Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad og Gunvald Ludvigsen om å legge til rette for at foreldre med funksjonshemmede barn kan motta en omsorgslønn

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Familier med funksjonshemmede barn har ofte en tøff hverdag. Mange uttrykker at kampen mot systemet er den verste delen av deres hverdag. Det finnes en jungel av regelverk og særregler som det er vanskelig å ha oversikt over. Forslagsstillerne ønsker et forenklet byråkrati som kommer dem som trenger det mest til gode.

Foreldre bruker uforholdsmessig mye tid på å skaffe seg oversikt over hjelpeapparatets muligheter og stønader. I tillegg til å klare hverdagen må foreldre også bruke svært mye tid på å orientere hjelpeapparatet om sitt barns behov, både for hjelpemidler og pleie. For foreldre som ønsker å ta vare på barna sine i hjemmet, bør det tilrettelegges et godt hjelpeapparat og en omsorgslønn det er mulig å leve av.

Fra media er det kjent at det er stor variasjon mellom kommuner når det gjelder lønns- og ansettelsesforhold for personer som mottar omsorgslønn. Likeens er det stor variasjon i forhold til hvor mange som innvilges omsorgslønn og hvor mange timer som innvilges.

Det er ønskelig at en modell for omsorgslønn blir tilrettelagt som et spleiselag hvor kommunene garanterer for 5 000 kroner pr. måned, og at staten dekker det resterende opp til 80 pst. av 6 G. Foreldre bør ha mulighet for å dele lønnen seg imellom.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at foreldre med funksjonshemmede barn kan motta en omsorgslønn begrenset oppad til 80 pst. av 6 G.

29. mars 2007