Forslag

På dette grunnlag fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber Regjeringen om å:

 • 1. Utarbeide en plan for å styrke jordmortjenesten i kommunene, både når det gjelder kvalitet og kapasitet. Økonomiske stimuleringsordninger må vurderes, og det må legges til rette for interkommunalt samarbeid.

 • 2. Pålegge de regionale helseforetakene å dimensjonere kapasiteten i fødetilbudet i henhold til fødselstallene, for å sikre god kapasitet og reell valgfrihet med hensyn til fødested.

 • 3. Pålegge de regionale helseforetakene å heve kvaliteten i fødetilbudet.

 • 4. Innføre nye kvalitetsindikatorer for fødetilbudet.

 • 5. Pålegge de regionale helseforetakene å sikre at fødetilbud så langt som mulig skal holdes åpent også i ferietiden.

 • 6. Utarbeide retningslinjer som sikrer at kvinner i aktiv fødsel har tilbud om å ha jordmor til stede.

 • 7. Fremlegge lovforslag som sikrer en individuell rett til følgetjeneste for gravide som har mer enn én times reisevei til fødestedet, og som har behov for slik tjeneste.

 • 8. Etablere samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner for å sikre et godt tilbud om oppfølging i barseltiden.

 • 9. Etablere tilskuddsordninger som legger til rette for forsøk med ulike modeller for helhetlig oppfølging gjennom svangerskap, fødsel og barseltid.

 • 10. Kartlegge jordmødrenes arbeidssituasjon, herunder omfanget av nattevakter.

 • 11. Gjennomføre Stortingets vedtak om en differensiert og desentralisert fødselsomsorg.

 • 12. Utarbeide informasjonsmateriell om psykisk helse til alle gravide.

 • 13. Styrke hjelpetiltakene for gravide og småbarnsforeldre med psykiske problemer.