Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Erna Solberg og Olemic Thommessen om å øke fradragsbeløpet og utvide ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, til også å omfatte gaver inkludert kontingent i lokale, frivillige organisasjoner

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne er opptatt av trygge, gode og velfungerende lokalsamfunn. Arbeidet i de frivillige organisasjonene bidrar på en god og mangfoldig måte til den lokale velferd. De frivillige organisasjonene er med på å styrke vårt demokrati gjennom økt grad av maktfordeling. Engasjerte borgere som deltar i aktiviteter, og som støtter opp om det frivillige arbeidet i sitt nærmiljø, bidrar med samfunnsoppbygging og økt livskvalitet både for seg selv og for dem som nyter godt av tilbudet i frivillig sektor.

Gjennom sitt arbeid for andre mennesker og lokalsamfunnet gjør mange frivillige en kjempeinnsats i samfunnet vårt. Forslagsstillerne mener det er riktig å sikre dette arbeidet gjennom å stimulere enkeltpersoner og bedrifter til også å støtte slik aktivitet økonomisk.

Fra inntektsåret 2000 har giver kunnet kreve inntektsfradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner. Fradragsretten omfatter gaver til blant annet organisasjoner som driver omsorgs- og helsefremmende arbeid, religiøs virksomhet, utviklings- og katastrofehjelp og arbeid for vern av kultur og menneskerettigheter. Gaven må utgjøre minimum 500 kroner pr. organisasjon i året, og var opprinnelig begrenset til maksimalt skattefradrag på 900 kroner årlig.

Viktig for hele landet

Ifølge Frivillighet Norge (Frinor), er rundt halvparten av den norske befolkning engasjert i en eller annen form for frivillig arbeid, og innsatsen er antatt å utgjøre 115 000 årsverk. Frivillig engasjement er altså et viktig bidrag til velferd, vekst og verdiskaping i hele landet, samtidig som det gir oss alle en mulighet til å realisere noen drømmer, ha et sosialt liv og bidra etter evne ut fra ulike forutsetninger. Finansieringen av frivillighet i Norge er slik at offentlige midler står for ca. 35 prosent, ulike bidrag fra private utgjør kun 9 prosent, mens salgsinntekter, innsamlede midler og kontingenter er dominerende med 56 prosent av samlede inntekter.

Inntektene fra spilleautomatene vil bli kraftig redusert. Forslagsstillerne mener en må se på andre tiltak for å sikre frivilligheten nye inntektsmuligheter. Forslagsstillerne vil at gaver til frivillige organisasjoner skal stimuleres enda mer enn i dag, ved å heve skattefradraget opp til 15 000 kroner årlig, fra gjeldende sats på 12 000 kroner.

I dag gjelder denne fradragsmuligheten kun ved gaver til nasjonale, frivillige organisasjoner. For at gaven skal være fradragsberettiget, må organisasjonen som mottar gaven godkjennes av likningsmyndighetene etter visse kriterier, jf. skatteloven § 6-50. Der står det blant annet følgende:

"Selskapet eller sammenslutningen må ha nasjonalt omfang 1. januar i det år gaven gis."

Forslagsstillerne finner ikke grunnlag for at gaver til den lokale frivilligheten ikke også skal kunne være fradragsberettiget. Mange har et særskilt forhold til sitt lokale idrettslag, til besøkstjenesten i kommunen eller venneforeningen til det lokale sykehuset, og vil tilgodese dette formålet direkte. Andre eksempler kan være bidrag til det lokale hjelpekorpset, til natteravnene eller til Kirkens Bymisjon.

Forslagsstillerne mener at forslaget vil kreve visse avgrensninger med tanke på at den lokale organisasjonen må ha en viss størrelse og et ideelt formål, for å sikre at gavene går til gode formål.

Inntektsmulighetene for frivillig sektor reduseres

Før innstrammingene overfor spilleautomatene ble innført, hadde frivillige organisasjoner inntekter på om lag 2 mrd. kroner i året fra disse spilleautomatene. Ved innføring av seddelforbudet anslår automatbransjen at inntektene blir halvert. I tillegg vil de nye automatene til Norsk Tipping AS tilføre ytterligere usikkerhet om fremtidige inntekter.

Statsråd Karita Bekkemellem fra Arbeiderpartiet har gjennom høringsforslag signalisert at det skal strammes inn på regelverket om telefonsalg. Reservasjonsretten skal kunne utvides til å omfatte de frivillige organisasjonene. I forslag til ny lov om regulering av innsamlingsaksjoner hevdes det at det ligger begrensede muligheter for nyetablerte og små organisasjoner til å drive med innsamling. Dette vil i tilfelle bety enda større inntektstap for frivillig sektor. Forslagsstillerne er opptatt av at frivilligheten ikke skal bli fullstendig statsfinansiert. Derfor må sektoren sikres gode inntektsmuligheter.

Sentrum-Høyre-regjeringen utvidet ordningen betydelig

Sentrum-Høyre-regjeringen fikk i forrige periode vedtatt betydelig utvidelse av fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Det viktigste var at fradragsgrensen økte kraftig til maksimalt 12 000 kroner. Det var viktig for å gi de frivillige organisasjonene gode og stabile økonomiske betingelser.

Sentrum-Høyre-regjeringen videreførte skattefradrag for gaver til nasjonale, frivillige organisasjoner. I forslaget til statsbudsjett for 2006 ble det foreslått å øke maksimalt fradragsbeløp til 15 000 kroner. De rød-grønne gikk mot dette i sitt første statsbudsjett, og grensen er i dag på 12 000 kroner. Høyre har på nytt, i sitt alternative budsjett for 2007, foreslått å øke fradragsbeløpet til 15 000 kroner.

Forslagsstillerne ønsker også at flere organisasjoner kan motta gaver, og dessuten ønsker en å endre reglene slik at ikke bare nasjonale organisasjoner, men også mer lokale, skal kunne komme inn under ordningen. Det frivillige arbeidet bør være ubyråkratisk og støtteordningene minst mulig detaljstyrt av politiske ønsker. Forslagsstillerne mener det er riktig å bedre organisasjonenes økonomi, og helst på en slik måte at pengene går direkte fra hver giver til organisasjonene, og ikke nødvendigvis omveien via skatteseddelen.

Forslagsstillerne mener at uten en sterk frivillig sektor som er løsrevet både fra marked og stat, vil Norge på mange måter bli et fattigere land.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

I

Stortinget ber Regjeringen utvide ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, til også å omfatte lokale, frivillige organisasjoner under visse betingelser.

II

Stortinget ber Regjeringen øke den årlige grensen for maksimalt fradrag fra 12 000 kroner i dag, til 15 000 kroner fra og med skatteåret 2007.

III

Stortinget ber Regjeringen om at betaling av årlig kontingent til frivillige organisasjoner også bør omfattes av ordningen med skattefradrag.

16. mai 2007