Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen, Heikki Holmås, Inga Marte Thorkildsen og Ingvild Vaggen Malvik om å endre lov om barnevernstjenester og andre relevante lover slik at loven gjelder for barn som er norske statsborgere og som oppholder seg i utlandet

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Barnevernsloven gjelder for barn som oppholder seg i Norge. Barnevernet har således ikke hjemmel for å iverksette tiltak overfor barn som oppholder seg i utlandet. Det innebærer at barnevernet i dag ikke har noen mulighet til å gripe inn i forhold til utsatte barn og ungdommer som befinner seg i utlandet.

Det har vært satt søkelys på et antall norske barn i Spania, som lever under forhold som ville ha ført til inngripen av barnevernet dersom barnet hadde oppholdt seg i Norge. Det gjelder så vel frivillige hjelpetiltak som tvangsinngripen etter barnevernsloven.

Det er nødvendig å gå igjennom ansvarsforholdene som gjelder norske barn som oppholder seg i utlandet generelt, og barnevernsloven spesielt.

I dag er det tilfeldig om barn som oppholder seg i utlandet får den hjelpen de trenger for en god sosial og fysisk oppvekst. Det er ingen instans som har myndighet til å gripe inn, selv i tilfeller der psykisk og/eller fysisk helse står på spill for et barn eller en ungdom. Mange av de barna som har et hjelpebehov for eksempel pga. rusmisbrukende foreldre, vil returnere til Norge etter hvert. Hjelpebehovet kan da ha utviklet seg til å bli meget omfattende og mer komplisert og mer tids- og ressurskrevende å avhjelpe.

I begrenset grad vil norske utenriksstasjoner kunne yte noe bistand til personer som tar kontakt, men i praksis mangler norske barn i utlandet den rettsbeskyttelse som gjelder gjennom barnevernsloven for barn som oppholder seg i Norge. Det er derfor nødvendig å gå igjennom relevant lovverk for å fordele ansvarsforholdene slik at norske barn som oppholder seg i utlandet får den hjelpen de trenger.

Trygdeetaten har en internasjonal avdeling. Det er like stort behov for at barnevernet skal ha det. Denne problemstillingen tok Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp) opp som egen merknad og med et forslag allerede under behandlingen av Dokument nr. 8:50 (2001-2002), Innst. S. nr. 129 (2001-2002).

Kirkens Bymisjon Vestfold har tatt initiativ til et forprosjekt "Base Blanca" for å bistå barn i Spania. Dette er et positivt initiativ, og kan i framtiden bli et viktig supplement i arbeidet for å hjelpe barn i Spania. For tvangstiltak etter lov om barnevernstjenester sier Bymisjonen selv at det er nødvendig at norske myndigheter utreder juridiske og faglige perspektiver. Kirkens Bymisjons prosjekt vil ikke kunne bidra og intervenere ved alvorlig omsorgssvikt. Prosjektet er dermed i utgangspunktet begrenset til frivillige tiltak. Det er imidlertid viktig at lov om barnevernstjenester endres slik at det gjelder for alle norske barn i utlandet, og ikke bare barn i Spania eller tilsvarende steder som har en større koloni nordmenn.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber Regjeringen endre lov om barnevernstjenester og andre relevante lover slik at den gjelder for alle barn som er norske statsborgere og som oppholder seg i utlandet.

  • 2. Stortinget ber Regjeringen opprette en internasjonal avdeling i barnevernet.

2. mars 2004