januar 2003.

Både kommuner i området og et enstemmig fylkesutvalg i Hordaland fylkeskommune har bedt om at oljeverndepotet på Fedje ikke flyttes.

Fedje ligger sentralt plassert i forhold til skipstrafikken både til Mongstad og Sture. Mongstad har alene ca. 2 500 anløp av store tankskip hvert år; over 50 av disse anløpene er skip på over 300 000 dwt. På tvers av denne trafikken går lokaltrafikk og ordinær kysttrafikk. Selv driftsstans på noen av disse største skipene, etter at de har lastet og forlatt Mongstad-området, kan medføre betydelig risiko for uønskede hendelser. Forslagsstillerne viser til de siste ulykker med oljetankskip og der miljøkonsekvensene har vært store; senest ved Bornholm i Østersjøen. Slike hendelser gir en påminnelse om de konsekvenser som er forbundet med den store skipstrafikken til og fra Mongstad og Sture.

Fedje har i tillegg til oljeverndepot både trafikksentral og lostjeneste.

Det er ikke uten grunn at disse viktige tjenestene hittil har vært lokalisert nettopp her.

Forslagsstillerne er kjent med at miljøvernministeren, som hadde ansvar for oljevernberedskap før 1. januar 2003, for vel et år siden uttalte at han ikke ville legge ned lageret med oljevernutstyr på Fedje.

Nødvendig med betryggende miljømessig oljevernberedskap

Forslagsstillerne er kjent med at Kystdirektoratet har gjennomført en tilleggsanalyse for dimensjonering av oljevernberedskapen i området Sture-Mongstad; et åpenbart høyrisikoområde på Vestlandet.

Fra miljøvernhold (bl.a. fra Norges Miljøvernforbund), fra berørte kommuner og fra Hordaland fylkeskommune, er det pekt på at analysene som er gjennomført ikke på en betryggende måte fanger opp den store risikoen i området, og at den endringen som er tenkt gjennomført, ikke styrker den samlede oljevernberedskapen langs kysten av Hordaland.

Hordaland er et fylke med store marine ressurser. Langs kysten er det mye urent farvann med strøm, bølger og vind. Strekningen Sture-Holmengrå-Mongstad har stor trafikk av tankskip med ulike petroleumsprodukter, og et omfattende oljeutslipp i dette området vil på kort tid kunne ødelegge svært store verdier. Farleden til Mongstad passerer også gjennom et område som av Direktoratet for naturforvaltning er foreslått som en del av en nasjonal marin verneplan. Forslagsstillerne peker også på at mange aktører langs kysten lenge har etterlyst en økt satsing på - og styrking av - oljevernberedskapen langs Vestlandskysten. En flytting av oljevernutstyr oppfattes ikke som satsing og heller ikke som styrking.

Forslagsstillerne har ikke som mål å forhindre etablering av et oljeverndepot i Florø; men er opptatt av at den samlede oljevernberedskapen langs kysten må styrkes.

Forslagsstillerne er også kjent med at Fiskeridepartementet foreslår å flytte beredskapsutstyr fra sentral plassering i Bergen havn, nordover for å kompensere for fjerning av utstyr på Fedje. Imidlertid er det viktig å minne om at cruisetrafikken på Bergen havn har økt kraftig de ti siste årene, både målt i tonnasje og i anløp. Dette er samtidig et uttrykk for økt miljørisiko på Bergen havn. En flytting av utstyr synes etter forslagsstillernes mening ikke å gi en god miljømessig oljeberedskap i Bergen. Etter forslagsstillernes mening vil en slik flytting heller ikke være en god kompensasjon for nedlegging av oljeverndepotet på Fedje.

Nødvendig med ny og utvidet analyse for oljevernberedskap

Forslagsstillerne mener det er behov for å foreta en ny og utvidet analyse for å sikre en miljømessig tilfredsstillende oljevernberedskap i området. En slik analyse bør også inkludere de sentrale deler av Bergen havn for å fange opp den økte miljømessige risiko som følger av den store økningen i cruisetrafikken. Det er også grunn til å peke på at mange av disse cruiseskipene også bruker skipsleden videre nordover etter anløp i Bergen; det innebærer at de også krysser den farleden som har stor trafikk av tankskip og som hittil har vært beredskapsmessig dekket med oljevernsutstyr plassert på Fedje.

Forslag

På bakgrunn av dette fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber Regjeringen gjennomføre en utvidet analyse av behovet for oljevernberedskapen for seilingsleden knyttet til skipstrafikken ved oljeraffineriet på Mongstad, samt området mellom Bergen havn og Mongstad.

19. juni 2003